Mà d'obra

CODIUDESCRIPCIÓPREU
MOU0018h

Ajudant aplicador de làmines impermeabilitzants. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0030h

Ajudant aplicador de productes aïllants. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0008h

Ajudant aplicador de productes aïllants. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0051h

Ajudant col·locador de pedra natural. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0020h

Ajudant d'arrebossats. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0032h

Ajudant d'electricista. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0058h

Ajudant d'estructures. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0034h

Ajudant de enrajolador. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0048h

Ajudant de fuster. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0039h

Ajudant de lampista. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0060h

Ajudant de manyà. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0014h

Ajudant de manyà. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0004h

Ajudant de pintor. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0053h

Ajudant de polidor de paviments. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0016h

Ajudant de vidrier. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0027h

Ajudant estructurista i encofrador de formigó armat. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0077h

Ajudant instal·lador de captadors solars. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0079h

Ajudant instal·lador de paviments de fusta. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0074h

Ajudant instal·lador de revestiments flexibles. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0070h

Ajudant muntador d'estructura de fusta. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0056h

Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0037h

Ajudant muntador de falsos sostres. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0072h

Ajudant muntador de prefabricats interiors. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0010h

Ajudant muntador de prefabricats interiors. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0012h

Ajudant muntador de tancaments industrials.

15,50 €
MOU0025h

Ajudant muntador estructurista metàl·lic. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0067h

Auxiliar administratiu. Nivell professional IX (Font: IVE).

17,22 €
MOU0064h

Auxiliar tècnic. Nivell professional V (Font: IVE).

20,58 €
MOU0066h

Coordinador Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE).

25,00 €
MOU0065h

Delineant. Nivell professional VII (Font: IVE).

18,36 €
MOU0081h

Director Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE).

30,00 €
MOU0041h

Encarregat metall. Nivell professional V (Font: IVE).

20,58 €
MOU0028h

Especialista de paleta en cosits estàtics. Nivell professional VII (Font: IVE).

18,36 €
MOU0045h

Especialista en ancoratges. Nivell professional VII (Font: IVE).

18,36 €
MOU0043h

Especialista en metall. Nivell professional VII (Font: IVE).

18,36 €
MOU0044h

Especialista en preparació epoxy. Nivell professional VII (Font: IVE).

18,36 €
MOU0082h

Especialista en treballs verticals exteriors, penjat d'arnès. Nivell professional VII (Font: IVE).

18,36 €
MOU0017h

Oficial 1ª aplicador de làmines impermeabilitzants. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0007h

Oficial 1ª aplicador de productes aïllants.

17,93 €
MOU0029h

Oficial 1ª aplicador de productes aïllants. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0050h

Oficial 1a col·locador de pedra natural. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0019h

Oficial 1ª d'arrebossats. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0026h

Oficial 1ª d'estructures i encofrador de formigó armat .. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0057h

Oficial 1ª d'estructures. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0059h

Oficial 1ª de manyà. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0054h

Oficial 1ª de manyà. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0031h

Oficial 1ª electricista. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0005h

Oficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0033h

Oficial 1ª enrajolador. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0047h

Oficial 1ª fuster. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0038h

Oficial 1ª guixaire. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0001h

Oficial 1ª guixaire. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0076h

Oficial 1ª instal·lador de captadors solars. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0078h

Oficial 1ª instal·lador de paviments de fusta. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0073h

Oficial 1ª instal·lador de revestiments flexibles. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0009h

Oficial 1ª instal·lador Plaques prefabricades interiors. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0035h

Oficial 1ª lampista. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0042h

Oficial 1ª metall. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0069h

Oficial 1ª muntador d'estructura de fusta. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0055h

Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0036h

Oficial 1ª muntador de falsos sostres. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0071h

Oficial 1ª muntador de prefabricats interiors. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0011h

Oficial 1ª muntador de tancaments industrials.

17,93 €
MOU0024h

Oficial 1ª muntador estructurista metàl·lic. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0003h

Oficial 1a pintor. Nivell professional X (Font: IVE).

17,93 €
MOU0052h

Oficial 1a polidor de paviments. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0013h

Oficial 1ª Serraller. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0022h

Oficial 1ª soldador. Nivell professional X (Font: IVE).

17,93 €
MOU0075h

Oficial 1a vidrier. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0049h

Oficial 1a vidrier. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0015h

Oficial 1a vidrier. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0040h

Oficial 2ª construcció. Nivell professional IX (Font: IVE).

17,22 €
MOU0046h

Oficial 2a fontaneria. Nivell professional IX (Font: IVE).

17,22 €
MOU0021h

Peó especialista d'arrebossats. Nivell professional XI (Font: IVE).

15,50 €
MOU0023h

Peó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE).

15,50 €
MOU0006h

Peó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE).

14,31 €
MOU0002h

Peó ordinari guixaire. Nivell professional XII (Font: IVE).

14,00 €
REU0826

Repercusió per m² de superfície construïda d'obra de de demolició de tota mena d'elements constructius, fusteries, instal·lacions i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu no inclou el transport.

7,00 €
REU0822

Repercussió per m² de superfície rehabilitada d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la reposició de l'instal·lació elèctrica formada per: posada a terra, xarxa d'equipotencialitat, caixa general de protecció, línia general d'alimentació, centralització de comptadors, derivacions individuals i xarxa de distribució interior, amb un grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.

8,16 €
MOU0068h

Tècnic especialista. Nivell professional II (Font: IVE).

30,00 €
MOU0063h

Tècnic. Nivell professional III (Font: IVE).

22,00 €