Moviment de terres

CODIUDESCRIPCIÓPREU
RE0013

Rebaix de terreny a cel obert, manualment, espessor 0.40 m, en terrenys durs

Rebaix manual de sòls per a allotjament de soleres i emmacats, amb un gruix de 0,40 m, en terrenys durs, fins i tot picat i desmuntat de fonaments soltes, retirada de terres i càrrega sobre camió per a posterior transport a abocador.

33,18 €