Fusteria exterior

CODIUDESCRIPCIÓPREU
RE0017

Acabat amb esmalt sintètic sobre fusteria d'acer, baranes a dues cares.

Esmalt sintètic, color negre, acabat brillant, sobre superfície de ferro o acer, neteja i preparació de la superfície a pintar, mitjançant mètodes manuals fins a deixar-la exempta de greixos, acabat amb dues mans amb esmalt sintètic amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 35 microns per ma (rendiment: 0,08 l / m²)

16,55 €
RE0111u

Aixecat de fusteria exterior. fins a 3 m².

Aixecat de fusteria acristallada de qualsevol tipus situada en façana, de menys de 3 m² de superfície, amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

19,74 €
RE0062u

Ajudes de paleta a aixecat de fusteria interior fins a 3 m²

Ajudes de paleta a aixecat de fusteries interiors menors de 3 m², sense recuperació, fins i tot retirada de material sobrant i neteja final, amb càrrega en contenidora per al seu transport a abocador.

22,10 €
RE0236u

Ajudes de paleta a falcat de carpinterias exteriors <3 m²

Ajudes de paleta a falcat de fusteries exteriors de façana, dimensions <3 m², p.p. mitjans auxiliars, materials, rejuntat i rematades, fins i tot retirada de material sobrant i neteja final.

53,65 €
RE0120m

Demolició de escopidor ceràmic ample 25 cm.

Demolició de escopidor ceràmic situat entre els brancals del buit cobrint els ampits, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus. Fins i tot part proporcional de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

9,13 €
RE0325m

Escopidor allistador, de pedra calcària 10x2 cm, amb trencaaigües.

Formació d'escopidor de pedra calcària Capri o Almeria, de 110 a 150 cm de longitud, de 8 a 10 cm d'amplada i 2 cm de gruix, amb trencaaigües, cara i cantell recte polits, amb clara pendent i encastat en els brancals, cobrint els ampits, els sortints dels paràmetres, les cornises de façana, etc., rebut amb morter de ciment hidròfug M-10. Fins i tot p / p de preparació i regularització del suport amb morter de ciment hidròfug M-10, rejuntat entre peces i unions amb els murs amb morter de juntes especial per a revestiments de pedra natural.

16,08 €
RE0393m

Escopidor ceràmic amb trencaaigües, en balcons oberts

Substitució de la primera filada de rajoles del paviment de terrasses a façanes exteriors, peça que dóna al davant vist de forjat, previ picat i aixecat de la primera rajola ceràmica i del seu morter d'unió, col·locació de nova peça prefabricada amb trencaaigües, de dimensions 30x25 cm, preses amb morter flexible, pp de talls i entroncaments en trobada amb els muntants metàl·lics de les baranes; rejuntat de peces, rematades, retirada de runes i neteja final; totalment acabat.

30,94 €
RE0235m

Escopidor de pedra calcària 10x2 cm, amb trencaaigües.

Formació d'escopidor de calcària Capri o similar, de 110 a 150 cm de longitud, de 8 a 10 cm d'amplada i 2 cm de gruix, amb trencaaigües, cara i cantell recte polits, amb clara pendent i encastat en els brancals, cobrint els ampits, els sortints dels paràmetres, les cornises de façana, etc., rebut amb morter de ciment hidròfug M-10. Fins i tot p / p de preparació i regularització del suport amb morter de ciment hidròfug M-10, rejuntat entre peces i unions amb els murs amb morter de juntes especial per a revestiments de pedra natural.

16,08 €
RE0119m

Escopidor pedra calcària Capri de 25x2 cm.

Formació d'escopidor de calcària Capri, de 110 a 150 cm de longitud, de 21 a 25 cm d'amplada i 2 cm de gruix, amb trencaaigües, cara i cantell recte polits, amb clara pendent i encastat en els brancals, cobrint els ampits, els sortints dels paràmetres, les cornises de façana, etc., rebut amb morter de ciment hidròfug M-10. Fins i tot part proporcional de preparació i regularització del suport amb morter de ciment hidròfug M-10, rejuntat entre peces i unions amb els murs amb morter de juntes especial per a revestiments de pedra natural.

25,89 €
RE0115m

Formació de goteró en front de forjat.

Formació de trencaaigües al davant volat de forjat arrebossat, mitjançant obertura de frega longuitudinal amb radial elèctrica, previ replanteig i marcatge, rematades, retirada de material sobrant i neteja.

5,17 €
RE0098u

Fusteria exterior d'alumini 2 fulles corredisses 100X115 cm, amb persiana PVC.

Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat color blanc, amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícula seca, per conformat de finestra d'alumini, corredissa simple, de 100x115 cm, sèrie bàsica, formada per dues fulles, i sense bastiment de base. Gruix i qualitat del procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT. Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm de gruix mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Compacte incorporat (monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de PVC, amb accionament manual mitjançant cinta i recollidor, equipada amb tots els accessoris. Fins i tot part proporcional de grapes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a la estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

333,30 €
RE0097u

Fusteria exterior d'alumini 2 fulles corredisses 115X120 cm, amb persiana PVC.

Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat color blanc, amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícula seca, per conformat de finestra d'alumini, corredissa simple, de 115x120 cm, sèrie bàsica, formada per dues fulles, i sense bastiment de base. Gruix i qualitat del procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT. Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm de gruix mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Compacte incorporat (monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de PVC, amb accionament manual mitjançant cinta i recollidor, equipada amb tots els accessoris. Fins i tot part proporcional de grapes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a la estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

345,10 €
RE0096u

Fusteria exterior d'alumini 2 fulles corredisses 130 X 135 cm, amb persiana PVC.

Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat color blanc, amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícula seca, per conformat de finestra d'alumini, corredissa simple, de 130x135 cm, sèrie bàsica, formada per dues fulles, i sense bastiment de base. Gruix i qualitat del procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT. Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm de gruix mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Compacte incorporat (monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de PVC, amb accionament manual mitjançant cinta i recollidor, equipada amb tots els accessoris. Fins i tot part proporcional de grapes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a la estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

384,69 €
RE0093u

Fusteria exterior d'alumini 2 fulles corredisses 140x140 cm, amb persiana PVC.

Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat color blanc, amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícula seca, per conformat de finestra d'alumini, corredissa simple, de 140x140 cm, sèrie bàsica, formada per dues fulles, i sense bastiment de base. Gruix i qualitat del procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT. Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm de gruix mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Compacte incorporat (monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de PVC, amb accionament manual mitjançant cinta i recollidor, equipada amb tots els accessoris. Fins i tot part proporcional de grapes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a la estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

398,78 €
RE0099u

Fusteria exterior d'alumini 2 fulles corredisses 80x85 cm, sense persiana.

Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat color blanc, amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícula seca, per conformat de finestra d'alumini, corredissa simple, de 80x85 cm, sèrie bàsica, formada per dues fulles, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT. Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm de gruix mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Fins i tot part proporcional de grapes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a la estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

228,91 €
RE0237u

Porta de pas cega, melamina de fusta noble, 203x82.5x3.5 cm.

Porta de pas cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler de fibres acabat amb melamina madera noble, amb ànima alveolar de paper kraft; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment de melamina madera noble de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb revestiment de melamina madera noble de 70x10 mm; amb ferraments de penjar i de tanca.

206,36 €
RE0118u

Rebut de fusteria exterior. Fins a 3 m².

Col·locació i fixació de fusteria exterior de fins a 2 m² de superfície, mitjançant rebut al parament de les patilles d'ancoratge amb morter de ciment hidròfug M-5.

48,34 €
RE0100u

Tancaments, 2 fulles corredisses balcó 1300x2450 mm., Sense persiana.

Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat color blanc, amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícula seca, per conformat de finestra d'alumini, corredissa simple, de 1,30 x 2,45 cm, sèrie bàsica, formada per dues fulles, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT. Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm de gruix mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Fins i tot part proporcional de grapes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a la estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

444,70 €
RE0262m

Trencaaigües en rematades, amb peça ceràmica amb trencaaigües

Escopidor realitzat amb peces ceràmiques amb trencaaigües, de 24x14 cm, preses amb morter de ciment M-5, fins i tot rejuntat amb beurada de ciment acolorida, eliminació de restes i neteja.

20,10 €
RE0259m

Trencaaigües sobre ampit, peça ceràmica amb trencaaigües

Escopidor realitzat amb peces ceràmiques amb trencaaigües, de 24x14cm, preses amb morter de ciment M-5, fins i tot rejuntat amb beurada de ciment acolorida, eliminació de restes i neteja.

23,48 €