Material

CODIUDESCRIPCIÓPREU
REU0526u

Abraçadora per a baixant circular d'acer galvanitzat, de Ø 120 mm.

1,90 €
REU0467u

Abraçadora per a baixant circular d'acer prelacat, de Ø 120 mm.

1,90 €
REU0506u

Abraçadora per a baixant circular de zinctitani, de Ø 80 mm.

1,65 €
REU0786kg

Abrasiu per neteja mitjançant raig a pressió, format per partícules de silicat d'alumini.

0,22 €
REU0063

Acabament lateral d'acer galvanitzat, espessor 0,6 mm, desenvolupament 500 mm.

4,45 €
REU0391kg

Acer corrugat B 400 S de diàmetre 16 mm

0,85 €
REU0390kg

Acer corrugat B 500 S de díametro 10 mm

0,88 €
REU0455kg

Acer en barres corrugades, varetes, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborat en taller i col·locat en obra, diàmetres varis.

1,15 €
REU0173kg

Acer laminat UNE-EN 10025 S-275-JR, en peça simple de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat en taller, aplicat en reforços estructurals.

0,79 €
REU0385kg

Acer S275JR en xapa

1,49 €
REU0731kg

Additiu hidròfug per a la impermeabilització de morters.

1,10 €
REU0208kg

Adhesiu cautxú asfàltic tipus PB-II

4,46 €
REU0421kg

Adhesiu de ciment millorat, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert ampliat, compost de ciment, àrids seleccionats, additius especials i resines, per a la col·locació en capa fina de paviments de pedra natural.

1,25 €
REU0411kg

Adhesiu de ciment millorat, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert ampliat, segons UNE-EN 12004, color gris

0,65 €
REU0100kg

Adhesiu de ciment millorat, C2, segons UNE-EN 12004, color gris.

0,41 €
REU0236kg

Adhesiu de ciment normal, C1, segons UNE-EN 12004, color gris.

0,35 €
REU0622kg

Adhesiu de contacte a força de resina acrílica en dispersió aquosa, per a paviment de goma, cautxú, linòleum, PVC, moqueta i tèxtil.

5,50 €
REU0438kg

Adhesiu de dos components a base de resina epoxi, per a unió de platines metàl·liques amb formigó endurit, segons UNE-EN 1504-4.

16,95 €
REU0519kg

Adhesiu de neoprè, per la unió de les membranes d'EPDM a el suport.

5,70 €
REU0344kg

Adhesiu epoxi ràpid per a formigó

12,79 €
REU0317l

Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.

19,85 €
REU0347kg

Adhesiu resina epoxi estructura

12,91 €
REU0703l

Adhesiu tipus D3 antihumitat.

1,56 €
REU0765kg

Adhesivo tixotrópico de dos componentes a base de resina epoxi, para la correcta unión entre el hormigón fresco y el hormigón endurecido o para mejorar la adherencia del hormigón endurecido y el acero, según UNE-EN 1504-7.

12,40 €
REU0501

Aigua potable subministrament xarxa general

1,15 €
REU0335

Aigua potable.

1,11 €
REU0674u

Aigüera d'acer inoxidable de 2 cubetes, de 800x490 mm, per taulell de cuina, amb aixetes d'acer inoxidable sèrie alta acabat brillant, composta d'aerador, broc giratori, vàlvula amb desguàs, sifó i enllaços d'alimentació flexibles.

115,35 €
REU0675u

Aixetes monocomandament amb cartutx ceràmic per aigüera, sèrie alta, acabat cromat, composta de broc giratori, aerador i enllaços d'alimentació flexibles, segons UNE-EN 200.

65,55 €
REU0671u

Aixetes monocomandament amb cartutx ceràmic per bany-dutxa, sèrie bàsica, acabat cromat, composta d'inversor, dutxa telèfon flexible de 1,50-1,70 m i suport articulat, segons UNE-EN 200

51,65 €
REU0670u

Aixetes monocomandament amb cartutx ceràmic per lavabo, sèrie bàsica, acabat cromat, composta d'aerador, desguàs automàtic i enllaços d'alimentació flexibles, segons UNE-EN 200.

42,15 €
REU0585h

Ajudant aplicador de morter autoanivellant.

16,13 €
REU0528h

Ajudant lampista.

16,10 €
REU0644h

Ajudant vidrier.

17,42 €
REU0753u

Ampolla de resina de vinilèster d'alta resistència, lliure d'estiré, de 16 mm de diàmetre, a base de metacrilat de uretà, enduridor i sorra de quars o corindó, per a l'execució d'ancoratges químics estructurals.

4,60 €
REU0251u

Ancoratge a paret suport Herms DIT 289

0,72 €
REU0752u

Ancoratge compost per vareta roscada d'acer inoxidable A4-70, segons UNE-EN ISO 3506-1 de 16 mm de diàmetre, i 190 mm de longitud, femella i volandera, per a fixacions sobre estructures de formigó.

10,50 €
NVU0007u

APPC30 Splitter 2 HDMI 1080P.

18,93 €
REU0384

Apuntalament forjat biguetes semirresistents de 6,5 m, 10 usos

12,04 €
REU0351u

Apuntalament, lloguer de puntal metàl·lic telescòpic 3.50 m, per a 50 unitats d'ús

0,36 €
REU0383

Arrebossat de morter M-5 d'alta resistència de gruix 2 cm, manual

25,48 €
REU0525m

Baixant circular d'acer galvanitzat, de Ø 120 mm. Fins i tot p / p de connexions, colzes i peces especials.

19,85 €
REU0466m

Baixant circular d'acer prelacat, de Ø 120 mm. Fins i tot p / p de connexions, colzes i peces especials.

13,80 €
REU0505m

Baixant circular de zinctitani natural, electrosoldat per alta freqüència, de Ø 80 mm, espessor 0,65 mm, segons UNE-EN 988. Fins i tot p / p de connexions, colzes i peces especials

44,00 €
REU0048

Baldosín ceràmic Català, 24x24x1 cm.

6,25 €
REU0286m

Banda acústica de dilatació de 50 mm d'amplada.

0,26 €
REU0601m

Banda acústica de dilatació KNAUF de 50 mm d'amplada.

0,28 €
REU0567m

Banda impermeabilitzant autoadhesiva per impermeabilització de juntes entre panells sandvitx de fusta en cobertes inclinades.

0,65 €
REU0244u

Banyera acrílica model Génova ROCA, color blanc, de 160x75 cm, amb respatller, reposabraços i nanses integrals, segons UNE-EN 198, desguàs automàtic de llautó-coure per banyera, acabat cromat.

198,00 €
REU0200u

Bard ceràmic 100x25x3,5 cm.

20,25 €
REU0199u

Bard ceràmic 100x25x3,5 cm.

0,88 €
REU0261kg

Barra acer corrugat 10 mm AEH-B500SD

0,82 €
REU0626u

Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, col·locada en paret, abatible, amb forma d'U, amb osques antilliscants, d'acer inoxidable AISI 304 polit, de dimensions totals 840x200 mm amb tub de 32 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix.

126,75 €
REU0659u

Bastiment de base de fusta massissa, Pi Suècia o similar, secció 11x3,5 cm, per full 203x82,5

35,00 €
REU0612u

Bastiment de base de fusta massissa, pi Suècia, secció 90x35 mm, per porta d'una fulla estàndard, amb elements de fixació.

30,00 €
NVU0015u

Benro tripode Kit Universal A650fhd3

185,00 €
REU0353

Beurada colorant ciment

569,91 €
REU0230

Beurada de ciment blanc BL 22,5 X.

157,00 €
REU0111

Beurada de ciment blanc BL 22,5 X.

157,00 €
REU0816u

Bidé de porcellana sanitària, amb tanc baix i sortida per a connexió horitzontal, sèrie Giralda ROCA, color blanc, de 390x680 mm, seient i tapa lacats amb frontisses d'acer inoxidable.

100,00 €
REU0256m

Biga extensible Herms DIT 289, perfil tubular galvanitzat de 100x100x4 i 90x90x4, amb dues files de connectors superiors metàl·lics

33,00 €
REU0794m

Bigueta MVH-12 sistema Mecanoviga, de 4,00-4,25 ml

48,80 €
REU0795m

Bigueta MVV-12 sistema Mecanoviga, de 3,50 a 4,00 ml

56,75 €
REU0451m

Bigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m, segons UNE-EN 15.037-1.

4,84 €
REU0452m

Bigueta pretensada, T-18, Lmedia = 4/5 m, segons UNE-EN 15.037-1.

5,17 €
REU0453m

Bigueta pretensada, T-18, Lmedia = 5/6 m, segons UNE-EN 15.037-1.

5,89 €
REU0454m

Bigueta pretensada, T-18, Lmedia => 6 m, segons UNE-EN 15.037-1.

7,21 €
REU0406m

Bisellat de mirall.

3,75 €
REU0460u

Bloc buit de formigó, per revestir, color gris, 40x20x10 cm, resistència normalitzada R10 (10 N / mm²), inclús p / p de peces especials: cèrcols i mitjans. Segons UNE-EN 771-3.

0,48 €
REU0149u

Broca trepant HILTI TE-CX 10/22.

14,08 €
REU0148u

Broca trepant HILTI TE-CX 14/27.

35,70 €
REU0150u

Broca trepant HILTI TE-CX 8/17.

8,90 €
REU0147u

Broca trepant HILTI TE-CX 8/22.

13,60 €
REU0207u

Broquet d'injecció resines

0,10 €
REU0386u

Bunera horitzontal de PVC, de diàmetre 110 mm i de dimensions 250x250 mm

20,10 €
REU0564u

Bunera sifònica de PVC, de sortida vertical de 75 mm de diàmetre, amb reixeta de PVC de 200x200 mm.

19,87 €
REU0311u

Bunera tipus gàrgola de PVC, Texsa

14,00 €
REU0632u

Cable flexible de 20 cm i 1/2 de diàmetre.

2,85 €
NVU0006u

Càmera de vídeo Sony HDR-CX625 2,29Mp 3 '' Full HD.

507,00 €
NVU0004u

Càmera IP de xarxa sense fils IPCAM TL-SC2020N.

49,00 €
NVU0013u

Cámera Sony HDR-CX405

200,00 €
REU0586h

Camió bomba estacionat a obra, per bombeig de formigó. Fins i tot p / p de desplaçament.

145,00 €
REU0602m

Canal 48/30 KNAUF d'acer galvanitzat, segons UNE-EN 14195.

1,26 €
REU0511m

Canal protectora d'acer, de 100x115 mm, per a allotjament de cables elèctrics, inclús p / p d'accessoris. Segons UNE-EN 50085-1, amb grau de protecció IP 4X segons UNE 20324.

19,00 €
REU0242m

Canaleta 20zx15 interior, de Formigó polímer amb reixa metàl·lica galvanitzada.

41,00 €
REU0529m

Canaló circular d'acer galvanitzat, de desenvolupament 333 mm, segons UNE-EN 612. Fins i tot p / p de suports, cantonades, tapes, acabaments finals, peces de connexió a baixants i peces especials

46,00 €
REU0464m

Canaló circular d'acer prelacat, de desenvolupament 333 mm, segons UNE-EN 612. Fins i tot p / p de suports, cantonades, tapes, acabaments finals, peces de connexió a baixants i peces especials.

28,80 €
REU0792m

Canaló de xapa galvanitzada, 1 mm gruix i secció quadrada de 220x250 mm, totalment col·locat.

68,90 €
REU0503m

Canaló quadrat de zinctitani, natural, de desenvolupament 333 mm, 0,65 mm de gruix i retallada de bordó, segons UNE-EN 988. Fins i tot p / p de suports, cantonades, tapes, acabaments finals, peces de connexió a baixants i peces especials.

38,80 €
REU0405m

Cantejat de mirall.

2,43 €
REU0810t

Cantells rodats de 16 a 32 mm de diàmetre

28,00 €
REU0101m

Cantonera de PVC en cantonades enrajolades.

0,50 €
REU0238m

Cantonera de PVC en esquinas alicatadas.

1,36 €
REU0685u

Captador solar tèrmic per termosifó, complet, per a instal·lació individual, per a col·locació sobre coberta inclinada, format per: panell de 1050x2000x75 mm, superfície útil 1,99 m², rendiment òptic: 0,761 i coeficient de pèrdues primari 3,39 W / m²K, segons UNE -EN 12975-2, absorbidor de coure format per una bateria de tubs de 8 mm de diàmetre, revestiment de material no contaminant lliure de crom negre, aïllament format per 30 mm d'escuma de poliuretà lliure de CFC, coberta protectora de vidre temperat de 4 mm de gruix, d'alta transmitància; dipòsit cilíndric d'acer vitrificat de 200 l; kit hidràulic; grup de seguretat; vas d'expansió i suports per a teulada

2.375,00 €
NVU0005u

Capturadora de vídeo USB 3.0 a HDMI, DVI, VGA USB3HDCAP StarTech.com.

219,00 €
REU0285u

Cargol autoperforant 3,5x25 mm.

0,01 €
REU0606u

Cargol autoperforant TN KNAUF 3,5x25.

0,01 €
REU0066u

Cargol autoroscant de 4,2x13 mm d'acer inoxidable, amb volandera.

0,05 €
REU0064u

Cargol autoroscant de 6,5x70 mm d'acer inoxidable, amb volandera.

0,50 €
REU0396u

Cargol d'acer galvanitzat, de 80 mm de longitud, amb volandera.

0,12 €
REU0617u

Cargol de llautó 21/35 mm.

0,06 €
REU0808u

Cargol galvanitzat amb tac de plàstic i volandera plom / ferro, per fixació de plaques sobre suport ceràmic.

0,10 €
REU0071u

Cargol galvanitzat amb tac de plàstic i volandera plom / ferro, per fixació de plaques sobre suport ceràmic.

0,10 €
REU0571u

Cargol per a subjecció de llistó.

0,32 €
REU0555u

Cargol rosca-fusta d'acer zincat amb cap hexagonal, de 7 mm de diàmetre, 90 mm de longitud i qualitat 5.6 segons UNE-EN ISO 898-1.

0,12 €
REU0569u

Cargol rosca-fusta per a subjecció de teules a rastrell.

0,07 €
REU0017u

Cartutx casa Desa, Chem, resina epoxi acrilat 410 ml.

8,60 €
REU0146u

Cartutx COPSAFIX EP1, 380 ml.

10,90 €
REU0746u

Cartutx de massilla de poliuretà, de 310 cm³.

6,80 €
REU0657u

Cartutx de massilla de silicona neutra.

3,20 €
REU0729u

Cartutx de massilla elastòmera monocomponent a base de poliuretà, de color blanc, de 600 ml, tipus F-25 HM segons UNE-EN ISO 11600, molt adherent, amb elevades propietats elàstiques, resistent a l'envelliment i als raigs UV.

9,10 €
REU0544u

Cartutx de resina epoxi-acrilat, lliure d'estiré, de dos components, amb dosificador i filtre de barreja automàtica, de 825 ml, per a ancoratges estructurals verticals i horitzontals.

23,00 €
REU0641u

Cartutx de silicona sintètica incolora de 310 ml (rendiment aproximat de 12 m per cartutx)

2,42 €
REU0079u

Cartutx de silicona sintètica incolora de 310 ml (rendiment aproximat de 12 m per cartutx).

2,42 €
REU0252u

Cartutx resina Herms per Sistema DIT 289

8,00 €
REU0283u

Cavallet per mestra 60/27.

0,29 €
REU0382u

Cavalló ceràmica, de 20x23x4 cm

2,32 €
REU0556m

Cavalló prefabricat de formigó de color blanc, per cobriment de murs, en peces de 50x20x5 cm, amb trencaaigües i ancoratge metàl·lic d'acer inoxidable.

9,90 €
REU0486kg

Ciment blanc BL-22,5 X, per a pavimentació, en sacs, segons UNE 80305.

0,14 €
REU0229kg

Ciment blanc BL-22,5 X, per a pavimentació, en sacs, segons UNE 80305.

0,14 €
REU0152kg

Ciment Cua VALSEC.saco de 25kg.

0,33 €
REU0041

Ciment ensacat.

475,00 €
REU0695kg

Ciment ràpid CNR4 segons UNE 80309, ensacat.

1,40 €
REU0701m

Cinta autoadhesiva per a segellat de juntes, per a parquet flotant de fusta.

0,35 €
REU0609m

Cinta de juntes KNAUF de 50 mm d'amplada.

0,04 €
REU0057m

Cinta de juntes.

0,03 €
REU0288m

Cinta de juntes. plaques de Falsos sostres.

0,03 €
REU0398u

Clau d'acer per a fixació de llistó de fusta a suport de fusta.

0,05 €
REU0631u

Clau de regulació de 1/2, per a inodor, acabat cromat.

14,50 €
REU0363u

Clau dinamomètrica 20-100 Nm

361,00 €
REU0546kg

Clau llarg 10-15 cm, acerat.

1,15 €
REU0282u

Clau, connector per a mestra 60/27.

0,91 €
REU0513u

Clau, per a fixació de placa sota teula.

0,45 €
REU0516u

Clavegueró de cautxú EPDM, de sortida vertical, de 80 mm de diàmetre, amb reixeta plana de cautxú EPDM.

23,34 €
REU0292kg

Cola a força d'escaiola i additius especials.

0,35 €
REU0780kg

Colada de morter superfluid MAPE ANTIQUE I, en esquerdes existents, rendiment 1,9 k / m²

0,75 €
REU0487kg

Color o borada, rejunte, per paviment de rajolas de terratzo.

0,68 €
REU0445m

Conformat i doblegat de platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfil pla laminat en calent, de 20x4 mm, per aplicacions estructurals.

22,00 €
NVU0010u

Conjunt de micròfons i receptors de diadema Beyer Dynamic TG 100.

229,00 €
NVU0009u

Conjunt de micròfons i receptors de mà Beyer Dynamic TG 100.

209,00 €
REU0260u

Connector M6x70 sistema Herms DIT 289

0,08 €
REU0279u

Connexió superior per fixar la vareta a l'pengi, en falsos sostres suspesos.

0,98 €
REU0728m

Cordó de polietilè expandit de cel·les tancades, de secció circular de 20 mm de diàmetre, per al farcit de fons de junt.

0,12 €
REU0412u

Creueta de PVC per a separació entre 3 i 15 mm, paquet 200 unitats.

0,06 €
REU0154kg

Cua d'escaiola, sac de 10kg.

0,41 €
REU0811u

Danolosa 75 gris (50cmx50cm) DAN047 Presentació: Placa de 50cm x 50cm; Gruix de 75 mm. Demani més informació a la pestanya de la dreta si voleu un altre gruix o color. Descripció: Danolosa és una rajola aïllant constituïda per un paviment de formigó porós, que actua com a protecció mecànica d'una base aïllant de poliestirè extruït, resultant una superfície practicable resistent i aïllada tèrmicament. Gruix de formigó 35 mm, espessor d'aïllant 40 mm. Camp d'aplicació: Llosa filtrant i aïllant en una sola peça per cobertes practicables. Rehabilitació i transformació de cobertes no transitables. Corredors tècnics en cobertes no transitables acabades en grava. Superfície de suport d'equips en cobertes no transitables i instal·lacions en general. Cobertes tècniques sobre suports (plots) segons Sistema Danosa. DADES TÈCNIQUES VALOR UNITAT NORMA Dimensions 500 x 500 (± 2) mm - Massa 15 (± 1) kg - Gruix total 75 (± 4%) mm - Càrrega ruptura flexió ≥ 3.5 kN UNE-EN 1339 Càrrega ruptura a compressió a 28 dies (càrrega concentrada sobre Ø 20 cm) ≥ 30 KN UNE-EN 12390-3 Comportament a compressió a 5% ≥ 0.30 MPa UNE-EN 1339 Comportament a compressió a 25% ≥ 0.31 MPa UNE-EN 1339 Comportament a foc extern BROOF (t1 ) - UNE-EN 1339 Resistència a impacte a 10 J ≤ 13 Ø mm DIT 550/10; DIT 551/10 Resistència a càrrega puntual a 250 N Sense defectes - DIT 550/10; DIT 551/10 DADES TÈCNIQUES ADDICIONALS VALOR UNITAT NORMA Gruix de l'aïllant 40 (± 1) mm - Dimensions XPS 500 x 500 (± 2) mm - Densitat de l'aïllant 35 Kg / m³ - Reacció a el foc de l'aïllant E Euroclasse - Conductivitat tèrmica XPS 0.034 W / m K EN 12667 - EN 12939 Estabilitat Dimensional XPS ≤ 5 KPa EN 12667 - EN 12939 Resistència mínima a compressió de l'XPS ≥ 300 KPa - Deformació sota càrrega de 40 KPa <5% - Absorció d'aigua per immersió ≤ 0,7% - absorció d'aigua per difusió 50% ≤ 3% - absorció d'aigua per difusió 60% ≤ 2.7 ≤ 2.7 - absorció d'aigua per difusió 80% 1.5% - Gruix de l'formigó 35 (± 3) mm - Dimensions de l'formigó 490 x 490 ( ± 1) mm UNE-EN 1339 Reacció a el foc de l'formigó a Euroclasse - Càrrega al trencament de l'formigó ≥ 1.6 kN UNE-EN 1339 Resistència flexió formigó ≥ 1.3 MPa UNE-EN 1339 Resistència a la compressió de l'formigó a 3d 9.4 MPa UNE -EN 12390-3: 2009 Resistència a la compressió de l'formigó a 21D 11.6 MPa UNE-EN 12390-3: 2009 Resistència a la co mpresión de el formigó a 28d 12.5 MPa UNE-EN 12390-3: 2009 Porositat porus interconnectats 20 - -

1,03 €
REU0698m

Davanter per esglaó de gres rústic, 8,00 € / m. Escales.

8,00 €
REU0417m

Davanter per esglaó de marbre nacional, Crema Llevant, fins a 100 cm de llarg per 16 cm d'ample i 2 cm d'espessor, polida.

12,75 €
REU0210l

Decapant gel pintures esmalts

9,00 €
REU0539l

Decapant per eliminar tot tipus de vernissos, pintures i esmalts, antics o recents, aplicats sobre qualsevol superfície.

7,85 €
NVU0000u

Descripció del preu unitari (mà d'obra, material o maquinària). Consulteu les Instruccions d'ús?

0
REU0341l

diluent silicats

6,87 €
REU0342l

diluent tricloroetilè

9,95 €
REU0159u

Disc diamant SPEEDY MAX 115 mm.

25,50 €
REU0161kg

Dissolvent universal TKROM imprimació antixidante, pot 5 kg.

1,77 €
REU0722

Doble envidrament de seguretat (laminar), conjunt format per vidre exterior temperat incolor de 5 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral de 6 mm, i vidre interior laminar incolor de 3 + 3 mm de gruix compost per dues llunes de vidre laminar de 3 mm, unides mitjançant una làmina de butiral de polivinil incolor.

85,25 €
REU0640

Doble envidrament de seguretat (laminar), conjunt format per vidre exterior temperat incolor de 5 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral de 6 mm, i vidre interior laminar incolor de 3 + 3 mm de gruix compost per dues llunes de vidre laminar de 3 mm, unides mitjançant una làmina de butiral de polivinil incolor.

86,00 €
REU0078

Doble envidrament estàndard, conjunt format per vidre exterior Float incolor de 4 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 6 mm, i vidre interior Float incolor de 6 mm de gruix.

20,03 €
REU0083

Doble envidrament estàndard, conjunt format per vidre exterior Float incolor de 4 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 6 mm, i vidre interior imprès Clarglas de 6 mm de gruix.

24,93 €
REU0194

Elaboració de Formigó HA-25 / B / 20 / IIa, en obra, amb formigonera portàtil elèctrica de 250L.

233,00 €
REU0158u

Elèctrode Spezial Air liquidi 3,25mm x 450.

0,19 €
REU0011l

Emprimació segelladora per interior amb resines acríliques en dispersió aquosa, especialment indicada sobre guix, color blanc, aplicada amb brotxa, corró o pistola.

7,85 €
REU0748l

Emulsió acrílica aquosa com fixador de superfícies, incolor, acabat brillant, aplicada amb brotxa, corró o pistola.

7,15 €
REU0008l

Emulsió acrílica aquosa com fixador de superfícies, incolor, acabat brillant, aplicada amb brotxa, corró o pistola.

10,12 €
REU0337kg

Emulsió aniònica de betum asfàltic modificat amb làtex en presència d'agent emulsionant de caràcter aniònic tipus EB, com imprimació i preparació de superfícies tractades amb productes asfàltics i com a protecció de murs de contenció, fonaments, i mitgeres, en pots de 25 kg de 0, 4 kg / m² de rendiment, segons UNE 104231

1,76 €
REU0336kg

Emulsió bituminosa aniònica de baixa viscositat tipus EA d'aplicació en fred com imprimació i preparació de superfícies tractades amb productes asfáticos en pots de 25 kg de 0,4 kg / m² de rendiment, segons UNE 104231

1,61 €
REU0747kg

Emulsió bituminosa modificada amb cautxú tipus EA, aplicable en fred formant pel·lícula contínua i elàstica, per a protecció de murs de contenció, fonaments i mitgeres, en pots de 25kg i de 1,5kg / m² de rendiment, segons UNE 104-231.

1,64 €
REU0095l

Emulsió, combinat de substàncies actives en fase aquosa, de forta acció bactericida i algicida, color blanc, aplicat amb brotxa o corró.

7,66 €
REU0766

Encofrat recuperable per a l'execució de bigues de formigó per revestir, compost de: puntals metàl·lics telescòpics, sotaponts metàl·lics i superfície encofrant de xapa metàl·lica recuperable, solapada per peces, de secció 12x6 cm i longuitud mitjana 2,5 m, fins a 3 m d'alçada lliure de planta.

17,00 €
REU0270m

Entornpeu ceràmic de gres 7x30 cm, antilliscant monococció

5,25 €
REU0646m

Entornpeu ceràmic de gres esmaltat, 7 cm, 3,00 € / m.

3,00 €
REU0235m

Entornpeu ceràmic de gres esmaltat, 7 cm, 3,50 € / m.

3,50 €
REU0234m

Entornpeu ceràmic de gres porcelànic, acabat polit, 7 cm, 5,50 € / m.

5,50 €
REU0699m

Entornpeu ceràmic de gres rústic, 420x180 mm, 5,00 € / m. Escales.

8,00 €
REU0474m

Entornpeu ceràmic de rajoleta català, acabat mat o natural, 7 cm,

3,25 €
REU0418u

Entornpeu d'escala de marbre nacional, Crema Llevant, d'una peça a saltacavall, 42x18x2 cm, cara i cantells polits.

7,50 €
REU0420m

Entornpeu de marbre nacional, Crema Llevant, 18x2 cm, cara i cantells polits.

12,25 €
REU0462m

Entornpeu de terratzo microgra (menor o igual a 6 mm), per interiors, color beix, d'una peça a saltacavall, per esglaó en L.

18,20 €
REU0721m

Entornpeu gres esmaltat, 7x31 cm, a 3 € / ml cost compra material

3,00 €
REU0750

Entramat metàl·lic galvanitzat ocult amb suspensió autoanivelladora de platina, per a fals sostre de lamel·les horitzontals d'alumini.

4,70 €
REU0825

Envia Senzill (15 + 48 + 15) / 400 (48) (2 normal), amb plaques de guix laminat, sobre banda acústica, format per una estructura simple, amb DISPOSICIÓ normal dels muntants; 78 mm de gruix total. El preu inclou la Resolució de trobades i punts singulars, però no INCLOU l'Aïllament a col·locar entre a els muntants.

25,00 €
REU0182h

Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com comburente.

7,37 €
REU0502h

Equip de raig d'aigua a pressió, amb adaptador per a aigua atomitzada o nebulitzada.

5,50 €
REU0758m

Escopidor ceràmic de rajoleta català vermell mat en peces de 14x28 cm, amb trencaaigües.

9,50 €
REU0110m

Escopidor de calcària Capri, de 110 a 150 cm de longitud, de 21 a 25 cm d'amplada i 2 cm de gruix, amb trencaaigües, cara i cantell recte polits, segons UNE-EN 771-6.

16,00 €
REU0461m

Esglaó prefabricat de terratzo, L, per a interiors, ús normal, microgra (menor o igual a 6 mm), color beix, longitud fins a 110 cm, amb profunditat de petjada de 23-32 cm i altura de contrapetjada de 13-20 cm, polit en fàbrica, segons UNE-eN 13748-1.

31,33 €
REU0509l

Esmalt de dos components per exterior, acabat brillant, a base de resines acríliques hidroxilades en combinació amb pigments inerts i enduridor isocianat alifàtic polifuncional, color blanc, aplicat amb brotxa, corró o pistola.

32,30 €
REU0327l

Esmalt sintètic setinat, a base de resines alcídiques amb poliuretans, diòxid de titani i estenedors, exent de plom, color negre, aplicat amb brotxa, corró o pistola

18,90 €
REU0697m

Estesa per esglaó de gres rústic, 8,00 € / m. Escales.

8,00 €
REU0416m

Estesa per esglaó recte de marbre nacional, Crema Llevant, longitud fins a 100 cm i 3 cm d'espessor, cara i cantells polits.

24,75 €
REU0249u

Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 34B, amb 2 kg d'agent extintor, amb got difusor, segons UNE 23110.

62,95 €
REU0224u

Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 34B, amb 2 kg d'agent extintor, amb got difusor, segons UNE 23110.

62,95 €
REU0562u

Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 89B, amb 5 kg d'agent extintor.

132,36 €
REU0223u

Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-113B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor, segons UNE 23110.

38,30 €
REU0653u

Extractor per a ventilació aire forçat, Lavabos i banys, model S & P silent 100 (100 m³ / h).

95,00 €
REU0178u

Falca metàl·lica 100x80x20 / 30 mm.

12,00 €
REU0162u

Femella hexagonal M12 galvanitzada.

0,09 €
REU0537kg

Filferro d'acer galvanitzat de 0,7 mm de diàmetre.

1,25 €
REU0548m

Film, banda estirable transparent de 500 mm d'ample i 23 μ de gruix.

1,00 €
REU0805u

Fissurímetre recte de 2 direccions, per a mesurament de moviments verticals, horitzontals i rotacionals de fissures, esquerdes, juntes de dilatació, cobertes o superfícies metàl·liques, ponts, túnels, preses, etc., amb resolució 0,1 mm i rang 5cm (direcció x) i 2 cm (direcció y), fabricat amb polièster resistent a àcids minerals i orgànics, àlcalis, productes d'oxidació i reducció, dissolvents orgànics, insectes i microorganismes i llum solar, insoluble en acetona i àcid fòrmic. Fins i tot adhesiu de muntatge.

9,00 €
REU0276u

Fixació composta per tac i cargol 5x27

0,06 €
REU0607u

Fixació composta per tac i cargol 5x27.

0,06 €
REU0743l

Fixador a el dissolvent per pintures en exteriors, incolor i transparent

4,15 €
REU0522l

Fons protector, impregnació, producte insecticida, fungicida i termicida per interior, transparent i incolor, destinat a el tractament preventiu de la fusta, aplicat per polvorització, pinzellat o immersió.

14,10 €
REU0457

Formigó HA-25 / B / 20 / IIa, fabricat en central i transportat a obra en Camió formigonera 6,5m³.

69,75 €
REU0370

Formigó HA-25 / P / 12 / I gunitat via humida

209,33 €
REU0480

Formigó HM-20 / B / 20 / I, fabricat en central.

65,10 €
REU0468

Formigó lleuger de resistència a compressió 2,5 MPa, de densitat 500 kg / m³, conductivitat tèrmica 0,116 W / (mK), confeccionat en obra amb 1.100 litres d'argila expandida, de granulometría entre 10 i 20 mm, densitat 275 kg / m³ i 150 kg de ciment Portland amb calcària CEM II / BL 32,5 R, segons UNE-EN 197-1.

134,00 €
REU0551

Fusta laminada encolada homogènia, de 33 o 45 mm de gruix de les làmines, per biga de secció constant, de 10x20 a 12x25 cm de secció i fins a 5 m de longitud, per aplicacions estructurals, classe resistent GL-24h segons UNE-EN 390 i UNE-eN 1194, i protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe de penetració NP1 i NP2 (3 mm en les cares laterals de l'albeca) segons UNE-eN 351-1, treballada en taller.

876,00 €
REU0545

Fusta serrada de pi insigne (Pinus radiata), acabat raspallat, per aplicacions estructurals, qualitat estructural MEG segons UNE 56544, classe resistent C-16 segons UNE-EN 338 i UNE-EN 1912 i protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe de penetració NP2 (3 mm en les cares laterals de l'albeca) segons UNE-eN 351-1, treballada en taller.

550,00 €
REU0306u

Galleda amb bonera sifònica de PVC, de sortida vertical de 125 mm de diàmetre, amb reixeta plana de PVC de 300x300 mm.

54,62 €
REU0613m

Galze de MDF, acabat amb melamina de color blanc, 90x20 mm.

3,36 €
REU0297u

Ganxo, peça de penjat ràpid Quick-lock placo.

0,88 €
REU0277u

Ganxo, pengi per falsos sostres suspesos.

0,80 €
REU0278u

Ganxo, segur per a la fixació de l'pengi, en falsos sostres suspesos.

0,13 €
REU0656u

Gàrgola d'alumini anoditzat, de 50x50 mm de secció, realitzada a partir de perfil quadrat d'alumini i acabada amb tall formant angle de 45 °.

2,25 €
REU0472

Geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb una massa superficial de 200 g / m² i una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 25 mm. Segons UNE-EN 13252.

1,28 €
REU0304

Geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb una massa superficial de 200 g / m² i una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 25 mm. Segons UNE-EN 13252.

1,18 €
REU0478

Grava de pedrera de pedra calcària, de 10 a 40 mm de diàmetre.

18,30 €
REU0075m

Guia de persiana d'alumini anoditzat natural, amb el certificat de qualitat EWAA-EURAS (QUALANOD) que garanteix el gruix i la qualitat del procés d'anoditzat.

7,10 €
REU0151kg

Guix controlat en sac 20 kg.

0,11 €
REU0153kg

Guix mecafino Plus, sac de 10kg.

0,65 €
REU0339m

Impermeabilització de coronació de el mur façana

5,93 €
REU0577l

Impregnació aquosa, incolora, hidròfuga, a base d'una barreja de silà i siloxà, amb una profunditat mitja de penetració de 3 mm, resistent als raigs UV, repel·lent de l'aigua i la brutícia, per a aplicació sobre superfícies de maó ceràmic o pedra natural .

6,70 €
REU0580l

Impregnació transpirable i hidròfuga Cotefilm Hydrol REVETÓN, a força de siloxans en emulsió aquosa, aplicable sobre suports exteriors de formigó, morter, maó o pedra natural.

16,45 €
REU0521l

Impregnació, amb solució d'àcid clorhídric diluït en deu parts d'aigua.

5,30 €
REU0579l

Impregnació, amb solució detergent neutre, per a neteja de façanes esquerdejades i cara vista

2,10 €
REU0345l

Impregnació, imprimació hidròfuga, a base de siloxans i silans en dissolvents orgànics, per a superfícies absorbents, com ara formigó, morter de ciment, maó ceràmic o pedra natural, amb una densitat aproximada de 0,80 kg / li un rendiment entre 0,300-0,500 kg / m² (0,375-0,625 l / m²) per capa.

4,67 €
REU0785kg

Imprimació anticorrosiva a força de resina epoxi i fosfat de zinc.

17,60 €
REU0105kg

Imprimació asfàltica, tipus EA, UNE 104231.

1,28 €
REU0393l

Imprimació base, sobre estructura metàl·lica

11,43 €
REU0440l

Imprimació d'assecat ràpid, formulada amb resines alquídiques modificades i fosfat de zinc.

4,95 €
REU0560kg

Imprimació Shop-primer a base de resines pigmentades amb òxid de ferro vermell, cromat de zinc i fosfat de zinc.

9,90 €
REU0507l

Imprimació, fons aquós protector, insecticida, fungicida i termicida per exterior, transparent i incolor, destinat a el tractament preventiu de la fusta, aplicat per polvorització, pinzellat o immersió.

11,60 €
REU0630u

Inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix i sortida per a connexió horitzontal, sèrie Giralda ROCA, color blanc, de 390x680 mm, seient i tapa lacats amb frontisses d'acer inoxidable, mecanisme de descàrrega de 3/6 litres, amb joc de fixació segons UNE -EN 997.

196,00 €
REU0667u

Inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix, sèrie bàsica, color blanc, amb seient i tapa lacats, mecanisme de descàrrega de 3/6 litres, amb joc de fixació i colze d'evacuació, segons UNE-EN 997.

149,75 €
REU0817u

joc d'accesoris per al bany

100,00 €
REU0619u

Joc de maneta i escut llarg de llautó negre brillo, sèrie bàsica, per porta de pas interior.

25,00 €
REU0116m

Junquillo de PVC.

0,35 €
REU0490m

Junquillo de PVC. aplicació revestiment monocapa

0,35 €
REU0065m

Junta d'estanqueïtat per a xapes d'acer.

0,90 €
REU0777kg

KIMICOVER FIX, imprimació de resina epoxídica bicomponent, en pots de 6 i 18 kg, (A + B), per a làmines de fibra de carboni Kimitech-Plate, rendiment de 0,05 kg / ml

10,36 €
REU0779kg

KIMITECH-EP-TX, adhesiu bicomponent trixotrópico a base de resines epoxídiques (rendiment 1,9 kg / m² i mm espessor, 0,40 kg / ml) subministrat en pots de 10 i 20 k (A + B)

9,74 €
REU0778m

KIMITECH-PLATE, làmina de fibra de carboni, de 50 mm d'ample i 1,4 mm de gruix, subministrada en rotllos de 50 ml. Per reforç d'estructures, rendiment de 1,10 ml

31,56 €
REU0691u

Kit d'encaix per tarima exterior de fusta massissa, compost per clip d'acer inoxidable, en forma d'omega, per a l'acoblament de les taules, i cargol d'acer inoxidable, per a fixació de el clip a el rastrell i material auxiliar per fixació clips.

0,22 €
REU0702

Lama encadellada de 2180x200x14 mm, per parquet flotant de fusta, constituïda per tres capes encolades entre si: capa base o suport formada per una pel·lícula especialment tractada amb protecció antihumitat; una capa intermèdia formada per un tauler contraxapat, especialment tractat, de 11 mm de gruix i una capa noble o d'ús de fusta de roure de 3 mm de gruix, 2 tauletes, acabat amb vernís setinat. Segons UNE-EN 13.810-1 i UNE-EN 14342.

29,15 €
REU0751

Lama llisa d'alumini lacat en color blanc, horitzontal, de 130 mm d'amplada, amb 20 mm de separació, per fals sostre registrable amb entramat ocult.

23,18 €
REU0700

Làmina d'escuma de polietilè d'alta densitat de 3 mm de gruix.

0,40 €
REU0744

Làmina de betum modificat amb elastòmer SBS LBM (SBS) -50 / G-FP (150R), UNE-EN 13707, amb armadura de feltre de polièster reforçat i estabilitzat de 150 g / m², amb autoprotecció mineral.

8,95 €
REU0470

Làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, UNE-EN 13707, LBM (SBS) -30 / FP (140), amb armadura de feltre de polièster no teixit de 160 g / m², de superfície no protegida.

4,95 €
REU0471

Làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, UNE-EN 13707, LBM (SBS) -30 / FV (50), amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g / m², de superfície no protegida.

4,35 €
REU0305

Làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, UNE-EN 13707, LBM (SBS) -40 / FP (140), amb armadura de feltre de polièster no teixit de 150 g / m², de superfície no protegida

5,64 €
REU0106

Làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, UNE-EN 13707, LBM (SBS) -40 / G-FP (140), amb armadura de feltre de polièster no teixit de 150 g / m², de superfície autoprotegida mineral.

6,05 €
REU0518

Làmina de cautxú EPDM, tipus II, UNE-EN 13956, espessor 2,0 mm, massa nominal 2,28 kg / m².

11,76 €
REU0623

Làmina de goma de 1000x12000x2,5 mm, acabat negre, amb botons.

22,00 €
REU0338

Làmina impermeabilitzant LBM-30-FP PE

4,95 €
REU0047

Làmina impermeabilitzant LBM-40 FP.

5,45 €
REU0046

Làmina impermeabilitzant LBM-40 FV.

4,75 €
REU0668u

Lavabo de porcellana sanitària, amb peu, sèrie bàsica, color blanc, de 650x510 mm, amb joc de fixació, segons UNE 67001.

59,76 €
REU0704l

Líquid netejador paraments de pedra o maçoneria, insecticida i fungicida

6,85 €
REU0316l

Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC.

9,58 €
REU0689m

Llistó de fusta de pi Suècia, de 50x38 mm, tractat en autoclau, amb classe d'ús 4 segons UNE-EN 335, per a suport i fixació de les tarimes d'exterior.

1,75 €
REU0395m

Llistó de fusta de pi, amb humitat entre 8% i 12%, de 50x50 mm.

1,97 €
REU0570m

Llistó de fusta, pi gallec tractat o pi vermell, 42x27 mm, qualitat VI.

1,20 €
REU0433u

Llum fluorescent compacta TC-D de 26 W.

5,35 €
REU0437u

Llum fluorescent compacta TC-L de 24 W.

4,35 €
REU0220u

Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 155 lúmens, carcassa de 245x110x58 mm, classe II, IP 42, amb bateries de Ni-Cd d'alta temperatura, autonomia d'1h, alimentació a 230 V, temps de càrrega 24 h, fins i tot marc per a encastar.

58,80 €
REU0639u

Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 70 lúmens, carcassa de 245x110x58 mm, classe II, IP 42, amb bateries de Ni-Cd d'alta temperatura, autonomia d'1h, alimentació a 230 V, temps de càrrega 24 h.

42,00 €
REU0436u

Lluminària de paret, tipus aplic, de 402x130x400 mm, per 1 làmpada fluorescent TC-L de 24 W, amb cos de lluminària format per perfils d'alumini extruït, termoesmaltat, blanc; reflector termoesmaltat blanc; difusor de policarbonat amb xapa microperforada; protecció IP 20, aïllament classe F i rendiment major de l'65%.

120,38 €
REU0432u

Lluminària de sostre Downlight, de 250 mm de diàmetre, per 2 làmpades fluorescents TC-D de 26 W; amb bastiment exterior i cos interior d'alumini injectat, lacat, color blanc; reflector d'alumini d'alta puresa i balast magnètic; protecció IP 20 i aïllament classe F.Lluminària Ull de bou, 10 cm diàmetre, DULUX 13W, MASTERLIGHTLuminaria tipus ull de bou per fluorescent estalviador (amb filtre E-27) o Dulux de 13W, fabricat en injecció d'alumini amb o sense vidre d'acord a modelo.Incluye llum (s ) i balast magnètic o electrònic a elecció.

89,76 €
REU0435u

Lluminària Ull de bou, 10 cm diàmetre, DULUX 13W, MASTERLIGHTLuminaria tipus ull de bou per fluorescent estalviador (amb filtre E-27) o Dulux de 13W, fabricat en injecció d'alumini amb o sense vidre d'acord a modelo.Incluye llum (s ) i balast magnètic o electrònic a elecció.

23,35 €
REU0535

Malla 31x31 mm, d'acer 1,5 mm galvanitzat, per a armat formigó alleugerit.

0,98 €
REU0273m

Malla de fibra de vidre, Armadura Revestidan DANOSA, de 55 g / m², de 0,1 mm de gruix

0,95 €
REU0403

Malla de fibra de vidre, de 10x10 mm de llum, antiàlcalis, de 200 a 250 g / m² de massa superficial i 750 a 900 micres de gruix, amb 25 kp / cm² de resistència a tracció, per armar morters monocapa.

2,42 €
REU0227

Malla de fibra de vidre, de 10x10 mm de llum, antiàlcalis, de 200 a 250 g / m² de massa superficial i 750 a 900 micres de gruix, amb 25 kp / cm² de resistència a tracció, per armar morters monocapa.

2,41 €
REU0782

Malla de reforç fibra de vidre MAPEGRID G120

6,12 €
REU0043

Malla electrosoldada B500S 6 mm 15x15.

1,76 €
REU0042

Malla electrosoldada B500S 6 mm 20x20.

1,54 €
REU0456

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

1,85 €
REU0193

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

2,05 €
REU0036m

Malla fibra Armatex 44 guix.

0,82 €
REU0310

Malla fibra polièster sikalatic freece 120, rotllo 50 m²

1,84 €
REU0037

Malla microfibra proteccions.

1,35 €
REU0364

Malla teixit fibra de vidre MV-55

1,78 €
REU0776

Mallat electosoldado acer B500S, 8 mm, 15x15 cm, en armat de forjats, transportat a peu d'obra.

3,05 €
REU0705u

Mampara de dutxa Profiltek o similar, panell fix 75x190 cm, perfileria blanca i vidre translúcid.

315,00 €
REU0248u

Mampara frontal de dutxa. Full corredissa amb fix en el mateix pla. Vidre temperat securitzat 3 mm o acrílic. * Compatible amb fix de dutxa estándar.Equipamiento Tancament magnètic enfundat. Juntes estanquitat. Sistema guia doble. Rodaments regulables inox. Sistema expansió corrector desnivell. Dimensions Alçada 190 cm.

445,00 €
REU0061

Manta de llana de vidre no higroscòpica revestida per una de les seves cares amb un vel de vidre reforçat, segons UNE-EN 13162, de 60 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,5 m²K / W, conductivitat tèrmica 0,04 W / (mK ), per a aïllament en sistemes de doble xapa metàl·lica.

3,56 €
REU0654

Manta Llana de roca LR 40 mm espessor i 50 mm de densitat.

4,25 €
REU0355u

Maó buit senzill de 24x11,5x4 cm

0,14 €
REU0190u

Maó ceràmic buit doble, per revestir, 33x16x7 cm, segons UNE-EN 771-1.

0,20 €
REU0225u

Maó ceràmic buit triple, per revestir, 33x16x11 cm, segons UNE-EN 771-1.

0,29 €
REU0189u

Maó ceràmic perforat (panal), per revestir, 24x12x9 cm, segons UNE-EN 771-1.

0,19 €
REU0354u

Maó perforat no vist de 24x11,5x9 cm

0,21 €
REU0247u

Marc i tapa de ferro 550x500 mm, per arqueta de registre.

62,00 €
REU0209u

Massilla asfalt elastomèric

40,00 €
REU0532kg

Massilla de poliuretà per a exteriors, Sikaflex F11.

4,55 €
REU0633u

Material auxiliar per a instal·lació d'aparell sanitari.

1,80 €
REU0434u

Material auxiliar per a instal·lació d'aparells d'il·luminació.

1,10 €
REU0642u

Material auxiliar per a la col·locació de vidres.

1,26 €
REU0080u

Material auxiliar per a la col·locació de vidres.

1,26 €
REU0314u

Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de PVC, sèrie B, de 110-160 mm de diàmetre.

2,12 €
REU0527u

Material auxiliar per canalons i baixants d'instal·lacions d'evacuació de xapa d'acer galvanitzat.

2,60 €
REU0465u

Material auxiliar per canalons i baixants d'instal·lacions d'evacuació de xapa d'acer prelacat.

2,50 €
REU0504u

Material auxiliar per canalons i baixants d'instal·lacions d'evacuació de zinctitani.

2,10 €
REU0307u

Material auxiliar per sanejament, per a la col·locació d'embornals sifònics PVC

0,95 €
REU0243m

Material fontaneria per desguassos en canaletes encastades en solera de formigó.

35,00 €
REU0591u

Material per a instal·lació elèctrica d'un punt d'interrupció, conmutació o base d'endoll, incloent repercussió de punts de llum, cablejat, caixes de registre i mecanismes de qualitat standard.

12,00 €
REU0770m

Mecanoviga Sistema Perfil MVV12. Kit de subministrament i part proporcional de transport a obra, per biguetes de longituds entre 3,00 i 3,50 metres.

59,19 €
REU0775kg

Mecanoviga sistema, morter de retacat i farcit de perfil MVV, amb morter estructural tipus MVV 490, subministrat en sacs de 25 kg.

0,38 €
REU0774kg

Mecanoviga sistema, morter per ataconat d'ales, tipus MVH 491-680, subministrat en sacs de 25 kg.

0,38 €
REU0771m

Mecanoviga Sistema, Perfil MVV16. Kit de subministrament i part proporcional de transport a obra, per biguetes de longituds entre 3,00 i 3,50 metres.

68,77 €
REU0773u

Mecanoviga Sistema, pot resina dos components, epoxi sense estiré 410 ml.

7,40 €
REU0772m

Mecanoviga Sistema, vareta roscada M12 amb volandera i femella.

0,80 €
REU0160

Membrana geotèxtil Danofel 150 M002 145x52 cm

0,89 €
REU0809

Membrana impermeabilitzant aplicat de manera líquida i en calent, basat en betuns modificats amb polímers, i que conforma un revestiment elàstic totalment adherit al suport, segons DITE -07/0131 i està compost per: Capa de màstic POLIBREAL®, de gruix mínim 3 mm i un consum de 4 kg / m2; làmina interna separadora d'alumini llis gruix no inferior a 30 micres; capa de màstic POLIBREAL®, de espesor mínimo 3mm y un consum de 4 kg/m2; làmina externa de reforç de film de polièster de 50 micres

8,50 €
REU0583h

Mescladora-bombadora per morter autoanivellant.

45,00 €
NVU0008u

Micròfon de solapa Beyer Dynamic TG L55c.

122,00 €
REU0404

Mirall incolor platejat, 3 mm.

29,50 €
REU0034kg

Morter anticarbonatació Sikaguard-550W elastocolor.

3,00 €
REU0581

Morter autoanivellant CT - C10 - F3 segons UNE-EN 13813, a força de ciment, per a gruixos de 4 a 10 cm

86,66 €
REU0372

Morter ciment M-10

94,86 €
REU0730

Morter cola flexible de lligants mixtos, per a la col·locació en capa gruixuda de peces ceràmiques en paraments verticals exteriors, segons UNE-EN 12004.

82,00 €
REU0783kg

Morter d'acabat PLANITOP HDM RESTAURO, considerant 1'7 kg / mm espessor

1,12 €
REU0114l

Morter d'acabat, aïllant tèrmic i acústic, hidròfug i transpirable, Thermocal DBBLOK, compost de calç, perlita expandida, vermiculita exfoliada i microesferes buides de vidre, tipus GP CSIII W2 T1, segons UNE-EN 998-1, densitat 455 kg / m³ , calor específica 823 J / kgK i conductivitat tèrmica 0,068 W / (mK); per aplicar mitjançant projecció mecànica.

0,83 €
REU0104

Morter de ciment CEM II / B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra con 250 kg / m³ de ciment i una proporció en volum 1/6.

115,50 €
REU0113

Morter de ciment CEM II / B-P 32,5 N, hidròfug, tipus M-10, confeccionat en obra amb 380 kg / m³ de ciment i una proporció en volum 1/4.

143,15 €
REU0013

Morter de ciment CEM II / BP 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra con 250 kg / m³ de ciment i una proporció en volum 1 / 6.nsulteu els Instruccions d'Ús, amb pp Malla de fibra de vidre teixida , amb impregnació de PVC, de 10x10 mm de llum, antiàlcalis, de 115 a 125 g / m² i 500 μ d'espessor, per a armar gotejats tradicionals, esquerdejats i morters.

117,00 €
REU0790kg

Morter de ciment monocomponent BETONFIX GS UN, en sacs 20 kg, de Kimia

2,04 €
REU0226kg

Morter de ciment, color gris, compost de ciment, àrids seleccionats i additius, tipus GP CSIII W2 segons UNE-EN 998-1.

0,21 €
REU0050kg

Morter de ciment, color gris, compost de ciment, àrids seleccionats i additius, tipus GP CSIII W2 segons UNE-EN 998-1.

0,22 €
REU0103kg

Morter de juntes de ciment amb resistència elevada a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda, CG2, per a junta mínima entre 1,5 i 3 mm, segons UNE-EN 13888.

0,98 €
REU0413kg

Morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima entre 1,5 i 3 mm, segons UNE-EN 13888.

0,72 €
REU0237kg

Morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima entre 1,5 i 3 mm, segons UNE-EN 13888.

0,71 €
REU0781kg

Morter de regularització MAPE ANTIQUE STRUCTTURALE NHL, amb rendiment de 1,7 kg / mm de gruix.

0,75 €
REU0426kg

Morter de rejuntat per a revestiments, interiors o exteriors, de pedra natural, polida o per a polir, compost de ciment, àrids a força de pols de marbre, pigments resistents als àlcalis i additius especials.

1,80 €
REU0112kg

Morter de rejuntat per a revestiments, interiors o exteriors, de pedra natural, polida o per a polir, compost de ciment, àrids a força de pols de marbre, pigments resistents als àlcalis i additius especials.

1,88 €
REU0791kg

Morter de reparació BETONFIX 300, de Kimia, en sacs de 20 kg

1,10 €
REU0769kg

Morter de reparació fluid R4 PCC Aplicatec, per a reparacions estructurals de fins a 70 mm de gruix.

1,05 €
REU0346l

Morter de resines sintètiques

3,82 €
REU0035u

Morter de resines, Sika Monotop 620 sac 25kg gris.

20,86 €
REU0481kg

Morter de rodadura, color Gris Natural, compost de ciment, àrids seleccionats de quars, pigments orgànics i additius, amb una densitat aparent de 1330 kg / m³, una resistència a la compressió de 75000 kN / m² i una resistència a l'abrasió amb mètode Böhme UNE-EN 13.892-3 de 10,9 cm³ / 50 cm².

0,46 €
REU0587kg

Morter de rodadura, Mastertop 100 BASF Construction Chemical, color Gris Natural, compost de ciment, àrids seleccionats de quars, pigments orgànics i additius, amb una densitat aparent de 1330 kg / m³, una resistència a la compressió de 75000 kN / m² i una resistència a l'abrasió amb mètode Böhme UNE-EN 13.892-3 de 10,9 cm³ / 50 cm².

1,80 €
REU0031kg

Morter estructural de resines, producte Aplicatec R4, en sacs de 25 kg.

0,65 €
REU0530kg

Morter estructural Geolite 40, casa Kerakoll

1,05 €
REU0016kg

Morter Estructural tipus Sac de 25kg, producte aplicatec R3.

0,85 €
REU0549kg

Morter fluït de dos components a base de resina epoxi, amb enduridor amínic, sense retracció, per a ancoratges i farcits, segons UNE-EN 1504-6.

9,50 €
REU0757

Morter ignífug, reacció a foc classe A1, segons R.D. 110/2008, compost de ciment en combinació amb perlita o vermiculita, per a protecció passiva contra el foc mitjançant projecció.

255,00 €
REU0212

Morter ignífug, reacció a foc classe A1, segons R.D. 110/2008, compost de ciment en combinació amb perlita o vermiculita, per a protecció passiva contra el foc mitjançant projecció.

245,00 €
REU0402kg

Morter industrial per a arrebossat, de 15 mm de gruix, color gris, acabat llis, compost per ciment d'alta resistència, àrids seleccionats i altres additius, tipus GP CSIV W0, segons UNE-EN 998-1.

0,68 €
REU0117kg

Morter monocapa de calç, Ibercal Màster 450 Thermo DBBLOK, compost de calç hidràulica natural, calç hidratada d'alt contingut en calci, sorra de sílice, calcites cristal·litzades, minerals lleugers, pigments inorgànics i additius especials, tipus OC CSII W2, segons UNE-EN 998-1; per a aplicar manualment o mitjançant projecció mecànica, com acabat decoratiu de l'enlluït.

0,79 €
REU0045kg

Morter monocapa llis, color blanc.

0,72 €
REU0488kg

Morter monocapa per la impermeabilització i decoració de façanes, acabat raspat, color blanc, compost de ciments, additius, resines sintètiques i càrregues minerals, tipus OC CSIII W2, segons UNE-EN 998-1.

0,40 €
REU0789kg

Morter monocomponent BETONFIX D15 acord amb els requisits de marcatge CE per a intervenció d'allisat en formigó armat i maçoneria. Granulometria màxima 0,5 mm * (0,3 mm), en sacs de 25 kg, consum 1,7 kg / mm espessor i m² de superfície.

0,81 €
REU0253kg

Morter sikatop 122 / s, sac 28 kg.

1,59 €
REU0169kg

Morter Vermiplaster, per a protecció passiva contra el foc, sac de 20kg.

0,61 €
REU0291m

Motllura d'escaiola, de 2,7x4,7x103 cm, per a decoració de sostre.

2,80 €
REU0155m

Motllura escaiola número 1, Tac i pinto.

2,12 €
REU0156m

Motllura escaiola número 2, mitja canya petita.

2,40 €
REU0603m

Muntant 48/35 KNAUF d'acer galvanitzat, segons UNE-EN 14195

1,68 €
REU0049kg

Nòduls de llana mineral natural (LMN) sense lligants, no aptes com a suport nutritiu per al desenvolupament de fongs ni bacteris, densitat 35 kg / m³, conductivitat tèrmica 0,034 W / (mK), Euroclasse A1 de reacció a el foc i capacitat d'absorció de aigua a curt termini <= 1 kg / m², segons EN 14064-1, per a injecció o reblert de càmeres.

2,55 €
REU0584h

Oficial 1ª aplicador de morter autoanivellant.

17,24 €
NVU0012u

Ordinador de sobretaula d'altes prestacions, amb processador Intel Core i7-7700, RAM 8Gb DDR4, caixa semitorre, disc dur sòlid de 228Gb, ​​sistema operatiu Windows 10 Home.

1.197,00 €
NVU0002u

Ordinador portàtil ASUS I5 X541UV-XX104T1.

669,00 €
REU0561

Panell sandvitx encadellat, compost de: cara superior de tauler d'aglomerat hidròfug de 10 mm de gruix, nucli aïllant d'escuma de poliestirè extruït de 60 mm de gruix i cara inferior de fris d'avet natural.

38,80 €
REU0565

Panell sandvitx encadellat, compost de: cara superior de tauler d'aglomerat hidròfug de 19 mm de gruix, nucli aïllant d'escuma de poliestirè extruït de 100 mm de gruix i cara inferior de placa de guix laminado.TERMOCHIP 19-100-12

43,50 €
REU0797u

Pany amb bombí per a clau de triangle, cuartillo instal·lacions

23,00 €
REU0618u

Pany d'embotir, front, accessoris i cargols de lligat, per porta de pas interior, segons UNE-EN 12209.

11,30 €
REU0428m

Passamans metàl·lic format per tub buit d'acer de 50 mm de diàmetre, amb potes de subjecció de rodó llis massís de 16 mm de diàmetre cada 50 cm, per una escala d'anada i tornada, de dos trams rectes amb altiplà intermig.

20,45 €
REU0055kg

Pasta d'unió, segons UNE-EN 14496.

0,58 €
REU0009

Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1, D22, amb p.p. Malla de fibra de vidre teixida, de 5x5 mm de llum, flexible i imputrescible en el temps, de 70 g / m² de massa superficial i 0,40 mm de gruix de fil, per armar guixos, part proporcional de cantoneres de plàstic i metall , estable a l'acció dels sulfats.

78,85 €
REU0696

Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1.

1,18 €
REU0608kg

Pasta de juntes Jointfiller F-1 GLS KNAUF, segons UNE-EN 13963.

1,45 €
REU0287kg

Pasta per a juntes, segons UNE-EN 13963.

1,26 €
REU0056kg

Pasta per a juntes, segons UNE-EN 13963.

1,26 €
REU0572u

Peça ceràmica de remat lateral, per a teula mixta, color vermell, segons UNE-EN 1304.

1,60 €
NVU0003u

Pen tablet Wacom Intuos Pro Special Edition.

348,00 €
REU0275m

Perfil d'acer galvanitzat, en U, de 30 mm.

1,26 €
REU0554kg

Perfil d'acer UNE-EN 10025 S275JO, per a reforç de bigues i biguetes de fusta en la seva cara superior, Lycea, composta per perfils laminats en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i platina, treballat en taller , acabat galvanitzat en calent.

4,65 €
REU0439m

Perfil d'acer UNE-EN 10025 S275JR, sèrie L 40x4, laminat en calent, per aplicacions estructurals. Elaborat en taller i col·locat en obra.

2,68 €
REU0073

Perfil d'alumini anoditzat natural, per a conformat de marc guia superior, marc guia inferior, lateral, marc fulles, ribets, esquadres, ferramentes de la finestra corredissa, gamma bàsica, amb el certificat de qualitat EWAA-EURAS (QUALANOD).

82,72 €
REU0491m

Perfil de PVC rígid per a formació d'arestes en revestiments de morter monocapa.

0,38 €
REU0115m

Perfil de PVC rígid per a formació d'arestes en revestiments de morter monocapa.

0,37 €
REU0745m

Perfil de xapa d'acer galvanitzat, per a encontres de la impermeabilització amb paraments verticals.

1,75 €
REU0374kg

Pérfil estructural laminat tipus IPE 140 S275JR

0,86 €
REU0294m

perfil metàl·lic angular d'acer galvanitzat, Quick-lock PLACO, color blanc, fabricat mitjançant laminació en fred, de 3000 mm de longitud, 22x22 mm de secció i 0,5 mm de gruix, per a la realització de falsos sostres registrables, segons UNE- A 13964.

0,57 €
REU0767m

Perfil metàl·lic conformat, en forma d'U, de dimensions 120x60x40 mm, reutilitzable, amortització en 20 posades.

6,46 €
REU0298m

perfil metàl·lic primari d'acer galvanitzat, Quick-lock Placo, color blanc, fabricat mitjançant laminació en fred, de 3600 mm de longitud, 24x38 mm de secció, per a la realització de falsos sostres registrables, segons UNE-EN 13964.

1,59 €
REU0299m

perfil metàl·lic secundari d'acer galvanitzat, Quick-lock PLACO color blanc, fabricat mitjançant laminació en fred, de 1200 mm de longitud, 24x32 mm de secció, per a la realització de falsos sostres registrables, segons UNE-EN 13964.

1,59 €
REU0300m

perfil metàl·lic secundari d'acer galvanitzat, Quick-lock PLACO color blanc, fabricat mitjançant laminació en fred, de 600 mm de longitud, 24x32 mm de secció, per a la realització de falsos sostres registrables, segons UNE-EN 13964.

0,83 €
REU0394m

Pérfil quadrat d'alumini lacat per a barana

4,29 €
REU0359m

Perfil rectangular de 55x12 mm

5,44 €
REU0177kg

Perfil tub quadrat acer NG 20x20x1,5 mm.

0,91 €
REU0176kg

Perfil tub quadrat acer NG 40x40x3mm.

0,80 €
REU0281m

Perfil, mestra 60/27 de xapa d'acer galvanitzat, d'amplària 60 mm, segons UNE-EN 14195.

1,44 €
REU0015kg

Perfileria d'acer B-500-S 6 / 16mm varetes corrugades, tall i subministrament a peu d'obra.

0,78 €
REU0074

Persiana de lamel·les enrotllables de PVC, accionament manual mitjançant cinta i recollidor, en fusteria d'alumini, inclús p / p de compacte incorporat (monoblock). Segons UNE-EN 13659.

20,63 €
REU0381

Picat manual d'mur interior de ciment de gruix <= 3 cm

9,88 €
REU0520l

Pintura a l'clorocautxú, acabat semibrillant, a base de resines de clorocautxú i plastificants insaponificables, color VERMELL, resistent a l'abrasió i a la immersió en aigua, aplicada amb brotxa, corró o pistola.

13,40 €
REU0030kg

Pintura casa TKROM, pot 25kg, imprimació antocorrosiva S / R gris 411 o similar.

2,09 €
REU0096l

Pintura d'autoneteja a base de resines de Pliolite i dissolvents orgànics, resistent a la intempèrie, aigua de pluja, ambients marins i pluja àcida, color blanc, acabat mat, aplicada amb brotxa, corró o pistola.

11,16 €
REU0375kg

Pintura de silicats per fons interior blanc

7,15 €
REU0378kg

Pintura de silicats per intempèrie exterior blanca

8,94 €
REU0376kg

Pintura de silicats per rebut interior blanc

7,15 €
REU0352kg

Pintura elàstica de protecció resistent als raigs ultraviolats

4,02 €
REU0377l

Pintura exterior de silicats llisa mat blanca

10,07 €
REU0004l

Pintura per exterior a base de silicat potàssic, copolímers acrílics i pigments inorgànics, permeable el vapor d'aigua, resistent a la formació de butllofes i bosses, a l'escantell, als fongs i els raigs ultraviolats, color blanc, textura llisa, aplicat amb brotxa , corró o pistola.

11,60 €
REU0749l

Pintura plàstica en pasta preparada a l'ús a força de copolímers acrílics, color blanc, acabat mat, aplicada amb pistola.

3,44 €
REU0524l

Pintura plàstica per exterior a base d'un copolímer acrílic-vinílic, impermeable a l'aigua de pluja i permeable a el vapor d'aigua, antifloridura, color blanc, acabat mat, aplicada amb brotxa, corró o pistola.

7,35 €
REU0097l

Pintura plàstica per exterior a base d'un copolímer acrílic-vinílic, impermeable a l'aigua de pluja i permeable a el vapor d'aigua, antifloridura, color blanc, acabat mat, aplicada amb brotxa, corró o pistola.

9,31 €
REU0007l

Pintura plàstica per interior en dispersió aquosa, rentable, tipus II segons UNE 48243, permeable el vapor d'aigua, color blanc, acabat mat, aplicada amb brotxa, corró o pistola.

5,73 €
REU0254u

Pistola aplicadora sistema Herms DIT 289

33,00 €
REU0070u

Placa asfàltica 10 ones de perfil ondulat i color negre, formada per fibres minerals i vegetals saturades amb una emulsió bituminosa a altes temperatures, segons UNE-EN 534.

7,46 €
REU0512

Placa asfàltica 15 ones de perfil ondulat i color vermell tricapa, a força de fibres minerals i vegetals saturades amb una emulsió bituminosa a altes temperatures, segons UNE-EN 534.

12,80 €
REU0806

Placa asfàltica Onducober 95 (10 ondas) o similar, de perfil ondulat i color negre, a base de fibres minerals i vegetals saturades amb una emulsió bituminosa a altes temperatures, segons UNE-EN 534.

9,10 €
REU0175u

Placa d'ancoratge acer S-275-JR 350x300x10, sense foradar.

16,00 €
REU0023u

Placa d'ancoratge HERMS.

25,00 €
REU0157u

Placa d'escaiola 100x60 llisa.

1,87 €
REU0759

Placa d'escaiola decorada de 60x60 cm, amb p.p estopades i pasta de juntes.

8,10 €
REU0001

Placa d'escaiola, nervada, de 100x60 cm i de 8 mm de gruix, 20 mm de gruix total incloent les nervadures, amb cantell recte i acabat llis, sense revestir, per falsos sostres, fins i tot part proporcional de tirants i estopades d'escaiola a forjat .

5,70 €
REU0284

Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / vora afinada.

4,41 €
REU0605

Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / vora afinada, Standard KNAUF.

5,62 €
REU0409

Placa de marbre nacional, Crema Llevant polit, 40x20x2 cm, segons UNE-EN 1469.

25,55 €
REU0588u

Placa de senyalització de Equips contra incendis, de poliestirè fotoluminiscent, de 210x210 mm, segons UNE 23033-1. i material auxiliar per a la seva fixació.

3,85 €
REU0301

Placa llisa de guix laminat, gamma Gyprex model Vinil PLACO, de 600x600 mm i 10 mm de gruix, recolzada sobre perfileria vista amb sola de 24 mm d'amplària, revestida per la seva cara vista amb una capa de vinil, segons UNE-EN 13964

1,05 €
REU0054

Placa prefabricada de guix amb un panell de llana de roca de doble densitat, Labelrock 406.110 ROCKWOOL, gruix 10 + 30 mm, resistència tèrmica 0,9 m²K / W, conductivitat tèrmica 0,034 W / (mK), calor específic 840 J / kgK, factor de resistència a la difusió de el vapor d'aigua 1,3 i Euroclasse A1 de reacció a foc.

14,26 €
REU0582

Plafó rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte, de 10 mm de gruix, resistència tèrmica 0,25 m²K / W, conductivitat tèrmica 0,036 W / (mK), per a junt de dilatació.

1,05 €
REU0469

Plafó rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte, de 20 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,55 m²K / W, conductivitat tèrmica 0,036 W / (mK), per a junt de dilatació.

7,23 €
REU0688

Plafó rígid de poliestirè extruït segons UNE-EN 13164, de superfície llisa i mecanitzat lateral recte, de 600x1250 mm i 50 mm de gruix, resistència tèrmica 1,45 m²K / W, conductivitat tèrmica 0,034 W / (mK), 200 kPa de resistència a compressió, factor de resistència a la difusió de el vapor d'aigua 150, calor específic 1400 J / kgK, Euroclasse E de reacció a foc.

5,80 €
REU0604

Plafó semirígid de llana mineral, gruix 45 mm, segons UNE-EN 13162.

2,80 €
REU0669u

Plat de dutxa acrílic gamma bàsica, color, de 80x80 cm, amb joc de desguàs.

132,00 €
REU0707u

Plat de dutxa acrílic, Casa Roca, model Neo Daiquiri 1400x750x40 cm, color blanc.

248,00 €
REU0245u

Plat de dutxa de porcellana sanitària model Ontario-N ROCA, color blanc, de 80x80x12 cm,

95,60 €
REU0444kg

Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfil pla laminat en calent, de 20x4 mm, per aplicacions estructurals.

1,08 €
REU0559m

Platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 30x6 mm

1,35 €
REU0616u

Pomel·la de 100x58 mm, amb acabat, en llautó negre brillo, per porta de pas interior.

0,74 €
REU0614u

Porta de pas cega buida, de tauler de MDF acabat amb melamina de color blanc, amb ànima alveolar de paper kraft, de 203x82,5x3,5 cm.

200,00 €
REU0475u

Porta reixa metàl·lica en tanca exterior, per accés de vianants, en fulla abatible, fusteria metàl·lica. Segons UNE 85103.

370,00 €
REU0741l

Promastic fibra, massilla bituminosa, 2-2,5 kgm² aplicació en dues capes, color negre, garrafa de 45 l.

2,20 €
REU0726l

Promastic fibra, massilla bituminosa, 2-2,5 kgm² aplicació en dues capes, color negre, garrafa de 45 l.

2,20 €
REU0740l

Promulsil-imprimul, emulsió imprimació base per promastic fibra, garrafa de 25 l

1,35 €
REU0725l

Promulsil-imprimul, emulsió imprimació base per promastic fibra, garrafa de 25 l

1,35 €
REU0201kg

Punta acer per a construcció 17x70, caixa 3 kg.

1,20 €
REU0211u

Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3,5 m d'altura, amortitzables en 25 usos

0,70 €
NVU0001u

Punter làser LOGITECH INALAMBRICO R400

50,00 €
REU0714u

Quadre general de comandament i protecció per a habitatge unifamiliar, format per caixa encastable de material aïllant amb porta opaca, per a allotjament de l'interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) en compartiment independent i precintable i dels següents dispositius: 1 interruptor general automàtic (IGA) de tall omnipolar, 3 interruptors diferencials de 40 A, 2 interruptors automàtics magnetotèrmics de 10 A, 2 interruptors automàtics magnetotèrmics de 16 A, 1 interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A, per a protecció dels següents circuits interiors ( no inclosos en aquest preu): 1 circuit per enllumenat, 1 circuit per preses de corrent, 1 circuit per aire condicionat, 1 circuit per enllumenat d'emergència, 1 circuit per tancament automatitzat.

240,00 €
REU0102

Rajola ceràmica de gres esmaltat 1/0 / - / E, 20x20 cm, 8,00 € / m².

8,00 €
REU0228

Rajola ceràmica de gres esmaltat 2/0 / - / -, 30x30 cm, 8,00 € / m², segons UNE-EN 14411.

8,00 €
REU0233

Rajola ceràmica de gres porcelànic 2/0 / - / -, 41x41 cm, acabat polit, 22,00 € / m², segons UNE-EN 14411.

22,00 €
REU0621

Rajola ceràmica de rajola de València llis 1/0 / - / -, 20x20 cm, 8,00 € / m², segons UNE-EN 14411.

8,00 €
REU0638

Rajola ceràmica de rajola de València llis 1/0 / - / -, 25x40 cm, 8,00 € / m², segons UNE-EN 14411.

8,00 €
REU0473

Rajola ceràmica de rajoleta català 4/3 / - / E, acabat mat o natural, 13x13 cm, 8,00 € / m², segons UNE-EN 14411.

8,00 €
REU0732u

Rajola ceràmica o plaqueta, 24x12x3 cm, per folres d'albañileria.

0,11 €
REU0240

Rajola de granit nacional, Blanc Cristall, 60x40x2 cm, acabat polit, segons UNE-EN 12058.

55,60 €
REU0269

Rajola de gres 30x30 antilliscant monococció

8,75 €
REU0419

Rajola de marbre nacional, Crema Llevant polit, 60x30x2 cm, segons UNE-EN 12058.

23,45 €
REU0485

Rajola de terratzo per a interior, ús normal, gra mig (entre 6 i 27 mm), format nominal 40x40 cm, color Marfil, amb un primer polit en fàbrica, per a polit i abrillantat final en obra, segons UNE-EN 13748-1.

7,35 €
REU0044

Rajola gres 30x30.

7,00 €
REU0754u

Registre d'escaiola en fals sostre fix, peça marc i placa registre de 50x50 cm, realitzat en escaiola

21,00 €
REU0755u

Reixeta metàl·lica de lames fixes, lacada en color blanc, de dimensions exteriors 20x20 cm, per ventilacón natural.

2,50 €
REU0463u

Rematada barret de xemeneia, tapa xapa acer negre, marc perfil 30x30 i lames fixes, per falcar a obra, acabat esmaltat en color negre. Dimensions 0,80x0,40x0,40.

110,00 €
REU0072m

Rematada perimetral de planxa galvanitzada esmaltada, diversos colors.

1,94 €
REU0807m

Rematada perimetral de xapa d'acer prelacada estàndard, de 10 cm d'altura, 7 cm d'amplària i 2 m de longitud.

6,50 €
REU0821u

Repercusió per m² de superfície construïda d'obra de fusteria exterior, de material a elegir per la propietat, amb frontissa practicable d'obertura cap a l'interior, de dimensions variables, sèrie mitjana, formada per dues fulles, i amb bastiment de base. Doble envidriament estàndard, 4/6/4, amb falques i segellat continu. Compacte incorporat (monoblock), persiana de lamel·les de PVC, amb accionament manual mitjançant cinta i recollidor.

80,00 €
REU0392u

Repercussió de soldadura kg / estructura

0,02 €
REU0410

Repercussió per ancoratge mitjançant grapa d'acer inoxidable de 5 mm, en xapat de paraments amb materials petris.

2,94 €
REU0824

Repercussió per m² de superfície rehabilitada d'obra de fusteria de fusta composta per armaris trencallums inferior, Acabat de poliamida amb ports recobertes d'1 foli de Diverses làmines amb 1 grossària de 0,4 a 0,7 mm i front de 19 mm de gruix rebut per Totes Dues cares, cara frontal i a els quatre cants a Xamfrà (5x5). Construcció de l'moble mitjançant a els Següents elements: armadures: fabricats en aglomerat de fusta de 16 mm de gruix i recoberts de laminatge per Totes els seues cares i cants (cant frontal de 0,6 mm); posterior de l'MATEIX material de 3,5 mm de gruix, recoberta de laminatge per els seues Dues cares; laterals proveïts de diversos trepants que permeten la col·locació de galledes a Diferents Altures. Galledes: fabricades en aglomerat de fusta de 16 mm de gruix i recobertes de laminatge per Totes els seues cares i cants (cant frontal en ABS de 1,5 mm de gruix). Frontisses: d'acer niquelat, amb Regulació en altura, Profunditat i amplària; sistema clip de Muntatge i desmuntatge. Penjadors: Ocults d'acer, amb Regulació d'alt i fons des de l'interior de l'armari; porta dues penjadors que suporten 1 pes total de 100 kg. Fins i tot Sòcol inferior, cornisa superior, trencallums inferior i rematades a joc descripció amb l'Acabat, guies de rodaments metàl·lics i Tiradors en ports.

28,00 €
REU0427u

Repercussió, per m de barana, d'elements de fixació sobre obra de fàbrica: tacs i cargols d'acer.

2,15 €
REU0379l

Resina epoxi ancoratge químic

73,08 €
REU0206kg

Resina epoxídica per a injeccions

16,20 €
REU0365kg

Revestiment copolímer per a impermeabilització coberta

2,78 €
REU0272kg

Revestiment elàstic impermeabilitzant per a ús en intempèrie, Revestidan DANOSA, color blanc, realitzat realitzat a força de copolímers estirè-acrílics en emulsió aquosa.

3,38 €
REU0450u

Revoltó de formigó, 60x20x25 cm, inclús p / p de peces especials.

0,66 €
REU0192u

Revoltó de formigó, 60x20x25 cm, inclús p / p de peces especials.

0,67 €
REU0062

Safata de xapa nervada d'acer galvanitzat de 0,6 mm espessor, per a ús en tancaments multicapa.

16,50 €
REU0145kg

Sika top Armatec 110-Epocem inhibidor de la corrosió i pont d'unió, pot 4kg, 3 components: A + B + C.

4,15 €
REU0268kg

Sikabond T-8 adhesiu elàstic monocomponent poliurentano, pot 10 litres

9,82 €
REU0259kg

Sikadur 32 Fix pont unió reforç biguetes forjats

26,71 €
REU0271kg

Sikaguard 703W hodrofugante, garrafa 25 l, color blanc

4,65 €
REU0309kg

Sikalastic 445, bot 18 l, impermeabilitzant poliuretà cobertes

14,15 €
REU0308kg

Sikalastic 450, bot 21 l, membrana elàstica a base de poliuretà.

7,38 €
REU0735kg

Sikalastic 490-T, pintura de poliuretà transparent, pots 5 kg.

16,42 €
REU0736kg

Sikaprimer 490-T, imprimació de poliuretà transparent, pots 1kg.

11,16 €
REU0739l

Sikatop 1, adhesiu per morters, resina pont d'unió, pot 5kg

6,35 €
REU0724l

Sikatop 1, adhesiu per morters, resina pont d'unió, pot 5kg

6,35 €
REU0738l

Sikatop 50, resina imprimació pont d'unió formigons, garrafa 5 l

6,85 €
REU0723l

Sikatop 50, resina imprimació pont d'unió formigons, garrafa 5 l

6,85 €
REU0191

Sistema d'encofrat parcial de fusta, recuperable, per a execució de massissats de suports en forjats de biguetes metàl·liques i revoltons, degudament apuntalat, amortitzable en 50 usos, fins 4,5 m d'alçada.

26,00 €
REU0094l

Solució d'aigua i lleixiu a l'10%.

5,00 €
REU0040

Sorra ensacada.

20,00 €
REU0296u

Subjecció composta per tac i cargol 5x27.

0,06 €
REU0566u

Subjecció placa TERMOCHIP amb clau-volandera / goma estanca, e: 16mm, galvanitzada.

0,42 €
REU0165kg

Subministrament de Perfil angular L100x100x10 mm.

0,76 €
REU0168kg

Subministrament de Perfil angular L50x50x5 mm galvanitzat.

1,30 €
REU0166kg

Subministrament de Perfil angular L60x60x6 mm.

0,76 €
REU0167kg

Subministrament de Perfil T 50mm galvanitzat.

1,25 €
REU0033u

Subministrament de Puntal metàl·lic telecópico 3m alçada.

10,00 €
REU0578

Subministrament i col·locació d'aïllament per l'interior en tancament de doble fulla de fàbrica cara vista format per plafó semirígid de llana mineral, segons UNE-EN 13162, no revestit, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,1 m²K / W, conductivitat tèrmica 0,035 W / (mK), col·locat a topall per evitar ponts tèrmics, fixat amb paletades d'adhesiu de ciment i posterior segellat de totes les unions entre plafons amb cinta de segellat de juntes. Fins i tot p / p de talls, fixacions i neteja

7,95 €
REU0121

Subministrament i col·locació Vidre Climalit 4 + 8 + 4.

35,00 €
REU0172kg

Subministrament xapa acer S-275-JR Platina 100x10 mm.

0,89 €
REU0170kg

Subministrament Xapa acer S-275-JR Platina 160x10 mm.

0,89 €
REU0171kg

Subministrament Xapa acer S-275-JR Platina 250x10 mm.

0,89 €
REU0250u

Suport Herms DIT 289

11,40 €
REU0397u

Tac llarg, de plàstic, per a paret.

0,03 €
REU0430u

Tancaportes de braç articulat Tesa CT-1000 color blanc, per a porta de fins a 60 kg de pes.

26,45 €
REU0217u

Tancaportes per a ús moderat de porta tallafocs d'una fulla, segons UNE-EN 1154.

97,02 €
REU0615m

Tapajunts de MDF, amb acabat amb melamina, de color blanc, 70x10 mm.

10,00 €
NVU0014u

Tarjeta microSD HC Sandisk, 32GB, clase 10, 80 Mb/s

15,00 €
REU0690

Taula de fusta massissa, lames de cumarú, de 28x145x800 / 2800 mm, sense tractar, per escatat i greixatge en obra; resistència a l'lliscament classe 3, segons CTE DB SU; inclús p / p d'accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 13.810-1 i UNE-EN 14342.

54,40 €
NVU0011u

Taula de mescles de 12 canals Denon DN-412X 12 canals / 2-bus.

308,00 €
REU0361

Taulell monocolor de 15x15 cm

11,99 €
REU0399

Tauler contraxapat fenòlic de 10 mm de gruix, amb la cara interior de conífera i la cara vista revestida amb una xapa fina de fusta de roure, envernissada en fàbrica, amb junta encadellada, per a revestiment de paraments verticals interiors.

32,46 €
REU0202

Tauler de fusta 7.6 x 15-20 cm, amortitzable en 5 usos

44,10 €
REU0661u

Termos elèctric per al servei d'ACS, mural vertical, resistència blindada, capacitat 75-80 l, potència 2000 W, de 758 mm d'alçada i 450 mm de diàmetre, format per cuba d'acer vitrificat, aïllament d'escuma de poliuretà, ànode de sacrifici de magnesi, llum de control, termòmetre i termòstat de regulació per a ACS acumulada.

196,00 €
REU0514u

Teula ceràmica corba, 40x19x16 cm, color palla, segons UNE-EN 1304.

0,36 €
REU0568u

Teula ceràmica mixta, 43x26 cm, color vermell, segons UNE-EN 1304 + peces auxiliars ventilació i ràfecs.

0,56 €
REU0515u

Teula ceràmica plana, 43x26 cm, color vermell, segons UNE-EN 1304.

0,45 €
REU0356u

Totxana de 24x11,5x7 cm

0,17 €
REU0407u

Trepant per mirall, D <10 mm, cargol i grapa de subjecció.

0,74 €
REU0531m

Tub d'alumini de 30 mm diàmetre, peça viertaguas

1,15 €
REU0803m

Tub de PVC llis, per sanejament sense pressió, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN / m², de 110 mm de diàmetre exterior i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1401-1.

3,25 €
REU0802m

Tub de PVC llis, per sanejament sense pressió, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN / m², de 125 mm de diàmetre exterior i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1401-1.

4,30 €
REU0798m

Tub de PVC llis, per sanejament sense pressió, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN / m², de 160 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, segons UNE-EN 1401-1.

6,60 €
REU0799m

Tub de PVC llis, per sanejament sense pressió, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN / m², de 200 mm de diàmetre exterior i 4,9 mm de gruix, segons UNE-EN 1401-1.

10,50 €
REU0800m

Tub de PVC llis, per sanejament sense pressió, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN / m², de 250 mm de diàmetre exterior i 6,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1401-1.

15,90 €
REU0801m

Tub de PVC llis, per sanejament sense pressió, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN / m², de 315 mm de diàmetre exterior i 7,7 mm de gruix, segons UNE-EN 1401-1.

24,75 €
REU0318m

Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 40% en concepte d'accessoris i peces especials

13,50 €
REU0319m

Tub de PVC, sèrie B, de 125 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 40% en concepte d'accessoris i peces especials.

15,17 €
REU0315m

Tub de PVC, sèrie B, de 160 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 40% en concepte d'accessoris i peces especials.

19,81 €
REU0517u

Tub de PVC, sèrie B, de 90 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, amb extrem atrompetat, segons UNE-EN 1329-1.

5,10 €
REU0655m

Tub Espiroflex alumini 120 mm

2,18 €
REU0387m

Tub evacuació PVC sèrie B, de diàmetre 100 mm, 50% en concepte d'accessoris

6,72 €
REU0557m

Tub quadrat de perfil buit d'acer laminat en fred de 20x20x1,5 mm.

1,25 €
REU0558m

Tub quadrat de perfil buit d'acer laminat en fred de 30x30x1,5 mm.

1,42 €
REU0820u

Unitat d'electrodomèstic o aparell que inclou: focs, forn, campana extractora, llavadora, rentavaixelles, microones, completament instal·lat i en correcte funcionament.

200,00 €
REU0380u

Vareta d'acer 5.8 de diàmetre 12 i longitud 250 mm, ancoratge químic

2,26 €
REU0018m

Vareta d'acer corrugat 12mm

3,50 €
REU0019m

Vareta d'acer corrugat 16mm

3,80 €
REU0547m

Vareta de fibra de vidre reforçada amb resina de polièster, de 12 mm de diàmetre, amb superfície arenada com millora de l'adherència, per a armat i reforç estructural.

8,50 €
REU0280u

Vareta de penjat, acer galvanitzat.

0,98 €
REU0295u

Vareta llisa regulable amb ganxo placo, de 4 mm de diàmetre i 1000 mm de longitud.

0,57 €
REU0536u

Vareta metàl·lica d'acer galvanitzat de 3 mm de diàmetre.

0,55 €
REU0164m

Vareta roscada AM12x1000 HILTI, 4.8 galvanitzada.

1,92 €
REU0508l

Vernís a l'aigua per a exterior, a porus obert, acabat brillant, a base de resines acríliques emulsionades en aigua, pigments transparents i agents fungicides, color, aplicat amb brotxa.

22,30 €
REU0523l

Vernís sintètic per interior, a porus tancat, acabat brillant, a base de resines sintètiques de poliuretà d'un sol component, incolor, aplicat amb brotxa o pistola.

18,90 €
REU0125

Vidre cristañola 4 mm.

24,00 €
REU0126

Vidre mat 5 mm. 4 forats.

70,00 €
REU0163u

Volandera plana A13 / 24 galvanitzada.

0,05 €
REU0020

Xapa acer de 10 mm, tall en taller

10,50 €
REU0389

Xapa acer S355 de gruix 4 mm

40,56 €
REU0060

Xapa nervada perfil d'acer UNE-EN 10346 S320 GD galvanitzat de 0,6 mm espessor i 30 mm altura de cresta.escripció de l'preu unitari.

6,26 €