Bastides

CODIUDESCRIPCIÓPREU
RE0572%

Accions de control en obra per a la recepció de productes

Accions de control mínimes i necessàries en obra per a la recepció de productes de conformitat amb el que estableix l'article 6.1.2 i en l'annex 1 de el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març, o norma que el substitueixi, fins i tot redacció de l'corresponent Pla d'obra de l'contractista, qui haurà de preveure els mitjans materials i humans que participaran en l'obra i la seqüència de realització de parts o fases d'obra, així com els temps previstos en la planificació. Fins i tot ajudes de paleta de suport als treballs executats per entitats o laboratoris de control extern.

1,03 €
RE0434u

Coordinació Seguretat i Salut en rehabilitació edifici (1 UI)

Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

560,47 €
RE0435u

Coordinació Seguretat i Salut en rehabilitació edifici (10 UI)

Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 10 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

793,89 €
RE0436u

Coordinació Seguretat i Salut en rehabilitació edifici (20 UI)

Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

899,62 €
RE0437u

Coordinació Seguretat i Salut en rehabilitació edifici (50 UI)

Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

1.105,11 €
RE0602u

Estudi de Seguretat i Salut en edificació de nova construcció (1 UI)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per a les obres descrites en el projecte d'execució en edificació de nova construcció per a un edifici o local amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

571,35 €
RE0421u

Estudi de Seguretat i Salut en rehabilitació (1 UI)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

458,77 €
RE0422u

Estudi de Seguretat i Salut en rehabilitació (10 UI)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 10 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

566,04 €
RE0423u

Estudi de Seguretat i Salut en rehabilitació (20 UI)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

614,63 €
RE0424u

Estudi de Seguretat i Salut en rehabilitació (50 UI)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

709,06 €
RE0102u

Lloguer de bastida tubular de façana 30 dies. Superfície 250 m².

Lloguer, durant 30 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m d'alçada màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, sense duplicitat d'elements verticals, compost per plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'alçada, escala interior amb trapa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, i barana davantera amb una barra; per a l'execució de façana de 250 m², considerant com a superfície de façana la resultant del producte de la projecció en planta de l'perímetre més sortint de la façana per l'altura màxima de treball de la bastida. Fins i tot part proporcional de xarxa flexible, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100% ..

695,25 €
RE0039m

Marquesina de protecció anticaiguda d'objectes per a protecció de vorera. Amb lloguer per a 1 mes.

Subministrament, muntatge i desmuntatge de marquesina de protecció anticaiguda d'objectes, formada per estructura tubular a força de marcs o mòduls de perfils metàl·lics galvanitzats, formació de pas inferior per a vianants, travessers, visera inclinada a 30º i volada a 1,50 m, planxes metàl·liques de quallat superior col·locades transversalment i fixades als marcs, recolzats sobre cargols d'anivellament i placa base, fins i tot senyalització de la zona de treball

32,04 €
RE0369%

Mesures en matèria de gestió de residus en obra

Mesures en matèria de gestió de residus a adoptar per l'Empresa Contractista de les obres per tal que pugui dur a terme les seves obligacions en aquest camp, facilitant el seu desenvolupament sota el control de l'Coordinador en matèria de Gestió de Residus durant l'execució de la obra, d'acord amb els estudis i plans corresponents i amb el Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.

1,55 €
RE0134%

Mesures en matèria de seguretat i salut en obra

Mesures en matèria de seguretat i salut a adoptar per l'Empresa Contractista de les obres per tal que pugui dur a terme les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament sota el control de l'Coordinador en matèria de Seguretat i salut durant l'execució de l'obra, d'acord amb els estudis i plans corresponents i amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, fins i tot redacció de Pla de seguretat i salut.

2,58 €
RE0261m

Muntatge i desmuntatge bastida penjada, a pati interior

Muntat i desmuntat de bastida penjada en façana per alçada de 25 ml, fins i tot instal·lació amb contrapesos superiors, manteniment, safata inferior de protecció, sistemes de seguretat i transport.

174,40 €
RE0260m

Muntatge i desmuntatge de bastida penjada, en façana exterior.

Muntat i desmuntat de bastida penjada en façana per alçada de 25 ml, fins i tot instal·lació amb contrapesos superiors, manteniment, safata inferior de protecció, sistemes de seguretat i transport.

51,60 €
RE0356

Muntatge i desmuntatge de bastida penjat normalitzat

Muntatge i desmuntatge de bastida penjat contrapesat normalitzat, totalment homologat i legalitzat en compliment de la norma de seguretat i salut de la construcció, des de la coberta plana general de l'edifici, compost per plataforma de treball de 250x60 cm, barana, pescant contrapesats 500 kg / ud, politges d'elevació i descens amb fre i dispositiu, guia, cables d'acer, ganxos i gasses. A les zones de difícil accés es realitzarà mitjançant tècniques de desvinculació vertical, amb operaris lligats a arnès utilitzant equips de seguretat homologats per la CEE, safates de xarxa grans paracaigudes, i instal·lació de les corresponents xarxes i / o malles verticals de protecció, en material tipus microfibra; unitat totalment instal·lada i amb les mesures de seguretat provades i verificades segons la normativa vigent.

8,59 €
RE0101u

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular de façana, 250m².

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m d'alçada màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a execució de façana de 250 m², segons plànols de muntatge, considerant una distància màxima de 20 m entre el punt de descàrrega dels materials i el punt més allunyat de el muntatge. Fins i tot part proporcional de muntatge i desmuntatge de xarxa flexible, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100%, accessoris, sistemes de protecció, ancoratges i reposicions. Muntatge, desmuntatge i lloguer per al primer mes.

1.996,88 €
RE0456u

Redacció d'Estudi de Seguretat i Salut en eliminació de barreres (1 ascensors)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local, consistent en la supressió del desnivell d'accés mitjançant baixada a cota 0 de 1 ascensors, rampa o altres solucions, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

263,21 €
RE0458u

Redacció d'Estudi de Seguretat i Salut en eliminació de barreres (1 ascensors)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local, consistent en la instal·lació de 1 ascensors, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

526,43 €
RE0457u

Redacció d'Estudi de Seguretat i Salut en eliminació de barreres (2 ascensors)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local, consistent en la supressió del desnivell d'accés mitjançant baixada a cota 0 de 2 ascensors, rampa o altres solucions, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

326,05 €
RE0459u

Redacció d'Estudi de Seguretat i Salut en eliminació de barreres (2 ascensors)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local, consistent en la instal·lació de 2 ascensors, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

652,10 €
RE0103u

Transport i retirada de bastida tubular de façana. 250 m².

Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m d'alçada màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a execució de façana de 250 m².

498,57 €
RE0188u

Visita a obra del coordinador de seguretat i salut, inclús desplaçament

Visita a obra del coordinador de seguretat i salut, el qual haurà de coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si escau, els subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable l'acció preventiva descrita en l'Estudi de Seguretat i Salut i en el corresponent Pla. Inclou desplaçament.

68,88 €