Tots els preus

CODIUDESCRIPCIÓPREU
REU0631u

1/2 clau de regulació, per a lavabo, acabat cromat.

14,50 €
REU0616u

100x58 mm Pernio, amb subhasta, brillantor de llautó negre, per a porta de pas interior.

0,74 €
MOU0052h

1a Polter oficial de paviments. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0069h

1er muntador d'estructura de fusta oficial. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0017h

1r aplicador oficial de làmines impermeabilitzants. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0078h

1r instal·lador oficial de paviments de fusta. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
REU0355u

24x11,5x4 cm de maó buit simple

0,14 €
REU0356u

24x11,5x7 cm de maó buit doble

0,17 €
REU0016kg

25 kg Saco Morter estructural, producte aplicatec R3.

0,85 €
REU0606u

3,5x25 auto-antic cargol Tn Knauf.

0,01 €
REU0531m

30 mm de diàmetre de tub d'alumini, part de l'eliminació

1,15 €
REU0558m

30x30x1,5 mm Tub de perfil d'acer en fred.

1,42 €
RE0329

31x31 paviment de rajoles de pedra esmaltades en capa gruixuda, sense volar.

Execució de l'oferta i el paviment mitjançant un mètode de col·locació de capa gruixuda, monocrifat de rajoles de ceràmica de gres, polit 2/0 / - - (paviments per a trànsit de vianants lleus, tipus 2; sense requisits addicionals, tipus 0; sense requisits addicionals, tipus - / - ), de 31x31 cm, 8 € / m²; Rebut amb adhesiu de ciment normal, C1 sense cap característica addicional, gris, amb doble enganxada, i perles amb llet de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a la junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), de color amb la mateixa tonalitat de la peces. Fins i tot netejar, comprovar el suport de superfícies, històries, talls, formació de juntes de perímetre continu, d'amplada no inferior a 5 mm, en límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, si escau, de partició i articulacions estructurals existents en el suport , eliminació del material restant des de la neteja i la neteja final del paviment. Sense subministrament ni col·locació permanent.

26,75 €
REU0133h

4.2 Màquina de rodet de compactador TN.

32,00 €
REU0603m

48/35 Steel Galvanitzat Knauf, segons UNE-EN 14195

1,68 €
REU0359m

55x12 mm perfray rectangular

5,44 €
REU0759

60x60 cm de guix decorat, amb p.P P.P penetic.

8,10 €
REU0163u

A13 / 24 rentadora plana galvanitzada.

0,05 €
REU0786kg

Abrasiu per a la neteja per raig de pressió, formada per partícules de silicat d'alumini.

0,22 €
RE0017

Acabat amb esmalt sintètic sobre fusteria d'acer, baranes a dues cares.

Esmalt sintètic, color negre, acabat brillant, sobre superfície de ferro o acer, neteja i preparació de la superfície a pintar, per mitjans manuals fins a deixar-la lliure de greix, acabada amb dues mans amb esmalt sintètic amb un mínim de gruix de la pel·lícula seca 35 micres a mà (Rendiment: 0,08 L / m²)

16,55 €
REU0783kg

Acabat de morter Planitop HDM Restaurant, considerant un gruix de 1'7 kg / mm

1,12 €
RE0572%

Accions de control del lloc per a la recepció de productes

Accions de control mínim i necessari en el lloc per a la recepció de productes d'acord amb el que disposa l'article 6.1.2 i l'annex 1 del Codi Tècnic de l'Edifici (CTE) aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17; March o Norma Això ho substitueix, inclòs el pla de treball corresponent del contractista, que hauria de preveure el material i els mitjans humans que participaran en el treball i seqüència de la realització de peces o fases de treball, així com els temps previstos en la planificació. Fins i tot la maçoneria suporta suport per a treballs executats per entitats o laboratoris de control extern.

1,03 €
REU0391kg

Acer corrugat b 400 s de diàmetre de 16 mm

0,85 €
REU0390kg

Acer corrugat B 500 S Diametro 10 mm

0,88 €
RE0341

Acer de diàmetre d'ancoratge de 12 mm i longitud de 250 mm, redimensionat.

Àncor químic estructural A causa d'adhesió aplicada sobre suport massiu comprimit de resistència característica 20 n / mm², realitzada a través de la vareta roscada Inserir amb nou i rentadora, d'acer galvanitzat de qualitat 5.8 segons UNE-EN ISO 898-1, de 12 mm de diàmetre i 250 mm de durada de la longitud realitzada al suport de 14 mm de diàmetre i 115 mm profundament plens per injecció de resina epoxi d'alta resistència; Amb les següents característiques: separació entre dos ancoratges de 220 mm, distància a les vores de la base d'ancoratge de 110 mm, gruix mínim de la base de 140 mm, gruix màxim de la part fixa de 120 mm.

7,83 €
REU0455kg

Acer en barres corrugades, barres, s'uneix a 10080 b 500 s, fabricat al taller i col·locats en el lloc, diversos diàmetres.

1,15 €
REU0063

Acer galvanitzat a peu lateral, gruix de 0,6 mm, desenvolupament de 500 mm.

4,45 €
REU0525m

Acer galvanitzat circular cap avall, Ø 120 mm. Fins i tot les connexions P / P, colzes i peces especials.

19,85 €
REU0298m

Acer galvanitzat primari primari metàl·lic, bloqueig ràpid, blanc, fabricat per rodar fred, secció de 3600 mm, 24x38 mm, per a la realització de falsos sostres gravables, segons UNE-EN 13964.

1,59 €
RE0352

Acristalamiento seguridad 6/8/3+3, vidrio transparente.

Vidre de doble seguretat (laminar), conjunt de 6 mm de vidre exterior temperat incolor, cambra d'aire deshidratada amb perfil de separador d'alumini de 8 mm i 3 + 3 + 3 + 3 mm de vidre interior laminar de 3 + 3 mm de gruix compost dos de 3 mm. Llunes de vidre laminar, unides per un full de poliovinil incolor, fixat en fusteria amb suport perimetral i lateral, segellat fred amb silicona sintètica incolora, compatible amb el material de suport. Fins i tot talls de vidre, possessió de junquillos i senyalització de fulles.

95,82 €
RE0231

Acristalamiento seguridad 6/8/3+3. transparente.

Vidre de doble seguretat (laminar), conjunt de 6 mm de vidre exterior temperat incolor, cambra d'aire deshidratada amb perfil de separador d'alumini de 8 mm i 3 + 3 + 3 + 3 mm de vidre interior laminar de 3 + 3 mm de gruix compost dos de 3 mm. Llunes de vidre laminar, unides per un full de poliovinil incolor, fixat en fusteria amb suport perimetral i lateral, segellat fred amb silicona sintètica incolora, compatible amb el material de suport. Fins i tot talls de vidre, possessió de junquillos i senyalització de fulles.

96,89 €
RE0652u

Actuacions en fase d'obra de control extern de certificació energètica (1 UI)

Supervisió i control extern de la certificació d'eficiència energètica, en fase d'execució d'obra, per a la comprovació d'un edifici acabat amb 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el Document Reconegut DRD 06/15 «Criteris tècnics per al control extern de la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció», consistent en la Programació del Control Extern, registre de la conformitat del promotor amb aquesta programació prèviament a l'inici de l'obra, el control extern durant el transcurs de l'execució de l'obra, la identificació de les Dades Finals d'Obra (DFO), la detecció de desviacions respecte a les DIC i l'emissió de l'Informe de Control Extern, incloent-hi, en cas de desviacions, el càlcul de la qualificació utilitzant la mateixa opció de càlcul. Inclou: desplaçaments i visites.

409,53 €
RE0658u

Actuacions en fase d'obra de control extern de certificació energètica (10 UI)

Supervisió i control extern de la certificació d'eficiència energètica, en fase d'execució d'obra, per a la comprovació d'un edifici acabat amb 10 unitats d'inspecció, d'acord amb el Document Reconegut DRD 06/15 «Criteris tècnics per al control extern de la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció», consistent en la Programació del Control Extern, registre de la conformitat del promotor amb aquesta programació prèviament a l'inici de l'obra, el control extern durant el transcurs de l'execució de l'obra, la identificació de les Dades Finals d'Obra (DFO), la detecció de desviacions respecte a les DIC i l'emissió de l'Informe de Control Extern, incloent-hi, en cas de desviacions, el càlcul de la qualificació utilitzant la mateixa opció de càlcul. Inclou: desplaçaments i visites.

1.218,51 €
RE0659u

Actuacions en fase d'obra de control extern de certificació energètica (20 UI)

Supervisió i control extern de la certificació d'eficiència energètica, en fase d'execució d'obra, per a la comprovació d'un edifici acabat amb 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el Document Reconegut DRD 06/15 «Criteris tècnics per al control extern de la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció», consistent en la Programació del Control Extern, registre de la conformitat del promotor amb aquesta programació prèviament a l'inici de l'obra, el control extern durant el transcurs de l'execució de l'obra, la identificació de les Dades Finals d'Obra (DFO), la detecció de desviacions respecte a les DIC i l'emissió de l'Informe de Control Extern, incloent-hi, en cas de desviacions, el càlcul de la qualificació utilitzant la mateixa opció de càlcul. Inclou: desplaçaments i visites.

1.584,93 €
RE0660u

Actuacions en fase d'obra de control extern de certificació energètica (50 UI)

Supervisió i control extern de la certificació d'eficiència energètica, en fase d'execució d'obra, per a la comprovació d'un edifici acabat amb 50 unitats d'inspecció, d'acord amb el Document Reconegut DRD 06/15 «Criteris tècnics per al control extern de la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció», consistent en la Programació del Control Extern, registre de la conformitat del promotor amb aquesta programació prèviament a l'inici de l'obra, el control extern durant el transcurs de l'execució de l'obra, la identificació de les Dades Finals d'Obra (DFO), la detecció de desviacions respecte a les DIC i l'emissió de l'Informe de Control Extern, incloent-hi, en cas de desviacions, el càlcul de la qualificació utilitzant la mateixa opció de càlcul. Inclou: desplaçaments i visites.

2.297,15 €
RE0651u

Actuacions prèvies de control extern de certificació energètica (1 UI)

Supervisió i control extern de la certificació d'eficiència energètica, en fase d'actuacions prèvies, per a la verificació de la documentació tècnica d'un projecte d'edifici amb 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el Document Reconegut DRD 06/15 «Criteris tècnics per al control extern de la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció», consistent en la identificació de les dades que figuren en els fitxers de l'opció de càlcul utilitzada per a la certificació energètica del projecte, la comprovació de la seua coherència amb el projecte d'execució o documentació mínima, l'elaboració de l'Informe Previ de Control Extern, on quedaran consignades les Dades Inicials de Control particularitzades (DIC) en un document adjunt denominat Identificació de Dades Inicials de Control particularitzats per a l'edifici, a més de les conclusions sobre la qualificació de l'eficiència energètica i, finalment, el registre de conformitat del promotor amb els DIC particularitzats.

202,89 €
RE0655u

Actuacions prèvies de control extern de certificació energètica (10 UI)

Supervisió i control extern de la certificació d'eficiència energètica, en fase d'actuacions prèvies, per a la verificació de la documentació tècnica d'un projecte d'edifici amb 10 unitats d'inspecció, d'acord amb el Document Reconegut DRD 06/15 «Criteris tècnics per al control extern de la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció», consistent en la identificació de les dades que figuren en els fitxers de l'opció de càlcul utilitzada per a la certificació energètica del projecte, la comprovació de la seua coherència amb el projecte d'execució o documentació mínima, l'elaboració de l'Informe Previ de Control Extern, on quedaran consignades les Dades Inicials de Control particularitzades (DIC) en un document adjunt denominat Identificació de Dades Inicials de Control particularitzats per a l'edifici, a més de les conclusions sobre la qualificació de l'eficiència energètica i, finalment, el registre de conformitat del promotor amb els DIC particularitzats.

805,23 €
RE0656u

Actuacions prèvies de control extern de certificació energètica (20 UI)

Supervisió i control extern de la certificació d'eficiència energètica, en fase d'actuacions prèvies, per a la verificació de la documentació tècnica d'un projecte d'edifici amb 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el Document Reconegut DRD 06/15 «Criteris tècnics per al control extern de la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció», consistent en la identificació de les dades que figuren en els fitxers de l'opció de càlcul utilitzada per a la certificació energètica del projecte, la comprovació de la seua coherència amb el projecte d'execució o documentació mínima, l'elaboració de l'Informe Previ de Control Extern, on quedaran consignades les Dades Inicials de Control particularitzades (DIC) en un document adjunt denominat Identificació de Dades Inicials de Control particularitzats per a l'edifici, a més de les conclusions sobre la qualificació de l'eficiència energètica i, finalment, el registre de conformitat del promotor amb els DIC particularitzats.

1.078,05 €
RE0657u

Actuacions prèvies de control extern de certificació energètica (50 UI)

Supervisió i control extern de la certificació d'eficiència energètica, en fase d'actuacions prèvies, per a la verificació de la documentació tècnica d'un projecte d'edifici amb 50 unitats d'inspecció, d'acord amb el Document Reconegut DRD 06/15 «Criteris tècnics per al control extern de la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció», consistent en la identificació de les dades que figuren en els fitxers de l'opció de càlcul utilitzada per a la certificació energètica del projecte, la comprovació de la seua coherència amb el projecte d'execució o documentació mínima, l'elaboració de l'Informe Previ de Control Extern, on quedaran consignades les Dades Inicials de Control particularitzades (DIC) en un document adjunt denominat Identificació de Dades Inicials de Control particularitzats per a l'edifici, a més de les conclusions sobre la qualificació de l'eficiència energètica i, finalment, el registre de conformitat del promotor amb els DIC particularitzats.

1.608,35 €
REU0731kg

Additiu d'hidroga per a l'impermeabilització dels morters.

1,10 €
REU0236kg

Adhesiu de ciment normal, C1, segons UNE-EN 12004, color gris.

0,35 €
REU0622kg

Adhesiu de contacte de resina acrílic en dispersió aquosa, per a paviments de goma, cautxú, linòleum, PVC, catifes i tèxtils.

5,50 €
REU0438kg

Adhesiu de dos components basat en la resina epoxi, per barrejar plaques metàl·liques amb formigó endurit, segons UNE-EN 1504-4.

16,95 €
REU0519kg

Adhesiu de neoprè, per a la unió de membranes EPDM al suport.

5,70 €
REU0317l

Adhesiu per a tines i accessoris de PVC.

19,85 €
REU0344kg

Adhesiu ràpid epoxi per a formigó

12,79 €
REU0765kg

Adhesivo tixotrópico de dos componentes a base de resina epoxi, para la correcta unión entre el hormigón fresco y el hormigón endurecido o para mejorar la adherencia del hormigón endurecido y el acero, según UNE-EN 1504-7.

12,40 €
MOU0067h

Administració adjunta. Levell Professional IX (Font: IVE).

17,22 €
RE0095

Aganyament de doble estàndard, 4/6/6, amb Claglas de vidre imprès.

Doble vidre estàndard, fixat per 4 mm de flotat exterior incolor, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i segell perimetral, 6 mm i vidre interior imprès 6 mm de gruix Clargy, fixat en fusteria amb perímetre encunyat i llits de suport lateral, segellat en fred Silicona sintètica incolora, compatible amb material de suport. Fins i tot talls de vidre, possessió de junquillos i senyalització de fulles.

44,21 €
RE0373

Aïllament en falsos sostres amb llana mineral

Subministrament i col·locació d'aïllament acústic sobre plaques de sostre falses, formades per panells de llana mineral semi-rígida, segons UNE-EN 13162, no recoberts, 50 mm de gruix, resistència tèrmica 1.4 m²k / W, conductivitat tèrmica 0.035 w / (mk) Fins i tot p / p talls d'aïllament

7,30 €
RE0089

Aïllament per insuflació, des de l'interior, en càmeres d'aire de doble foast.

Rehabilitació energètica de façana de doble fulla de fàbrica, desde l'interior de la vivenda, cambra d'aire de 50 mm de gruix mitjà, mitjançant injecció de nòduls de llana mineral natural (LMN) sense lligants, BorraLW (Tervol S) KNAUF INSULATION, amb densitat 30 kg/m³ i conductivitat tèrmica 0,038 W/(mK); tapat dels forats executats en el parament, mitjançant massillat i escatat. Inclòs part proporcional de maquinària per a injecció, realització de forats, protecció d'elements contigus i neteja de la superfície a pintar. Totalment acabat. Inclou: realització de trepants en el parament; protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs d'injecció; injecció de l'aïllament; tapat dels trepants.

27,68 €
RE0256

Aïllament retardant de flama EF-90 amb morter vermiculític, bombat bombat.

Aïllament retardant de flama en perfil metàl·lic basat en morter de vermiculita o morter de verpafibre o morter similar, aconseguint EF-90 a les llars, aplicat per projecció pneumàtica, incloent la visa de certificat d'aplicació per a la universitat professional.

19,81 €
RE0111u

Aixecat de fusteria exterior. Fins a 3 m².

Va créixer de fusteria vidriada de qualsevol tipus situat a la façana, a menys de 3 m² de superfície, amb mitjans manuals i càrrega manual de residus en camió o contenidor.

19,74 €
RE0372m

Aixecat de Rainwave i Gutters

Es va plantejar de l'ona de pluja i del canal, fins i tot la retirada, la càrrega i el transport de restes a abocadors autoritzats.

2,25 €
RE0034u

Aixecat des de la finestra, fins a 3 m² amb mitjans manuals.

Criat de la finestra, fins i tot marcs, fulles i accessoris de fins a 3 m², amb remoció i càrrega de runes, sense incloure el transport a l'abocador, segons NTE / add-18.

7,51 €
REU0670u

Aixetes mineres amb cartutx de ceràmica, sèrie bàsica, acabat cromat, compost per aerador, drenatge automàtic i enllaços d'alimentació flexible, segons UNE-IN 200.

42,15 €
REU0675u

Aixetes monomando amb cartutx de ceràmica per a lavabo, sèries altes, acabat cromat, compost per canonades rotatives, aeradores i enllaços d'alimentació flexible, segons UNE-in 200.

65,55 €
MOU0016h

Ajudant de vidre. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
RE0122u

Ajudes de paleta per a l'execució de cales (10 UI)

Ajudes de paleta per a l'execució i reposició de cales en un edifici amb 10 unitats d'inspecció, consistent en l'execució, reposició i pintura del revestiment en la zona afectada, de dimensions no majors a 0,50x0,50 m, sense aportació de materials d'acabat. Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció prèvia de la zona de treball i retirada de runa i neteja. No inclou: mitjans auxiliars per a altures superiors a 7 m, ni preparació prèvia de la cata (picat de revestiments, obertura de buits en falsos sostres, etc.) ni reposició de revestiments i acabats.

232,55 €
RE0620u

Ajudes de paleta per a l'execució de cales (2 operaris, 1/2 jornada)

Ajudes de paleta per a l'execució i reposició de cales, amb equip de 2 operaris durant 1/2 jornada o fracció, consistent en l'execució, reposició i pintura del revestiment en la zona afectada, de dimensions no majors a 0,50x0,50 m. Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció prèvia de la zona de treball i retirada de runa i neteja. No inclou: assaigs o proves de laboratori, mitjans auxiliars per a altures superiors a 7 m, ni aportació de materials d'acabats.

215,61 €
REU0556m

Albill prefabricat de formigó blanc, per a la coberta de parets, en peces de 50x20x5 cm, amb porta i àncora metàl·lica d'acer inoxidable.

9,90 €
RE0242

Alçament de teula curva amb recuperació.

Desmuntatge de cobertura de teula ceràmica corba i elements de fixació, col·locada amb morter a menys de 20 m d'altura, en coberta inclinada a una aigua; amb mitjans manuals i recuperació del 50% del material per a la seva posterior ubicació, sent l'ordre d'execució del procés invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'apilament, selecció, classificació per grandàries, classes i estat de conservació, neteja, retirada i càrrega manual del material desmuntat i dels enderrocs produïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.

31,99 €
RE0323

Alicatado azulejo gres 25x40 cm, a soporte de fábrica de ladrillo con mortero cemento.

Subministrament i col·locació d'enrajolat amb rajola de València llis, 1/0/-/- (parament, tipus 1; sense requisits addicionals, tipus 0; cap requisit addicional, tipus -/-), 25x40 cm, 8 €/m², rebut amb morter de ciment M-5, estès sobre tota la cara posterior de la peça i ajustat a punta de paleta, reomplint amb el mateix morter els buits que poguessin quedar. Inclús p/p de preparació de la superfície suport mitjançant humitejat de la fàbrica, esquitxat amb morter de ciment fluid i repicat de la superfície d'elements de formigó (pilars, etc.); replanteig, talls, cantoneres de PVC, i junts; rejuntat amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces; acabat i neteja final.

27,61 €
RE0234

AliQutat 20x40 gres a la superfície de la fàbrica, amb morter de ciment.

Subministrament i col·locació de rajoles amb rajoles llises, 1/0 / - / - (matrimoni, tipus 1; sense requisits addicionals, tipus 0; sense requisits addicionals, tipus - /), 25x40 cm, 8 € / m², rebuts amb morter Ciment M-5, estès per tota la part posterior de la peça i s'ajusta a la punta de la paleta, omplint amb el mateix morter dels forats que es podrien deixar. Fins i tot la preparació P / P de la superfície de suport per humectar-se de la fàbrica, esquitxada amb morter de ciment fluid i refrescant de la superfície d'elements de formigó (pilars, etc.); Participa, talls, cantoners de pvc, i junts; Refruscar-se amb la lletada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a la junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), de color amb la mateixa tonalitat de les peces; Acabat i neteja final.

26,00 €
REU0256m

Ampliació Herms Beam Dit 289, perfil tubular galvanitzat de 100x100x4 i 90x90x4, amb dues files de connectors superiors metàl·lics

33,00 €
REU0753u

Ampulle de resina de vinileter d'alta resistència, lliure d'estirè, de 16 mm de diàmetre, basat en metacrilat de uretano, enduriment i sorra de quars o corindum, per a l'execució d'ancoratges químics estructurals.

4,60 €
REU0752u

Anchor compost per acer inoxidable roscat A4-70, segons UNE-in ISO 3506-1 de 16 mm de diàmetre, i 190 mm de longitud, femella i rentadora, per a fixacions sobre estructures concretes.

10,50 €
REU0379l

Ancora química de resina epoxi

73,08 €
RE0505u

Aparells sanitaris plantejats i substituïts, locals comercials

Desmuntatge de dispositius sanitaris, corresponent als lavabos de l'interior de locals comercials, formats per lavabos, piques i plaques de dutxa, per a la posterior reutilització i la reinstal·lació en les mateixes condicions en què eren.

75,24 €
NVU0007u

AppC30 Splitter 2 HDMI 1080P.

18,93 €
REU0450u

Arc de formigó, 60x20x25 cm, incloent peces especials.

0,66 €
REU0192u

Arc de formigó, 60x20x25 cm, incloent peces especials.

0,67 €
RE0083

Armadura sanitària amb raspallat manual

Sanado d'armadura amb raspallat manual, per a atacs lleugers, incloent la pre-neteja amb la solució de triclorè per eliminar greixos i olis).

4,16 €
RE0324

Arrencada de cel ras de canyís lluit amb algeps.

Arrencada de cel ras de canyís arrebossat amb guix, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

10,59 €
RE0147u

Ascensor vertical desactivat Eni Eni Eninin 1200x950.

Subministrament i instal·lació de petita unitat d'elevació vertical hidràulica per a persones amb mobilitat reduïda, tripa d'energia, model Eninin, 1200x950 mm plataforma dimensional, càrrega de càrrega de 225 kg, dues parades, sistema de tracció hidràulica amb vàlvules de potència anti-retorna, velocitat 0,10 m / s, alimentació monofàsica 230 V, doble embarcació de 180 graus amb porta manual de cabina pintada amb policarbonat transparent i pany elèctric, enviament botons d'enviament a l'interior interior del compartiment de passatgers, aturar el mànec inoxidable inoxidable de Platf, el cos pintat en color RAL 7035- Tancaments de color gris, perímetre, porta i baranes; Totalment instal·lat, connectat i demostrat la seva operació de corredor, homologacions i certificat d'instal·lació.

9.195,19 €
RE0241u

Assaig comprovació de xarxa d'evacuació

Proves de servei de la xarxes d'evacuació d'aigües d'edificis. Proves finals hidràuliques de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons el Document reconegut per la Generalitat Valenciana DRC 08/09. A més a més proves parcials hidràuliques en trams no soterrats de la xarxa d'evacuació, per unitat d'inspecció, segons el Document reconegut per la Generalitat Valenciana DRC 08/09.

271,62 €
RE0238u

Assaig d'estanqueitat de cobertes, fins a 100 m²

Proves d'estanqueidad en cobertes en edificis, en una superfície de fins a 100 m², pels mètodes recollits en el Document reconegut per la Generalitat Valenciana DRC 05/09. Inclou el desplaçament del personal, assaig d'estanquitat després d'almenys 8 hores d'inundació, inspecció per a comprovació de l'estanquitat dels sistema de coberta, acta de resultats i emissió de certificat.

308,34 €
RE0239u

Assaig d'estanqueitat de façanes, superficie de 3 m².

Proves d'estanquitat en façana amb fusteria, segons el Document reconegut per la Generalitat Valenciana DRC 06/09

175,93 €
RE0240u

Assaig de comprovació de xarxa d'abastiment d'aigua

Proves de servei de la xarxa interior de subministrament d'aigua d'edificis. Prova parcial d'estanquitat i resistència mecànica per bateria de comptadors i muntants, segons el Document reconegut per la Generalitat Valenciana DRC 07/09

214,97 €
RE0617u

Assaig de mesurament de vibracions

Assaig de mesurament de vibracions realitzat per empresa acreditada per la ENAC, d'acord amb la normativa vigent.

721,00 €
RE0618u

Assaig de transmissió de soroll ambiental

Assaig de transmissió de soroll ambiental amb activitat parada i en funcionament normal (mesurat en horari nocturn), realitzat per empresa acreditada per la ENAC, segons el mètode d'assaig que apareix en l'RD 1367/2007 i d'acord amb l'Ordenança Municipal acústica de València

566,50 €
RE0157u

Assessorament tècnic en un procediment judicial

Assessorament tècnic en la preparació de documentació d'un procediment judicial per a presentació d'una demanda, o en preguntes a efectuar a un altre perit o similars, en què el perit només intervé com a assessor i no directament en el procediment, inclús visites i desplaçament.

232,26 €
RE0586u

Assessorament tècnic sobre un tema estructural o constructiu

Assessorament tècnic, consistent en l'aportació no escrita d'una opinió fonamentada a una consulta sobre un tema estructural o constructiu, amb una dedicació no superior a mitja jornada laboral. No inclou desplaçament.

126,00 €
RE0668u

Assistència tècnica de control extern d'adequació de les obres executades o en curs a la declaració responsable, llicència o llicència de primera ocupació (1 UI)

Assistència tècnica per a la supervisió i control extern d'acreditació de l’adequació de les obres executades o en curs d'execució a la declaració responsable, llicència o llicència de primera ocupació, en un edifici amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb l'àmbit previst als articles 213 i 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, consistent en comprovar el compliment en relació amb els paràmetres establerts per la normativa urbanística vigent, als efectes establerts en el Llibre III de Disciplina Urbanística de la Llei 5/2014 d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, i, en general, de la suficiència i idoneïtat de la documentació annexa a la sol·licitud de llicència o a la corresponent declaració responsable.

372,75 €
RE0669u

Assistència tècnica de control extern d'adequació de les obres executades o en curs a la declaració responsable, llicència o llicència de primera ocupació (10 UI)

Assistència tècnica per a la supervisió i control extern d'acreditació de l’adequació de les obres executades o en curs d'execució a la declaració responsable, llicència o llicència de primera ocupació, en un edifici amb intervenció en 10 unitats d'inspecció, d'acord amb l'àmbit previst als articles 213 i 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, consistent en comprovar el compliment en relació amb els paràmetres establerts per la normativa urbanística vigent, als efectes establerts en el Llibre III de Disciplina Urbanística de la Llei 5/2014 d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, i, en general, de la suficiència i idoneïtat de la documentació annexa a la sol·licitud de llicència o a la corresponent declaració responsable.

831,13 €
RE0670u

Assistència tècnica de control extern d'adequació de les obres executades o en curs a la declaració responsable, llicència o llicència de primera ocupació (20 UI)

Assistència tècnica per a la supervisió i control extern d'acreditació de l’adequació de les obres executades o en curs d'execució a la declaració responsable, llicència o llicència de primera ocupació, en un edifici amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb l'àmbit previst als articles 213 i 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, consistent en comprovar el compliment en relació amb els paràmetres establerts per la normativa urbanística vigent, als efectes establerts en el Llibre III de Disciplina Urbanística de la Llei 5/2014 d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, i, en general, de la suficiència i idoneïtat de la documentació annexa a la sol·licitud de llicència o a la corresponent declaració responsable.

1.038,76 €
RE0671u

Assistència tècnica de control extern d'adequació de les obres executades o en curs a la declaració responsable, llicència o llicència de primera ocupació (50 UI)

Assistència tècnica per a la supervisió i control extern d'acreditació de l’adequació de les obres executades o en curs d'execució a la declaració responsable, llicència o llicència de primera ocupació, en un edifici amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, d'acord amb l'àmbit previst als articles 213 i 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, consistent en comprovar el compliment en relació amb els paràmetres establerts per la normativa urbanística vigent, als efectes establerts en el Llibre III de Disciplina Urbanística de la Llei 5/2014 d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, i, en general, de la suficiència i idoneïtat de la documentació annexa a la sol·licitud de llicència o a la corresponent declaració responsable.

1.473,99 €
RE0653u

Assistència tècnica de control extern de documentació i qualitat, en fase de projecte (1 UI)

Assistència tècnica per a la supervisió i control extern de conformitat de la integritat documental, suficiència i idoneïtat de la documentació i acreditació del compliment de les exigències bàsiques de qualitat, en fase de projecte, per a la verificació de la documentació tècnica d'un projecte d'edifici amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb l'àmbit previst als articles 213 i 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, consistent en comprovar el compliment de:

488,67 €
RE0661u

Assistència tècnica de control extern de documentació i qualitat, en fase de projecte (10 UI)

Assistència tècnica per a la supervisió i control extern de conformitat de la integritat documental, suficiència i idoneïtat de la documentació i acreditació del compliment de les exigències bàsiques de qualitat, en fase de projecte, per a la verificació de la documentació tècnica d'un projecte d'edifici amb intervenció en 10 unitats d'inspecció, d'acord amb l'àmbit previst als articles 213 i 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, consistent en comprovar el compliment de:

2.183,30 €
RE0662u

Assistència tècnica de control extern de documentació i qualitat, en fase de projecte (20 UI)

Assistència tècnica per a la supervisió i control extern de conformitat de la integritat documental, suficiència i idoneïtat de la documentació i acreditació del compliment de les exigències bàsiques de qualitat, en fase de projecte, per a la verificació de la documentació tècnica d'un projecte d'edifici amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb l'àmbit previst als articles 213 i 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, consistent en comprovar el compliment de:

2.976,35 €
RE0663u

Assistència tècnica de control extern de documentació i qualitat, en fase de projecte (50 UI)

Assistència tècnica per a la supervisió i control extern de conformitat de la integritat documental, suficiència i idoneïtat de la documentació i acreditació del compliment de les exigències bàsiques de qualitat, en fase de projecte, per a la verificació de la documentació tècnica d'un projecte d'edifici amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, d'acord amb l'àmbit previst als articles 213 i 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, consistent en comprovar el compliment de:

4.517,64 €
RE0654u

Assistència tècnica de control extern de legislació i planejament urbanístics, en fase de projecte (1 UI)

Assistència tècnica per a la supervisió i control extern d'acreditació del compliment de la legislació urbanística i el planejament aplicable, en fase de projecte, per a la verificació de cèdula de garantia urbanística i documentació tècnica d'un projecte d'edifici amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb l'àmbit previst als articles 213 i 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, consistent en comprovar el compliment en relació amb els paràmetres establerts per la normativa urbanística vigent, als efectes establerts en el Llibre III de Disciplina Urbanística de la Llei 5/2014 d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, i, en general, de la suficiència i idoneïtat de la documentació annexa a la sol·licitud de llicència o a la corresponent declaració responsable.

303,87 €
RE0664u

Assistència tècnica de control extern de legislació i planejament urbanístics, en fase de projecte (10 UI)

Assistència tècnica per a la supervisió i control extern d'acreditació del compliment de la legislació urbanística i el planejament aplicable, en fase de projecte, per a la verificació de cèdula de garantia urbanística i documentació tècnica d'un projecte d'edifici amb intervenció en 10 unitats d'inspecció, d'acord amb l'àmbit previst als articles 213 i 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, consistent en comprovar el compliment en relació amb els paràmetres establerts per la normativa urbanística vigent, als efectes establerts en el Llibre III de Disciplina Urbanística de la Llei 5/2014 d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, i, en general, de la suficiència i idoneïtat de la documentació annexa a la sol·licitud de llicència o a la corresponent declaració responsable.

658,93 €
RE0665u

Assistència tècnica de control extern de legislació i planejament urbanístics, en fase de projecte (20 UI)

Assistència tècnica per a la supervisió i control extern d'acreditació del compliment de la legislació urbanística i el planejament aplicable, en fase de projecte, per a la verificació de cèdula de garantia urbanística i documentació tècnica d'un projecte d'edifici amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb l'àmbit previst als articles 213 i 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, consistent en comprovar el compliment en relació amb els paràmetres establerts per la normativa urbanística vigent, als efectes establerts en el Llibre III de Disciplina Urbanística de la Llei 5/2014 d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, i, en general, de la suficiència i idoneïtat de la documentació annexa a la sol·licitud de llicència o a la corresponent declaració responsable.

819,76 €
RE0666u

Assistència tècnica de control extern de legislació i planejament urbanístics, en fase de projecte (50 UI)

Assistència tècnica per a la supervisió i control extern d'acreditació del compliment de la legislació urbanística i el planejament aplicable, en fase de projecte, per a la verificació de cèdula de garantia urbanística i documentació tècnica d'un projecte d'edifici amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, d'acord amb l'àmbit previst als articles 213 i 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, consistent en comprovar el compliment en relació amb els paràmetres establerts per la normativa urbanística vigent, als efectes establerts en el Llibre III de Disciplina Urbanística de la Llei 5/2014 d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, i, en general, de la suficiència i idoneïtat de la documentació annexa a la sol·licitud de llicència o a la corresponent declaració responsable.

1.135,30 €
RE0589u

Assistència tècnica per a actuacions urgents (1 UI)

Assistència tècnica per a la supervisió, coordinació i control d'actuacions o tractaments amb caràcter urgent o preventiu, com ara apuntalaments, acordonaments, protecció i retirada d'elements amb risc de caiguda, tractaments contra xilòfags, etc., amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, consistent en la planificació, coordinació i supervisió de l'execució dels treballs. Inclou visites, desplaçament i emissió d'acta d'intervenció.

169,26 €
RE0553u

Assistència tècnica per a l'execució d'una campanya de cales (50 UI)

Assistència tècnica per a l'execució d'una campanya de cales en un edifici o local amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, consistent en la planificació, coordinació i supervisió de l'execució de les cales per laboratori i de les ajudes d'obra per a la seua reposició. Inclou: visites i desplaçament.

462,63 €
RE0672u

Assistència tècnica per a la supervisió i control extern de l'execució de l'estructura d'un edifici (1 UI)

Assistència tècnica per a la supervisió i control extern de l'execució de l'estructura d'un edifici amb 1 unitat d'inspecció, d'acord amb la garantia decennal prevista en l'article 19, apartat 1 c), de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació, consistent en la comprovació del compliment del Codi Estructural (RD 470/2021) i dels requisits bàsics de seguretat estructural (CTE-DB-ES) i seguretat en cas d'incendi (CTE-DB-SI), en el que afecte als fonaments, suports, bigues, forjats, murs de càrrega i altres elements estructurals que comprometen directament la resistència mecànica i estabilitat de l'edifici.

901,95 €
RE0673u

Assistència tècnica per a la supervisió i control extern de l'execució de l'estructura d'un edifici (10 UI)

Assistència tècnica per a la supervisió i control extern de l'execució de l'estructura d'un edifici amb 10 unitats d'inspecció, d'acord amb la garantia decennal prevista en l'article 19, apartat 1 c), de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació, consistent en la comprovació del compliment del Codi Estructural (RD 470/2021) i dels requisits bàsics de seguretat estructural (CTE-DB-ES) i seguretat en cas d'incendi (CTE-DB-SI), en el que afecte als fonaments, suports, bigues, forjats, murs de càrrega i altres elements estructurals que comprometen directament la resistència mecànica i estabilitat de l'edifici.

2.973,59 €
RE0674u

Assistència tècnica per a la supervisió i control extern de l'execució de l'estructura d'un edifici (20 UI)

Assistència tècnica per a la supervisió i control extern de l'execució de l'estructura d'un edifici amb 20 unitats d'inspecció, d'acord amb la garantia decennal prevista en l'article 19, apartat 1 c), de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació, consistent en la comprovació del compliment del Codi Estructural (RD 470/2021) i dels requisits bàsics de seguretat estructural (CTE-DB-ES) i seguretat en cas d'incendi (CTE-DB-SI), en el que afecte als fonaments, suports, bigues, forjats, murs de càrrega i altres elements estructurals que comprometen directament la resistència mecànica i estabilitat de l'edifici.

3.920,05 €
RE0675u

Assistència tècnica per a la supervisió i control extern de l'execució de l'estructura d'un edifici (50 UI)

Assistència tècnica per a la supervisió i control extern de l'execució de l'estructura d'un edifici amb 50 unitats d'inspecció, d'acord amb la garantia decennal prevista en l'article 19, apartat 1 c), de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació, consistent en la comprovació del compliment del Codi Estructural (RD 470/2021) i dels requisits bàsics de seguretat estructural (CTE-DB-ES) i seguretat en cas d'incendi (CTE-DB-SI), en el que afecte als fonaments, suports, bigues, forjats, murs de càrrega i altres elements estructurals que comprometen directament la resistència mecànica i estabilitat de l'edifici.

5.759,51 €
RE0554u

Assistència tècnica per a reparació o reforma interior (1 UI)

Assistència tècnica per a l'execució d'una reparació o reforma interior puntual en un habitatge o local, sense afecció en estructura, façanes o altres elements comuns, amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, consistent en la planificació, coordinació i supervisió de l'execució dels treballs. Inclou: tramitació de documentació tècnica i administrativa municipal, visites i desplaçament.

238,14 €
RE0599u

Assistència tècnica per a reparació puntual (1 UI)

Assistència tècnica per a la reparació puntual d'un element constructiu, amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, consistent en la planificació, coordinació i supervisió de l'execució dels treballs. Inclou visites, desplaçament i emissió d'acta d'intervenció.

169,26 €
MOU0018h

Assistent aplicador de fulls d'impermeabilització. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
REU0585h

Assistent aplicador de morter autonivellant.

16,13 €
MOU0030h

Assistent aplicador de productes aïllants. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0008h

Assistent aplicador de productes aïllants. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0032h

Assistent d'electricista. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0070h

Assistent d'estructura de fusta muntatge. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0056h

Assistent d'estructura metàl·lica. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0027h

Assistent d'estructuració i fàbrica de formigó armat. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0025h

Assistent d'estructuració metàl·lica. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0058h

Assistent d'estructures. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0079h

Assistent d'instal·lador de paviment de fusta. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0048h

Assistent de fuster. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0039h

Assistent de lampista. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0012h

Assistent de muntatge de recintes industrials.

15,50 €
MOU0004h

Assistent de pintor. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0053h

Assistent de polir en pols. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0020h

Assistent de Revalls. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0060h

Assistent de serralleria. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0014h

Assistent de serralleria. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0037h

Assistent de suports falsos falsos. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
REU0644h

Assistent net.

17,42 €
MOU0034h

Assistent SIDERER. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0064h

Auxiliar tècnic. Nivell professional V (Font: IVE).

20,58 €
RE0509u

Bajan's Stgeage, 50x50 cm.

Passegeu a la part inferior del peu, a la xarxa enterrada de col·leccionistes, dimensions internes 50x50x60 cm, elaborades amb maó Honeycomb 24x12x11 cm, i presos amb morter de ciment 1: 6 en llit de formigó HM-20 / B / 20 / I Gruix de 12 cm, sorprenentment Amb 1: 6 morter hidròfon, vores arrodonits i pintats amb emulsió asfaltada, rebuts de canonades i tancament superior amb brou i marc prefabricat, incloent part proporcional de derivacions individuals, connexió a la baixa, accessoris. Instal·lació segons CTE. Db. Salubritat HS. Prerequisits del suport: Abans de començar les activitats corresponents al procés d'execució, es duran a terme els següents xecs: es verificarà que la seva situació i la seva ruta corresponen a les del projecte, i que hi ha prou espai per a la instal·lació i la connexió amb el buit existent. Inclou presentació a l'interior dels contenidors, peces especials, colzes, empalmes, fixacions, proves de servei, protecció contra cops, representants de les operacions de perímetre d'Arq., Subhasta, excepte el paviment d'acabat. Forats de formació per al tub connectat, els empalmes i les portes cobertes d'interior. Fins i tot segellat i marc ajustat al pas de les olors miefè

142,14 €
RE0028m

Bajante Start / Gutter de material sense especificar

Inclitada / canaleta sense recuperació, fins i tot retirada de restes i càrrega en camió o contenidor.

3,46 €
REU0601m

Banda acústica Knauf de 50 mm d'ample.

0,28 €
REU0567m

Banda d'impermeabilització autoadhesiva per a l'impermeabilització conjunta entre panells de fusta de fusta en cobertes inclinades.

0,65 €
REU0244u

Banyera acrílica model Gènova Roca, color blanc, 160x75 cm, amb respatller, recolzabraços i nanses senceres, segons UNE-en 198, drenatge automàtic de coure de llautó per a banyera, acabat cromat.

198,00 €
REU0428m

Baranes metàl·liques formades per acer Tub d'acer de 50 mm de diàmetre, amb 50 mm de diàmetre suau de fixació de pins cada 50 cm, per a una escala de viatge rodona, dos trams rectes amb altiplà intermedi.

20,45 €
REU0200u

BARD CERÀMIC 100x25x3,5 cm.

20,25 €
REU0199u

BARD CERÀMIC 100x25x3,5 cm.

0,88 €
REU0261kg

Barra d'acer corrugada 10 mm AEH-B500SD

0,82 €
REU0626u

Barra de fixació per a persones amb discapacitat, rehabilitació i tercera edat, per la bany, col·locada a la paret, plegable, amb forma de U, amb osques antilliscants, d'acer inoxidable AISI 304 polit, de dimensions totals 840x200 mm amb TB de 32 mm fora de l'exterior diàmetre i 1 mm de gruix.

126,75 €
RE0050

Base de morter de ciment centrat, maestrado.

Formació en façanes i parets cobertes, des de la capa base de 15 mm de gruix, per a recobriments continus, amb mestre de morter de ciment, color gris, compost de ciment, arids i additius seleccionats, acabat frugat, impermeable a l'aigua de pluja. Aplicat manualment en una superfície de maó de ceràmica, maó o bloc de formigó o bloc de termoarcilla. Fins i tot part proporcional de la superfície de suport, anti-alcalis de fibra de vidre de fibra de vidre per reforçar les reunions entre diferents materials i de fronts forjats, un 20% de la superfície de la medul·la, la formació de juntes, les cantonades, els professors, les aristas, els mochetics, les brancals, els llinuments, els llinuments Subhastes en trobades amb marques, recobriments o altres elements rebuts a la seva superfície.

18,79 €
RE0049

Base enfocada, amb morter de ciment per a una bona vista.

Formació en façanes i parets internes, des de la capa base de 15 mm de gruix, per a recobriments de bicapa contínua, amb una vista de morter de ciment proper, color gris, compost de ciment, arids seleccionats i additius, acabats frugats, impermeable impermeable. Aplicat manualment en una superfície de maó de ceràmica, maó o bloc de formigó o bloc de termoarcilla. Fins i tot part proporcional de la superfície de suport, anti-alcalis de fibra de vidre de fibra de vidre per reforçar les reunions entre diferents materials i de fronts forjats, un 20% de la superfície de la medul·la, la formació de juntes, les cantonades, els professors, les aristas, els mochetics, les brancals, els llinuments, els llinuments Subhastes en trobades amb marques, recobriments o altres elements rebuts a la seva superfície.

13,41 €
RE0552

Bastida tubular homologada

Bastida tubular, tipus sistema europeu ALLROUND de LAYHER o similar (UNE-EN 12810:2005 i 12811:2005), consistent en subministrament, lloguer, muntatge i desmuntatge per empresa especialitzada, i xarxa de protecció per a prevenció de caiguda de materials, segons especificacions de muntatge i instruccions del fabricant, normativa de compliment obligatori Estudi de Seguretat i Salut.

12,76 €
REU0335

Bebent aigua.

1,11 €
NVU0015u

Benro tripode Kit Universal A650fhd3

185,00 €
REU0816u

Bidé de porcellana sanitària, amb tanc baix i sortida per a connexió horitzontal, sèrie Giralda ROCA, color blanc, de 390x680 mm, seient i tapa lacats amb frontisses d'acer inoxidable.

100,00 €
RE0488u

Bigues de base centrades.

Es elimina la reposició dels enregistrats sota les bigues, o en el cas d'haver estat obligat a la pràctica de la banda de fibra de carboni, sota aquesta, medita l'ús de cartografies antigues antigues Strutturale NHL o Planitop HDM Restoor

RE0322m

Biguetes de fusta laminada sección 8x18 cm.

Subministrament i col·locació de biga de fusta laminada encolada homogènia, de 33 o 45 mm d'espessor de les làmines i secció constant, de 8x18 cm de secció i fins a 4 m de longitud, per aplicacions estructurals, classe resistent GL-24h segons UNE-EN 390 i UNE-EN 1194 i protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe de penetració NP1 i NP2 (3 mm en les cares laterals de l'albeca) segons UNE-EN 351-1. Col·locades amb un intereix de 70 cm. Inclús talls, entalles per el seu correcte acoblament, anivellació i col·locació dels elements de lligat i reforç, i els corresponents dorments de recolçament de les biguetes . Treballada en taller i col·locada en obra. Normativa d'aplicació: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera.

37,06 €
REU0460u

Bloc de formigó buit, per a recobriment, color gris, 40x20x10 cm, resistència estandarditzada R10 (10 n / mm²), incloent parts especials: zunchas i suports. Segons UNE-EN 771-3.

0,48 €
RE0220

Bloc de formigó de 40x20x10 de fàbrica, resistència R10.

Full exterior de 10 cm de gruix de fàbrica, en recinte de façana, bloc buit de formigó, per a recobriment, color gris, 40x20x10 cm, resistència estandarditzada R10 (10 nm / mm²), armat amb galvanitzat galvanitzat calent, RND.4 / z o similar, Diàmetre 4 mm, amplada de 80 mm, tipus Cercha, amb part proporcional de seplants i ganxos per a llindes i cantonades, rebuts amb morter de ciment M-7,5, amb un suport mínim de 2/3 punts de bloc a la llosa, o acer laminat galvanitzat en calent angular S'ha corregit els fronts frontals forjats si, per errors d'execució, el bloc no suporta les seves 2/3 parts al forjat i armat amb Murfor galvanitzat en calent, rnd.4 / z o similar, diàmetre 4 mm, amplada de 80 mm, tipus de cercha , col·locats en fils cada 50 cm aproximadament i almenys a la fàbrica comencen a forjat, sota abocament i en la bufeta buida, amb una quantitat 1 kg / m² i amb dispositius de connexió, ancoratges, claus i fixacions metàl·liques, per a la fixació o la retenció de la fàbrica als elements estructurals. Fins i tot part proporcional de l'augment, MEMS, es trenca, trobades amb pilars, formació de cantonades, portades, formació de llinda per peces de llinda amb reforç i formigó sòlid, brancals i mochètics, articulacions de dilatació, execució de reunions i punts singulars.

48,54 €
REU0583h

Bombament de mesclador per a morter autonivellant.

45,00 €
REU0213h

Bombament de mesclador per a morters i guixos projectats, 3 m³ / h.

7,96 €
RE0142m

Botiga de fons picada amb broma forjat, per al sistema de reforç Mechanoviga.

Guix picat guix en parets horitzontals de la base de les bigues que es veurà reforçada o sanejades fins que es vegi completament i neteja la cara inferior del mateix per a la unió correcta entre ells i el sistema de reforç utilitzat, fins i tot la part proporcional de La demolició dels rius d'intergust de les boucetalls de les lloses per a la correcta execució de les accions de reforç de les bigues amb un sistema de mecanoviga o similar, neteja, recollida i càrrega de residus a peu de càrrega.

8,79 €
REU0560kg

Botiga-primera imprimació basada en resines pigmentades amb òxid de ferro vermell, cromat de zinc i fosfat de zinc.

9,90 €
REU0149u

Broca trepant Hilti Te-CX 10/22.

14,08 €
REU0148u

Broca trepant Hilti Te-CX 14/27.

35,70 €
REU0150u

Broca trepant Hilti Te-CX 8/17.

8,90 €
REU0147u

Broca trepant Hilti Te-CX 8/22.

13,60 €
RE0235m

Calcària abocant 10x2 cm, amb porta.

Formació de pedra calcària abocant capri o similar, de 110 a 150 cm de longitud, de 8 a 10 cm d'ample i de 2 cm de gruix, amb degoteig, cara i polit polit, amb pendent clar i incrustat a les brancals, que cobreixen els llindars Dels paments, les cornises de façana, etc., rebudes amb morter de ciment hidròfon M-10. Fins i tot p / p per a la preparació i regularització del suport amb morter hidrofòbic Morter M-10, retirat entre peces i articulacions amb les parets amb morter conjunt especial per a recobriments de pedra natural.

16,08 €
RE0297u

Càlcul i dimensionament d'una estructura (10 UI)

Càlcul i dimensionament d'una estructura de fusta, acer, formigó armat o mixta, incloent el seu fonament, per a un edifici o local amb 10 unitats d'inspecció, consistent en el dimensionament i comprovació dels seus elements estructurals definits en un projecte d'execució, a partir del càlcul de sol·licitacions, tensions i deformacions derivades de l'aplicació de les accions previstes pel seu ús i per la normativa corresponent. Inclou: plànols de plantes, seccions, especejament i detalls de l'estructura, memòria de càlcul, amidaments i consultoria. No inclou el disseny de l'estructura, l'estudi geotècnic ni la direcció o assistència tècnica en la fase d'execució.

2.173,38 €
REU0306u

Caldereta amb pig sifonial de PVC, sortida vertical de 125 mm de diàmetre, amb xarxa plana de 300 x300 mm de pvc.

54,62 €
NVU0006u

Càmera de vídeo Sony HDR-CX625 2,29mp 3 '' Full HD.

507,00 €
NVU0004u

Càmera IP de xarxa sense fils IPCAM TL-SC2020N.

49,00 €
NVU0013u

Cámera Sony HDR-CX405

200,00 €
REU0136h

Camió amb grua autoportant 16m.

49,50 €
REU0142h

Camió Cuba 7000l aigua per al reg.

31,00 €
REU0130h

Camió de subministrament de 6 / 8TN.

32,00 €
REU0602m

Canal 48/30 Galvanitzat Steel Knauf, segons UNE-EN 14195.

1,26 €
REU0511m

Canal de protecció d'acer, 100x115 mm, per a habitatge de cables elèctrics, incloent accessoris P / P. Segons UNE-EN 50085-1, amb un grau de protecció IP de 4x segons UNE 20324.

19,00 €
REU0242m

Canal interior 20zx15, formigó polímer amb xarxa de metall galvanitzat.

41,00 €
REU0812t

Cantells rodats de 16 a 32 mm de diàmetre

28,00 €
REU0810t

Cantells rodats de 16 a 32 mm de diàmetre

28,00 €
REU0238m

Cantonera de PVC en esquinas alicatadas.

1,36 €
REU0101m

Cantonera de PVC en racons a rodanxes.

0,50 €
RE0330m

Canvi d'interior de la sèrie PVC-160 de la sèrie B i maçoneria.

Canvi de baixos que consisteixen en l'obertura de particions de locals no humits (sales, menjadors, ...) Eliminació de baixos antics, col·locació de nous diàmetre Drops 125/160 de segellat encolat, connexió d'aparells existents, particions de tancament que realitzen les particions adequades Panys i reposició de recobriments amb ús de malla de fibra de vidre, incloent la neteja, la càrrega de ponts i el transport a l'abocador.

136,42 €
RE0312

Capa base de demolició de morter per a paviment, gruix de 50 mm.

Demolició de base de paviment de morter existent a l'interior de l'edifici, de fins a 5/6 cm de gruix, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus, fins a deixar vista la cara superior de les biguetes. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

10,89 €
RE0349

Capa d'anivellament en cobertes, amb morter cere, gruix de 20 mm.

Anivellament de faldilla en cobertes planes amb una capa de morter de ciment M-15 de 20 mm de gruix, posada i nivell per a la regularització de pendents o protecció de la impermeabilització, incloent MEMS, anivellament i neteja

8,90 €
RE0482

Capa de compressió de demolició amb buits de mama en tradicionals forjats

Demolició de capa de compressió concreta, amb buidatge a la zona de mama, tenint en compte un gruix mitjà de 8 cm de gruix, en forjat, amb mitjans manuals i martell pneumàtic, pre-aixecat des del paviment i la seva base (no inclosos en aquest preu). Fins i tot netejar, recollir, treure i càrrega manual de residus en camió o contenidor.

17,86 €
REU0110m

Capri Calcària abocant, de 110 a 150 cm de longitud, de 21 a 25 cm d'ample i de 2 cm de gruix, amb porta, recte i recte, segons UNE-EN 771-6.

16,00 €
NVU0005u

Captura de vídeo USB 3.0 a HDMI, DVI, VGA USB3HDCAP STARTECH.com.

219,00 €
RE0397

Cara inferior picada Síos en bigues forjades.

Guix de guix picat en parets horitzontals de la base de les bigues que es reforçaran o es podran deixar completament vist i neteja la cara inferior del mateix per a la unió correcta entre ells i el sistema de reforç tradicional utilitzat, fins i tot la neteja, la col·lecció i la neteja Carregant de residus a peu de càrrega.

6,99 €
RE0536u

Caracterització estructural i de materials en un pilar, biga o forjat amb tecnologia Radar PS 1000

Caracterització estructural i de materials en un pilar, biga o forjat amb tecnologia Radar PS 1000 consistent en documentació de dimensions exteriors i fissuració prèvia, escanejat amb tecnologia Radar PS 1000 no invasiva per a la detecció de la posició de les armadures, gruix del recobriment, nombre de barres i separació de cèrcols, diàmetre de les armadures. Inclou: visites i desplaçament, mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra, documentació gràfica i fotogràfica, reposició dels elements eliminats i emissió d'acta. No inclou: mitjans auxiliars per a altures superiors a 7 m ni reposició de revestiments.

114,12 €
REU0285u

Cargol autònom 3.5x25 mm.

0,01 €
REU0066u

Cargol autoroscante d'acer inoxidable de 42x13 mm, amb rentadora.

0,05 €
REU0064u

Cargol autorroscante d'acer inoxidable de 6,5 x 70 mm, amb rentadora.

0,50 €
REU0396u

Cargol d'acer galvanitzat, de 80 mm de llarg, amb rentadora.

0,12 €
REU0617u

Cargol de llautó 21/35 mm.

0,06 €
REU0808u

Cargol galvanitzat amb taco de plàstic i rentadora / ferro, per a la fixació de plaques sobre suport ceràmic.

0,10 €
REU0071u

Cargol galvanitzat amb taco de plàstic i rentadora / ferro, per a la fixació de plaques sobre suport ceràmic.

0,10 €
REU0571u

Cargol per a la contenció de trama.

0,32 €
REU0141h

Carregador de pneumàtics 102cv, 1,7 m³ de càrrega.

45,00 €
RE0129

Carregant la paret de fàbrica 1/2 gruix del peu.

La paret de càrrega, un gruix de 1/2 peus, maó ceràmic perforat (Honeycomb), per a recobriment, 24x12x9 cm, rebut amb morter de ciment M-5, fins i tot bastides i auxiliars auxiliars fins a una alçada màxima de 3 m, retirada de residus, neteja i contenidor càrrega.

28,91 €
REU0017u

Cartutx a casa Desa, Chem, resina de l'acrilat epoxi 410 ml.

8,60 €
REU0146u

Cartutx de coopsafix EP1, 380 ml.

10,90 €
REU0657u

Cartutx de massilla de silicona neutre.

3,20 €
REU0746u

Cartutx de poliuretà Putty, 310 cm³.

6,80 €
REU0544u

Cartutx de resina epoxi-acrilat, estirè, lliure de dos components, amb dosificador i broquet de barreja automàtica de 825 ml, per a ancoratges estructurals verticals i horitzontals.

23,00 €
REU0252u

Cartutx de resina Herms per al sistema DIT 289

8,00 €
REU0641u

Cartutx de silicona sintètica incolorària de 310 ml (rendiment aproximat de 12 m per cartutx)

2,42 €
REU0079u

Cartutx de silicona sintètica incolorària de 310 ml (rendiment aproximat de 12 m per cartutx).

2,42 €
REU0516u

Cautxú EPDM, sortida vertical, de 80 mm de diàmetre, amb xarxa plana de goma EPDM.

23,34 €
RE0057

Centrant Fratas Buena Vista, amb morter de ciment.

Friends fixos amb morter de ciment de dosatge M-15, en parets verticals com a base de xecs, segons NTE / RPE-7, mesurats per cinta de corretja.

13,57 €
REU0382u

Ceràmica Albardway, 20x23x4 cm

2,32 €
REU0758m

Ceràmica ceràmica Ceràmica català Mate Red en parts de 14x28 cm, amb Goteron.

9,50 €
REU0474m

Ceràmica de rajoles de rajoles de rajoles, acabat mat o natural, 7 cm,

3,25 €
REU0699m

Ceràmica rústica Ceràmica Zanquine, 420x180 mm, 5,00 € / m. Escales.

8,00 €
REU0486kg

Ciment blanc BL-22,5 X, per a pavimentació, en bosses, segons UNE 80305.

0,14 €
REU0229kg

Ciment blanc BL-22,5 X, per a pavimentació, en bosses, segons UNE 80305.

0,14 €
REU0353

Ciment de colorant.

569,91 €
RE0308m

Ciment de fibra elevat, amb gestió de residus.

Ciment de fibra elevat sense recuperació, fins i tot retirada de residus i càrrega en camió o contenidor, incloent projectes, procediments, llicències, processament, gestió de residus, eliminació, càrrega i transport a abocador autoritzat (incloent Cànon).

79,39 €
REU0041

Ciment huffed.

475,00 €
REU0104

Ciment Mortar CEM II / B-P 32,5 N Tipus M-5, preparat al lloc amb 250 kg / m³ de ciment i una relació de volum 1/6.

115,50 €
REU0113

Ciment Mortar CEM II / B-P 32,5 N, repel·lent aquàtic, tipus M-10, preparat al lloc amb 380 kg / m³ de ciment i una relació de volum 1/4.

143,15 €
REU0013

Ciment Mortar CEM II / BP 32,5 N Tipus M-5, realitzat en construcció amb 250 kg / m³ de ciment i una relació de volum 1 / 6.Sulteu les instruccions d'Ús, amb malla de fibra de vidre PP teixit, amb impregnació de PVC, de 10x10 mm de llum, anti-alcalis, de 115 a 125 g / m² i 500 μ de gruix, per muntar tradicionals, entreteniment i morters.

117,00 €
REU0695kg

Ciment ràpid CNR4 Segons UNE 80309, ensalaurable.

1,40 €
REU0217u

Cinches per a ús moderat de la porta del tallafocs, segons UNE-EN 1154.

97,02 €
REU0701m

Cinta autoadhesiva per al segell de segellat, per a parquet flotant de fusta.

0,35 €
REU0057m

Cinta de tauler.

0,03 €
REU0288m

Cinta de tauler. Plaques falses de sostres.

0,03 €
RE0026

Claraboia elevada de 3 a 6 m² sense ús

Criat de claraboia, incloent-hi les urpes i accessoris d'ancoratge, de 3 a 6 m², amb runes retirada i càrrega, sense incloure el transport a l'abocador, segons NTE / add-18.

23,70 €
REU0363u

Clau dinamomètrica 20-100 Nm

361,00 €
RE0500u

Coberta de reparació Machón

REPARACIÓ MACHON RIGIDIZADORA DE COBERTURA PARAPET Tipus ML, esquerdes de cosir per 8 mm de vareta metàl·lica i longitud de 30 cm amb extrems inclinats a 90 ° i longitud màxima de 10 cm per incrustar-los en perforacions realitzades a l'efecte en ambdós extrems de les esquerdes existents. Es col·locaran cada 30 cm a la discreció de D.F. Seran incrustats en una regata de dimensió suficient perquè estigui totalment amagada i recoberta per 2 cm de R2 Recomposició Morter (UNE -n 1504: 32006) Tipus Betonfix 300 (Kimia).

RE0317

Coberta inclinada amb cobertura de teula. base Termochip y Texaplac.

Formació de coberta inclinada amb un pendent mig del 26%, sobre biguetes de fusta laminada (no incloses en aquest preu), composta dels següents elements: plafó sandvitx encadellat, compost de: cara superior de tauler d'aglomerat hidròfug de 10 mm d'espessor, nucli aïllant d'escuma de poliestirè extrusor de 60 mm d'espessor i cara inferior de fris d'avet natural, sobre entramat estructural; IMPERMEABILITZACIÓ: placa sota teula fixada amb cargols al suport; COBERTURA: teula ceràmica corba, 40x19x16 cm; fixada amb cargols rosca-fusta sobre llistons de fusta de pi gallec tractat o pi vermell, de 42x27 mm i qualitat VI. Inclús p/p de teules de carener, acabament lateral, ventilació i peces especials per formació de careners, tremujals, embroquetat de ràfecs i cantells lliures.

145,68 €
RE0377

Coberta plana i transitable

Plana plana, transitable i convencional amb paviment fix amb fulla EPDM de 0,8 mm de gruix amb soldadura entre peces i amb la impermeabilització per a una barrera de vapor d'alt rendiment, formada per aïllament tèrmic format per panells de poliestirè expandits EPS-1i1 de 30 mm de gruix i k = 0,032 W / mo, 0.0.50 mm de 0,50 mm a partir de 0,50 mm de polietilè gruix de la pel·lícula en l'aïllament tèrmic amb un simple perdedor, impermeabilització per membrana monocapa adherida constituïda per un full de propilè diene dien Monòmer EPDM de 1,5 mm de gruix, anti-pal Capa de separació - antipuncanant formada per 300 gr / m² polièster flotant es va sentir a la impermeabilització amb rajoles de 20x10cm catalanes en 2,5 capa de morter de morter de morter de 2,5, fins i tot la neteja prèvia de suport, participació, formació de borses, mimbels, embornals i altres elements Iais amb bandes de reforç, mereas i se superposa. Mesura en projecció horitzontal.

73,36 €
RE0592

Coberta plana no transitable, no ventilada, amb protecció de grava

Formació de coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus invertida, pendent del 1% al 5%, composta dels següents elements: CAPA REGULARITZACIÓ: capa de regularització de morter de ciment impermeabilitzant de 2 cm d'espessor, arremolinada i neta; IMPERMEABILITZACIÓ: solució POLIBREAL, o similar, consistent en la formació d'una membrana impermeabilitzant aplicat de manera líquida i en calent, basat en betuns modificats amb polímers, i que conforma un revestiment elàstic totalment adherit al suport, segons DITE -07/0131 i està compost per: 1. Capa de màstic POLIBREAL®, de gruix mínim 3 mm i un consum de 4 kg/m², 2. Col·locació làmina interna separadora d'alumini llis gruix no inferior a 30 micres o làmina externa de reforç de film de polièster de 50 micres, 3. Capa de màstic POLIBREAL®, de gruix mínim 3 mm i un consum de 4 kg/m², 4. Col·locació de làmina externa de reforç de film de polièster de 50 micres; CAPA SEPARADORA SOTA AÏLLAMENT: Col·locació de làmina geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, (150 g/m²); AÏLLAMENT TÈRMIC: 2 panells rígids de poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 40 mm d'espessor cada panell (gruix total: 80 mm), resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica 1,2 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK); CAPA SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ: Col·locació de làmina geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, (200 g / m²); CAPA DE PROTECCIÓ: Capa de còdol de 16 a 32 mm de diàmetre, exempta de fins, estesa amb un espessor medi de 10 cm, i reforç perimetral de làmina asfàltica autoprotegida segons norma. Fins i tot neteja prèvia del suport, replanteig, formació de pitets, embornals i altres elements especials amb bandes de reforç i làmines col·locades adherides amb bufador prèvia imprimació, minves i cavalcaments, segons DB HS-1 del CTE i normes UNE-104.

49,90 €
RE0400

Coberta plana transitable no ventilada

Plat, transitable i no ventilat Privat, utilitzeu la coberta plana amb paviment fix amb una barrera de vapor que s'adhereix amb la torxa a la capa de primers, formada per: capa de regularització i nivells de cobertura, aïllament tèrmic format per panells de poliestirè extrudits (XPS) de 40 mm de gruix i k = 0,029 w / mºC, 120 gr / m² fibra de vidre de la capa separadora de fibernes disposades a l'aïllament tèrmic amb pestell simple, sense adherir-se impermeabilització de membrana de bilayer no adheridats constituïts per dos fulls d'oxiaphalt units en tota la seva superfície, la part inferior reforçada amb breu de fibra de vidre (LO-40-FV) i la part superior amb polièster feltre (LO-40-FP), capa de separació antiadherent formada per una pel·lícula de polietilè de 0,50 mm disposats flotants a l'impermeabilització amb un simple revestiment de morter de ciment per a 5 cm Ballast i paviment ceràmic antilliscant C2 30x30 cm S OBRE La capa 2,5 cm de morter de ciment impermeabilitzant, incloent-hi el suport pre-suport, l'interès, la formació de pebotes, els amants, els embornals i altres elements especials amb bandes de reforç, embolics i solapaments. Mesura en projecció horitzontal.

87,80 €
RE0376

Cobreix la faldilla que conserva

Cobreixi la faldilla que conserva menys de 20 m, un canal i una manta, amb rajoles de corba de tipus àrab de ceràmica (1,70 kg / u), envellit artificialment, 50x23x15 crn, a un ritme de 24-25 UD / m² i rebent amb morter de ciment 11-35m -2. Neteja i superfície regada, segons NTE / QT-11. Anteriorment, es col·locarà una placa tipus ondulina sota la rajola sota la rajola sencera i en el suport existent.

79,52 €
REU0292kg

Cola basada en l'escola i additius especials.

0,35 €
RE0215u

Collar de reforç basat en pilar de formigó 25x25 cm, amb PNL40.4

Base de reforç de formigó armat de dimensions 25x25 o diàmetre 25 cm mitjançant colls angulars metàl·lics PNL-40,4 mm d'acer S275 en calent, unit junts per soldadura, incloent soldadura en el lloc i farcit d'espai entre formigó i acer amb una capa de 1,5 Resina epoxi mm en dos components.

124,55 €
RE0512m

Col·leccionista enterrat, canonada de pvc-200 mm, farciment de rasa

Col·leccionista enterrat fet amb un tub de PVC suau per al sanejament, diàmetre 200 mm, unió enganxada i gruix d'acord amb la norma UNE

RE0513m

Col·leccionista pvc-250 mm de col·leccionista, farcit de trinxeres

Col·leccionista enterrat realitzat amb un tub de PVC suau per al sanejament, diàmetre 250 mm, unió enganxada i gruix d'acord amb la norma UNE

RE0514m

Collector enterrat PVC-315 mm Pipe, farcit de rasa

Col·leccionista enterrat fet amb un tub de PVC suau per al sanejament, diàmetre 350 mm, unió enganxada i gruix d'acord amb la norma UNE

19,38 €
MOU0051h

Col·locació assistent de pedra natural. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
RE0037

Col·locació del llindar de pedra natural i l'accés a Zaguán de llindar de pedra de pedra.

Subministrament i col·locació de paviment de rajoles de granit (model a especificar), per a l'exterior, al llindar d'accés a la comunitat Zagan, en peces d'amplada de 80x120x2 cm, acabat polit; Rebut amb morter de ciment, amb Miga Arena M-5, preparada en el treball sense retardants. Fins i tot la formació de juntes de perímetre contínues, d'amplada no inferior a 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, si escau, juntes de partició i articulacions estructurals o de dilatació existents en el suport; Refruscar amb el morter de la junta de ciment, CG1, per a la junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces i la neteja. Posicionat per a un pendent per configurar la rampa del pendent del 25%.

80,64 €
REU0487kg

Color o avorrit, rejunte, per a paviment de terratzo rajolas.

0,68 €
RE0012

Compactació amb vibrant pendent a les plantes mitjanes

La compactació manual superficial superficial realitzada amb carros vibrants de rodet autoportant Rodet 300/600 kg, per allotjar-se de solistes i derrotes, a mig punt, amb un grau de compactació de fins al 90% del proc.

5,54 €
RE0155u

Compareixença d'un perit davant magistrat

Compareixença d'un perit en organisme judicial, com a conseqüència d'una citació judicial, en presència de magistrat o del seu representant (en vista oral o en reconeixement in situ), per a respondre preguntes o fer aclaracions, inclús temps d'espera i visites i desplaçament.

194,88 €
RE0154u

Compareixença d'un perit en organisme públic

Compareixença d'un perit en organisme públic (organismes judicials o de l'administració, col·legis professionals, etc.) per a la consulta o recollida de documentació i informació o gestions diverses, inclús visites i desplaçament.

138,18 €
REU0351u

Compres, lloguer de peus metàl·lics telescòpics de 3,50 m, per 50 UDS d'ús

0,36 €
REU0349h

Compressor portàtil Pressió mediàtica dièsel de 14 m³ / min.22

15,85 €
RE0557u

Comunicació d'obertura de centre de treball

Gestió i tramitació administrativa d'una comunicació d'obertura de centre de treball, consistent en la presentació i registre de la documentació requerida. No inclou la redacció de la documentació tècnica justificativa.

64,82 €
REU0668u

Conca de porcellana sanitària, amb pedestal, sèries bàsiques, color blanc, 650x510 mm, amb joc de fixació, segons UNE 67001.

59,76 €
RE0228m

Conducte de ventilació per a extractor forçat en locals, tub PVC-125.

Instal·lació de conductes de ventilació per a l'extracció d'aire en bany interior i / o lavabo de lloc comercial, mitjançant la col·locació, sostre forjat, tub de pvc-125 mm, part de la derivació T-125 i Sploreflex Flexible tub d'alumini -125 fins a la unitat extractora forçada, inclòs la bretxa Obertura a través de façana exterior i la graella exterior de 25x24 alumini lacat blanc. Totalment instal·lat i connectat.

25,21 €
REU0619u

Conjunt de crank i escut llarg de la brillantor de llautó negre, sèrie bàsica, per a porta de ritme interior.

25,00 €
NVU0010u

Conjunt de micròfons i receptors de cinturó beyer dinàmic TG 100.

229,00 €
NVU0009u

Conjunt de micròfons i receptors de mà Beyer dinàmic TG 100.

209,00 €
REU0260u

Connector M6x70 Sistema Herms Dit 289

0,08 €
RE0569u

Connexió a xarxa municipal de sanejament

Partida alçada destinada a la connexió del col·lector a la xarxa municipal de sanejament, d'acord amb els requisits exigits per l'Oficina de Coordinació d'Obres en Via Pública (OCOVAL) del Servei Municipal de Coordinació d'Obres i Manteniment d'Infraestructures, fins i tot reposició de paviment exterior. Inclou p/p de mitjans auxiliars per a la seua completa instal·lació i funcionament.

1.030,00 €
RE0515u

Connexió de col·leccionistes a l'àrea de servei, a la localitat

La reinstal·lació i la connexió de la instal·lació de col·lectors enterrats, dins d'evacuació per a una unitat de vàter coberta de locals comercials, formada per lavabo i un passadís de lavabo, elaborat amb tubs de PVC simple 40-110 mm, sèrie B (UNE -IN 1329-1) Per a la xarxa de drenatge que connecti aquests dispositius. Fins i tot p.p. Derivacions individuals, connexions, accessoris i elements de fixació, connexió a la navegació més propera. Fins i tot p.p. Muntatge de formigó massiu, un gruix mitjà de 10 cm, en seccions de recanvis col·leccionistes. Instal·lació segons CTE. Db. Salubritat HS. Prerequisits del suport: Abans de començar les activitats corresponents al procés d'execució, es duran a terme els següents xecs: es verificarà que la seva situació i la seva ruta corresponen a les del projecte, i que hi ha prou espai per a la instal·lació i la connexió amb el buit existent. Inclou presentació a Int. Arq de tubs, peces especials, colzes, empalmes, fixacions, proves de servei, protecció contra xoc, ompliment d'oficis perimetral d'Arq., Subhasta, amb l'excepció del paviment d'acabat. Forats FORMACIÓ PER AL TUB CONNECTAT, SPLICS I LA GROUT INNER-EXT. Fins i tot segellat i marc ajustat al pas de les olors miefè. Els taps de tancament estaran disponibles als punts de desguàs, fins a la recepció dels dispositius sanitaris. Resistència mecànica i segell garantida. > Unitat totalment acabada i va comprovar el seu funcionament.

REU0279u

Connexió superior per solucionar la vareta penjant, en falsos sostres suspesos.

0,98 €
REU0201kg

Consell d'acer per a la construcció 17x70, caixa de 3 kg.

1,20 €
RE0604u

Consulta tècnica o administrativa

Consulta tècnica o administrativa en una entitat local, autonòmica o estatal, consistent en les gestions oportunes per a resoldre les qüestions plantejades pel client, interlocució amb els tècnics de l'entitat i resolució final. Inclou: visites i desplaçament.

194,87 €
RE0255u

Control de soldadura, per líquids penetrants, en reforç estructural.

Control de soldadura, compost per dues verificacions per líquids penetrants, i dues mostres amb partícules, executades per laboratori aprovat. Examen per partícules magnètiques de juntes soldades, segons UNE-EN 1290: 1998. Examen mitjançant líquids penetrants de juntes soldades, segons UNE 14612: 1980. Fins i tot l'emissió d'assajos i actes de verificació.

388,52 €
REU0714u

Control general i protecció per a habitatges unifamiliars, formada per una caixa encastada de material aïllant amb porta opaca, per a l'habitatge de l'interruptor de control d'alimentació (ICP) (no inclòs en aquest preu) en compartiment independent i segellat i els següents dispositius: 1 Interruptor general de tall automàtica de tall omnipolar (IGA), 3 interruptors diferencials de 40 A, 2 interruptors automàtics magnetotèrmics de 10 a, 2 interruptors automàtics magnetotèrmics de 16 a, 1 interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 a, per a la protecció dels següents circuits interiors (no inclosos En aquest preu): 1 circuit d'il·luminació, 1 circuit per a sockets actuals, 1 circuit per a aire condicionat, 1 circuit per a la il·luminació d'emergència, 1 circuit per a tancament automatitzat.

240,00 €
RE0608u

Coordinació Gestió Residus d'edificació de nova construcció (1 UI)

Coordinació de Gestió de Residus segons l'Estudi de Gestió de Residus redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució d'edificació de nova construcció amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

1.897,93 €
RE0468u

Coordinació Gestió Residus en eliminació de barreres (1 ascensors)

Coordinació de Gestió de Residus, segons l'Estudi de Gestió de Residus redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local, consistent en la supressió del desnivell d'accés mitjançant baixada a cota 0 de 1 ascensors, rampa o altres solucions, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

234,49 €
RE0470u

Coordinació Gestió Residus en eliminació de barreres (1 ascensors)

Coordinació de Gestió de Residus, segons l'Estudi de Gestió de Residus redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local, consistent en la instal·lació de 1 ascensors, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

468,97 €
RE0469u

Coordinació Gestió Residus en eliminació de barreres (2 ascensors)

Coordinació de Gestió de Residus, segons l'Estudi de Gestió de Residus redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local, consistent en la supressió del desnivell d'accés mitjançant baixada a cota 0 de 2 ascensors, rampa o altres solucions, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

263,24 €
RE0471u

Coordinació Gestió Residus en eliminació de barreres (2 ascensors)

Coordinació de Gestió de Residus, segons l'Estudi de Gestió de Residus redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local, consistent en la instal·lació de 2 ascensors, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

526,48 €
RE0429u

Coordinació Gestió Residus en rehabilitació edifici (1 UI)

Coordinació de Gestió de Residus segons l'Estudi de Gestió de Residus redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

388,64 €
RE0430u

Coordinació Gestió Residus en rehabilitació edifici (10 UI)

Coordinació de Gestió de Residus segons l'Estudi de Gestió de Residus redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 10 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

460,83 €
RE0431u

Coordinació Gestió Residus en rehabilitació edifici (20 UI)

Coordinació de Gestió de Residus segons l'Estudi de Gestió de Residus redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

493,54 €
RE0432u

Coordinació Gestió Residus en rehabilitació edifici (50 UI)

Coordinació de Gestió de Residus segons l'Estudi de Gestió de Residus redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

557,10 €
RE0184u

Coordinació Gestió Residus en rehabilitació façana (1 UI)

Coordinació de Gestió de Residus, segons l'Estudi de Gestió de Residus redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a la rehabilitació de façana d'un edifici o local amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

345,43 €
RE0404u

Coordinació Gestió Residus en rehabilitació façana (10 UI)

Coordinació de Gestió de Residus, segons l'Estudi de Gestió de Residus redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a la rehabilitació de façana d'un edifici o local amb intervenció en 10 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

386,88 €
RE0405u

Coordinació Gestió Residus en rehabilitació façana (20 UI)

Coordinació de Gestió de Residus, segons l'Estudi de Gestió de Residus redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a la rehabilitació de façana d'un edifici o local amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

405,66 €
RE0406u

Coordinació Gestió Residus en rehabilitació façana (50 UI)

Coordinació de Gestió de Residus, segons l'Estudi de Gestió de Residus redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a la rehabilitació de façana d'un edifici o local amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

442,16 €
RE0295u

Coordinació Gestió Residus en reparació element constructiu (1 UI)

Coordinació de Gestió de Residus, segons l'Estudi de Gestió de Residus redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a la reparació d'un element constructiu amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

287,68 €
RE0607u

Coordinació Seguretat i Salut d'edificació de nova construcció (1 UI)

Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució d'edificació de nova construcció amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

3.516,28 €
RE0464u

Coordinació Seguretat i Salut en eliminació de barreres (1 ascensors)

Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local, consistent en la supressió del desnivell d'accés mitjançant baixada a cota 0 de 1 ascensors, rampa o altres solucions, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

342,01 €
RE0466u

Coordinació Seguretat i Salut en eliminació de barreres (1 ascensors)

Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local, consistent en la instal·lació de 1 ascensors, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

684,01 €
RE0465u

Coordinació Seguretat i Salut en eliminació de barreres (2 ascensors)

Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local, consistent en la supressió del desnivell d'accés mitjançant baixada a cota 0 de 2 ascensors, rampa o altres solucions, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

442,92 €
RE0467u

Coordinació Seguretat i Salut en eliminació de barreres (2 ascensors)

Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local, consistent en la instal·lació de 2 ascensors, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

885,83 €
RE0434u

Coordinació Seguretat i Salut en rehabilitació edifici (1 UI)

Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

560,47 €
RE0435u

Coordinació Seguretat i Salut en rehabilitació edifici (10 UI)

Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 10 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

793,89 €
RE0436u

Coordinació Seguretat i Salut en rehabilitació edifici (20 UI)

Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

899,62 €
RE0437u

Coordinació Seguretat i Salut en rehabilitació edifici (50 UI)

Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

1.105,11 €
RE0183u

Coordinació Seguretat i Salut en rehabilitació façana (1 UI)

Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a la rehabilitació de façana d'un edifici unifamiliar, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

353,83 €
RE0401u

Coordinació Seguretat i Salut en rehabilitació façana (10 UI)

Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a la rehabilitació de façana d'un edifici o local amb intervenció en 10 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

628,58 €
RE0402u

Coordinació Seguretat i Salut en rehabilitació façana (20 UI)

Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a la rehabilitació de façana d'un edifici o local amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

753,03 €
RE0403u

Coordinació Seguretat i Salut en rehabilitació façana (50 UI)

Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a la rehabilitació de façana d'un edifici o local amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

994,90 €
RE0269u

Coordinació Seguretat i Salut en reparació element constructiu (1 UI)

Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a la reparació d'un element constructiu amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

349,21 €
MOU0066h

Coordinador Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE).

25,00 €
REU0125

Copa Cristañola de 4 mm.

24,00 €
REU0728m

Cordó de polietilè expandit de cèl·lules tancades, de secció circular de 20 mm de diàmetre, per al farciment inferior de l'articulació.

0,12 €
RE0336m

Cosir sense fissures amb grapes d'acer.

Les esquerdes de cosir mitjançant grapes d'acer B500, diàmetre 110 mm, separats cada 30 cm, incloent la neteja anterior de l'àrea afectada de grocs, greixos, olis, pintures i tractaments superficials

43,51 €
RE0363m

Costura estàtica i recobriment amb morter epoxi, a la fàbrica de maons.

Static va cosir a la fàbrica de maons, mitjançant staples d'acer B 500 S soldable de 6 a 12 mm en diàmetre en forma de Z, col·locats en degustacions realitzades en el lloc amb la forma de l'ancoratge de la grapa, la grapa es col·locarà lligant ambdues parets una costura Una vegada que la perforació o la degustació s'ha executat per acollir i impregnar tant la superfície de treball com la base mateixa amb Sika Fix o Sika Epocem o qualsevol producte que facilita l'adherència de l'antic treball amb el nou i omplint el volum amb els morters de reparació especials de Sika o BTTL o similars, les fissures existents i els cabals estan coberts per evitar la pèrdua de purins de massilla tixotròpica i, finalment, col·locar una malla de tipus mallatex gruixuda a la superfície abans de l'encoach exterior.

42,00 €
RE0548u

Creació i disseny de Portal de Transparència municipal o intramunicipal (445.000 habitants)

Creació i disseny de Portal de Transparència municipal o intermunicipal, amb les seccions equivalents a les recomanacions de Transparència Internacional Espanya, destinada a una població d'aproximadament 445.000 habitants, basat en la plataforma de cloud computing G Suite (abans Google Apps for Work) i en l'aplicació i ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, consistent en:

2.296,20 €
RE0030m

Criat dels col·lectors de canonada de PVC enterrats.

Plantejat de col·leccionistes enterrats, fins i tot retirats i carregats en camió o contenidor.

5,56 €
REU0152kg

Cua de ciment valsec.saco de 25 kg.

0,33 €
REU0154kg

Cua de guix, sac de 10 kg.

0,41 €
RE0031

Cuina de mobles elevada

Aixecat de bancs, armaris i prestatges de cuina, amb restes i càrregues remetrats en camió o contenidor.

31,84 €
REU0503m

Cunaleta quadrada de zincitani, natural, desenvolupament de 333 mm, de 0,65 mm de gruix i tipificador de tancs, segons UNE-EN 988. Fins i tot suports P / P, cantonades, tapes, acabats finals, que connecten les peces a les peces especials

38,80 €
REU0811u

Danolose 75 gris (50cmx50cm) Dan047 Presentació: Placa de 50 cm x 50 cm; Espessor de 75 mm. Demaneu més informació a la pestanya de la dreta si voleu un altre gruix o color. Descripció: Danolossa és una rajola aïllant que consisteix en un paviment de formigó porós, que actua com a protecció mecànica d'una base aïllant de poliestirè extruït, resultant en una superfície practicable resistent i aïllat tèrmicament. Espessor de formigó de 35 mm, gruix d'aïllament de 40 mm. Camp d'aplicació: filtre llosa i aïllament d'una sola peça per a cobertes practicables. Rehabilitació i transformació de cobertes no passibles. Els passadissos tècnics en cobertes no passibles acabades en grava. Suport a la superfície d'equips en fundes i instal·lacions no passibles en general. Cobertes tècniques sobre suports (parcel·les) segons el sistema Danosa. Unitat de valor de dades tècniques Dimensions estàndard 500 x 500 (± 2) mm - massa 15 (± 1) kg - gruix total 75 (± 4%) mm - càrrega de càrrega de càrrega ≥ 3,5 kN Une-en 1339 paga de compressió de càrrega a 28 dies ( Càrrega concentrada a Ø 20 cm) ≥ 30 kn Une-en 12390-3 Comportament de compressió al 5% ≥ 0,30 MPa UNE-EN 1339 Comportament de compressió al 25% ≥ 0,31 MPa UNE-EN 1339 Comportament de foc extern BROOF (T1) - UNE- EN 1339 Resistència d'impacte a 10 J ≤ 13 Ø MM DIT 550/10; DIT 551/10 Resistència de la càrrega dreta a 250 N sense defectes - DIT 550/10; DIT 551/10 DADES TÈCNIQUES ADDICIONALS PLANTA DE VALOR PLANTA PLANTA 40 (± 1) MM - Dimensions XPS 500 x 500 (± 2) MM - Densitat d'Assuna 35 Kg / m³ - Reacció incendi de l'aïllament i Euroclass - XPS Conductivitat tèrmica 0.034 W / MK EN 12667 - EN 12939 ASSIBILITAT DIMENSIONAL XPS ≤ 5 KPA EN 12667 - EN 12939 XPS Compressió mínima resistència ≥ 300 KPA-Deformació sota càrrega de 40 KPA <5% - Absorció d'aigua immersa ≤ 0,7% - Absorció d'aigua de difusió 50% ≤ 3% - Absorció d'aigua per difusió 60% ≤ 2,7 ≤ 2.7 - Absorció d'aigua per difusió 80% 1,5% - Gruix de formigó 35 (± 3) mm - Dimensions de formigó 490 x 490 (± 1) MM UNE-EN 1339 Reacció contra el formigó a Euroclass - Carrega a trencament de formigó ≥ 1,6 kn Une-en 1339 Resistència Flexió de formigó ≥ 1.3 MPa UNE-EN 1339 Resistència de compressió concreta a 3D 9,4 MPa Une -on 12390-3: 2009 Força de compressió concreta a 21D 11,6 MPa UNE-EN 12390 -3: 2009 Resistència a CO La ploma del formigó a 28D 12,5 MPa UNE-EN 12390-3: 2009 Porositat Poros Interconnecta 20 - -

1,03 €
REU0539l

Decapant per eliminar tot tipus de vernissos, pintures i esmalts, antics o recents, aplicats a qualsevol superfície.

7,85 €
RE0244m

Decapat pintura o vernís existent en superfície de vigueta fusta.

Decapat de pintures o vernissos existents en superfície de fusta, mitjançant l'aplicació amb brotxa de producte decapant en diverses capes, i posterior polit de la superfície amb mitjans mecànics, mitjançant polidora amb disc de pues metàl·liques. Fins i tot p/p de neteja amb aigua fins a eliminar les restes del decapant, apilament, retirada i càrrega manual de restes sobre camió o contenidor.

9,14 €
RE0016

Decapatge complet de pintura en fusteria d'acer.

Declool de pintures existents sobre barana de metall o graella, amb dissolvents, eliminant les successives capes de pintura i òxid existent que podrien existir, per espàtules o paper de vidre, fins i tot retirada de residus i càrrega de contenidors, sense transport a abocador.

23,02 €
RE0275u

Dedicació d'un tècnic a cada àmbit d'aplicació de normativa vigent

Dedicació d'un tècnic a l'estudi i compliment de cada àmbit d'aplicació de la normativa vigent.

92,40 €
RE0279u

Dedicació d'un tècnic a disseny de solució constructiva

Dedicació d'un tècnic al disseny de les solucions constructives, consistent en l'estudi i valoració de les necessitats existents i plantejament de solucions.

100,80 €
RE0177u

Dedicació d'un tècnic a elaboració de documentació gràfica d'un apartat

Dedicació d'un tècnic a l'elaboració de la documentació gràfica d'un apartat, secció o annex d'un document tècnic.

85,60 €
RE0278u

Dedicació d'un tècnic a l'alçament de l'estat actual

Dedicació d'un tècnic a l'alçament de l'estat actual d'un edifici o local.

80,93 €
RE0178u

Dedicació d'un tècnic a la presa de dades o estat actual en una unitat d'inspecció, sense desplaçament

Dedicació d'un tècnic a treballs de camp, com presa de dades o alçament d'estat actual en una unitat d'inspecció en edifici o local. No inclou el desplaçament.

10,81 €
RE0175u

Dedicació d'un tècnic a la redacció d'apartat, secció o annex de plec de condicions

Dedicació d'un tècnic a la redacció d'un apartat, secció o annex del plec de condicions d'un document tècnic.

66,31 €
RE0556u

Dedicació d'un tècnic a la redacció d'informe previ, justificatiu, d'incidència, de control o de conformitat

Dedicació d'un tècnic a la redacció d'informe amb caràcter previ, justificatiu, d'incidència, de control o de conformitat, adjunt o no a un certificat o altre document asseveratiu.

46,20 €
RE0555u

Dedicació d'un tècnic a la revisió i anàlisi d'un document tècnic

Dedicació d'un tècnic a la revisió i anàlisi d'un document tècnic (apartat de memòria, grup de plànols, plec, llibre d'ordres, estudi i pla de seguretat, document de planejament urbanístic, informe, dictamen, estudi de laboratori, pressupost i amidament, valoració, etc.).

46,20 €
RE0280u

Dedicació d'un tècnic a la supervisió i maquetació de la documentació

Dedicació d'un tècnic a la supervisió i maquetació de la documentació, consistent en supervisar i maquetar la documentació generada tenint en compte les exigènies tant dels col·legis profesionals com de les administracions on vaja a ser presentada.

69,30 €
RE0174u

Dedicació d'un tècnic a redacció d'apartat, secció o annex de memòria

Dedicació d'un tècnic a la redacció d'un apartat, secció o annex de la memòria d'un document tècnic.

87,92 €
RE0176u

Dedicació d'un tècnic a redacció d'apartat, secció o annex de pressupost

Dedicació d'un tècnic a la redacció d'un apartat, secció o annex de l'amidament i pressupost d'un document tècnic.

87,92 €
RE0274u

Dedicació d'un tècnic a redacció de programa de necessitats

Dedicació d'un tècnic a la redacció de programa de necessitats, consistent en l'estudi i valoració de les necessitats existents i plantejament de solucions.

100,80 €
RE0169u

Dedicació d'un tècnic a una reunió de treball, inclús desplaçament

Dedicació d'un tècnic a una reunió de treball. Inclou desplaçament.

68,88 €
RE0277u

Dedicació d'un tècnic al disseny de l'arquitectura d'interior

Dedicació d'un tècnic al disseny de l'arquitectura d'interior, procés a través del qual l'interior dels edificis es dissenya, preocupant-se per tots els aspectes de l'ús humà dels espais i per tant inclou el disseny d'interior i l'eventual decoració.

201,60 €
RE0159u

Dedicació d'un tècnic al reconeixement ocular d'una unitat d'inspecció en edifici o local, sense desplaçament

Dedicació d'un tècnic al reconeixement ocular d'una unitat d'inspecció en edifici o local. No inclou el desplaçament.

11,55 €
RE0271u

Dedicació d'un tècnic al registre telemàtic de documentació

Dedicació d'un tècnic al registre telemàtic de documentació tècnica o administrativa.

23,10 €
RE0273u

Dedicació d'un tècnic d'emissions de certificats

Dedicació d'un tècnic a l'emissió de certificats tècnics per a diversos propòsits, entès com a document en què es garanteix la veritat d'un fet i / o circumstàncies relacionades amb la construcció i / o el sòl.

46,20 €
RE0276u

Dedicació de l'especialista tècnic a la inspecció, càlcul o peritat estructural

Dedicació d'un tècnic especialista en inspecció, càlcul o peritat d'un element estructural.

126,00 €
RE0272u

Dedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient

Dedicació de personal administratiu a la gestió general de la documentació pròpia d'un expedient.

18,08 €
RE0433u

Dedicació de personal a una gestió administrativa en una entitat externa, inclús desplaçament

Dedicació de personal administratiu a una gestió administrativa en una entitat externa. Inclou desplaçament.

58,84 €
RE0015u

Degustació d'inspecció de citacions.

Degustació de 80 cm de profunditat, per a la seva inspecció fundadora, que inclou la demolició del paviment, la solera i l'excavació de la terra amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual per a farciment posterior, estès i compactat amb les seves pròpies terres.

315,32 €
MOU0065h

Delineant. Nivell professional VII (Font: IVE).

18,36 €
RE0069

Demolició coberta catalana de cloguers i taulers, amb martell pneumàtic.

Demolició de la coberta a Catalana, amb clogbetting en sentit horari, amb martell pneumàtic, amb runes retirada i càrrega en camió o contenidor, sense incloure el transport a l'abocador.

15,37 €
RE0120m

Demolició d'amplada de ceràmica de 25 cm.

Demolició de volateaguas ceràmiques situades entre els brancals buits que cobreixen els llindars, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus. Fins i tot part proporcional de la neteja, la recollida, l'eliminació i la càrrega manual de residus en camió o contenidor.

9,13 €
RE0367

Demolició d'entramat autoportant de plaques de guix laminat.

Demolició d'entramat autoportant de plaques de guix laminat (una placa per cara) instal·lades sobre perfileria senzilla, amb mitjans manuals, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Inclús transport a l'abocador

15,04 €
RE0124

Demolició d'escala metàl·lica senzilla.

Demolició de l'escala metàl·lica, formada per peces simples de perfils laminats, passos i baranes d'acer, amb equipament oxicorte. Fins i tot part proporcional de la neteja, la recollida, l'eliminació i la càrrega manual de residus en camió o contenidor.

19,27 €
RE0076

Demolició de bigues forjades de formigó

Demolició de bigues forjades de formigó, amb martell pneumàtic i compressor, retirada de residus i càrrega en camió o contenidor.

59,43 €
RE0021

Demolició de ceràmica Alicata amb mitjans manuals

Tallar i demolició de recobriment de ceràmica en parets verticals, fetes amb mitjans manuals, fins i tot la retirada i la càrrega de residus en camió o contenidor.

8,27 €
RE0243

Demolició de forjat inclinat de fusta

Demolició de forjat inclinat de biguetes de fusta i entrebigat de canyís, amb mitjans manuals i motoserra, previ aixecat de la cobertura de teula (no inclòs en aquest preu). Fins i tot p/p de neteja, eliminació de fixacions, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

34,76 €
RE0125

Demolició de formigó armat forjat, amb bigues metàl·liques.

Demolició de formigó armat unidireccional forjat amb bigues metàl·liques IPE-IPN, independentment del tanc de ceràmica o de formigó i capa de compressió de formigó, amb mitjans manuals, martell pneumàtic de martell i equips d'oxicn, incloent paviment, part de la neteja proporcional, recollida, retirada i càrrega manual de residus en camió o contenidor.

66,65 €
RE0022m

Demolició de la cresta amb recuperació, a menys de 20 m

Demolició de la cresta ceràmica, i elements secundaris, amb recuperació de les peces desmuntades per a la possible reutilització, fins i tot apilats, en lloc d'això es designa per a això, la selecció, la classificació de les mides, les classes i l'estat de conservació, i la neteja situada a menys de 20 m d'alçada, inclosos els mitjans de seguretat i elevació i descàrrega, amb retirada de residus per al transport posterior a l'abocador.

1,44 €
RE0040

Demolició de la partició interior de la fàbrica recoberta, gruix de 4/5/7 cm.

Demolició de la partició interior de la fàbrica recoberta, formada per un sol maó buit de 4 a 7 cm de gruix, amb mitjans manuals, sense afectar l'estabilitat dels elements de construcció contigus. Fins i tot part proporcional de la demolició dels seus recobriments (guix, morter, alicat, etc.), instal·lacions encastades i fusteria, desallotjament anterior de les fulles; Neteja, col·lecció, eliminació i càrrega manual de residus en camió o contenidor.

5,26 €
RE0041

Demolició de la partició interior de la fàbrica recoberta, maó perforat gruix de 11 cm.

Demolició de la partició interior de la fàbrica recoberta, formada per maó perforat de 11/12 cm de gruix, amb mitjans manuals, sense afectar l'estabilitat dels elements de construcció contigus. Fins i tot part proporcional de la demolició dels seus recobriments (guix, morter, alicat, etc.), instal·lacions encastades i fusteria, desallotjament anterior de les fulles; Neteja, col·lecció, eliminació i càrrega manual de residus en camió o contenidor.

9,32 €
RE0042

Demolició de la partició interior de la fàbrica recoberta, maó sòlid de 5 cm a la pandereta.

Demolició de la partició interior de la fàbrica recoberta, formada per maó massiu a 5 cm de pandereta de gruix, amb mitjans manuals, sense afectar l'estabilitat dels elements de construcció contigus. Fins i tot part proporcional de la demolició dels seus recobriments (guix, morter, alicat, etc.), instal·lacions encastades i fusteria, desallotjament anterior de les fulles; Neteja, col·lecció, eliminació i càrrega manual de residus en camió o contenidor.

6,76 €
RE0214

Demolició de la plantilla de pedra natural, col·locada amb morter.

Demolició de la ràdio de plaques de pedra natural i picada a partir de la línia de base del morter, amb un martell elèctric, eliminant-lo totalment sense deteriorar la superfície de suport, que serà descoberta i preparada per a la seva posterior revestiment. Fins i tot part proporcional de la neteja, la recollida, l'eliminació i la càrrega manual de residus en camió o contenidor.

9,69 €
RE0490u

Demolició de les safates de balcons

Demolició total de la safata de balcó de formigó en mal estat per procediments mecànics, tenint en compte que anteriorment es garantirà l'estabilitat de la barana de fosa existent, per la qualificació de 50,3 mm de 50,3 mm i una longitud suficient presa de cadascuna de les dues cantonades , inclinat 45º fins que trobeu la paret de façana 10 cm a la urpa disposada a l'efecte en aquesta placa, vorejant amb morter d'ancoratge. La demolició començarà al balcó inferior i acabarà per la més superior, facilitant així el pagament necessari i afectant. La demolició s'executarà fins a resoldre la paret de la façana. Fins i tot Col·lecció, descendència i transport de residus a abocadors controlats.

110,50 €
RE0035

Demolició de partició massiva de maó

Demolició de la partició de maó sòlid, col·locat a la pandereta, amb eliminació de residus i càrrega en camió o contenidor, sense incloure el transport a l'abocador. Segons NTE / add-9.

7,51 €
RE0043

Demolició de paviment de rajoles hidràuliques.

Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, rajoles hidràuliques i picat del material appreant sense incloure la demolició de la base de suport, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements de construcció contigus. Fins i tot part proporcional de la neteja, la recollida, l'eliminació i la càrrega manual de residus en camió o contenidor.

11,69 €
RE0307m

Demolició de reforç existent IPE120-140

Demolició del reforç sota la base forjada de perfils laminats tipus IPE120-140 o similars separats cada 8,100 cm, que consisteix en el tall a la zona de la placa d'ancoratge; així com l'eliminació de les plaques que ancorquen que impedeixen el posterior reforç del forjat; Amb retirada de residus i càrrega, sense incloure el transport a l'abocador, segons NTE / add-12

36,71 €
RE0383m

Demolició de Rio de Bovedillas a Wilder of Jugges

Demolició del riu Bowl complet, en intervatar forjat existent, aixecat de la capa de compressió, desinfectats dels laterals a la biga, per martell elèctric devastadors, PPS auxiliars, proteccions, retirada de residus i càrrega, sense incloure el transport a abocador autoritzat.

59,56 €
RE0074

Demolició del fals sostre extraïble de plaques de plaques.

Demolició del sostre rellevant de plaques de guix, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals se celebra. Fins i tot part proporcional de la demolició de tirants, perfils de suport i estructures de suspensió, feixos falsos, envans, motllures, cornises i subhastes, neteja, recollida, treure i càrrega manual de residus en camió o contenidor.

9,48 €
RE0044

Demolició del paviment de ceràmica.

Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles de gres, i picat del material appreant sense incloure la demolició de la base de suport, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus. Fins i tot part proporcional de la neteja, la recollida, l'eliminació i la càrrega manual de residus en camió o contenidor.

10,60 €
RE0045

Demolició del paviment de pedra natural.

Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, rajoles de pedra natural, i picada del material aptes sense incloure la demolició de la base de suport, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements de construcció contigus. Fins i tot part proporcional de la neteja, la recollida, l'eliminació i la càrrega manual de residus en camió o contenidor.

12,10 €
RE0036

Demolició del septum buit

Demolició de la partició de maó buida doble, amb retirada de residus i càrrega en camió o contenidor, sense incloure el transport a l'abocador, segons NTE / add-9.

6,76 €
RE0071

Demolició del sostre fixat caigut de guix

Demolició del fals sostre de llosa de guix, a <2,50 m d'alçada, amb càrrega de remoció i contenidor, sense transport a abocador.

8,46 €
RE0506m

Demolició existent col·leccionistes enterrats, 110-125, patis i magatzems

Demolició del col·leccionista enterrat existent, en patis i magatzems de locals comercials, formigó o PVC, i diversos diàmetres d'entre 110-125 mm, elaborats amb mitjans manuals i condueixen martell elèctric. Fins i tot la neteja P / P, la recollida, l'eliminació i la càrrega manual de residus en camió o contenidor. No es va considerar la demolició de la solera ni del paviment existent, valorat en un altre joc.

12,78 €
RE0504u

Demolició maçoneria existent

Demolició i elevació del bastidor de maçoneria existents, a peu o pas, a l'interior de locals o patis, amb dimensions mitjanes 50x50x60 cm, per executar un nou camí de sanejament, fins i tot la base de base i excavació de les terres restants, a través del compressor hidràulic, la retirada de residus i Càrrega en un recipient portàtil a la carretera pública.

34,52 €
REU0505m

Descàrregues circulars de zincnía natural, electroded per alta freqüència, Ø 80 mm, gruix de 0,65 mm, segons UNE-EN 988. Fins i tot connexions P / P, colzes i parts especials

44,00 €
NVU0000u

Descripció del preu unitari (mà d'obra, material o maquinària). Consulteu les Instruccions d'ús?

0
REU0194

Desenvolupament de formigó HA-25 / B / 20 / IIA, amb un concret de portàtils elèctrics de 250L.

233,00 €
RE0248u

Desmuntatge de banyera, sin recuperar.

Desmuntatge de banyera, conjunt d'aixetes i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.

35,72 €
RE0249m

Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina, sin recuperar.

Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina, taulell i accessoris, amb mitjans manuals, i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.

37,56 €
RE0246u

Desmuntatge de lavabo amb pedestal, sin recuperar.

Desmuntatge de lavabo amb pedestal, conjunt d'aixetes i accessoris, amb mitjans manuals, prèvia desconnexió de les xarxes d'aigua i evacuació, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar subjecte. Fins i tot p/p de neteja, apilament, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

20,77 €
RE0068

Desmuntatge de rajola corbada antiga amb recuperació. Alçada <20 m

Desmuntatge de la cobertura de ceràmica antiga corba i elements secundaris, preparats per al canal i manta, amb recuperació de les peces desmuntades per a la possible reutilització, fins i tot apilats, en lloc de designar-lo, la selecció, la classificació de mides, classificació, classes i estat de conservació i neteja Menys de 20 m d'alçada, incloent mitjans de seguretat i elevació i descàrrega, amb eliminació de residus per al transport posterior a l'abocador.

10,28 €
RE0247u

Desmuntatge de vàter, sin recuperar.

Desmuntatge de vàter amb dipòsit alt, i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.

20,01 €
RE0558u

Desmuntatge i reinstal·lació d'unitat d'aire condicionat

Desmuntatge d'unitat d'aire condicionat exteiror o interior amb recuperació i posterior reinstal·lació i posada en marxa de la unitat, fins i tot ajudes d'obra, retirada i càrrega de runa, accessoris i mitjans auxiliars.

64,82 €
RE0559u

Desmuntatge i reinstal·lació de caldera, termo o acumulador

Desmuntatge de caldera, termo o acumulador individual amb recuperació i posterior reinstal·lació i posada en marxa, fins i tot ajudes, retirada i càrrega de runa, accessoris i mitjans auxiliars.

64,82 €
RE0153u

Desplaçament d'un tècnic (distància en intervals de 10 km o fracció)

Desplaçament d'un tècnic fins a un immoble situat a una distància computada en intervals de 10 km o fracció, considerant anada i tornada.

11,34 €
RE0522u

Determinació característiques del formigó de bigueta (CM)

Determinació de les característiques del formigó d'una bigueta (CM), consistent en, a partir de l'execució d'una cala de determinació de secció de bigueta i del seu estat de conservació (CV), l'extracció d'una mostra de formigó de l'ala inferior de la bigueta i determinació de la profunditat de carbonatació (UNE 112.011/94), contingut de clorurs (UNE 112.010/94) i caracterització del ciment mitjançant test d'oxina i sulfats, d'acord amb la 'Guía para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón en edificios existentes' de l'Institut Valencià de l'Edificació IVE (DRB 05/09). Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra, documentació gràfica i fotogràfica de la mostra, transport a laboratori i emissió d'acta. No inclou: execució de la cala de bigueta CV, mitjans auxiliars per a altures superiors a 7 m ni reposició de revestiments.

218,70 €
RE0528u

Determinació de geometria i composició de coberta d'edifici (CC)

Determinació de geometria i composició de coberta d'edifici (CC), consistent en cala des de l'exterior per a inspecció visual, determinació de la composició i dimensions totals i parcials de la coberta i caracterització d'encontres amb boneres i ampits, d'acord amb la 'Guía para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón en edificios existentes' de l'Institut Valencià de l'Edificació IVE (DRB 05/09). Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra, documentació gràfica i fotogràfica de la cala, reposició dels elements eliminats i emissió d'acta. No inclou: mitjans auxiliars per a altures superiors a 7 m ni reposició de revestiments.

154,63 €
RE0527u

Determinació de geometria i composició de façana d'edifici (CF)

Determinació de geometria i composició de façana d'edifici (CF), consistent en cala des de l'interior per a inspecció visual, determinació de la composició i dimensions totals i parcials del tancament, d'acord amb la 'Guía para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón en edificios existentes' de l'Institut Valencià de l'Edificació IVE (DRB 05/09). Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra, documentació gràfica i fotogràfica de la cala, reposició dels elements eliminats i emissió d'acta. No inclou: mitjans auxiliars per a altures superiors a 7 m ni reposició de revestiments.

154,63 €
RE0525u

Determinació de la geometria d'un forjat (CG)

Determinació de la geometria d'un forjat (CG), consistent en cala, inspecció visual i determinació de tipus de bigueta i revoltó, cantell del forjat, gruix de la capa de compressió, intereix i encontres bigueta-biga. Inclou: preparació i ajudes d'obra, documentació gràfica i fotogràfica de la cala i reposició, d'acord amb la 'Guía para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón en edificios existentes' de l'Institut Valencià de l'Edificació IVE (DRB 05/09). Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra, documentació gràfica i fotogràfica de la cala i emissió d'acta. No inclou: mitjans auxiliars per a altures superiors a 7 m ni reposició de revestiments.

118,46 €
RE0526u

Determinació de la geometria d'una sabata de fonaments (CS)

Determinació de la geometria d'una sabata de fonaments (CS), consistent en cala fins a 1,75 m de profunditat respecte a solat, inspecció visual dels estrats del terreny i de l'estat de conservació del fonament, extracció i conservació de mostra inalterada del terreny en cota de suport, determinació de dimensions de sabata i arriostrament i profunditat del ferm i determinació de les característiques de la mostra extreta del terreny, d'acord amb la 'Guía para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón en edificios existentes' de l'Institut Valencià de l'Edificació IVE (DRB 05/09). Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra, tall de solera de fins a 15 cm de gruix amb radial, picat de la solera i excavació, retirada i transport de runa, documentació gràfica i fotogràfica de la cala, reposició de l'excavació amb terres pròpies, reposició de base i solera i emissió d'acta. No inclou: reposició de revestiments.

357,74 €
RE0531u

Determinació de resistència a l'arrencament a tallant d'ancoratge

Determinació de la resistència a l'arrencament a tallant d'ancoratge químic per vareta roscada Ø 12 mm i longitud 80 mm amb resina sintètica d'altes prestacions, d'acord amb norma UNE EN 1537, consistent en execució d'assaig destructiu de resistència a tracció amb equip hidràulic calibrat, registre de deformacions i de càrrega de fissuració. Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra, col·locació d'ancoratge seguint estrictament les recomanacions del fabricant, documentació gràfica i fotogràfica de l'assaig i emissió d'acta. No inclou: mitjans d'elevació per a altures superiors a 7 m ni reposició de revestiments.

112,22 €
RE0530u

Determinació de resistència a l'arrencament a tracció d'ancoratge

Determinació de la resistència a l'arrencament a tracció d'ancoratge químic per vareta roscada Ø 12 mm i longitud 80 mm amb resina sintètica d'altes prestacions, d'acord amb norma UNE EN 1537, consistent en execució d'assaig destructiu de resistència a tracció amb equip hidràulic calibrat, registre de deformacions i de càrrega de fissuració. Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra, col·locació d'ancoratge seguint estrictament les recomanacions del fabricant, documentació gràfica i fotogràfica de l'assaig i emissió d'acta. No inclou: mitjans d'elevació per a altures superiors a 7 m ni reposició de revestiments.

107,22 €
RE0524u

Determinació de secció i armadures en pilar o biga (CA)

Determinació de secció de pilar o biga i del seu estat de conservació (CA), consistent en documentació de fissuració prèvia, detecció prèvia de la posició de les armadures, execució de dues regates (en centre i extrem del pilar o biga) en dues cares contigües, inspecció visual i determinació de la geometria, aspecte del formigó, gruix del recobriment, profunditat de la carbonatació, nombre de barres i separació de cèrcols, diàmetre i tipus d'acer de l'armadura i grau d'oxidació i pèrdua de secció de l'armadura, d'acord amb la 'Guía para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón en edificios existentes' de l'Institut Valencià de l'Edificació IVE (DRB 05/09). Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra, documentació gràfica i fotogràfica de la cala, reposició amb morter estructural i emissió d'acta. No inclou: mitjans auxiliars per a altures superiors a 7 m ni reposició de revestiments.

69,20 €
RE0523u

Determinació secció de bigueta i del seu estat de conservació (CV)

Determinació de la secció d'una bigueta i del seu estat de conservació (CV), consistent en documentació de fissuració prèvia, picat de cala en l'ala inferior, inspecció visual i determinació de la geometria, aspecte del formigó, gruix del recobriment, profunditat de carbonatació, resistència al picat, intereix, nombre de barres i diàmetre de l'armadura i grau d'oxidació i pèrdua de secció de l'armadura, d'acord amb la 'Guía para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón en edificios existentes' de l'Institut Valencià de l'Edificació IVE (DRB 05/09). Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra, documentació gràfica i fotogràfica de la cala, reposició amb morter estructural i emissió d'acta. No inclou: mitjans auxiliars per a altures superiors a 7 m ni reposició de revestiments.

52,12 €
RE0520u

Determinació velocitat propagació ultrasons en pilars i bigues (CU)

Determinació de la velocitat de la propagació dels impulsos ultrasònics en pilars i bigues (CU), d'acord amb normes UNE-83308/86 i UNE 83.308/93 Err (HC-58) i 'Guía para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón en edificios existentes' de l'Institut Valencià de l'Edificació IVE (DRB 05/09). Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra i emissió d'acta. No inclou: mitjans d'elevació per a altures superiors a 7 m i reposició de revestiments.

13,92 €
REU0159u

Diamond Disk Speedy Max 115 mm.

25,50 €
REU0286m

Dilatació de banda acústica de 50 mm d'ample.

0,26 €
RE0606u

Direcció d'execució d'edificació de nova construcció (1 UI)

Direcció d'execució de les obres descrites en projecte d'execució d'edificació de nova construcció per a un edifici o local amb intervenció en 1 unitat d'inspecció. Inclou: 1 visita setmanal a obra, control i verificació de la recepció de materials i productes a l'obra, comprovació del replanteig i de la correcta execució de les obres segons el projecte, control de les certificacions d'obra i emisió del certificat final d'obra.

4.530,24 €
RE0442u

Direcció d'execució de rehabilitació (1 UI)

Direcció d'execució de les obres descrites en projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 1 unitat d'inspecció. Inclou: 1 visita setmanal a obra, control i verificació de la recepció de materials i productes a l'obra, comprovació del replanteig i de la correcta execució de les obres segons el projecte, control de les certificacions d'obra i emisió del certificat final d'obra.

770,68 €
RE0443u

Direcció d'execució de rehabilitació (10 UI)

Direcció d'execució de les obres descrites en projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 10 unitats d'inspecció. Inclou: 1 visita setmanal a obra, control i verificació de la recepció de materials i productes a l'obra, comprovació del replanteig i de la correcta execució de les obres segons el projecte, control de les certificacions d'obra i emisió del certificat final d'obra.

1.354,65 €
RE0444u

Direcció d'execució de rehabilitació (20 UI)

Direcció d'execució de les obres descrites en projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 20 unitats d'inspecció. Inclou: 1 visita setmanal a obra, control i verificació de la recepció de materials i productes a l'obra, comprovació del replanteig i de la correcta execució de les obres segons el projecte, control de les certificacions d'obra i emisió del certificat final d'obra.

1.655,15 €
RE0445u

Direcció d'execució de rehabilitació (50 UI)

Direcció d'execució de les obres descrites en projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 50 unitats d'inspecció. Inclou: 1 visita setmanal a obra, control i verificació de la recepció de materials i productes a l'obra, comprovació del replanteig i de la correcta execució de les obres segons el projecte, control de les certificacions d'obra i emisió del certificat final d'obra.

2.239,17 €
RE0268u

Direcció d'execució en reparació element constructiu (1 UI)

Direcció d'execució de les obres descrites en projecte d'execució per a la reparació d'un element constructiu amb intervenció en 1 unitat d'inspecció. Inclou: visites a obra, control i verificació de la recepció de materials i productes a l'obra, comprovació del replanteig i de la correcta execució de les obres segons el projecte, control de les certificacions d'obra i emisió del certificat final d'obra.

356,56 €
RE0267u

Direcció d'obra en reparació element constructiu (1 UI)

Direcció de les obres descrites en projecte d'execució per a la reparació d'un element constructiu amb intervenció en 1 unitat d'inspecció. Inclou: visites a obra, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emisió del certificat final d'obra i redacció del document de l'estat final de les obres.

356,56 €
RE0605u

Direcció de les obres d'edificació de nova construcció (1 UI)

Direcció de les obres descrites en projecte d'execució d'edificació de nova construcció per a un edifici o local amb intervenció en 1 unitat d'inspecció. Inclou: 1 visita setmanal a obra, la redacció de documents complementaris, 1 reunió bimensual amb el promotor, el control de les certificacions d'obra, l'emissió del certificat final d'obra i el preceptiu visat pel Col·legi professional.

4.530,24 €
RE0416u

Direcció de les obres de rehabilitació (1 UI)

Direcció de les obres descrites en projecte d'execució de la rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 1 unitat d'inspecció. Inclou: 1 visita setmanal a obra, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emissió del certificat final d'obra i redacció del document de projecte final d'obra, que recollirà l'estat final de les obres.

770,68 €
RE0417u

Direcció de les obres de rehabilitació (10 UI)

Direcció de les obres descrites en projecte d'execució per a un edifici o local amb intervenció en 10 unitats d'inspecció. Inclou: 1 visita setmanal a obra, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emissió del certificat final d'obra i redacció del document de projecte final d'obra, que recollirà l'estat final de les obres.

1.354,65 €
RE0418u

Direcció de les obres de rehabilitació (20 UI)

Direcció de les obres descrites en projecte d'execució per a un edifici o local amb intervenció en 20 unitats d'inspecció. Inclou: 1 visita setmanal a obra, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emissió del certificat final d'obra i redacció del document de projecte final d'obra, que recollirà l'estat final de les obres.

1.655,15 €
RE0419u

Direcció de les obres de rehabilitació (50 UI)

Direcció de les obres descrites en projecte d'execució per a un edifici o local amb intervenció en 50 unitats d'inspecció. Inclou: 1 visita setmanal a obra, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emissió del certificat final d'obra i redacció del document de projecte final d'obra, que recollirà l'estat final de les obres.

2.239,17 €
RE0447u

Direcció facultativa de reforma i adequació (1 UI)

Direcció facultativa de les obres descrites en projecte d'execució per a la reforma i adequació funcional i constructiva amb intervenció en 1 unitat d'inspecció. Inclou: 1 visita semanal a obra, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emisió del certificat final d'obra i redacció del document de projecte final d'obra, que recollirà l'estat final de les obres.

744,91 €
RE0181u

Direcció facultativa de rehabilitació de façana (1 UI)

Direcció facultativa de les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació de façana amb intervenció en 1 unitat d'inspecció. Inclou: 1 visita semanal a obra, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emisió del certificat final d'obra i redacció del document de projecte final d'obra, que recollirà l'estat final de les obres.

639,45 €
RE0193u

Direcció facultativa de rehabilitació de façana (10 UI)

Direcció facultativa de les obres descrites en projecte d'execució de rehabilitació de façana amb intervenció en 10 unitats d'inspecció. Inclou: 1 visita semanal a obra, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emisió del certificat final d'obra i redacció del document de projecte final d'obra, que recollirà l'estat final de les obres.

896,55 €
RE0194u

Direcció facultativa de rehabilitació de façana (20 UI)

Direcció facultativa de les obres descrites en projecte d'execució de rehabilitació de façana amb intervenció en 20 unitats d'inspecció. Inclou: 1 visita semanal a obra, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emisió del certificat final d'obra i redacció del document de projecte final d'obra, que recollirà l'estat final de les obres.

1.237,87 €
RE0195u

Direcció facultativa de rehabilitació de façana (50 UI)

Direcció facultativa de les obres descrites en projecte d'execució de rehabilitació de façana amb intervenció en 50 unitats d'inspecció. Inclou: 1 visita semanal a obra, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emisió del certificat final d'obra i redacció del document de projecte final d'obra, que recollirà l'estat final de les obres.

1.510,41 €
RE0452u

Direcció facultativa en eliminació de barreres (1 ascensors)

Direcció facultativa de les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local, consistent en la supressió del desnivell d'accés mitjançant baixada a cota 0 de 1 ascensors, rampa o altres solucions. Inclou: 1 visita semanal a obra, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emisió del certificat final d'obra i redacció del document de projecte final d'obra, que recollirà l'estat final de les obres.

435,56 €
RE0454u

Direcció facultativa en eliminació de barreres (1 ascensors)

Direcció facultativa de les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local, consistent en la instal·lació de 1 ascensors. Inclou: 1 visita semanal a obra, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emisió del certificat final d'obra i redacció del document de projecte final d'obra, que recollirà l'estat final de les obres.

871,12 €
RE0453u

Direcció facultativa en eliminació de barreres (2 ascensors)

Direcció facultativa de les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local, consistent en la supressió del desnivell d'accés mitjançant baixada a cota 0 de 2 ascensors, rampa o altres solucions. Inclou: 1 visita semanal a obra, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emisió del certificat final d'obra i redacció del document de projecte final d'obra, que recollirà l'estat final de les obres.

552,28 €
RE0455u

Direcció facultativa en eliminació de barreres (2 ascensors)

Direcció facultativa de les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local, consistent en la instal·lació de 2 ascensors. Inclou: 1 visita semanal a obra, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emisió del certificat final d'obra i redacció del document de projecte final d'obra, que recollirà l'estat final de les obres.

1.104,55 €
RE0270u

Direcció facultativa en reparació element constructiu (1 UI)

Direcció facultativa de les obres descrites en projecte d'execució per a la reparació d'un element constructiu amb intervenció en 1 unitat d'inspecció. Inclou: visites a obra, control i verificació de la recepció de materials i productes a l'obra, comprovació del replanteig i de la correcta execució de les obres segons el projecte, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emisió del certificat final d'obra i redacció del document de l'estat final de les obres.

471,64 €
MOU0081h

Director Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE).

30,00 €
RE0065m

Disseny de les aigües recollides

Subministrament i col·locació de canaletes prefabricades per a la recollida d'aigua, formigó de polímers, secció 20x20 / 15 i galvanitzada xarxa de xarxa, unitat connectada a la xarxa de claveguerams de pvc, preparat de l'obertura pre-obrida amb martell elèctric, escalant de la canaleta, peces de formigó i incrustades Amb solera existent, subhasta perimetral amb rajoles de ciment i acabat de rejunce, retirada de l'excés de material i neteja

130,77 €
REU0383

Diversos morter M-5 gruix fix de 2 cm, manual

25,48 €
REU0078

Doble vidre estàndard, fixat per 4 mm de flotació exterior incolora, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i segellat perimetral, 6 mm i 6 mm de vidre interior de gruix flotant.

20,03 €
REU0083

Doble vidre estàndard, fixat per 4 mm de vidre exterior incolor, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i segell de doble perímetre, 6 mm i vidre interior clars impresos de 6 mm de gruix.

24,93 €
REU0420m

Domenari de marbre nacional, elevació de crema, 18x2 cm, cara i vores polits.

12,25 €
REU0384

Donar suport a les bigues semi-resistents de 6,5 m, 10 usos

12,04 €
REU0283u

Easel per al professor 60/27.

0,29 €
REU0009

Edifici Gypsum B1, segons UNE-EN 13279-1, D22, amb P.P. Malesca de fibra de vidre teixida, 5x5 mm de llum, flexible i impudressiva en el temps, 70 g / m² de massa de superfície i 0,40 mm de gruix de gruix, per muntar plàstic, part proporcional de guàrdies de plàstic i metall, estable a l'acció dels sulfats.

78,85 €
REU0696

Edifici Gypsum B1, segons UNE-EN 13279-1.

1,18 €
RE0549u

Elaboració d'un pla de formació i difusió, d'un Portal de Transparència municipal o intermunicipal (445.000 habitants)

Elaboració d'un pla de formació i difusió, interna i externa, de Portal de Transparència municipal o intermunicipal, destinat a una població d'aproximadament a 445.000 habitants, consistent en la programació de diverses jornades públiques de formació (presencial o en streaming), la programació d'un pla de formació específic destinat a les persones amb responsabilitat diversa en la manipulació i publicació de dades significatives del Portal, la programació d'un pla de difusió en els mitjans de comunicació mitjançant actes exemplificadors del funcionament pràctic del Portal en diferents ubicacions i diferents perfils de persones, d'entitats, d'associacions, etc., i la programació de l'apertura d'un canal en les xarxes socials més importants per a la difusió del Portal i intercanvi de propostes i suggerències. Inclou: visites i desplaçament.

405,00 €
REU0776

Elecosolded Mallazo Steel B500S, 8 mm, 15x15 cm, en armats forjats, transportats a la feina.

3,05 €
REU0158u

Elèctrode d'aire spezial Liquide 3.25mm x 450.

0,19 €
REU0043

ElectroSolded Mallazo B500S 6mm 15x15.

1,76 €
REU0042

ElectroSolded Mallazo B500S 6mm 20x20.

1,54 €
REU0067h

Elements auxiliars i equips per a soldadura elèctrica.

3,09 €
RE0491u

Eliminació de la pintura de recobriment base de pedra

Eliminació de la pintura de recobriment de sòcol de pedra per procediments de projecció microcabruiva seca o semi-túmida, a baixa pressió, utilitzant partícules de silicat d'alumini granulats de reciclatge de cambra de combustió, rentat, assecat i classificat, marró - negre; Estarà exempt de pols, les formes dels grans seran irregulars, principalment angulars, químics neutres, amb friació mitjana, de manera que produeix poc pols, granulometria controlada: 0,2-0,6 mm, pressió de projecció 4-6 bar. Fins i tot protecció de vasons, recollida de residus produïts.

RE0568u

Eliminació de pintures prexistents

Eliminació mitjançant rasqueta de pintures bufades prexistents sense capacitat d'adherència al suport fins i tot escatat en els límits de les restes amb suficient adherència. Mesurada la superfície realment executada. Fins i tot retirada i càrrega de runes. Inclou mitjans auxiliars segons els estudis de seguretat i salut.

64,82 €
RE0282u

Emissió de certificat tècnic descriptiu per a inscripció notarial (1 UI)

Emissió de certificat tècnic descriptiu per a inscripció notarial d'una unitat d'inspecció, consistent en visita a l'immoble, examen de documentació registral i emissió de certificat tècnic. Inclús documentació gràfica necessària elaborada a partir de la informació aportada pel client sobre l'estat actual de l'immoble.

277,68 €
RE0319m

Emmotllament de guix, 2.7x4.7x103 cm, per a la decoració del sostre.

Subministrament i col·locació de motllures de guix, 2,7x4.7x103 cm, per a la decoració del sostre, rebuda amb cola basada en guix. Fins i tot tallar p / p, accessoris de fixació i revisió conjunta.

9,58 €
REU0291m

Emmotllament de guix, de 2,7x4.7x103 cm, per a la decoració del sostre.

2,80 €
REU0156m

Emmotllament el guix número 2, mitja vareta petita.

2,40 €
REU0155m

Emmotllament Escayola número 1, Taco i Pinto.

2,12 €
RE0081m

Empresillat de pilar 40x40 cm PNL-100.10 mm

Reforç de reforç de formigó armat de dimensions de dimensions 40x40 cm per recinte de xarxa de 4 perfils estandarditzats d'acer laminat en calent S275 PNL-100,10 mm de 15 kg / m segons 1225-2 disposats a les vores de la vora i junts en les quatre cares mitjançant metall Bucles in situ, cada 25 cm, per a la construcció de refrigeració, inclòs el subministrament de material de soldadura segons UNE-EN ISO 2560, treballat i col·locat.

254,83 €
REU0748l

Emulsió acrílica aquosa com a fixador superficial, acabat incolor, brillant, aplicat amb raspall, rodet o pistola.

7,15 €
REU0008l

Emulsió acrílica aquosa com a fixador superficial, acabat incolor, brillant, aplicat amb raspall, rodet o pistola.

10,12 €
REU0336kg

Emulsió aniónica bituminosa de baixa viscositat tipus d'aplicació freda com a imprimació i preparació de superfícies tractades amb productes d'asfalt en 25 barques kg de 0,4 kg / m² de rendiment, segons UNE 104231

1,61 €
REU0337kg

Emulsió aniónica del betum d'asfalt modificat amb làtex en presència d'un agent emulsionant de tipus aniónic EB, com ara la preparació i la preparació de superfícies tractades amb productes asfàltics i com a protecció de murs de contenció, fundacions i medianera, en 25 kg de vaixells de 0, 4 kg / m² de rendiment, segons UNE 104231

1,76 €
REU0747kg

Emulsió bituminosa modificada amb EA Tipus de cautxú, aplicable en la formació contínua i elàstica en fred, per a la protecció de murs de contenció, fundacions i medianera, en 25 kg i 1,5 kg / m² de rendiment, segons UNE 104-231.

1,64 €
REU0095l

Emulsió, combinada de substàncies actives en fase aquosa, una forta acció bactericida i algaecide, color blanc, aplicat amb raspall o corró.

7,66 €
REU0721m

Ename Gras Surle

3,00 €
REU0766

Encofrable recuperable per a l'execució de feixos de formigó per a recobriment, compost per: puntals metàl·lics telescòpics, sopes metàl·liques i fulls metàl·lics recuperables, superposats, secció 12x6 cm i longitud mitjana de 2,5 m de fins a 3 m d'alçada lliure.

17,00 €
REU0219u

Enier Eninin 1200x950 Plataforma d'elevació eninina amb tancaments i baranes exteriors.

8.812,32 €
RE0055

Enrajolat amb rajoles de porcellana, col·locades amb adhesiu C1.

Subministrament i col·locació de pirateria amb gres de porcellana polit, 1/0 / - - (Marination, tipus 1; sense requisits addicionals, tipus 0; sense requisits addicionals, tipus - /), 40x40 cm, 22 € / m², rebuts amb Adhesiu normal de ciment, C1 sense cap funció addicional, color gris, amb doble mirada. Fins i tot part proporcional de la preparació del suport de guix superficial o plaques de plaques; Participa, talls, cantoners de pvc, i junts; Refruscar-se amb la lletada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a la junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), de color amb la mateixa tonalitat de les peces; Acabat i neteja final. No compta amb la base de suport amb un mascle de morter de ciment estressat.

42,28 €
RE0112

Enrajolat en suport de morter de ciment o formigó, amb adhesiu C2.

Subministrament i col·locació de contes amb gres esmaltats, 1/0 / / E (marinina, tipus 1; sense requisits addicionals, tipus 0, exterior, tipus - / e), 20x20 cm, 8 / m², rebuts amb adhesiu de ciment millorat , C2 sense cap característica addicional, color gris. Fins i tot part proporcional de la preparació de la superfície, el suport de morter de ciment o el formigó; Participa, talls, cantoners de pvc, i junts; Refruscar amb el morter de la junta de ciment amb alta resistència a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda, CG2, per a la junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces; Acabat i neteja final

32,03 €
RE0080m

Entroducció de feix 30x40 cm PNL-100,10 mm

Reforç de feix o hormang rectangular HORMANG Dimensions reforçades 30x40 cm per recinte de xarxa de 4 perfils normalitzats d'acer laminat en calent S275 PNL-100,10 mm de 15 kg / m segons 1225-2 disposades a les vores de vora i unides a les quatre cares per bucles de metall Soldat in situ, cada 25 cm, per a la construcció de refrigeració, incloent el subministrament de material de soldadura segons ISO 2560, treballat i col·locat.

278,47 €
RE0591

Envà pluvial, de gruix màxim 65 mm, amb plaques ondulades bituminoses

Execució d'envà pluvial de gruix màxim 65 mm, format per plaques ondulades bituminoses tipus Onducober, o similar, amb disposició de plaques solapades i fixades al parament directament amb claus buits, i remats perimetrals de xapa prelacada, amb aïllament térmic instal·lat per la cara interior de la impermeabilització mitjançant per plafó rígid de poliestirè extruït, segons UNE-EN 13164, de 50 mm de gruix, resistència tèrmica 0,79 m²K / W, conductivitat tèrmica 0,039 W / (mK), 200 KPa de resistència a compressió, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 150 i calor específic 1400 J / kgK. Fins i tot part proporcional de retalls de l'aïllant.

26,90 €
REU0825

Envà Senzill (15 + 48 + 15) / 400 (48) (2 normal), Plaques AB de Guix Laminat, sobre banda acústica, format per una estructura simple, amb retal dels muntants; 78 mm de Total Gruix. El Preu Inclou es va resoldre de Trobades I Punts Singulars, Però no Into lyllament a Col·locar entre els muntants.

25,00 €
REU0502h

Equip de jet d'aigua a pressió, amb adaptador per a aigua atomitzada o nebulitzada.

5,50 €
REU0804u

Equip i mitjans auxiliars per a l'execució d'assaigs i proves de laboratori.

45,00 €
REU0182h

Equipament oxicorte, amb acetilè com a combustible i oxigen com a combustible.

7,37 €
REU0179d

Equipament, lloguer de màquines de bombament per a morter fluid, sistema de reforç Mecanoviga, màquina de polvorització de Putzmeister Sprowerboi D5.

35,00 €
REU0576h

Equips d'aigua a pressió, màquina karcher elèctrica de 90-110 bars, per a aigua nebulitzada o atomitzada

5,50 €
REU0203h

Equips d'injecció de resines

1,22 €
REU0350h

Equips de raig d'aire a pressió

3,75 €
REU0787h

Equips de raig de sorra a pressió.

2,88 €
REU0466m

Escassetat circular d'acer precedida, Ø 120 mm. Fins i tot les connexions P / P, colzes i peces especials.

13,80 €
RE0575u

Escopidor de xapa d'alumini lacat en color

Escopidor de xapa d'alumini lacat en color, amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícula seca, espessor de 1,5 mm amb doble goteró, desenvolupament 30 cm.

64,82 €
REU0509l

Esmalt de dos components per a acabats exteriors, brillants, basats en resines acríliques hidroxilades en combinació amb pigments inerts i isocianat polyfònic endurit, color blanc, raspallat, corró o pistola.

32,30 €
REU0327l

Esmalt sintètic setinat, basat en resines albedy amb poliuretans, diòxid de titani i extensors, lliures de plom, negre, raspallat, rodet o pistola

18,90 €
REU0210l

Esmalts de pintures de gel decàpant

9,00 €
MOU0045h

Especialista en ancoratges. Nivell professional VII (Font: IVE).

18,36 €
MOU0028h

Especialista en maçoneria a Static Sound. Nivell professional VII (Font: IVE).

18,36 €
MOU0043h

Especialista en metall. Nivell professional VII (Font: IVE).

18,36 €
MOU0082h

Especialista en obres verticals exteriors, penjades de l'arnès. Nivell professional VII (Font: IVE).

18,36 €
MOU0044h

Especialista en preparació epoxi. Nivell professional VII (Font: IVE).

18,36 €
REU0234m

Esprai de ceràmica de gres de porcellana, acabat polit, 7 cm, 5,50 € / m.

5,50 €
REU0235m

Esprai de ceràmica de gres vidre, 7 cm, 3,50 € / m.

3,50 €
REU0347kg

Estructura de resina epoxi adhesiva

12,91 €
RE0521u

Estudi de correlació entre testimonis de formigó i ultrasons

Estudi de la correlació entre resistències de testimonis de formigó i velocitat d'ultrasons, en pilars i bigues.

157,50 €
RE0603u

Estudi de Gestió de Residus en edificació de nova construcció (1 UI)

Redacció de l'Estudi de Gestió de Residus per les obres descrites en el projecte d'execució en edificació de nova construcció per a un edifici o local amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

544,25 €
RE0425u

Estudi de Gestió de Residus en rehabilitació (1 UI)

Redacció de l'Estudi de Gestió de Residus per les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

407,14 €
RE0426u

Estudi de Gestió de Residus en rehabilitació (10 UI)

Redacció de l'Estudi de Gestió de Residus per les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 10 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

484,88 €
RE0427u

Estudi de Gestió de Residus en rehabilitació (20 UI)

Redacció de l'Estudi de Gestió de Residus per les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

520,11 €
RE0428u

Estudi de Gestió de Residus en rehabilitació (50 UI)

Redacció de l'Estudi de Gestió de Residus per les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

588,55 €
RE0294u

Estudi de Gestió de Residus en reparació element constructiu (1 UI)

Redacció de l'Estudi de Gestió de Residus per a les obres descrites en el projecte d'execució per a la reparació d'un element constructiu amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

262,01 €
RE0602u

Estudi de Seguretat i Salut en edificació de nova construcció (1 UI)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per a les obres descrites en el projecte d'execució en edificació de nova construcció per a un edifici o local amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

571,35 €
RE0421u

Estudi de Seguretat i Salut en rehabilitació (1 UI)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

458,77 €
RE0422u

Estudi de Seguretat i Salut en rehabilitació (10 UI)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 10 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

566,04 €
RE0423u

Estudi de Seguretat i Salut en rehabilitació (20 UI)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

614,63 €
RE0424u

Estudi de Seguretat i Salut en rehabilitació (50 UI)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

709,06 €
RE0179u

Estudi de Seguretat i Salut en rehabilitació de façana (1 UI)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació de façana amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

424,12 €
RE0196u

Estudi de Seguretat i Salut en rehabilitació de façana (10 UI)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació de façana amb intervenció en 10 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

515,45 €
RE0197u

Estudi de Seguretat i Salut en rehabilitació de façana (20 UI)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació de façana amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

591,48 €
RE0198u

Estudi de Seguretat i Salut en rehabilitació de façana (50 UI)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació de façana amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

671,89 €
RE0266u

Estudi de Seguretat i Salut en reparació element constructiu (1 UI)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per les obres descrites en el projecte d'execució per a la reparació d'un element constructiu amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

270,41 €
RE0365m

Evacuació de l'aigua a la baixa amb tub de fulla de zinc, de 80 mm de diàmetre.

Gota d'evacuació d'aigua amb tub de zinc diàmetre de tub de 80 mm i 0,50 mm de gruix, incloent part proporcional de peces especials i sida de maçoneria, totalment instal·lats. Fins i tot col·locació de paràgoles a la unió amb la baixa per evitar butxaques. Totalment col·locat en la posició dels anteriors fins i tot amb un tros de màscara.

59,93 €
REU0387m

Evacuació de tubs Sèrie PVC B, diàmetre 100 mm, 50% en accessoris Concepte

6,72 €
REU0138h

Excavadora mini retro JCB 1CX amb martell.

37,50 €
REU0128h

Excavadora mixta retro JCB 3CX CAZO / Pala de carregador.

35,00 €
REU0139h

Excavadora mixta retro JCB 3CX Hammer.

37,50 €
RE0144

Execució d'apuntalament de forjat horitzontal

Execució d'apuntalament de forjat horitzontal, amb altura lliure de planta de fins a 3,5 m, compost per puntals metàl·lics telescòpics (repercussió mitjana: 1,1 puntals/m2), amortitzables en 25 usos i taulons de fusta de pi 7 x 15-20 cm, amortitzables en 5 usos, col·locats com a travesses i sotaponts en la base i capitell dels puntals. Inclou: preparació de la superfície de suport, replanteig i tall de taulons, col·locació dels puntals, instal·lació i posada en càrrega de l'apuntalament, desmuntatge i retirada de l'apuntalament.

21,83 €
RE0018u

Execució de cala d'inspecció de forjat amb fals sostre

Ajudes de paleta per a l'execució de cala per a la inspecció visual de la cara inferior de forjat a una alçada de fins a 3,00 m, consistent en obertura de buit en fals sostre, de dimensions 0,50x0,50 m, amb mitjans manuals. Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció prèvia de la zona de treball, retirada i transport de runa i neteja. No inclou: mitjans auxiliars per a altures superiors a 7 m, ni reposició de fals sostre, revestiments i acabats.

31,35 €
RE0533u

Execució de pla de cales i assaigs en edifici residencial (10 UI)

Execució de campanya de cales i assaigs per laboratori acreditat, en edifici amb estructura de formigó, per a un edifici amb 10 unitats d'inspecció, a partir d'un pla redactat d'acord amb la 'Guía para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón en edificios existentes' de l'Institut Valencià de l'Edificació IVE (DRB 05/09) i el criteri del tècnic redactor. Com a orientació i valoració prèvia, es consideren les següents treballs a executar, quantificats segons un valor mitjà estimat equivalent a 10 unitats d'inspecció per cada zona d'inspecció de l'edifici:

11.403,05 €
RE0534u

Execució de pla de cales i assaigs en edifici residencial (20 UI)

Execució de campanya de cales i assaigs per laboratori acreditat, en edifici amb estructura de formigó, per a un edifici amb 20 unitats d'inspecció, a partir d'un pla redactat d'acord amb la 'Guía para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón en edificios existentes' de l'Institut Valencià de l'Edificació IVE (DRB 05/09) i el criteri del tècnic redactor. Com a orientació i valoració prèvia, es consideren les següents treballs a executar, quantificats segons un valor mitjà estimat equivalent a 8 unitats d'inspecció per cada zona d'inspecció de l'edifici:

11.403,05 €
RE0535u

Execució de pla de cales i assaigs en edifici residencial (50 UI)

Execució de campanya de cales i assaigs per laboratori acreditat, en edifici amb estructura de formigó, per a un edifici amb 50 unitats d'inspecció, a partir d'un pla redactat d'acord amb la 'Guía para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón en edificios existentes' de l'Institut Valencià de l'Edificació IVE (DRB 05/09) i el criteri del tècnic redactor. Com a orientació i valoració prèvia, es consideren les següents treballs a executar, quantificats segons un valor mitjà estimat equivalent a 16 unitats d'inspecció per cada zona d'inspecció de l'edifici:

15.173,58 €
RE0292u

Execució i redacció d'estudi geotècnic (20 UI)

Execució i redacció d'estudi geotècnic per a un solar o terreny amb 20 unitats d'inspecció, consistent en campanya d'investigació en camp, amb extracció de testimonis i proves in situ, assaigs corresponents de laboratori sobre les mostres extretes, emissió d'actes i redacció de l'informe tècnic amb la caracterització geotècnica del terreny, recomanacions per a la cimentació, excavacions i sistemes de contenció del terreny, d'acord amb el Codi Tècnic de l'Edificació CTE (RD 314/2006). Inclou: mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra, documentació gràfica i fotogràfica de la campanya, i emissió d'acta. No inclou: reposició de revestiments.

3.301,37 €
RE0150u

Extintor de neu portàtil CO2, Eficiència 34B, 2 kg.

Subministrament i col·locació de l'extintor de neu carbònic portàtil CO2, eficiència 34b, amb 2 kg d'extinció, amb vaixell difusor. Fins i tot un suport de muntatge i accessoris. Totalment muntat.

68,32 €
REU0249u

Extintor de neu portàtil CO2, eficiència 34b, amb 2 kg d'extinció, amb vaixell difusor, segons UNE 23110.

62,95 €
REU0224u

Extintor de neu portàtil CO2, eficiència 34b, amb 2 kg d'extinció, amb vaixell difusor, segons UNE 23110.

62,95 €
REU0562u

Extintor de neu portàtil CO2, eficiència 89b, amb 5 kg d'extinció.

132,36 €
REU0223u

Extintor de pols químic portàtil ABC antibradent, amb pressió integrada, eficiència 21A-113B-C, amb 6 kg d'extinció, amb mesurador de pressió i mànega amb broquet de difusor, segons UNE 23110.

38,30 €
RE0149u

Extintor polivalent ABC 6 kg Eficiència 21A-113B.

Subministrament i col·locació de l'extintor de pols químic portàtil ABC Antibrar, amb pressió integrada, eficiència 21A-113B-C, amb 6 kg d'extinció, amb mesurador de pressió i mànega amb broquet difusor. Fins i tot un suport de muntatge i accessoris. Totalment muntat.

46,42 €
RE0529u

Extracció i assaig de micro provetes en formigó de biguetes (PT)

Extracció i assaig de micro provetes en formigó endurit de biguetes (PT), fins a 8 unitats, mitjançant localització d'armadures, extracció amb sonda rotativa, determinació de profunditat de carbonatació, curat, tallat, recapçat i assaig a compressió, per a determinació de la resistència residual del formigó, d'acord amb norma UNE-83302/84 i la 'Guía para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón en edificios existentes' de l'Institut Valencià de l'Edificació IVE (DRB 05/09). Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra, documentació gràfica i fotogràfica de la mostra, reblert amb morter de reparació estructural de buits deixats per broques de fins a 100 mm de diàmetre i emissió d'acta. No inclou: mitjans d'elevació per a altures superiors a 7 m ni reposició de revestiments.

242,01 €
RE0519u

Extracció i assaig de testimoni de formigó en pilar o biga (PT)

Extracció i assaig de testimoni de formigó de fins a 100 mm de diàmetre i 250 mm de longitud (PT), mitjançant localització d'armadures, extracció amb sonda rotativa, determinació de profunditat de carbonatació, curat, tallat, recapçat i assaig a compressió, segons normes UNE-83302/84, UNE -83303/84 i UNE-83304/84 i 'Guía para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón en edificios existentes' de l'Institut Valencià de l'Edificació IVE (DRB 05/09). Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra, documentació gràfica i fotogràfica de la mostra, reblert amb morter de reparació estructural de buits deixats per broques de fins a 100 mm de diàmetre i emissió d'acta. No inclou: mitjans d'elevació per a altures superiors a 7 m ni reposició de revestiments.

137,30 €
REU0653u

Extractor per a la ventilació d'aire forçat, lavabos i banys, model S & P Silent 100 (100 m³ / h).

95,00 €
RE0364

Façana de neteja, destacada amb morter.

Neteja de la façana de fàbrica de maons introduïda en un estat de conservació regular, polvoritzant la projecció d'aigua amb polvoritzadors aerogràfics, nebulitzats continus durant 16 a 32 hores per dissoldre la superfície de la brutícia superficial, aplicada en ratlles horitzontals de 2 a 4 m d'alçada, a partir de les parts elevades i netejar prement l'aigua de 2 atm, com a màxim, les restes acumulades a les zones inferiors i manualment en vols, cornises i sortints, tenint en compte un grau de dificultat normal. Amb una força especial en sòcol de pedra per eliminar pintat.

1,86 €
RE0091

Façana de tauler de xapa de doble xapa, amb aïllament intermedi.

Recinte de façana de doble fulla, formada per panell exterior de xapa d'acer de xapa S320 GD Galvanitzat de 0,6 mm de gruix i 30 mm d'alçada de cresta, no-higroscòpica de vidre aïllament de llana de llana recoberta per una de les seves cares amb un vel de vidre reforçat, segons UNE- En 13162, de 60 mm de gruix i safata Full intern de xapa de xapa galvanitzada galvanitzada de 0,6 mm, incloent part proporcional de Lolapes, disminueix i accessoris per a la fixació i segellat ocult i altres elements necessaris per a la formació de forats, articulacions, racons, Subhastes i reunions amb altres materials. Totalment muntat, amb eliminació de l'excés de càrrega i càrrega de contenidors.

44,54 €
RE0511u

Façana imatges a l'interior, 75x75 cm

Línia de façana Relqueta, dins de l'edifici, abans de la reducció del cosí públic, per a la xarxa enterrada de col·leccionistes interiors, dimensions internes 75x75, profunitat mitjana de 1,10 m, trapa 40 x40 cm, realitzada amb maó Honeycomb 24x12x11 cm, i presa amb morter de ciment 1: 6 En el llit de formigó de formigó HM-20 / B / 20 / I gruix de 12 cm, va entrar brunyit internament amb morter hidrofugged 1: 6, vores arrodonits i pintats amb emulsió asfaltada, rebuda de canonades i tancament superior amb trapa i marc de fosa, inclòs part proporcional de derivacions individuals, accessoris. Instal·lació segons CTE. Db. Salubritat HS. Prerequisits del suport: Abans de començar les activitats corresponents al procés d'execució, es duran a terme els següents xecs: es verificarà que la seva situació i la seva ruta corresponen a les del projecte, i que hi ha prou espai per a la instal·lació i la connexió amb el buit existent. Inclou presentació dins dels tubs, peces especials, colzes, empalmes, fixacions, proves de servei, protecció contra cops, ompliment d'oficis perimetral d'Arq., Subhasta, amb l'excepció del paviment d'acabat. Forats de formació per al tub connectat, els empalmes i les portes cobertes d'interior. Fins i tot segellat i marc ajustat al pas de les olors miefè.

206,10 €
RE0102u

Façana tubular Lloguer de bastides tubular de 30 dies. Superfície de 250 m².

Lloguer, per a 30 bastides tubulars calendari, tipus multidireccional, fins a 10 m de gamma alta, formada per una estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, sense duplicació d'elements verticals, compost per plataformes de treball de 60 CM d'ample, disposats cada 2 m d'alçada, escala interior amb trapdoor, arca posterior amb dos bars i vorejant, i barana frontal amb un bar; Per a l'execució de façana de 250 m², considerant com a superfície de façana el resultat del producte de projecció del producte del perímetre més sortint de la façana per l'altura màxima de la bastida. Fins i tot part proporcional de la xarxa flexible, el tipus de mosquitera de mònfilament, 100% polietilè.

695,25 €
RE0251

Fals sostre amb llistons d'alumini, en balcons exteriors.

Sostre caigut realitzat amb olla d'alumini esmaltat de forn 150x15,5 mm, llis, acabat en blanc, muntat sobre el suport d'alumini esmaltat de forn, en color negre de 64x29x0,95 mm, incloent perfils d'alumini intermedi i part proporcional de les subhastes, particions frontals i elements de suspensió .

38,20 €
RE0361

Fals sostre continu de guix de 15 mm, amb estructura auxiliar.

Fals sostre contínua formada amb 15 mm de guix de vora de vora sintonia, en estructura longitudinal de professor de 60x27x4 mm, i parts de tall transversal del mateix perfil i seguint les arracades de les cobertes, ancorant amb vareta penjant, fins i tot part proporcional de les peces de penjar, Nivellació, vorada i tractament conjunt

36,59 €
RE0318

Fals sostre de plaques de guix N13.5, amb motllura perimetral.

Fals sostre continu format amb placa de guix de 15 mm, vora astuta, sobre estructura longitudinal de 60x27 mm. i perfil perimetral de 30x30 mm, ancoratge amb vareta penjant, incloent una part proporcional de l'emmotllament perimetral de poliestirè presa amb adhesiu (per triar la direcció opcional entre 6 mostres) amb una repercussió de modelatge de 1,80 m per m² de fals sostre m², anivellament i tractament de Juntes, llestes per pintar.

23,41 €
RE0321

Fals sostre extraïble amb plaques 60x60 guix, amb vinil blanc.

Fals sostre elaborat amb plaques de guix laminades de 60x60x1 cm, amb una cara coberta per un full de vinil blanc, amb vores quadrades, amb un perfil primari substancial i lacat de perfil secundari lacat, perimetralment acabat amb un perfil angular de color blanc lacat blanc i suspès per peces metàl·liques galvanitzades, Segons NTE / RTP-17.

16,63 €
RE0564u

Fals sostre registrale de plaques d'escaiola fissurada, amb perfileria oculta

Subministrament i muntatge de fals sostre registrable constituït per plaques de escaiola fissurada, suspeses del sostre mitjançant perfileria oculta, comprenent perfils primaris, secundaris i angulars d'acabat fixats al sostre mitjançant barres d'acer galvanitzat. Inclou: Replanteig dels eixos de la trama modular. Anivellació i col·locació dels perfils angulars. Replantejament dels perfils primaris de la trama. Senyalització dels punts d'ancoratge al sostre. Nivelació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de la trama. Col·locació de les plaques. Criteri d'amidament: Superfície mesurada entre paraments, en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.

64,82 €
RE0563u

Fals sostre registrale format per plaques de guix llises amb perfileria oculta

Subministrament i muntatge de fals sostre registrable constituït per plaques de guix laminat llises de 12,5 x 600 x 600 mm, suspeses del sostre mitjançant perfileria oculta, comprenent perfils primaris, secundaris i angulars d'acabament fixats al sostre mitjançant barres i penjat. Fins i tot p/p d'accessoris de fixació, completament instal·lat. Inclou: Replanteig dels eixos de la trama modular. Anivellació i col·locació dels perfils angulars. Replantejament dels perfils primaris de la trama. Senyalització dels punts d'ancoratge al sostre. Nivelació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de la trama. Col·locació de les plaques. Criteri d'amidament: Superfície mesurada entre paraments, en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.

64,82 €
RE0007m

Feix de guix fals, partició i safata 20x30 cm.

Falla contínua falsa de secció de 20x30 cm, amb dos costats de plaques de plaques, subjectes per penjoll penjant.

16,14 €
REU0036m

Fibra de malla armatex 44 guix.

0,82 €
REU0741l

Fibra promàstica, massilla bituminosa, 2-2,5 kgm² aplicació en dues capes, color negre, 45 l Carafe.

2,20 €
REU0726l

Fibra promàstica, massilla bituminosa, 2-2,5 kgm² aplicació en dues capes, color negre, 45 l Carafe.

2,20 €
REU0405m

Fil de mirall.

2,43 €
REU0537kg

Filferro d'acer galvanitzat de 0,7 mm de diàmetre.

1,25 €
RE0078m

Fissure omplint amb Sika Montero Monòtop 612.

Ompliu la fissura amb Sika Monòtop 612, estrenyent-se convenientment, de manera que un i enganxeu els dos llavis de la fissura, aconseguint muntar al pla de la paret de ceràmica.

10,59 €
RE0137m

Fissures estàtiques cosides en partició de maó ceràmic.

Costura estàtica de fissura a la fàbrica de maó de ceràmica, incloent-hi les grapes d'acer corrugat B 500 s de 10 mm de diàmetre i 30 cm de llarg, col·locades cada 30 cm, creuant la fissura, que comprèn: obertura de caixa (com a rozas) perpendicular a la direcció de la fissura ; Neteja, humit i tancament d'aquests, rebuts de les grapes a les caixes amb morter de ciment i calç lleugerament afegit, dosificació 1: 0,5: 4, de manera que no hi hagi retraccions excessives, col·locació de les grapes i ompliment de les caixes fins al Nivell del curs i la fissura ja cosida amb morter tixotròpic de reparació injectat sota pressió controlada.

29,22 €
REU0805u

Fissurímetre recte de 2 direccions, per a mesurament de moviments verticals, horitzontals i rotacionals de fissures, esquerdes, juntes de dilatació, cobertes o superfícies metàl·liques, ponts, túnels, preses, etc., amb resolució 0,1 mm i rang 5cm (direcció x) i 2 cm (direcció y), fabricat amb polièster resistent a àcids minerals i orgànics, àlcalis, productes d'oxidació i reducció, dissolvents orgànics, insectes i microorganismes i llum solar, insoluble en acetona i àcid fòrmic. Fins i tot adhesiu de muntatge.

9,00 €
REU0607u

Fixació que consisteix en plug i cargol 5x27.

0,06 €
REU0276u

Fixació que consisteix en un endoll i un cargol 5x27

0,06 €
REU0743l

Fixador solvent per a pintures a l'aire lliure, incolor i transparent

4,15 €
RE0387m

Folre de cant forjat amb plaquetes de ceràmica i obertura.

Forjat per davanters forjats, parets o suports en recinte de façana, amb processament mecànic plaquetes de ceràmica, 24x5x3 cm, amb un morter de cua flexible de carpetes mixtes, per a la col·locació de peces ceràmiques a l'aire lliure, enganxades a la capa gruixuda. Fins i tot P / P de Surge, MEMS, Breaks, 2x1,5 cm Formació de les articulacions obertes entre l'obra i el cant forjat, incloent reunions i punts únics i neteja final de la fàbrica executada. Eliminació d'excés de material i càrrega en contenidor portàtil, sense transport a abocador.

25,39 €
REU0522l

Fons de protecció, impregnació, producte insecticida, fungicida i terminal per a l'interior, transparent i incolor, destinat a tractament preventiu de la fusta, aplicat per polvorització, pinzell o immersió.

14,10 €
REU0243m

Fontaneria de material per a desguassos en canaletes incorporades en exclusiva de formigó.

35,00 €
RE0131

Forjat de bigues metàl·liques IPE-160 i capa de compressió.

Formació de forjats metàl·lics, cantar 29 = 25 + 4 cm, compost per: bigues d'acer laminat en calent UNE-EN 10025 S275JR, en perfils senzills, IPE 160, treballat i muntat en taller, amb la preparació de superfícies de grau SA21 / 2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior de dues mans preparades amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 30 micres per mà; Arc de formigó, 60x20x25 cm, incloent part proporcional de peces especials; 4 cm de la capa de compressió de formigó armat de gruix, realitzat amb formigó HA-25 / B / 20 / IIA fabricat, amb formigó portàtil de 250l, i abocament manual, volum de formigó 0.08 m³ / m², acer Une -on 10080 b 500 s a la zona de reforç De negatiu, quantitat de 1,8 kg / m³, i malla electrosolded Me 20x20 Ø 5-5 B 500 t 6x2,20 UNE-EN 10080, com a armadura de lliurament, incloent-hi l'aplicació de morter vermiculita vermiculita o similar a la cara inferior de la biga metàl·lica com un element protector contra el foc per a un RF-90; El muntatge i el desmuntatge del sistema d'encofrat i la part proporcional de la preparació de les vores, les soldadures, les retallades, les peces especials, els receptors i la reparació sobre el treball de retoc i / o mal funcionament s'originen per motius de transport, manipulació o muntatge, amb el mateix grau de preparació de superfícies i imprimació.

99,52 €
RE0130m

Formació de ceràmica dirigida sobre escala.

Formació d'esglaonat d'escala amb maó ceràmic buit rebut amb morter de ciment M-5, sobrela llosa o volta d'escala, com base per la posterior col·locació de l'acabat d'esglaonat. Inclou: Replanteig i traçat de l'esglaonat en murs. Estesa de cordill entre el primer esglaó i l'últim. Neteja i humectació de la llosa. Formació d'esglaonat. Criteri d'amidament de projecte: Longitud de l'eix del recorregut de l'escala, mesurada enprojecció horitzontal.

19,72 €
RE0115m

Formació de goteró en front de forjat.

Formació de degoteig davant de la festa forjada, mitjançant l'obertura de la fila longutudinal amb el radial elèctric, l'interessat anterior i el marcatge, la subhasta, l'eliminació de l'excés de material i la neteja.

5,17 €
RE0550u

Formació en matèria de programació de Google Apps Script (10 alumnes)

Formació en matèria de programació de Google Apps Script, consistent en una lliçó teòrico-pràctica presencial, on line o mixta, de fins a tres hores de duració, destinada aproximadament a 10 alumnes. Inclou: visites i desplaçament.

289,38 €
RE0546u

Formació en matèria de tecnologies de la informació i comunicació TIC (200 alumnes)

Formació en matèria de tecnologies de la informació i comunicació (TIC), a nivell d'usuari, consistent en una lliçó teòrico-pràctica presencial, on line o mixta, de fins a tres hores de duració, destinada aproximadament a 200 alumnes. Inclou: visites i desplaçament.

417,06 €
RE0540u

Formació en matèria de tecnologies de la informació i comunicació TIC (30 alumnes)

Formació en matèria de tecnologies de la informació i comunicació (TIC), a nivell d'usuari, consistent en una lliçó teòrico-pràctica presencial, on line o mixta, de fins a tres hores de duració, destinada aproximadament a 30 alumnes. Inclou: visites i desplaçament.

279,70 €
RE0545u

Formació en matèria de tecnologies de la informació i comunicació TIC (60 alumnes)

Formació en matèria de tecnologies de la informació i comunicació (TIC), a nivell d'usuari, consistent en una lliçó teòrico-pràctica presencial, on line o mixta, de fins a tres hores de duració, destinada aproximadament a 60 alumnes. Inclou: visites i desplaçament.

315,86 €
RE0348

Formació pendent de formigó de gruix de formigó 11 cm

Formació de pendent de coberta plana amb 11 cm de gruix mitjà de la frase cel·lular, basada en productes de ciment i llampecs, acabats amb una capa de morter de 1,50 cm per a la regularització pendent, incloent la demolició de la formació de pendent deteriorada, la part interessada, la part proporcional de les guies-guies de tabicles i Limas, maestrado de la mateixa, trencament, musclo i neteja de fratxons, segons NTE / QA, retirada i càrrega de residus en camió o contenidor sense transport a l'abocador

21,55 €
RE0219

Formigó armat amb inclinació unidireccional forjat, cantant 25 + 5 cm, un autoportador T18.

Formigó armat unidireccional forjat, inclinat, realitzat en dos nivells, amb planta lliure d'alçada entre 3 i 4 m, cantant 30 = 25 + 5 cm, elaborats amb HA-25 / B / 20 / IIA formigó fabricat i abocant amb un cubable amb Un volum total de formigó segons el càlcul, i l'acer UNE-EN10080 B 500 S a l'àrea de reforç de negatius i connectors de bigues i zunchas, amb una quantitat total segons l'estructura i els plans de detall; Sistema de formació contínua amb puntes, sopes metàl·liques i ordenació de fusta tractada reforçada amb varetes i perfils; Vigeta Pretensadat-18; Arc de formigó, 60x20x25 cm, incloent part proporcional de peces especials; 5 cm de la capa de compressió gruixuda, amb armadura de lliurament formada per malla electrosolded Me 25x25Ø 5-5 b 500 t 6x2, 20 UNE-EN 10080. Fins i tot part proporcional de Edge Zunhos. Inclou neteja i retirada de residus.

111,07 €
REU0457

Formigó HA-25 / B / 20 / IIA, fabricat al centre i transportat al camió concretètera de 6,5 m³.

69,75 €
REU0370

Formigó HA-25 / P / 12 / Gunita a través de Humena

209,33 €
REU0480

Formigó HM-20 / B / 20 / I, fabricat al centre.

65,10 €
REU0484h

Formigó mecànic enquizzy.

18,15 €
REU0020

Full d'acer de 10 mm, tall de taller

10,50 €
RE0335m

Full d'acer de placa d'ancoratge 40x40 cm, gruixut 4 mm.

Placa d'ancoratge a la fàbrica o decrements de dimensions 40x40 cm i gruix de 4 mm de 31,40 kg / m², en acer estructural d'acer en calent S 355 JR segons UNE-EN 10025, treballat i col·locat, segons DB SE-A ​​CTE, inclòs Subministrament de material de soldadura segons UNE-EN ISO 14555, quatre rodones rodones Ronda B 400 S, de 50 cm de longitud i 16 mm de diàmetre, soldada a la placa, anivellar, aplicar, rebre el suport, la neteja i la pintura.

14,85 €
REU0389

Full d'acer S355 gruixut 4 mm

40,56 €
REU0700

Full d'escuma de polietilè d'alta densitat de 3 mm de gruix.

0,40 €
REU0338

Full d'impermeabilització LBM-30-FP PE

4,95 €
REU0047

Full d'impermeabilització LBM-40 FP.

5,45 €
REU0470

Full de betum modificat amb elastòmer SBS, UNE-EN 13707, LBM (SBS) -30 / FP (140), amb una armadura de polièster no teixida de 160 g / m², de superfície sense protecció.

4,95 €
REU0471

Full de betum modificat amb elastòmer SBS, UNE-EN 13707, LBM (SBS) -30 / FV (50), amb una armadura de 60 g / m² de fibra de vidre, superfície sense protecció.

4,35 €
REU0106

Full de betum modificat amb elastòmer SBS, UNE-EN 13707, LBM (SBS) -40 / G-FP (140), amb 150 g / m² de reforç de polièster no teixit de polièster, de superfície mineral autosuficient.

6,05 €
REU0623

Full de cautxú de 1000x12000x2,5 mm, acabat negre, amb botons.

22,00 €
REU0518

Full de cautxú EPDM, tipus II, UNE-EN 13956, gruix de 2,0 mm, massa nominal de 2,28 kg / m².

11,76 €
REU0172kg

Full de subministrament d'acer S-275-JR PLETIN 100x10 mm.

0,89 €
REU0745m

Full de xapa d'acer galvanitzat per a reunions impermeabilitzants amb parets verticals.

1,75 €
REU0046

Full impermeable LBM-40 FV.

4,75 €
REU0744

Fulla de betum modificat amb elastòmer SBS LBM (SBS) -50 / G-FP (150R), UNE-EN 13707, amb armadura de polièster reforçada i estabilitzada de 150 g / m², amb autoprotecció mineral.

8,95 €
REU0569u

Fusta de fusta de cargol per a rajoles que sostenen a Ravel.

0,07 €
REU0551

Fusta laminada de fusta, de 33 o 45 mm d'homogènia, per a la secció de secció constant, 10x20 a 12x25 cm i fins a 5 m de longitud, per a aplicacions estructurals, classe resistent GL-24H segons UNE-EN 390 i UNE- En 1194, i la protecció contra agents biòtics que corresponen a la classe de penetració NP1 i NP2 (3 mm a les cares laterals de l'Albuff) segons UNE-EN 351-1, treballat en taller.

876,00 €
RE0096u

Fusteria exterior d'alumini 2 Fulls de lliscament 130 x 135 cm, amb obturador de PVC.

Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat blanc, amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícula seca, per al compliment de la finestra d'alumini, simple lliscament, 130x135 cm, sèrie bàsica, formada per dues fulles, i sense pre-marc. Gruix i qualitat del procés lacat garantit pel segell qualicoat. Compost de perfils extrusos formant marcs i fulles de 1,5 mm de gruix mínim en perfils estructurals. Accessoris, accessoris penjats i oberts, articulacions de vidre EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements de segellat, accessoris i eines de mecanitzat aprovades. Compacte tèrmic integrat (monobloc), persiana de rodets de llistons de PVC, amb unitat manual per cinta i col·leccionista, equipat amb tots els seus accessoris. Fins i tot part proporcional de les urpes de fixació, les juntes de segellat perimetral mitjançant un cable de silicona neutre i un ajustament final. Elaborat en taller, amb classificació a la permeabilitat de l'aire segons UNE-EN 12207, qualificació a l'estanquitat de l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència de càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Completament muntat i provat per la companyia d'instal·lació mitjançant la corresponent Proves de servei (incloses en aquest preu).

384,69 €
RE0093u

Fusteria exterior d'alumini 2 fulls de lliscament 140x140 cm, amb obturador de PVC.

Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat blanc, amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícula seca, per complir la finestra d'alumini, simple lliscament, 140x140 cm, sèrie bàsica, formada per dues fulles, i sense pre-marc. Gruix i qualitat del procés lacat garantit pel segell qualicoat. Compost de perfils extrusos formant marcs i fulles de 1,5 mm de gruix mínim en perfils estructurals. Accessoris, accessoris penjats i oberts, articulacions de vidre EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements de segellat, accessoris i eines de mecanitzat aprovades. Compacte tèrmic integrat (monobloc), persiana de rodets de llistons de PVC, amb unitat manual per cinta i col·leccionista, equipat amb tots els seus accessoris. Fins i tot part proporcional de les urpes de fixació, les juntes de segellat perimetral mitjançant un cable de silicona neutre i un ajustament final. Elaborat en taller, amb classificació a la permeabilitat de l'aire segons UNE-EN 12207, qualificació a l'estanquitat de l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència de càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Completament muntat i provat per la companyia d'instal·lació mitjançant la corresponent Proves de servei (incloses en aquest preu).

398,78 €
RE0098u

Fusteria exterior d'alumini 2 Fulls lliscants 100x115 cm, amb obturador de PVC.

Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat blanc, amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícula seca, per complir la finestra d'alumini, simple lliscament, de 100x115 cm, sèrie bàsica, formada per dues fulles, i sense pre-marc. Gruix i qualitat del procés lacat garantit pel segell qualicoat. Compost de perfils extrusos formant marcs i fulles de 1,5 mm de gruix mínim en perfils estructurals. Accessoris, accessoris penjats i oberts, articulacions de vidre EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements de segellat, accessoris i eines de mecanitzat aprovades. Compacte tèrmic integrat (monobloc), persiana de rodets de llistons de PVC, amb unitat manual per cinta i col·leccionista, equipat amb tots els seus accessoris. Fins i tot part proporcional de les urpes de fixació, les juntes de segellat perimetral mitjançant un cable de silicona neutre i un ajustament final. Elaborat en taller, amb classificació a la permeabilitat de l'aire segons UNE-EN 12207, qualificació a l'estanquitat de l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència de càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Completament muntat i provat per la companyia d'instal·lació mitjançant la corresponent Proves de servei (incloses en aquest preu).

333,30 €
RE0099u

Fusteria exterior d'alumini 2 Fulls lliscants 80x85 cm, sense cecs.

Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacada blanca, amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícula seca, per complir la finestra d'alumini, simple lliscament, 80x85 cm, sèrie bàsica, formada per dues fulles, i amb pre-marc. Gruix i qualitat del procés lacat garantit pel segell qualicoat. Compost de perfils extrusos formant marcs i fulles de 1,5 mm de gruix mínim en perfils estructurals. Accessoris, accessoris penjats i oberts, articulacions de vidre EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements de segellat, accessoris i eines de mecanitzat aprovades. Fins i tot part proporcional de les urpes de fixació, les juntes de segellat perimetral mitjançant un cable de silicona neutre i un ajustament final. Elaborat en taller, amb classificació a la permeabilitat de l'aire segons UNE-EN 12207, qualificació a l'estanquitat de l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència de càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Completament muntat i provat per la companyia d'instal·lació mitjançant la corresponent Proves de servei (incloses en aquest preu).

228,91 €
RE0097u

Fusteria exterior d'alumini 2 llençols lliscants 115x120 cm, amb obturador de PVC.

Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacada blanca, amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícula seca, per complir la finestra d'alumini, simple lliscament, 115x120 cm, sèrie bàsica, formada per dues fulles, i sense pre-marc. Gruix i qualitat del procés lacat garantit pel segell qualicoat. Compost de perfils extrusos formant marcs i fulles de 1,5 mm de gruix mínim en perfils estructurals. Accessoris, accessoris penjats i oberts, articulacions de vidre EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements de segellat, accessoris i eines de mecanitzat aprovades. Compacte tèrmic integrat (monobloc), persiana de rodets de llistons de PVC, amb unitat manual per cinta i col·leccionista, equipat amb tots els seus accessoris. Fins i tot part proporcional de les urpes de fixació, les juntes de segellat perimetral mitjançant un cable de silicona neutre i un ajustament final. Elaborat en taller, amb classificació a la permeabilitat de l'aire segons UNE-EN 12207, qualificació a l'estanquitat de l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència de càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Completament muntat i provat per la companyia d'instal·lació mitjançant la corresponent Proves de servei (incloses en aquest preu).

345,10 €
RE0100u

Fusteria exterior d'alumini, 2 llençols lliscants Balcó 1300x2450 mm., Sense cecs.

Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat blanc, amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícula seca, per al compliment de la finestra d'alumini, simple lliscament, de 1,30 x 2,45 cm, sèrie bàsica, formada per dues fulles i amb pre-marc . Gruix i qualitat del procés lacat garantit pel segell qualicoat. Compost de perfils extrusos formant marcs i fulles de 1,5 mm de gruix mínim en perfils estructurals. Accessoris, accessoris penjats i oberts, articulacions de vidre EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements de segellat, accessoris i eines de mecanitzat aprovades. Fins i tot part proporcional de les urpes de fixació, les juntes de segellat perimetral mitjançant un cable de silicona neutre i un ajustament final. Elaborat en taller, amb classificació a la permeabilitat de l'aire segons UNE-EN 12207, qualificació a l'estanquitat de l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència de càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Completament muntat i provat per la companyia d'instal·lació mitjançant la corresponent Proves de servei (incloses en aquest preu).

444,70 €
RE0113

Galeries i balcons sobre espais no habitables, impermeabilització a través de fulles d'asfalt.

Impermeabilització de galeries i balcons sobre espais no habitables, elaborats amb un full de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM (SBS) -40 / G-FP (140), adheridats amb imprimació d'asfalt, tipus EA, suport de morter Cement CEM II / BP 32,5 N Escriviu M-5, realitzat al lloc, amb un gruix mitjà de 4 cm i pendent de l'1% al 5%, acabat frugat i protegit amb capa de separació (no inclosa en aquest preu). Full d'autoprotecció mineral

23,62 €
REU0750

Galvanitzat metàl·lic amagat amagat amb suspensió d'alt nivell de placa, per fals sostre de llistons d'alumini horitzontal.

4,70 €
REU0297u

Ganxo, Peces penjant ràpidament de bloqueig ràpid.

0,88 €
REU0277u

Ganxo, penja per falsos sostres suspesos.

0,80 €
REU0656u

Gàrgola d'alumini anoditzat, secció de 50x50 mm, elaborat amb perfil quadrat d'alumini i acabat amb reducció de tall de 45 °.

2,25 €
REU0448h

Gasolina motoserres, 50 cm de l'espasa i de la potència de 3,2 CV.

3,55 €
REU0530kg

Geolite 40 morter estructural, casa de Kerakoll

1,05 €
REU0472

Geotèxtil no teixit compost de fibres de polièster unides, amb una massa superficial de 200 g / m² i una obertura de con a l'assaig dinàmic de perforació segons UNE-EN ISO 13433 per sota de 25 mm. Segons UNE-EN 13252.

1,28 €
REU0304

Geotèxtil no teixit compost de fibres de polièster unides, amb una massa superficial de 200 g / m² i una obertura de con a l'assaig dinàmic de perforació segons UNE-EN ISO 13433 per sota de 25 mm. Segons UNE-EN 13252.

1,18 €
REU0160

GeoTextile Danofel membrana 150 m002 145x52 cm

0,89 €
RE0300u

Gestió administrativa de sol·licitud, comunicació, instància, etc.

Gestió i registre de sol·licitud, comunicació, instància o similar en una entitat administrativa local, autonòmica o estatal, consistent en una única presentació de la documentació requerida. Inclou: visites i desplaçament.

110,06 €
RE0420u

Gestió de documentació o consulta tècnica o administrativa

Gestió i tramitació de documentació tècnica o administrativa en una entitat administrativa local, autonòmica o estatal, consistent en la tramitació de la documentació necessària per a la sol·licitud de llicència, permís, autorització, etc., interlocució amb els tècnics de l'entitat i resolució final. Inclou: visites i desplaçament.

118,10 €
RE0223m

Gestió de pagaments D120 Pluja d'acer precedida

Subministrament i muntatge d'acer precilat circular cap avall, per a la recollida d'aigua, formada per peces preformes, amb sistema d'enllaç de reblons, i segellat amb silicona a les articulacions, col·locades amb pinces de metall, instal·lades a l'exterior de l'edifici. Fins i tot p / p cubits, suports i peces especials. Totalment muntat, connectat i provat per l'empresa d'instal·lació a través de les proves de servei corresponents (incloses en aquest preu). Va incloure equips de lloguer de muntatge, desmuntatge i subministrament d'elevació mecànica per a la seva correcta instal·lació.

24,29 €
RE0501u

Gestió de pagaments Reparació de remeder

Reparació dels Windows Winderlete establerts de la façana, segons les dues solucions especificades als Plans núm. 7 i 8. La solució que s'adoptarà en el treball serà d'acord amb les indicacions de D.F. La neteja desoxidada es farà segons la norma SIS 055900, SA2½ acabat i tractament passiu de les peces metàl·liques existents. Protecció final amb l'esmalt glicertalic en color per definir per D.F. L'acabat final correspondrà als tractaments especificats en el CLOUS vertical de façana REP.b).

RE0262m

Gestió de pagaments Volate en AUPS, amb peça de ceràmica amb degoteig

VOLATEAGUAS fabricats amb peces de ceràmica amb degoteig, des de 24x14 cm, presos amb morter de ciment M-5, fins i tot Retorns amb llet de ciment de color, remnants de retirada i neteja.

20,10 €
RE0259m

Gestió de pagaments Volate en peça ceràmica anterior, amb degoteig

Volateaguas elaborats amb peces de ceràmica amb comptagotes, de 24x14cm, preses amb morter de ciment M-5, fins i tot cultivades amb la lletada de ciment de color, l'eliminació de restes i la neteja.

23,48 €
RE0283u

Gestió de sol·licitud d'ajudes públiques per a l'execució d'obres

Gestió de sol·licitud d'ajudes públiques per a l'execució d'obres, per part de personal tècnic o administratiu, consistent en la recopilació i presentació de la documentació administrativa requerida davant de l'entitat corresponent, en nom del sol·licitant.

408,01 €
MOU0041h

Gestor de metalls. Nivell professional V (Font: IVE).

20,58 €
REU0464m

Ginner circular d'acer precedida, desenvolupament de 333 mm, segons UNE-EN 612. Fins i tot suports P / P, cantonades, tapes, subhastes finals, peces de connexió a dispenses i peces especials.

28,80 €
REU0208kg

Goma asfàltica adhesiva Tipus PB-II

4,46 €
REU0478

Grava de pedrera de pedra calcària, de 10 a 40 mm de diàmetre.

18,30 €
RE0254u

Grid de metall galvanitzat per a ventilació, 20x20 cm, a l'aire lliure.

Grid metàl·lic galvanitzat per a la ventilació a l'exterior o interior de falsos sostres, de dimensions de 20x20 cm, incloent obertura de buits en recinte exterior, subministrament i col·locació, totalment instal·lats.

39,86 €
REU0755u

Grid metàl·lic de llistons fixos, lacat en blanc, de dimensions exteriors de 20x20 cm, per a ventilacón natural.

2,50 €
REU0788h

Grup de generadors de potència de 45 kVA de 45 fases insonoritzats i insonoritzats.

5,50 €
REU0075m

Guia cega d'alumini anoditzat natural, amb el certificat de qualitat Ewaa-Euros (Qualanod) que garanteix el gruix i la qualitat del procés anoditzat.

7,10 €
REU0151kg

Guix controlat en sac de 20 kg.

0,11 €
RE0264

Guix de guix, en reparació de bigues forjades

Guix amb pasta de guix en parets horitzontals, reparació de bigues revisades i no reforçades, segons NTE / RPG-13.

23,01 €
REU0153kg

Guix mecafino plus, sac de 10 kg.

0,65 €
RE0141m

Guix picat de la cara inferior de la biga

Guix picat de guix des de la cara inferior d'una biga forjada, fins a deixar la seva superfície totalment visualitzant i netejar, fins i tot la neteja, la recollida i la càrrega de residus a camió o contenidor.

3,68 €
RE0088

Guix picat en parets verticals.

Inclinació de guix picada, en parets verticals, a través de mitjans manuals, amb residus i retirada de càrrega, sense incloure el transport a l'abocador.

7,51 €
RE0384

Guix picat i reposició a la cara inferior forjada

Sanoado i reposició del recobriment deslligat sota bigues de metall forjat en soterrani-garatge, guix de guix picat i sanititzats deteriorada o trepitjant, eliminació de bosses i material solt, a la cara inferior de les bigues metàl·liques o concretes, el raspallat i la retirada de pols, eliminació de pols Primer Application Pont Unió amb la resina líquida Tipus Sikatop-1, fibra de vidre microMalla i substitució amb guix de guix negre a Buena Vista; p.p. Mitjans auxiliars i bastides necessàries, proteccions, retirada de residus i càrrega a contenidor.

16,32 €
REU0250u

Herms Dit 289 Suport

11,40 €
REU0264u

Hilti / Kango Hammer elèctric.

16,00 €
REU0278u

Hook, assegurança per a la fixació de penjar, en falsos sostres suspesos.

0,13 €
RE0148u

Il·luminació d'emergència a les zones comunes, IP42 155 Lluminària de lux.

Subministrament i instal·lació de lluminàries d'emergència, per connectar-se al sostre, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 155 lúmenes, 245x110x58 mm Habitatge, classe II, IP 42, amb bateries NI-CD a alta temperatura, autonomia 1 h, 230 V Energia, càrrega de temps 24 h. Fins i tot accessoris, elements d'ancoratge i material auxiliar. Totalment muntat, connectat i provat.

69,34 €
RE0058

Impermeabilització coberta amb pintura de poliuretà, armada.

Impermeabilització no destructiva de cobertes planes transitable, terrasses o balcons realitzats per sobre del sòl fix, aplicant dues capes de recobriment elàstic impermeabilització amb poliuretà de monocomponent líquid armat amb teixit de fibra de vidre i una capa de pintura elastoplàstica resistent als raigs ultraviolats, inclosa la neteja i la neteja Sanejament del suport abans de la ubicació de l'impermeabilització.

20,53 €
RE0313

Impermeabilització de balcons / galeries, amb Sikabond T-8.

Revestiment forjat superior format per la neteja de superfícies i aplicació d'una impermeabilització per una mà de Sikabond T-8 per a la seva posterior cobertura.

29,70 €
RE0327

Impermeabilització de la coberta amb gargoyles Sikaeltic 450-445 i PVC.

Impermeabilització de la coberta Sikalàstica de dues mans (amb malla de fibra de vidre col·locada a la primera mà) i la mà d'acabat de 445 a la mà sikalàstica, fins i tot el canvi de lavabo de PVC / EPDM de l'EPDM. Totalment col·locat.

66,16 €
REU0339m

Impermeabilització de la coronació de la façana de la paret

5,93 €
RE0084m

Impermeabilització de la coronació de la presa de corrent, amplada de 15 cm.

Impermeabilització de la coronació del taulell, constituït per: Primer d'asfalt amb tipus aniónic aniónic bitinicosal EA i impressió de betum modificada amb Elátomero SBS, LBM Type (SBS) -30-FP, totalment adherida al suport de la torxa. Per a la impermeabilització de la coronació de la paret, es durà a terme l'elevador de l'Albardway i, després de col·locar la impermeabilització, es restaurarà (no inclosa).

8,88 €
RE0059u

Impermeabilització de la pica de drenatge a la terrassa

Drenatge vertical Reparació d'impermeabilització a la coberta plana, constituït per: capa de imprimació amb 0,35 kg / m² de negre de l'emulsió bituminosa tipus EB, dos peces de full de reforç tipus LBM-30-FP 60 cm d'ample la inferior i 80 cm la part superior, 30 gr / DM² i armadura de polièster sentit, adherida al suport, al bol i a l'altre. El bol estarà entre les dues bandes de reforç i la membrana impermeable de la coberta per sobre de tots dos (no inclosos).

18,85 €
REU0272kg

Impermeabilització de recobriment elàstic per a ús exterior, ascensor danosa, blanc, fabricat en copolímers estirè-acrílics basats en emulsió aquosa.

3,38 €
RE0221

Impermeabilització de tapa plana Transitable i rajoles pavimentades.

Coberta plana, transitable, convencional amb un paviment fix i una pel·lícula de polietilè de 0,2 mm de gruix simplement superposada per a la formació de barrera de vapor de baix rendiment, formada per una capa de formigó cel·lular de gruix entre 2 i 30 cm va acabar amb una capa de regularització de 1,5 cm de morter de ciment (1 : 6) Fratratas, aïllament tèrmic format per XPS-IV Poliestirè extrusos de 30 mm de gruix i k = 0,028 W / MºC, Copa de la capa separador de fibra de 120 gr / m² que organitza flotant en aïllament tèrmic amb un pestell senzill, impermeable per millorar Membrana PN-7 (UNE 104402/96) no es va adherir al suport constituït per dos fulls de betum modificat junts en tota la seva superfície, la inferior reforçada amb fibra de vidre breu (LBM-40-FV) i el superior amb polièster de feltre (LBM- 40-fp), capa de separació antiadherent formada per una pel·lícula de polietilè de 0,50 mm de polietilè arranjava flotant sobre l'imperi Meabilització amb un simple paviment de rajoles de 2,5 cm de morter de ciment impermeabilitzant, incloent-hi el suport pre-suport, l'interès, la formació de vora perimetral, els pinces, els fossos i altres elements especials amb bandes de reforç, Merms i superposa. Mesura en projecció horitzontal. Es valora la formació d'arracades amb formigó alleugerit barrejat amb argila expandida (arlita lleugera per a cobertes)

73,84 €
RE0343

Impermeabilització mitjana, des de la terrassa contigua.

Impermeabilització de mediens de emulsió bituminosa modificats modificats amb goma, tipus EA, 1 GR / cm³ densitat, aplicada en dues capes i fred, segons UNE 104231.

9,36 €
RE0374

Impermeabilización cubierta con LBM-40 FP autoprotegida mineral

Impermeabilización de cubierta inclinada plana con una lámina impermeabilizante de LMB-40 FP autoprotegida mineral, totalmente adherida al soporte base, con p.p. solapes, baberos y refuerzos perimetrales, retirada de material sobrante y limpieza. Comprobada su estanqueidad.

16,24 €
RE0326

Impervabilització coberta amb 2 LBM-40-FP, a la capa de formació pendent i p.p. Siphone s'enfonsa

Impermeabilització de la coberta per baixa capa de morter de regularització pendent, membrana amb protecció pesada PA-7 va compondre dos fulls de tipus LO-40-FP de 40 gr / dm² de massa total, sense protecció, amb armadura constituïda per feltre de polièster, col·locats totalment adherits , per calor, entre ells i flotant pel que fa al suport, després de la imprimació d'això amb 0,5 kg / m² d'emulsió bituminosa negra, en pendents amb pendents compreses entre 1

38,85 €
RE0542u

Implantació de G Suite en una estructura corporativa (100 usuaris)

Implantació de G Suite (abans Google Apps for Work) en una estructura corporativa, consistent en anàlisi prèvia de necessitats, programació de la implantació, alta en G Suite i vinculació a un domini de nova creació o propietat del client, incorporació de la imatge corporativa a la plataforma, personalització de les url d'accés als diferents serveis, configuració de directrius inicials de seguretat, configuració inicial d'aplicacions i dispositius, assignació i gestió inicial de privilegis d'administració, creació de 100 usuaris i 10 grups d'usuaris i redireccionament del correu del client a G Suite. Completament instal·lada, amb tots els seus serveis disponibles i en funcionament, a falta de la formació mínima requerida. Inclou: visites i desplaçament.

821,72 €
RE0541u

Implantació de G Suite en una estructura corporativa (25 usuaris)

Implantació de G Suite (abans Google Apps for Work) en una estructura corporativa, consistent en anàlisi prèvia de necessitats, programació de la implantació, alta en G Suite i vinculació a un domini de nova creació o propietat del client, incorporació de la imatge corporativa a la plataforma, personalització de les url d'accés als diferents serveis, configuració de directrius inicials de seguretat, configuració inicial d'aplicacions i dispositius, assignació i gestió inicial de privilegis d'administració, creació de 25 usuaris i 3 grups d'usuaris i redireccionament del correu del client a G Suite. Completament instal·lada, amb tots els seus serveis disponibles i en funcionament, a falta de la formació mínima requerida. Inclou: visites i desplaçament.

503,52 €
RE0537u

Implantació de G Suite en una estructura corporativa (5 usuaris)

Implantació de G Suite (abans Google Apps for Work) en una estructura corporativa, consistent en anàlisi prèvia de necessitats, programació de la implantació, alta en G Suite i vinculació a un domini de nova creació o propietat del client, incorporació de la imatge corporativa a la plataforma, personalització de les url d'accés als diferents serveis, configuració de directrius inicials de seguretat, configuració inicial d'aplicacions i dispositius, assignació i gestió inicial de privilegis d'administració, creació de 5 usuaris i 1 grup d'usuaris i redireccionament del correu del client a G Suite. Els serveis incorporats en la plataforma són múltiples, entre els quals els següents:

320,88 €
REU0577l

Impregnació aquosa, incolora i hidrofòbia, basada en una barreja de silà i siloxà, amb una profunditat mitjana de penetració de 3 mm, resistent als raigs UV, repel·lents i brutícia d'aigua, per a l'aplicació de superfícies de maó ceràmica o pedra natural.

6,70 €
RE0082

Impregnació hidrofugal sobre superfícies absorbents.

Impregnació d'hidroforn, per a superfícies concretes, aplicades en 2 capes per rodets, incloent-hi la neteja de suport pre-suport.

13,75 €
REU0580l

Impregnació transpirable i repel·lent aquàtic Cotefilm Hydrol Recuracte, basat en siloxanes en emulsió aquosa, aplicable a formigó exterior, morter, maó o pedra natural.

16,45 €
REU0521l

Impregnació, amb solució d'àcid clorhídric diluït en deu parts d'aigua.

5,30 €
REU0579l

Impregnació, amb una solució de detergent neutral, per a la neteja de façanes i caravistes

2,10 €
REU0345l

Impregnació, imprimació hidrofòbica, basada en siloxanes i silanes en dissolvents orgànics, per a superfícies absorbents, com el formigó, el morter de ciment, el maó ceràmic o la pedra natural, amb una densitat aproximada de 0,80 kg / l i un rendiment entre 0,300-0,500 kg / m² (0.375-0,625 l / m²) per capa.

4,67 €
RE0362

Impregnación selladora vinílica transparente sobre soportes rígidos.

Tractament superficial Marc de maó de ceràmica segellador, contra l'erosió física, la química i la contaminació ambiental, mitjançant l'aplicació amb equips de pintura sense aire de 2 capes per a l'emulsió de vinil transparent basat en herba basat en suport sense pols i sense pols, olis de greix.

7,79 €
REU0740l

Impressió de l'emulsió, imprimació de l'emulsió per a fibra promàtica, carafa de 25 l

1,35 €
REU0725l

Impressió de l'emulsió, imprimació de l'emulsió per a fibra promàtica, carafa de 25 l

1,35 €
RE0532u

Informe i recopilació de cales i resultats

Redacció d'informe i recopilació de cales i resultats, incloent actes d'assaig, plànols de localització d'acord amb nomenclatura i criteris de la Direcció Facultativa i reportatge fotogràfic, d'acord amb la 'Guía para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón en edificios existentes' de l'Institut Valencià de l'Edificació IVE (DRB 05/09).

1.874,88 €
RE0025u

Injecció de vareta de vareta d'acer galvanitzada de 12 mm.

Subministrament i injecció de vareta de rosca de rosca d'acer galvanitzat 12 mm incloent l'encarnació del trepant, la neteja, humitat, la col·locació de resina epoxi i la col·locació de varetes, incloent rentadora i fils d'enduriment, lloguer de trepant i trepant necessari.

10,71 €
RE0138m

Injecció fissura en formigó, amb resina epoxi.

Injecció de fissures en superfícies de formigó amb resina epoxi de baixa viscositat, fins i tot la neteja de la superfície de la fissura

7,32 €
RE0019u

Inspecció Creek en pilar o feix de formigó armat.

Creeta d'inspecció en pilar o feix de formigó armat per comprovar l'estat de l'armadura, que consisteix en un pic d'un màxim de tres cales, per ser determinat per tècnic, inspecció visual i determinació de la geometria, l'aparença del formigó, el revestiment de gruix, la profunditat de la carbonatació , tallar resistència, interex, nombre de barres i diàmetre de l'armadura i grau d'oxidació i pèrdua de secció de l'armadura, segons la "Guia d'inspecció i avaluació complementària de les estructures concretes en l'Institut Valencià d'Edificis d'Edificis existents (DRB) 05/09). Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció de mobles, preparació i ajuda de treball, retirada de residus i càrrega a contenidor o camió, documentació gràfica i fotogràfica de la cala, substitució amb morter estructural i emissió dels minuts. No inclou: mitjans auxiliars per a altures superiors a 7 m, reposició de recobriments, mitjans manuals, reforç de formigó o transport a abocador.

176,03 €
RE0136u

Inspecció de tast en armadura de pilar

Inspecció degustació en pilar de formigó armat de fins a 3,00 m d'alçada per comprovar l'estat de l'armadura, per mitjans manuals, sense incloure la substitució dels elements, amb eliminació de residus i càrrega en contenidor o camió, sense inclinar el transport a l'abocador.

46,58 €
RE0217u

Inspecció degustació de bigues forjades. Alumini.

Degustació de degustació d'1 m² de sostre i pretensat o extracció armada de mostra armada, eliminant el guix de guix des de la cara inferior de la biga a una longitud d'almenys 40 cm, extracció de la mostra de no menys de 200 gr de l'aprofundiment fins que pugueu veure el Armadura i comproveu el vostre estat, mitjançant mitjans manuals, sense incloure la reparació necessària.

37,29 €
RE0014u

Inspecció degustació en recobriment de guix.

Inspecció degustació en recobriment de guix, a una alçada de fins a 3,00 m, per a la inspecció de les diferents capes i tipus de material base, amb mitjans manuals, sense incloure la substitució d'ells.

30,38 €
RE0551u

Instal·lació audiovisual per a la retransmissió digital d'un esdeveniment en streaming (2 ponents)

Instal·lació audiovisual per a la retransmissió digital d'un esdeveniment en streaming, consistent en un sistema d'elements de hardware i software configurats per a la realització i retransmissió en streaming d'actes docents, ponències, conferències, jornades, plenaris, presentacions i actes similars, impartit per 2 ponents, punt de realització amb captura d'imatge d'encuadre fixe, captura de pantalla de la ponencia, logotip/s i de dues entrades d'àudio, i altres elements accessoris. El sistema consta dels següents elements o d'altres de similars especificacions tècniques i qualitat:

5.986,07 €
RE0616u

Instal·lació de bany complet

Instal·lació de bany complet, consistent en: Instal·lació de lampisteria per a un bany, dotada amb preses per a lavabo, vàter, bidet i banyera, realitzada amb tub multicapa de polipropilè copolímer (PP-R) amb capa d'alumini de 16mm de diàmetre exterior per a les xarxes d'aigua freda i calenta, tancades amb claus d'escaire i amb canonades de PVC de diàmetre 40mm per a la xarxa de desguassos, tancades amb taps, preparada per a sifó individual en cada aparell, sense aixeteria ni aparells sanitaris, totalment acabada i en corrrecte funcionament. Instal·lació elèctrica encastada en bany composta per 1 punt de llum amb encesa simple i 1 presa de corrent 2P+T de 16 A per a ús general, realitzada amb mecanismes de qualitat mitjana i amb cable de coure unipolar de diferents seccions col·locat sota tub flexible corrugat de doble capa de PVC de diferents diàmetres, totalment instal·lada, connectada i en correcte estat de funcionament, segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 2002. Instal·lació de sanejament, encastada, de PVC, serie B, de 32 mm de diàmetre, unió pegada amb adhesiu, per a tots els elements del bany, totalment instal·lada i comprovat el seu funcionament. Instal·lació d'aparells sanitaris juntament amb la seua aixeteria que inclouen dutxa, moble de bany amb lavabo, bidet i vàter de porcellana vitrificada, gamma mitjana,totalment instal·lat, comprovat i en correcte funcionament. Acabats consistents en enrajolats i paviments ceràmics de gamma estàndard col·locat amb junta mínima (1,5-3mm) rebut sobre el revestiment existent en capa fina amb adhesiu cimentós normal i rejuntada amb morter de juntes cimentós normal (CG1), fins i tot talles i neteja. Instal·lació de fals sostre i pintura plàstica acrílica setinada, aplicada sobre superfície horitzontal previ escatat de xicotetes adherències i imperfeccions, mà de fons amb pintura plàstica diluïda i dues mans d'acabat. Termo elèctric per a acumulació i producció d'aigua calenta sanitària de 150 l de capacitat i 2200 W de potència, 220 V, 50 Hz.

4.160,22 €
RE0621u

Instal·lació de cuina domèstica completa

Instal·lació de cuina domèstica completa, consistent en: Taulell de granit nacional, Blanc Cristall polit, de 60 cm d'amplada i 2 cm de gruix. Mobiliari complet de cuina compost per mobles baixos amb sòcol inferior i de mobles alts, calaixos i baldes del mateix material que el cos, frontisses, potes regulables per a mobles baixos, guies de calaixos, ferramentes de penjar i altres ferramentes de qualitat bàsica. Instal·lació de lampisteria per a cuina, dotada amb preses per a aixeteria, llavadora i rentavaixelles, realitzada amb tub multicapa de polipropilè copolímer (PP-R) amb capa d'alumini de 16mm de diàmetre exterior per a les xarxes d'aigua freda i calenta, tancades amb claus d'escaire i amb canonades de PVC de diàmetre 40mm per a la xarxa de desguassos, tancades amb taps, preparada per a sifó individual en cada aparell, inclou aixeteria i electrodomestics de qualitat mitjana, totalment acabada i en corrrecte funcionament. Instal·lació elèctrica encastada en cuina composta per 2 punt de llum amb encesa simple i 1 presa de corrent 2P+T de 16 A per a ús general i preses per a els electrodomèstics, focs i campanes realitzada amb mecanismes de qualitat mitjana i amb cable de coure unipolar de diferents seccions col·locat sota tub flexible corrugat de doble capa de PVC de diferents diàmetres, totalment instal·lada, connectada i en correcte estat de funcionament, segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 2002. Instal·lació de sanejament, encastada, de PVC, serie B, de 32 mm de diàmetre, unió pegada amb adhesiu, per a tots els elements de la cuina, totalment instal·lada i comprovat el seu funcionament. Instal·lació de l'aigüera juntament amb la seua aixeteria i els electrodomèstics de gamma mitjana,totalment instal·lat, comprovat i en correcte funcionament. Acabats consistents en enrajolats i paviments ceràmics de gamma estàndard col·locat amb junta mínima (1,5-3mm) rebut sobre el revestiment existent en capa fina amb adhesiu cimentós normal i rejuntada amb morter de juntes cimentós normal (CG1), fins i tot talles i neteja. Instal·lació de fals sostre i pintura plàstica acrílica setinada, aplicada sobre superfície horitzontal previ escatat de xicotetes adherències i imperfeccions, mà de fons amb pintura plàstica diluïda i dues mans d'acabat. Termo elèctric per a acumulació i producció d'aigua calenta sanitària de 150 l de capacitat i 2200 W de potència, 220 V, 50 Hz.

6.400,39 €
RE0584u

Instal·lació de presa a terra de l'edifici

Instal·lació de presa a terra de l'edifici, amb conductor de coure de 35 mm² i 2 piques.

64,82 €
RE0281u

Instal·lació elèctrica interior per a habitatge unifamiliar

Instal·lació elèctrica interior per a habitatge unifamiliar, consistent en Control general i protecció per a habitatges unifamiliars, formada per una caixa encastada de material aïllant amb porta opaca, per a l'habitatge de l'interruptor de control d'alimentació (ICP) (no inclòs en aquest preu) en compartiment independent i segellat i els següents dispositius: 1 Interruptor general de tall automàtica de tall omnipolar (IGA), 3 interruptors diferencials de 40 A, 2 interruptors automàtics magnetotèrmics de 10 a, 2 interruptors automàtics magnetotèrmics de 16 a, 1 interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 a, per a la protecció dels següents circuits interiors (no inclosos En aquest preu): 1 circuit d'il·luminació, 1 circuit per a sockets actuals, 1 circuit per a aire condicionat, 1 circuit per a la il·luminació d'emergència, 1 circuit per a tancament automatitzat.

2.898,05 €
MOU0074h

Instal·lador assistent de capa flexible. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0077h

Instal·lador assistent de col·leccionista solar. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0076h

Instal·lador de col·leccionista solar oficial. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
RE0366

Interior de la pintura plàstica de plàstic horitzontal de Lisa

Pintura de plàstic amb textura llisa, color blanc trencat, acabat mat, sobre sostres de guix o guix, i a una alçada d'entre 3 i 5 m, mà en segon pla i dues mans d'acabat (rendiment: 0,125 l / m² cada mà)

11,09 €
RE0060

Interior de mur de ciment / ciment picat, gruix inferior o igual a 3 cm

Paret exterior / interior tallada amb recobriments de morter de ciment, amb un gruix mitjà inferior o igual a 3 cm, i tallant junts eliminant completament els guixos i concrecions de fins a 2 cm de profunditat, per a la posterior aplicació de suport a l'estuc o revocar, executat per procediment mecànic utilitzant un petit martell pneumàtic alimentat amb un compressor portàtil; Fins i tot la retirada i la càrrega de residus en contenidor o camió per al transport a abocador, mesuren la superfície executada a la correguda sense deducció de forats.

6,99 €
MOU0072h

Interior prefabricat d'assistent muntat. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0010h

Interior prefabricat d'assistent muntat. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
RE0619u

Intermediació immobiliària per a la compravenda d'un immoble

Intermediació immobiliària per a la compravenda d'un immoble, consistent en la recerca de comprador, intermediació entre les parts i el seu assessorament tècnic i jurídic.

0
RE0590u

Intervenció puntual en un habitatge, local o recinte

Intervenció puntual en un habitatge, local o recinte, consistent en la solució d'incidència o reparació d'avaria o defecte puntual en un element constructiu o instal·lació, amb una dedicació màxima de 2 hores. Inclou desplaçament.

67,70 €
RE0132

IPE-120 Ladnaca metàl·lica i capa de compressió. E: 15 cm.

Formació de Metal Ladnaxanca, cantant 15 cm, compost per: bigues d'acer laminat en calent UNE-EN 10025 S275JR, en perfils senzills, IPE 120, treballat i muntat en taller, amb la preparació de superfícies SA21 / 2 de grau segons UNE -in ISO 8501 -1 i aplicació posterior de dues mans preparades amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 30 micres per mà; Bard de doble ceràmica de 100x25x3,5 cm, incloent part proporcional de peces especials; Capa de compressió de formigó de formigó armat de 7 cm, feta amb formigó HA-25 / B / 20 / IIA fabricat, amb formigó 250L, i abocament manual, volum de formigó 0.10 m³ / m², acer Une -in 10080 b 500 s en zona de reforç negatiu, Import de 1,8 kg / m³ i malla electrosolded Me 20x20 Ø 5-5 B 500 t 6x2.20 UNE-EN 10080, com a armadura de lliurament. Fins i tot el muntatge i el desmuntatge del sistema d'encofrat i la part proporcional de la preparació de vores, soldadura, retallades, peces especials, diferència i reparació sobre el treball de la quantitat de retoc i / o mal funcionament s'originen per motius de transport, manipulació o muntatge, amb el mateix grau de preparació de superfícies i imprimació.

114,54 €
REU0817u

joc d'accesoris per al bany

100,00 €
RE0143m

Joist de formigó inferior de la cara estructural Sano.

Sanoado de formigó o ceràmica Joísthip per demolició del recobriment existent, tall dels tancaments o particions internes que s'estribueixen contra ella, neteja del suport fins al formigó o base de la sabata, desinfectat des de les zones traspassades per la corrosió, armadura passivada amb un Primer inhibidor Sika Ferrogard-903 Corrosió o recobriment similar i recompost amb un morter estructural de resistència alta i retracció controlada sika superior o estructurita de la casa Thoro o similar. Fins i tot es necessiten mitjans de material i auxiliars per a la seva execució, revestiments similars als que existien abans de l'actuació i acabats finals. Completament executat.

18,28 €
REU0451m

Joist presentat, T-18, LMedia = <4 m, segons UNE-EN 15037-1.

4,84 €
REU0452m

Joist presentat, T-18, LMedia = 4/5 m, segons UNE-EN 15037-1.

5,17 €
REU0453m

Joist pretensada, T-18, LMedia = 5/6 m, segons UNE-EN 15037-1.

5,89 €
REU0065m

Junta de segellat per a plaques d'acer.

0,90 €
REU0777kg

Kimicover Fix, Bicomponent Epoxi Resina Primer, en vaixells de 6 i 18 kg, (A + B), per a fulls de fibra de carboni Kimitech-Plate, rendiment de 0,05 kg / ml

10,36 €
REU0779kg

Kimitech-EP-TX, adhesiu de bicomponent trixotròpic basat en resines epoxi (rendiment de 1,9 kg / m² i gruix MM, 0,40 kg / ml) subministrat en vaixells de 10 i 20 k (A + B)

9,74 €
REU0778m

Kimitech-placa, fulla de fibra de carboni, 50 mm d'ample i 1,4 mm de gruix, subministrat en rotllos de 50 ml. Per reforçar les estructures, rendiment de 1,10 ml

31,56 €
REU0691u

Kit de muntatge per a fusta sòlida exterior, composta per un clip d'acer inoxidable, en forma d'omega, per al muntatge de les taules, i cargol d'acer inoxidable, per fixar el clip al Ravel i al material auxiliar per a la fixació de clips.

0,22 €
REU0730

La cua flexible de morter de carpetes mixtes, per a la capa de capa gruixuda de peces ceràmiques en parets verticals exteriors, segons UNE-EN 12004.

82,00 €
RE0236u

La maçoneria ajuda a la falla de la fusteria externa <3 m²

Mason SIDA a Falcado Façana Fuster estranger, dimensions <3 m², p.p. Mitjans auxiliars, materials, botigues i subhastes, fins i tot retirada de l'excés de material i neteja final.

53,65 €
RE0062u

La maçoneria facilita una fusteria interior de fins a 3 m²

La maçoneria ajuda a un elevat de fusteria interior menor de 3 m², sense recuperació, fins i tot retirada de l'excés de material i neteja final, amb càrrega de contenidors per al transport a l'abocador.

22,10 €
REU0751

Lama llistada d'alumini lacat en blanc, horitzontal, amplada de 130 mm, amb separació de 20 mm, per a fals sostre gravable amb marc ocult.

23,18 €
REU0437u

Làmpada fluorescent compacta TC-L de 24 W.

4,35 €
REU0528h

Lampista assistent.

16,10 €
REU0674u

Lavabo d'acer inoxidable de 2 pica, 800x490 mm, per a taulell de cuina, amb aixetes d'acer inoxidable d'acabat brillant, compost per aerador, canonada giratòria, vàlvula amb drenatge, sifó i enllaços d'alimentació flexible.

115,35 €
REU0667u

Lavabo de porcellana sanitària, amb dipòsit baix, sèries bàsiques, color blanc, amb seient lacat i tapa, mecanisme de descàrrega de 3/6 litres, amb fixació i colze d'evacuació, segons UNE-EN 997.

149,75 €
RE0353u

Lavabo de ventilació mecànica, amb extractor S & P Silent 100 m³ / h.

Subministrament i instal·lació d'extractor de ventilador d'aire forçat, S & P Silent Unit 100 (100 m³ / h) incloent P.P. 1,50 m biflex conducte 110 alumini a l'aire lliure o derivació; Extractor connectat a la línia elèctrica i comuna amb l'interruptor dependent. Totalment instal·lat en fals sostre, connectat i comprovat el seu funcionament correcte.

124,04 €
REU0630u

Lavabo sanitari de porcellana, amb dipòsit baix i sortida per a connexió horitzontal, sèries de roca de la Giralda, color blanc, 390x680 mm, seient i tapa lacat d'acer inoxidable.

196,00 €
RE0378u

Lavabo sifònic per a banys, terrasses o patis

Lavabo sifònic per a banys, terrasses o patis, amb sortida horitzontal o vertical de diàmetre 50 mm i unió per partit enganxat. Amb el cos de PVC i la graella d'acer inoxidable. D'acord amb DIN 19599 i DIN 1299. Amb la velocitat d'evacuació de 0,43 LIS, segons ISO DIS 9896. Fins i tot la reparació global.

149,05 €
REU0109d

Lloguer de molí elèctric, gran.

5,30 €
RE0109d

Lloguer de plataforma elevadora articulada amb cistella 18/21 m. altura.

Lloguer de cistella diaris elevació de braç articulat de 18-21 m d'alçada alt. Fins i tot una part proporcional de l'assegurança de manteniment i de responsabilitat civil.

142,14 €
RE0073d

Lloguer de plataforma elevadora articulada amb cistella 26 m. altura.

Lloguer de lloguer de plataforma elevadora articulada amb cistella 2 operadors, de 26 m de treball superior. Fins i tot una part proporcional de l'assegurança de manteniment i de responsabilitat civil.

170,57 €
RE0075d

Lloguer de plataforma elevadora articulada amb cistella de 36/42 m. altura.

Lloguer de lloguer de plataformes elevadores articulades amb cistella de 2 operadors, 32/42 m alçada d'alçada. Fins i tot una part proporcional de l'assegurança de manteniment i de responsabilitat civil.

199,00 €
RE0110u

Lloguer de plataforma elevadora de PTD, 18 m. altura.

Plataforma de lloguer diària per a tisores PTD de 18 m d'alçada de treball alt. Fins i tot una part proporcional de l'assegurança de manteniment i de responsabilitat civil.

200,85 €
RE0105u

Lloguer de plataformes suspeses. 2-8 ml.

Lloguer, per a 30 plataformes de calendari, per a una plataforma de 30-8 m de longitud, formada per un o més mòduls d'amplada de 90 cm, per treballar en parets verticals de fins a 30 m d'alçada, compost de vorejant, baranes, ascensor, cables i suspensió Estructura, sistema anticard, suspensió Davit i altres dispositius de seguretat. Fins i tot revisió mensual, per garantir les seves condicions d'estabilitat i seguretat.

306,17 €
RE0613u

Lloguer diari de 100 puntals metàl·lics telescòpics

Lloguer diari de 100 puntals metàl·lics telescòpics, de fins a 5 m d'alçada.

5,15 €
REU0734d

Lloguer diari de lloguer16 Plataforma d'elevació de braç articulat de 16 m alçada màxima de treball, amb cistella 142x76 cm i càrrega màxima de 225 kg, incloent la repercussió de lliurament-retirada i assegurança de responsabilitat civil.

99,75 €
REU0022d

Lloguer manual de gran molinet, amb discs de tall

6,10 €
RE0232u

Lluminària d'emergència IP42 70Lux

Subministrament i instal·lació de la lluminària d'emergència, per a paret adjunta, amb tub lineal fluorescent, 6 W-G5, flux de llum 70 lumens, 245x110x58 mm habitatge, classe II, IP 42, amb bateries NI-CD d'alta temperatura, autonomia 1 h, 230 v Energia , Load Time 24 h. Fins i tot accessoris, elements d'ancoratge i material auxiliar. Totalment muntat, connectat i provat.

53,79 €
RE0334u

Lluminària d'emergència IP42 70Lux

Subministrament i instal·lació de la lluminària d'emergència, per a paret adjunta, amb tub lineal fluorescent, 6 W-G5, flux de llum 70 lumens, 245x110x58 mm habitatge, classe II, IP 42, amb bateries NI-CD d'alta temperatura, autonomia 1 h, 230 v Energia , Load Time 24 h. Fins i tot accessoris, elements d'ancoratge i material auxiliar. Totalment muntat, connectat i provat.

53,79 €
REU0220u

Lluminària d'emergència, amb fluorescent lineal TB, 6 W-G5, flux lluminós 155 lúmenes, cas de 245x110x58 mm, classe II, IP 42, amb bateries d'alta temperatura Ni-CD, 1 h Autonomia, 230 v Power Power Time 24 h, fins i tot marc per inserir.

58,80 €
REU0639u

Lluminària d'emergència, amb toc lineal fluorescent, 6 W-G5, flux de llum 70 lúmenes, cas de 245x110x58 mm, classe II, IP 42, amb piles d'alta temperatura NI-CD, 1 h Autonomia, 230 v Power Power Time 24 h.

42,00 €
REU0436u

Lluminària de paret, tipus Applique, 402x130x400 mm, per a 1 llum fluorescent TC-L de 24 W, amb cos de lluminària formada per perfils d'alumini extrusos, termosamel, blanc; Reflector de bedmark thermo blanc; difusor de policarbonat amb full microperforat; Protecció IP, Aïllament de classe F i rendiment superior al 65%.

120,38 €
REU0432u

Lluminària de sostre de downlight, diàmetre de 250 mm, per 2 26 W Làmpades fluorescents TC-D; Amb tanca exterior i cos d'alumini injectat, color blanc, de color blanc; Reflector d'alumini d'alta puresa i llast magnètic; Protecció IP i classe d'aïllament F.Lluminària ocular de toro, 10 cm de diàmetre, dulx 13w, tipus de bull-ulls de motor per a estalvi fluorescent (amb broquet e-27) o 13w dulux, fabricat en injecció d'alumini amb o sense vidre segons model. Inclou llum (s) i magnètica o magnètica Balast electrònic a les eleccions.

89,76 €
RE0202u

Lluminària de tipus incorporada. 250 mm.

Subministrament i instal·lació de suaus de llums de sostre, 250 mm de diàmetre, per a 2 llums fluorescents TC-D de 26 W; Amb tanca exterior i cos d'alumini injectat, color blanc, de color blanc; Reflector d'alumini d'alta puresa i llast magnètic; Protecció IP 20 i aïllament de classe F. Fins i tot llums, accessoris, fixadors i material auxiliar. Totalment muntat, connectat i comprovat

120,41 €
REU0435u

Lluminària ocular de toro, 10 cm de diàmetre, dulx 13w, tipus de bull-ulls de motor per a estalvi fluorescent (amb broquet e-27) o 13w dulux, fabricat en injecció d'alumini amb o sense vidre segons model. Inclou llum (s) i magnètica o magnètica Balast electrònic a les eleccions.

23,35 €
REU0162u

M12 Nut hexagonal galvanitzada M12.

0,09 €
REU0702

Machembraded Lama de 2180x200x14 mm, per a parquet flotant de fusta, constituït per tres capes enganxades entre si: capa base o suport format per una pel·lícula especialment tractada amb protecció contra la humiditat; Una capa intermèdia formada per un tauler de fusta contraxapada, especialment tractada, de 11 mm de gruix i una capa noble o ús de roure de 3 mm de gruix, 2 pastilles, acabades amb vernís setinat. Segons UNE-EN 13810-1 i UNE-EN 14342.

29,15 €
RE0061u

Maçoneria Ajudes a Balcado de Carpinteria Exterior principal de 3 m².

La maçoneria ajuda a la fusteria externa caiguda superior a 3 m², incloent la retirada de l'excés de material i la neteja final.

103,47 €
RE0210

Maestra destacada, amb morter de ciment.

Recobriment de parets interiors i exteriors amb un emmagatzematge mapat de morter industrial per a guix, 15 mm de gruix, gris, acabat llis, per a l'encarnació de la capa base en recobriments continus, acabats frugats, gruix de 15 mm, aplicat manualment, armat i reforçat amb anti -Alcalis malla en canvis de material i de fronts forjats.

26,70 €
RE0038

Magatzem de formigó armat de 12 cm a l'ascensor.

Formació de formigó armat continu de 12 cm de gruix, elaborat amb formigó HA-25 / B / 20 / IIA fabricat al centre, realitzat i de malla electrosolded Me 20x20 Ø 5-5 B 500 t 6x2.20 Une- in 10080, aprovat separadors; Per a la profunditat de l'ascensor, fins i tot proporcional del suport del suport, ampliació i superfície vibrada de formigó.

53,92 €
REU0535

Malla de 31x31 mm, acer de 1,5 mm galvanitzat, per al presumpte formigó armat.

0,98 €
REU0403

Malla de fibra de vidre, llum de 10x10 mm, anti-alcalis, de 200 a 250 g / m² de massa de superfície i 750 a 900 micres de gruix, amb 25 kp / cm² de resistència a la tracció, per muntar els morters monocapa.

2,42 €
REU0227

Malla de fibra de vidre, llum de 10x10 mm, anti-alcalis, de 200 a 250 g / m² de massa de superfície i 750 a 900 micres de gruix, amb 25 kp / cm² de resistència a la tracció, per muntar els morters monocapa.

2,41 €
REU0273m

Malla de fibra de vidre, reforç, 55 g / m², 0,1 mm de gruix

0,95 €
RE0079

Malla de microfibra, protecció de treballs verticals

Subministrament, col·locació i desmuntatge de malla protectora en obres verticals, constituïdes per malla de fibra de micro alta densitat, incloent fixacions i ancoratges a punts fixos. Sense incloure el lloguer diari.

3,23 €
REU0364

Malla de teixits de fibra de vidre MV-55

1,78 €
REU0654

Manta de llana de roca LR 40 mm de gruix i densitat de 50 mm.

4,25 €
REU0296u

Manteniu-vos compostos de taco i cargol 5x27.

0,06 €
REU0190u

Maó de ceràmica buida doble, per a recobriment, 33x16x7 cm, segons UNE-EN 771-1.

0,20 €
REU0189u

Maó de ceràmica perforada (Honeycomb), per a recobriment, 24x12x9 cm, segons UNE-EN 771-1.

0,19 €
REU0354u

Maó perforat no vist des de 24x11,5x9 cm

0,21 €
REU0782

Mapa de vidre de vidre de vidre mapegrid

6,12 €
REU0768h

Màquina d'injecció de lloguer per a bombament de morter estructural en reforç de les bigues, tipus MVV-MVH Mecanoviga o similar.

3,50 €
REU0274

Màquina de neteja amb pressió superficial exterior, karcher 4 bars

0,90 €
REU0051h

Màquina per insuflació de la insuflació en les cambres d'aire.

12,95 €
REU0482h

Màquina, 2 Tn Front descàrrega dumper. De càrrega útil.

9,45 €
REU0692h

Màquina, aplicació Sander en paviments de fusta, equipats amb rotllos per a paper de vidre i sistema de succió.

4,25 €
REU0388h

Màquina, grup de generadors trifàsics 45 quilovatios insonoritzats

5,34 €
REU0540h

Màquina, pintura Sander equipada amb barbers de metall.

2,90 €
REU0132h

Màquina, rodet de compactador 12 Tn.

26,00 €
REU0247u

Marc de ferro i tapa de ferro 550x500 mm, per a registrador.

62,00 €
RE0039m

Marquesa d'objectes protectors anti-aliments per a la protecció de la vorera. Amb lloguer durant 1 mes.

Subministrament, muntatge i desmuntatge de protecció anti-segellada d'objectes, formats per estructura tubular basada en marcs o mòduls de perfils metàl·lics galvanitzats, formació de passatge més baix, visera inclinada i inclinats a 30 ° i voladís a 1,50 m, plaques metal·lic de classificació transversal i fixats a marcs, recolzats en cargols d'anivellament i placa base, incloent la senyalització de l'àrea de treball

32,04 €
REU0184h

Martell pneumàtic devastador

4,08 €
REU0209u

Massilla d'asfalt elastomèric

40,00 €
REU0126

Mate Glass 5 mm. 4 trepants.

70,00 €
REU0642u

Material auxiliar per a la col·locació de gots.

1,26 €
REU0080u

Material auxiliar per a la col·locació de gots.

1,26 €
REU0434u

Material auxiliar per a la instal·lació d'accessoris d'il·luminació.

1,10 €
REU0633u

Material auxiliar per a la instal·lació d'aparells sanitaris.

1,80 €
REU0465u

Material auxiliar per a les canaletes i baixades de les instal·lacions d'evacuació d'evacuació de placa d'acer

2,50 €
REU0314u

Material auxiliar per al muntatge i la fixació a l'obra de canonades de PVC, sèrie B, 110-160 mm de diàmetre.

2,12 €
REU0307u

Material auxiliar per al sanejament, per a la col·locació de pups siphonics de PVC

0,95 €
REU0527u

Material auxiliar per canaletes i baixades d'instal·lacions d'evacuació d'acer galvanitzat.

2,60 €
REU0504u

Material auxiliar per canaletes i descens de les instal·lacions d'evacuació de zincànies.

2,10 €
RE0023

Material d'adherència de rajoles picades

Demolició del morter de ciment com a material de matrícula de rajoles a la coberta, amb mitjans manuals, fins i tot retirada de runes i càrrega en camió o contenidor, sense incloure el transport a l'abocador.

4,70 €
REU0591u

Material per a instal·lació elèctrica d'un punt d'interrupció, conmutació o base d'endoll, incloent repercussió de punts de llum, cablejat, caixes de registre i mecanismes de qualitat standard.

12,00 €
REU0613m

MDF Galce, acabat de melamina blanca, 90x20 mm.

3,36 €
REU0615m

MDF intermitent, amb acabat de melamina, blanc, 70x10 mm.

10,00 €
REU0774kg

Mecanoviga System, morter per agitar alades, tipus MVH 491-680, subministrat en bosses de 25 kg.

0,38 €
REU0809

Membrana impermeabilitzant aplicat de manera líquida i en calent, basat en betuns modificats amb polímers, i que conforma un revestiment elàstic totalment adherit al suport, segons DITE -07/0131 i està compost per: Capa de màstic POLIBREAL®, de gruix mínim 3 mm i un consum de 4 kg / m2; làmina interna separadora d'alumini llis gruix no inferior a 30 micres; capa de màstic POLIBREAL®, de espesor mínimo 3mm y un consum de 4 kg/m2; làmina externa de reforç de film de polièster de 50 micres

8,50 €
REU0456

Mesh electrosolded Me 20x20 Ø 5-5 B 500 t 6x2.20 UNE-EN 10080.

1,85 €
REU0193

Mesh electrosolded Me 20x20 Ø 5-5 B 500 t 6x2.20 UNE-EN 10080.

2,05 €
RE0587u

Mesurament i control de moviments en fissures, juntes, etc. (10 UI)

Campanya de mesurament, control i seguiment de moviments verticals, horitzontals i rotacionals de fissures, esquerdes, juntes de dilatació, cobertes o superfícies, en edifici o local amb 10 unitats d'inspecció, consistent en la instal·lació de fissurímetres de 2 direccions, registre de lectures trimensuals durant un any i elaboració d'una acta on es documentarà la situació i fotografia de cada registre, les lectures periòdiques i unes conclusions o recomanacions prèvies sense caràcter pericial. Inclou: fissurímetres de 2 direccions (2 dispositius per cada unitat d'inspecció, aproximadament), amb resolució 0,1 mm i rang 5/2 cm, fabricat en polièster i resistent a la intempèrie, visites i desplaçament. No inclou: la redacció d'informe o dictamen pericial, ni mitjans auxiliars per a altures superiors a 3 m ni la restitució de revestiments.

632,07 €
RE0369%

Mesures en gestió de residus al lloc

Mesures de gestió de residus per ser adoptada per l'empresa contractista de les obres perquè pugui dur a terme les seves obligacions en aquest camp, facilitant el seu desenvolupament sota el control del coordinador de gestió de residus durant l'execució de l'obra, d'acord amb els estudis corresponents i plans i amb el Reial decret 105/2008, de l'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

1,55 €
RE0134%

Mesures sobre seguretat i salut al lloc

Mesures de seguretat i salut per adoptar l'empresa contractista de la companyia perquè pugui dur a terme les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament sota el control del coordinador de seguretat i salut durant l'execució del treball, d'acord Amb els estudis i plans corresponents i amb el Reial decret 1627/97 del 24 d'octubre, incloent-hi la seguretat editorial i el pla de salut.

2,58 €
NVU0008u

Micròfon de solapa TG L55C de Beyer.

122,00 €
REU0411kg

Millora de l'adhesiu de ciment, C2 Te, amb lliscament reduït i temps obert ampliat, segons UNE-EN 12004, color gris

0,65 €
REU0421kg

Millora de l'adhesiu de ciment, C2 Te, amb lliscament reduït i temps obert, ciment compost, arids seleccionats, additius i resines especials, per a capa fina de capa de paviment de pedra natural.

1,25 €
REU0100kg

Millora de l'adhesiu de ciment, C2, segons UNE-EN 12004, color gris.

0,41 €
REU0671u

Mineria d'aixetes amb cartutx de ceràmica per a dutxa de bany, sèrie bàsica, acabat crom, compost d'inversors, telèfon flexible de 1,50-1,70 m i suport articulat, segons UNE-IN 200

51,65 €
REU0127h

Mini Excavadora retro JCB 1CX Cazo / pala de carregador.

31,50 €
REU0406m

Mirall bisellat.

3,75 €
RE0209

Mirall de lluna incolor, 3 mm

Subministrament i col·locació de mirall de lluna incolor, de 3 mm de gruix, amb pintura de protecció, color plata, a la cara posterior, fixada mecànicament a la medul·la. Fins i tot pedreres perimetral, bisell perimetral, trepants, cargols i grapes de subjecció.

74,54 €
REU0404

Mirall incolor de plata, 3 mm.

29,50 €
RE0128

Mix de residus de transport, en contenidor 4 m³

Transport de barreja sense valoració de residus inerts produïts en obres de construcció i / o demolició, amb un contenidor de 4,2 m³, un abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa al centre de treball o valoració o eliminació de residus.

36,62 €
REU0021d

Model comercial pesat

35,00 €
RE0298u

Modelització del comportament d'una estructura (10 UI)

Modelització del comportament d'una estructura de fusta, acer, formigó armat o mixta, incloent el seu fonament, per a un edifici o local amb 10 unitats d'inspecció, consistent en el càlcul de sol·licitacions, tensions i deformacions derivades de l'aplicació de les accions previstes pel seu ús i per la normativa corresponent, a partir de les dades obtingudes en una campanya prèvia de determinació de geometria, inspecció i documentació de fissuració i deformacions de l'estat actual, execució de cales i assaigs de laboratori, i comprovació dels coeficients de seguretat derivats d'aquest anàlisi. Inclou: anàlisi de documentació sobre estat actual, visita del tècnic calculista per a inspecció de l'immoble (amb una intensitat d'inspecció mínima de 6 unitats d'inspecció), memòria de càlcul i informació gràfica de suport, conclusions i recomanacions. No inclou la definició, en el seu cas, del reforç o manteniment de l'estructura, que serà matèria del corresponent projecte d'execució, ni la direcció o assistència tècnica en la fase d'execució.

2.242,68 €
REU0305

Modificat Bitum Blade SBS, UNE-EN 13707, LBM (SBS) -40 / FP (140), amb una armadura de polièster no teixida de 150 g / m² sense teixir, superfície sense protecció

5,64 €
REU0061

Molsa de llana de vidre no higroscòpica coberta per una de les seves cares amb un vel de vidre reforçat, segons UNE-EN 13162, 60 mm de gruix, resistència tèrmica de 1,5 m² / W, conductivitat tèrmica 0,04 W / (MK), per a aïllament de metall doble Sistemes de fulls.

3,56 €
REU0729u

Monocomponent basat en poliuretà, blanc, 600 ml, tipus F-25 HM, F-25 HM, molt adherent, amb altes propietats elàstiques, resistents a l'envelliment i els raigs UV.

9,10 €
REU0790kg

Monocomponent Ciment Mortar Betonfix GS Un, en bosses de 20 kg, de Kimia

2,04 €
REU0789kg

Monocomponent Mortar Betonfix D15 Segons els requisits de marcatge CE per a la intervenció de suavitzat en formigó armat i maçoneria. Granulometria màxima de 0,5 mm * (0,3 mm), en bosses de 25 kg, consum de 1,7 kg / mm de gruix i superfície m².

0,81 €
REU0117kg

Monoyer de morter de calç, mestre ibercal 450 Thermo dbblok, compost de calç hidràulic natural, calç hidràulic d'alta calci, sorra de sílice, calcits cristal·litzats, minerals lleugers, pigments inorgànics i additius especials, tipus oc csii w2, segons UNE-en 998- 1; Aplicar manualment o per projecció mecànica, com a acabat decoratiu de la revocació.

0,79 €
REU0372

Mortar de ciment M-10

94,86 €
REU0769kg

Mortar de la reparació de fluids R4 PCC Aplicatec, per a reparacions estructurals de fins a 70 mm de gruix.

1,05 €
REU0253kg

Mortar Sikatop 122 / s, Saco de 28 kg.

1,59 €
REU0034kg

Morter anticarbonat sikaguard-550w elastocolor.

3,00 €
REU0581

Morter autonivellant CT - C10 - F3 segons UNE-EN 13813, basat en el ciment, per gruix de 4 a 10 cm

86,66 €
RE0213

Morter de ciment picat, a les parets interiors.

Ciment picat, aplicat a una medul·la vertical interior de fins a 3 m d'alçada, amb un martell elèctric, eliminant completament sense deteriorar la superfície de suport que es descobrirà i es prepararà per a un recobriment posterior. Fins i tot part proporcional de la neteja manual amb truges dures, recollida, eliminació i càrrega manual de residus en camió o contenidor.

8,86 €
REU0226kg

Morter de ciment, color gris, compost de ciment, arids i additius seleccionats, tipus GP CSII W2 segons UNE-EN 998-1.

0,21 €
REU0050kg

Morter de ciment, color gris, compost de ciment, arids i additius seleccionats, tipus GP CSII W2 segons UNE-EN 998-1.

0,22 €
REU0549kg

Morter de fluids de dos components basats en la resina epoxi, amb Durener de Amina, sense retracció, per a ancoratges i farcits, segons UNE-EN 1504-6.

9,50 €
REU0103kg

Morter de la junta cimentària amb alta resistència a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda, CG2, per a la junta mínima entre 1,5 i 3 mm, segons UNE-EN 13888.

0,98 €
REU0488kg

Morter de monocapes per a la impermeabilització i la decoració de façana, acabat raspat, color blanc, ciment compost, additius, resines sintètiques i càrregues minerals, tipus OC CSIII W2, segons UNE-EN 998-1.

0,40 €
REU0045kg

Morter de monocote suau, color blanc.

0,72 €
REU0426kg

Morter de rejuntura per a revestiments, interiors o exteriors, pedra natural, polit o polit, compost de ciment, àrids de marbre basat en pols, pigments resistents alcalins i additius especials.

1,80 €
REU0112kg

Morter de rejuntura per a revestiments, interiors o exteriors, pedra natural, polit o polit, compost de ciment, àrids de marbre basat en pols, pigments resistents alcalins i additius especials.

1,88 €
REU0035u

Morter de resina, SIKA Monòtop 620 bossa de 25 kg gris.

20,86 €
REU0031kg

Morter de resines estructurals, aplicació de producte R4, en bosses de 25 kg.

0,65 €
REU0346l

Morter de resines sintètiques

3,82 €
REU0413kg

Morter de taula ciment, CG1, per a la junta mínima entre 1,5 i 3 mm, segons UNE-EN 13888.

0,72 €
REU0237kg

Morter de taula ciment, CG1, per a la junta mínima entre 1,5 i 3 mm, segons UNE-EN 13888.

0,71 €
REU0169kg

Morter de Vermiplaster, per a la protecció passiva contra el foc, sac de 20 kg.

0,61 €
REU0402kg

Morter industrial per a guix, 15 mm de gruix, color gris, acabat suau, compost de ciment d'alta resistència, agregats seleccionats i altres additius, GP tipus CSIV W0, segons UNE-EN 998-1.

0,68 €
REU0757

Morter retardant de flama, reacció a la classe A1, segons R.D. 110/2008, ciment compost en combinació amb perlita o vermiculita, per a la protecció passiva contra el foc per projecció.

255,00 €
REU0212

Morter retardant de flama, reacció a la classe A1, segons R.D. 110/2008, ciment compost en combinació amb perlita o vermiculita, per a la protecció passiva contra el foc per projecció.

245,00 €
REU0114l

Morter Revoco, aïllament tèrmic i acústic, repel·lent i transpirable, DBBLOK Termocal, compost de calç, exfanded perlita, exfoliar microesferes de vermiculita i vidre buides, GP tipus CSIII W2 T1, segons UNE-EN 998-1, densitat de 455 kg / m³ , Calor específic 823 J / KGK i conductivitat tèrmica 0.068 W / (MK); Aplicar per projecció mecànica.

0,83 €
REU0481kg

Morter rodant, color gris natural, compost de ciment, agregats de quars seleccionats, pigments orgànics i additius, amb una densitat aparent de 1330 kg / m³, una força de compressió de 75.000 kN / m² i una resistència a l'abrasió amb el mètode Böhme joins-13892-3 de 10,9 cm³ / 50 cm².

0,46 €
REU0587kg

Morter rodant, Masterstop 100 BASF Construcció química química, gris natural, ciment compost, agregats de quars seleccionats, pigments orgànics i additius, amb una densitat aparent de 1330 kg / m³, una resistència a la compressió de 75000 kN / m² i una resistència a l'abrasió amb el mètode Böhme UNE -En 13892-3 de 10,9 cm³ / 50 cm².

1,80 €
REU0608kg

MunerFiller F-1 GLS Knauf Board Pasta, segons UNE-EN 13963.

1,45 €
RE0261m

Muntatge i desmuntatge bastides, al pati interior

Muntanyes i desmuntades bastides penjades a la façana a l'alçada de 25 ml, incloent la instal·lació amb contrapesos superiors, manteniment, safata de protecció més baixa, sistemes de seguretat i transport.

174,40 €
RE0101u

Muntatge i desmuntatge de bastides de façana tubular, 250m².

Muntatge i desmuntatge de bastides tubulars normals, tipus multidireccional, fins a 10 m alçada màxima de treball, formada per una estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicació d'elements verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; Per a l'execució de façana de 250 m², segons plans de muntatge, tenint en compte una distància màxima de 20 m entre el punt de descàrrega dels materials i el punt més allunyat del muntatge. Fins i tot proporcional part de la xarxa flexible de muntatge i desmuntatge, monofilament de mosquiteres, 100% polietilè, accessoris, sistemes de protecció, ancoratges i reposició. Assemblea, desmuntatge i lloguer durant el primer mes.

1.996,88 €
RE0356

Muntatge i desmuntatge de bastides penjades estandarditzades

Muntatge i desmuntatge de bastides estandarditzades, totalment aprovades i legalitzades en compliment de la seguretat i salut de la construcció, des de la coberta general plana de l'edifici, que consisteixen en una plataforma de treball de 250x60 cm, barana, transformada diversista de 500 kg / vostè, elevació i descendència Trughes amb fre i dispositiu, guia, cables d'acer, ganxos i herbes. En àrees de difícil accés, es durà a terme per tècniques de recollida verticals, amb operadors lligats a l'arnès mitjançant equips de seguretat aprovats per la CEE, grans safates de xarxa de paracaigudes i la instal·lació de les xarxes i / o malles de protecció vertical corresponents, en microfibra de material Tipus; Unitat totalment instal·lada i amb les mesures de seguretat provades i verificades segons la normativa vigent.

8,59 €
RE0107u

Muntatge i desmuntatge de carpa per a ritme de vianants. 15 ml estirament.

Muntatge i desmuntatge d'estructura de protecció per al pas de vianants, amb un pas lliure d'1,5 m d'ample i 3,0 m d'alçada, formada per una estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, amb sostre superior per a la protecció de vianants, i angle de visera 45 ° per evitar la caiguda d'objectes, preparats Per a la col·locació posterior d'una bastida d'alçada que servirà de base per a la implementació de 15 m de façana, segons els plans de muntatge. Fins i tot accessoris, sistemes de protecció, ancoratges i substitucions.

550,17 €
RE0260m

Muntatge i desmuntatge de la bastida penjada, a la façana externa.

Muntanyes i desmuntades bastides penjades a la façana a l'alçada de 25 ml, incloent la instal·lació amb contrapesos superiors, manteniment, safata de protecció més baixa, sistemes de seguretat i transport.

51,60 €
RE0104u

Muntatge i desmuntatge de plataforma suspesa. 2-8 ml.

Muntatge i desmuntatge de plataforma de tracció motoritzada suspesa, de 2-8 m de longitud, formada per un o més mòduls d'amplada de 90 cm, per treballar en parets verticals de fins a 30 m d'alçada.

980,25 €
RE0579u

Neteja de façana

Netetja de façana en estat de conservació regular, mitjançant l'aplicació sobre la superfície de llança d'aigua a pressió, freda, calenta o vapor d'aigua i raspall tou d'arrels. Es començarà per les parts altes linealment, aplicant el tractament per franges horitzontals completes de 2-4 m d'altura, netejant amb aigua abundant els detritus que s'acumulen a les zones inferiors, afectant a tots els elements, considerant un grau de dificultat normal. En cas d'existir dificultats per a l'ús d'aigua, es netejarà en sec. Fins i tot brancals i motlures. S'eliminaran tambè totes les taques, sals, eflorescències salitroses que pugueren trobar-se. Mesurada la superfície en projecció vertical.

64,82 €
REU0316l

Neteja de líquid per a connexions enganxades per tines adhesives i accessoris de PVC.

9,58 €
REU0704l

Neteja de pedra líquida o maçoneria, insecticida i fungicida

6,85 €
RE0375

Nivell d'entrenament base sobre fibrociment de cobertura

Formació de superfície plana a la coberta inclinada existent de plaques de ciment de fibra ondulada, que consisteix en la capa de gruix mitjà de recreació 6 cm alleujat amb Arlita armada, per crear una base plana inclinada i impermeabilització amb un full d'asfalt LBM-40 Protected Mineral FP, fins i tot perimetral Formació de parapages, abocament de l'arlita alleujat i armat amb malla 31x31 mm d'acer de 1,5 mm galvanitzat, mitjans auxiliars, bastides necessàries, retirada de l'excés de material i neteja total. Comproveu la vostra estanquitat.

45,95 €
REU0545

Noifiqueu la fusta de serra de pi (Pinus radiata), acabat raspallat, per a aplicacions estructurals, la qualitat estructural de la MEG segons la classe resistent a la UNE 56544, C-16 segons UNE-EN 338 i UNE-el 1912 i la protecció contra agents biòtics que corresponguin a la classe de penetració NP2 (3 mm a les cares laterals de l'Albuff) segons UNE-EN 351-1, treballat al taller.

550,00 €
REU0049kg

Núduls de llana mineral natural (NMN) sense aglutes, no adequades com a suport nutricional per al desenvolupament de fongs o bacteris, densitat de 35 kg / m³, conductivitat tèrmica 0.034 w / (Mc), Euroclasa A1 reacció contra incendis i capacitat d'absorció de curt termini Aigua <= 1 kg / m², segons EN 14064-1, per a injecció o farciment de càmeres.

2,55 €
RE0345

Obertura buida a la paret de fàbrica, becaris de reforç

Obertura de buits en paret de fàbrica de maons buits, amb retirada de residus i càrrega, sense incloure el transport a l'abocador.

63,91 €
RE0503u

Obertura de becaris en locals comercials

Obertura de buits a través de l'execució de la nova xarxa de col·leccionistes enterrats, a la reunió amb les particions de distribució particionada o interior, elaborades amb maó de ceràmica massiva o buida, amb retirada de residus i càrrega en contenidor portàtil a la carretera pública.

26,61 €
RE0508

Obertura i excavació de pous per a arcs nous

Obertura i excavació de pous per a la nova xarxa enterrada de col·leccionistes, formació de futbol a peu i passatge, variable d'amplada interior entre 50x50 i 80x80 cm. i la profunditat mitjana de 0,75 / 0,90 m, fins i tot la retirada manual de les terres existents i la càrrega en contenidor portàtil a la carretera pública, P.P. Recomanacions, nivells de nivell i pendents establerts mitjans del 2% dels punts d'origen a peu de peu i evacuació de punts de punt. Unitat totalment executada i preparada per rebre la canonada del col·leccionista.

47,78 €
RE0507m

Obertura i excavació de rases en col·leccionistes enterrats

Obertura i excavació de rases per a la nova xarxa de col·leccionistes d'amplada variable entre 0,60 m i 0,90 i la profunditat mitjana de 0,95 cm, fins i tot la retirada manual de les terres existents i la càrrega en contenidor portàtil a la carretera pública, P.P. Recomanacions, nivells de nivell i pendents establerts mitjans del 2% dels punts d'origen a peu de peu i evacuació de punts de punt. Unitat totalment executada i preparada per rebre la canonada del nou col·leccionista

44,08 €
RE0032u

Obertura mecànica a mà de maó de ceràmica a mà

Obertura mecànica a la paret de fàbrica de maó ceràmica, executat a mà, amb una secció perfilada de superfície màxima de 0,3x0,3 m, i el gruix màxim de 0,3 m, amb eliminació de residus i càrrega en camió o contenidor, sense incloure el transport a l'abocador, segons NTE / Add-13.

10,34 €
MOU0026h

Oficial 1a d'estructures i fàbriques de formigó armat .. nivell professional VIII (Font: IV).

17,93 €
MOU0019h

Oficial 1a de la revocació. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0059h

Oficial 1a de Serralleria. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0054h

Oficial 1a de Serralleria. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0005h

Oficial 1a en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0057h

Oficial 1ª Estructures. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0033h

Oficial 1a plaga. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0022h

Oficial 1a soldador. Nivell professional X (Font: IVE).

17,93 €
MOU0073h

Oficial 1er instal·lador de recobriments flexibles. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0055h

Oficial 1er muntador d'estructura metàl·lica. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0024h

Oficial 1er muntador d'estructuració metàl·lica. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0071h

Oficial 1er muntador prefabricat interior. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0011h

Oficial 1er muntatge de recintes industrials.

17,93 €
REU0584h

Oficial 1r Aplicador de morter autonivellant.

17,24 €
MOU0007h

Oficial 1r aplicador de productes aïllants.

17,93 €
MOU0029h

Oficial 1r aplicador de productes aïllants. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0036h

Oficial 1r Assembler falsos sostres. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0075h

Oficial 1r Crystal. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0049h

Oficial 1r Crystal. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0015h

Oficial 1r Crystal. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0031h

Oficial 1r electricista. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0038h

Oficial 1r Escacador. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0001h

Oficial 1r Escacador. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0047h

Oficial 1r fuster. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0035h

Oficial 1r lampista. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0013h

Oficial 1r Lassaller. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0042h

Oficial 1r Metall. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0003h

Oficial 1r pintor. Nivell professional X (Font: IVE).

17,93 €
MOU0040h

Oficial 2a construcció. Nivell professional IX (Font: IVE).

17,22 €
MOU0046h

Oficial 2a fontaneria. Nivell professional IX (Font: IVE).

17,22 €
RE0325m

Oient, estil de vida, estil de vida 10x2 cm, amb gicket.

Formació de pedra calcària abocant Capri o Almeria, de 110 a 150 cm de longitud, de 8 a 10 cm d'ample i de 2 cm de gruix, amb degoteig, recte i recte, amb pendent clar i incrustat a les brancals, que cobreixen els Sills, les protuberàncies Dels paments, les cornises de façana, etc., rebudes amb morter de ciment hidrofòbic M-10. Fins i tot p / p per a la preparació i regularització del suport amb morter hidrofòbic Morter M-10, retirat entre peces i articulacions amb les parets amb morter conjunt especial per a recobriments de pedra natural.

16,08 €
NVU0012u

Ordinador d'escriptori d'alt rendiment, amb processador Intel Core i7700, RAM 8GB DDR4, caixa semestra, disc dur sòlid de 228 GB, sistema operatiu domèstic de Windows 10.

1.197,00 €
NVU0002u

Ordinador portàtil ASUS i5 X541UV-XX104T1.

669,00 €
REU0733d

PAD Diari de lloguer 12 m Plataforma d'elevació de braç articulat d'alçada màxima de treball, amb cistella 142x76 cm i càrrega màxima de 225 kg, incloent el transport de repercussió de retirada de lliurament, manteniment i assegurança de responsabilitat civil.

84,50 €
REU0688

Panell de poliestirè rígid extruït segons UNE-EN 13164, amb mecanitzat lateral de superfície suau i rectal, 600x1250 mm i 50 mm de gruix, resistència tèrmica de 1,45 m² / W, conductivitat tèrmica 0.034 W / (Mc), 200 KPA Resistència en compressió, vapor d'aigua Factor de resistència de difusió 150, calor específic de 1400 j / kgk, euroclasa i reacció al foc.

5,80 €
REU0565

Panell de sandvitx de machembrad, compost de: 19 mm de gruix aigües impermeables a la part superior de la tauleta d'aglomerat, nucli aïllant d'escuma de poliestirè extruït de 100 mm de gruix de 100 mm i cara inferior de guix laminat.termochip 19-100-12

43,50 €
REU0582

Panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recta, 10 mm de gruix, resistència tèrmica 0,25 m²k / W, conductivitat tèrmica 0.036 W / (MK), per a la junta de dilatació.

1,05 €
REU0469

Panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte, de 20 mm de gruix, resistència tèrmica 0,55 m²k / W, conductivitat tèrmica 0.036 W / (MK), per a la junta de dilatació.

7,23 €
REU0561

Panell sandvitx de machembrad, compost per: Cara superior de la junta d'aglomerat de 10 mm d'hidròfon, 60 mm de poliestirè poliestirè de poliestirè aïllant de poliestirè aïllant i baixa cara lliure de foc.

38,80 €
REU0604

Panell semi-rígid de llana mineral, gruix de 45 mm, segons UNE-EN 13162.

2,80 €
REU0248u

Pantalla de dutxa frontal. Full lliscant amb fixat al mateix pla. Vidre temperat de 3 mm o acrílic. * Compatible amb la dutxa estàndard fixa. Tancament magnètic. Segellat de tauler. Sistema de doble guia. Rodaments inoxidables regulables. Drop de corrent d'expansió del sistema. Alçada de dimensions de 190 cm.

445,00 €
REU0705u

Pantalla de dutxa Profiltek o similar, 75x190 cm Panell fix, perfil blanc i cristall translúcid.

315,00 €
REU0797u

Pany amb bulb per a tecla de triangle, quartz

23,00 €
REU0618u

Pany de salsitxes, frontals, accessoris i cargols lligats, per a porta de pas interior, segons UNE-EN 12209.

11,30 €
REU0381

Paret manual picat Ciment gruixut interior <= 3 cm

9,88 €
RE0227

Parets de pedra saneses vistes a l'interior

Sanoado de parets de pedra, en tela d'habitatge interior, que consisteix en: buidar les articulacions de la pedra en una profunditat de 2 a 5 cm, en substitució de pedres i maons de degradat i neteja amb un raspall metàl·lic. Ompliu les articulacions, les llacunes i els ramats de la parèntesi amb el morter base en relleu, o directament amb els recobriments. Fins i tot la recollida, la retirada i les restes de càrrega i romanen generades en camions o contenidors

30,18 €
RE0370

Parets exteriors picades per Sanoado, superfície del 30%.

Parets exteriors picades per al sanejament, fins a l'eliminació completa de recobriments antics o de morter de ciment que estan solts, mal adherits o en mal estat, amb un gruix mitjà de 3 cm, executats per procediment mecànic per un petit martell pneumàtic alimentat amb compressor portàtil, o Manual a les àrees de difícil accés, incloent la retirada i la càrrega de residus sobre contenidors o camions i transport a l'abocador, mesuren la superfície completa sense deducció de forats.

10,84 €
RE0092

Partició d'estria a la paret mitjana amb plaques en forma d'asfalt.

Partició de tempestes de fins a 12 m d'alçada, formada per plaques d'asfalt 10 ones, perfil corrugat i color negre amb sistema de fixació directa, ordenació de plaques en filats superposats i fixats a la paret mitjana directament sobre el suport de ceràmica amb les ungles buides. Fins i tot part proporcional dels accessoris, subhastes i elements de fixació. Totalment muntat, amb eliminació de l'excés de càrrega i càrrega de contenidors. Sense considerar bastides ni mitjans de comunicació al tajo.

18,19 €
REU0698m

Partició de gres rústic, 8,00 € / m. Escales.

8,00 €
RE0263

Partició de maó de maó LH-7, que passa la subhasta buida

Partició d'un full de maó de maó de color de 7 cm de gruix, fet amb parts de plataformes de cant 24x11,5x7 cm de cant i rebudes amb morter de ciment M-5, amb segells d'1 cm de gruix, sense recobriment, fins i tot apostar, anivellar i aplicar, part proporcional de desbordaments, MEMS i trencaments, humitejat amb peces i neteja, tenint en compte un 3% de pèrdues i el 30% dels MEMS de morter, segons NBE-FL-90 i NTE-PTL.

12,71 €
RE0048

Partició interior, fàbrica de maó ceràmica per recobrir LH-11.

Formació de particions interiors de 1/2 gruix del peu, triple maó de ceràmica buida, per a recobriment, 33x16x11 cm, rebuda amb morter de ciment M-5. Fins i tot una part proporcional de la part interessada, l'anivellament i s'aplica, rebuda de tanques i precaucions, MEMS, trencaments, augment, mochetics i neteja.

20,95 €
RE0047

Partició interior, fàbrica de maó ceràmica per recobrir lh7.

Formació de fulla de partició interior de 7 cm de gruix de fàbrica, maó de ceràmica doble buida, per a recobriment, 33x16x7 cm, rebuda amb morter de ciment M-5. Fins i tot una part proporcional de la part interessada, l'anivellament i s'aplica, rebuda de tanques i precaucions, MEMS, trencaments, augment, mochetics i neteja.

23,11 €
RE0072

Passat a la paret de fàbrica sòlida, per lligar Zunco.

Es va filtrar perfilat a la paret de fàbrica de maó, amb un martell pneumàtic, amb un gruix inferior a l'amplada total de la paret, per a l'allotjament de zuncs lligats o conductes, sense inclinar-se, fins i tot la retirada de residus i la càrrega en camió o contenidor, sense Inclou el transport a l'abocador, segons NTE / add-13.

144,72 €
REU0461m

Passeig prefabricat de terratzo, L, per a interiors, ús normal, micrograno (inferior o igual o igual a 6 mm), color beix, de fins a 110 cm, amb una profunditat d'empremta digital de 23-32 cm i alçada de comptador de 13-20 cm Polit a la fàbrica, segons UNE-EN 13748-1.

31,33 €
REU0270m

Passos ceràmics de pedra 7x30 cm, monococcions antilliscants

5,25 €
REU0055kg

Pasta d'adherència, segons UNE-EN 14496.

0,58 €
REU0287kg

Pasta per a les articulacions, segons UNE-EN 13963.

1,26 €
REU0056kg

Pasta per a les articulacions, segons UNE-EN 13963.

1,26 €
REU0054

Paster prefabricat amb un panell de llana de roca de doble densitat, Labelrock 406.110 Rockwool, gruix 10 + 30 mm, resistència tèrmica 0,9 m²k / W, conductivitat tèrmica 0.034 w / (mk), calor específic 840 j / kgk, factor de resistència a la difusió de vapor d'aigua 1,3 i euroclasa A1 de reacció al foc.

14,26 €
RE0315

Paviment antilliscant de gres 41x41 cm, presa amb Sikabond T-8.

Paviment elaborat amb rajoles de gres antilliscant Monochoccion amb mesures aproximades de 30x30 cm, color i model per ser escollit per DOP., Presa amb Sikabond T-8, fins i tot amb llet de ciment, eliminació i neteja NTE / RSR-3. (Fins i tot part proporcional de Rodapie)

56,40 €
RE0066

Paviment de la demolició de terratzo, amb martell elèctric.

Demolició de paviments de terratzo, elaborats amb martell pneumàtic, retirada de residus i càrrega en camió o contenidor, segons NTE / add-10.

5,39 €
RE0346

Paviment de substitució per rajoles Gres 30x30. Amb capa gruixuda.

Substitució de paviment ceràmic amb junta mínima (1,5-3 mm) realitzada per 30x30 cm Monocoled Mitjana de vidre esmalt de vidre de vidre, col·locat en una capa gruixuda amb morter de ciment i cultivat amb routes de ciment (L), incloent talls, neteja i retirada de restes, segons Guia de rajoles NTE / RSR-2 i ceràmica (document reconegut per la Generalitat DRB 01/03)

37,72 €
RE0359

Pavimento autonivelante acabado con mortero rodadura.

Pavimento continuo autonivelante, color gris, realizado con hormigón de resistencia característica 15 N/mm², de consistencia fluida y tamaño máximo del árido 12 mm, de 5 cm de espesor de altura media, extendido, nivelado y alisado, capa de endurecedor, a base de áridos extraduros y cementos especiales, colocación del agente separador, posterior lavado con agua a presión, sellado superficial con laca y parte proporcional de juntas de retracción (módulos de 20 m²), realizadas con medios mecánicos, según NTE/RSC-6, Clase R4 según EN 1504-3, tipo tipo Sikafloor Level-66 o equivalente. Ejecución según los instrucciones del fabricante y el replanteo de la DF.

26,25 €
RE0360

Pavimento de mármol Blanco Macael, acabado pulido y abrillantado.

Pavimento de mármol Blanco Macael, despiece de 60x30 cm y 2 cm de espesor, calidad B, recibido con mortero de cemento y arena y cemento cola, incluso p.p. de rejuntado, apomazado con tapaporos sin abrillantar. Incluso rodapié de mármol Blanco Macael de medida 60 x 12 x 1 cm, cortado en pieza de 5 cm en esquinas redondas, tomado con mortero de cemento, apomazado sin abrillantar. Rampa, con pendiente de 14,1%, con acabado de resistencia al deslizamiento Rd: 35< Rd =45, clase 2 según CTE DB SUA-1.

93,70 €
MOU0023h

Pazó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE).

15,50 €
REU0572u

Peça ceràmica de subhasta lateral, per a rajoles mixtes, color vermell, segons UNE-EN 1304.

1,60 €
MOU0021h

Peça especialista de revocació. Nivell professional XI (Font: IVE).

15,50 €
RE0087

Peces picades Caravista de maó / plaquetes de 2 cm.

La superfície de maons ceràmics picats es va deteriorar caravista, a les façanes exteriors, i buidar-les en un gruix de 2 cm, per a la posterior col·locació en el seu lloc de plaquetes ceràmiques, incloent la retirada de residus i la càrrega en contenidor per al transport a abocador autoritzat.

11,26 €
RE0119m

Pedra de tensió de pedra calcària Capri 25x2 cm.

Formació de pedra calcària abocant Capri, de 110 a 150 cm de longitud, de 21 a 25 cm d'ample i 2 cm de gruix, amb degoteig, cara i desplaçament recte, amb pendent clar i incrustat a les brancals, que cobreixen els Sills, les protuberàncies de la Paments, les cornises de façana, etc., rebudes amb morter de ciment hidrofòbic M-10. Fins i tot una part proporcional de la preparació i la regularització del suport amb morter hidrofòbic Morter M-10, cultivats entre peces i articulacions amb parets de morter de gasos especials per a recobriments de pedra natural.

25,89 €
RE0204m

Pedra natural patit. Crema de llevant, 18x2 cm.

Subministrament i col·locació de crema de marbre Ascensor d'espècies, per a interiors, polit; Rebut amb adhesiu de ciment millorat, C2 Te, amb lliscament reduït i temps obert expandit. Fins i tot Retorns amb morter de tauler de ciment, CG1, per a la junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

8,29 €
RE0205

Pedra natural Solo 60x30x2 cm, morter de ciment, ESA ESA.

Subministrament i col·locació de paviment d'elevació de rajoles de marbre, per a interiors, de 60x30x2 cm, acabat polit; Rebut amb morter de ciment M-5, preparat en el treball sense retardants. Fins i tot la formació de juntes de perímetre contínues, d'amplada no inferior a 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, si escau, juntes de partició i articulacions estructurals o de dilatació existents en el suport; Refruscar amb el morter de la junta de ciment, CG1, per a la junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces i la neteja.

59,13 €
REU0548m

Pel·lícula, banda estirable transparent de 500 mm d'ample i 23 μ de gruix.

1,00 €
NVU0003u

PEN Tablet Wacom Intuos Pro Special Edition.

348,00 €
MOU0002h

Peó de cervell ordinari. Nivell professional XII (Font: IVE).

14,00 €
MOU0006h

Peó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE).

14,31 €
REU0060

Perfil d'acer de xapa de nervadures UNE-EN 10346 S320 GD Galvanitzat de 0,6 mm de gruix i 30 mm d'alçada de Crest.Escripció del Preu UNITARI.

6,26 €
REU0275m

Perfil d'acer galvanitzat, U, 30 mm.

1,26 €
REU0559m

Perfil d'acer laminat calent de 30x6 mm Plethin

1,35 €
REU0554kg

Perfil d'acer UNE-EN 10025 S275JO, per a bigues de reforç i bigues de fusta a la cara superior, Lycea, composta per perfils laminats calents de la LD, LD, T, rodó, quadrada, rectangular i pletin, treballat en taller, acabat galvanitzat en calent.

4,65 €
REU0439m

Perfil d'acer UNE-EN 10025 S275JR, sèrie L 40x4, rodada en calent, per a aplicacions estructurals. Elaborat en taller i col·locat al lloc.

2,68 €
REU0073

Perfil d'alumini anoditzat natural, per a la formació de marcs de marc, guia inferior de marc, fulles laterals, de marc, junquillos, esquadrons, accessoris de finestres lliscants, rang bàsic, amb certificat de qualitat Ewaa-Euros (Qualanod).

82,72 €
REU0491m

Perfil de PVC rígid per a la formació de vores en revestiments de morter monocapa.

0,38 €
REU0115m

Perfil de PVC rígid per a la formació de vores en revestiments de morter monocapa.

0,37 €
RE0305m

Perfil de reforç forjat IPE-120/140

Reforç forjat compost per: - Suport a la zona afectada per la reparació, si cal. - Demolició de la partició afectada a una alçada que no excedeixi de 35-40 cm. (Eliminació de runes, càrrega i transport a abocador) fins i tot la substitució d'ella i recobriments un cop s'ha realitzat el reforç. - Paticus de recobriment de bigues en tota la seva longitud, retirada de runes, càrrega i transport de restes a abocador. - Lliurament de les instal·lacions d'electricitat o fontaneria afectades. - Elevació de materials. - Col·locació amb ancoratge químic de plaques de metall de postes model SP3500 de l'Herms comercials S.A. A través de l'ancoratge anterior localització de tacs amb Pachmomero, assegut a la retracció de la capa de morter - col·locació de perfil metàl·lic d'acer A-42B i lleugera pressió per desbordar el morter a les ales superiors. - Supressió de la costa. - Bigues pintades i plaques amb una capa d'almenys 70 micres d'imprimació anti-corrosiva al fosfat de zinc, revisió anterior i retoc per soldat. - Clorocaucho de repintament final amb un gruix mínim de 60 micres. - Protecció dels elements metàl·lics (perfils i plaques) per projecció de llana de roca o símpet amb un gruix mínim de 3 cm. En tot el seu contorn. Nota: els perfils de reforç metàl·lics seran IPE140 per a llums de fins a 3,60 m, IPE160 per a llorers entre 3,60 i 4,20 m, IPE180 per a llums entre 4,20 i 4,90 m, IPE200 per a llums superiors de 4,90 m.

132,56 €
RE0304

Perfil de reforç forjat IPE120-140-160.

Reforç forjat compost per: - Suport a la zona afectada per la reparació, si cal. - Demolició de la partició afectada a una alçada que no excedeixi de 35-40 cm. (Eliminació de runes, càrrega i transport a abocador) fins i tot la substitució d'ella i recobriments un cop s'ha realitzat el reforç. - Paticus de recobriment de bigues en tota la seva longitud, retirada de runes, càrrega i transport de restes a abocador. - Lliurament de les instal·lacions d'electricitat o fontaneria afectades. - Elevació de materials. - Col·locació amb ancoratge químic de plaques de metall de postes model SP3500 de l'Herms comercials S.A. A través de l'ancoratge anterior localització de tacs amb Pachmomero, assegut a la retracció de la capa de morter - col·locació de perfil metàl·lic d'acer A-42B i lleugera pressió per desbordar el morter a les ales superiors. - Supressió de la costa. - Bigues pintades i plaques amb una capa d'almenys 70 micres d'imprimació anti-corrosiva al fosfat de zinc, revisió anterior i retoc per soldat. - Clorocaucho de repintament final amb un gruix mínim de 60 micres. - Protecció dels elements metàl·lics (perfils i plaques) per projecció de llana de roca o símpet amb un gruix mínim de 3 cm. En tot el seu contorn. Nota: els perfils de reforç metàl·lics seran IPE140 per a llums de fins a 3,60 m, IPE160 per a lullets entre 3,60 i 4,20 m, IPE180 per a llums entre 4,20 i 4,90 m, IPE200 per a llums superiors a 4,90 m. Medicació: s'aplica un percentatge considerant A Autendre de 70 cm entre bigues, i la repercussió de la qual és de 1,43 ml Viguet / m² forjat

205,47 €
REU0770m

Perfil del sistema Mecanoviga MVV12. Kit de subministrament i part proporcional del transport, per a longituds entre 3,00 i 3,50 metres.

59,19 €
REU0374kg

Perfil estructural de laminat IPE 140 S275JR

0,86 €
RE0029u

Perfil IPE100 / 200 tallat amb molinet manual al lloc.

Tall d'avantguarda de perfil IPE100 / 200 incloent la mà d'obra i l'Aquiler del tallador, ajustant el tall a ambdós costats, no inclou el perfil.

5,33 €
REU0294m

Perfil met metàl·lic angular d'acer galvanitzat, plac de bloqueig ràpid, blanc, fabricat per rodar fred, 3000 mm de longitud, secció de 22x22 mm i 0,5 mm de gruix, per a la realització de falsos sostres gravables, segons UNE- el 13964.

0,57 €
REU0300m

Perfil met metàl·lic d'acer galvanitzat, placo de bloqueig ràpid, fabricat per rodaments en fred, 600 mm de longitud, secció de 24x32 mm, per a la realització de falsos sostres gravables, segons UNE-EN 13964.

0,83 €
REU0299m

Perfil met metàl·lic d'acer galvanitzat, placo de bloqueig ràpid, fabricat per rodaments freds, 1200 mm de llarg, secció de 24x32 mm, per a la realització de falsos sostres gravables, segons UNE-EN 13964.

1,59 €
REU0767m

Perfil metàl·lic format, en forma d'U, de dimensions 120x60x40 mm, reutilitzable, amortització en 20 paràmetres.

6,46 €
REU0176kg

Perfil Square Tube Steel NG 40x40x3mm.

0,80 €
REU0177kg

Perfil Tube quadrat Acer NG 20x20x1,5 mm.

0,91 €
REU0281m

Perfil, professor 60/27 Full d'acer galvanitzat, ample de 60 mm, segons UNE-el 14195.

1,44 €
RE0562u

Perfils transversals d'acer per a substitució funcional de forjats

Partida destinada a complementar els treballs de substitució funcional de forjats amb perfils d'acer encastrats en l'interior del revoltó, consistent en la col·locació d'un perfil transversal d'acer 80x40x5 S-275-JR en la cara inferior de la bigueta, d'acord amb la descripció de Projecte i les indicacions de la Direcció Facultativa. Inclou els següents materials i treballs: 1.1.- Picat del revoltó ceràmic o de formigó, fins a deixar suficient espai per a allotjar els perfils d'acer longitudinals i les corresponents plaques d'ancoratge. 1.2.- Col·locació dels perfils d'acer transversals, recolzats sobre les ales inferiors dels perfils longitudinals (o soldats en la cara inferior de l'ala inferior dels perfils longitudinals, si fos necessari), d'acord amb la documentació gràfica de Projecte, prèvia aplicació de doble capa de pintura anticorrosiva. Els perfils transversals es col·locaran en cada crugia de tal manera que la separació entre cada dos perfils no siga superior a 1 m. 1.3.- Col·locació de xapa en U de 3 mm de gruix, per a facilitar la protecció de l'ala inferior de la bigueta i el contacte amb el perfil transversal. 1.4.- Anivellat del perfil transversal de forma que la separació mínima i màxima entre l'ala superior del perfil i la cara inferior de la bigueta siga de 5 mm i 30 mm, respectivament. 1.5.- Contacte bigueta-perfil transversal mitjançant reblert de la xapa en U amb morter tixotròpic de retracció controlada, monocomponent, a base de ciment i resines sintètiques (Sika Monotop 612 o similar). 1.6.- Entrada en càrrega de la bigueta i reposició de les perforacions practicades en particions interiors.

64,82 €
REU0407u

Perforació per a mirall, D <10 mm, cargol i grapat de subjecció.

0,74 €
REU0534u

Perforació rotativa de perforació de 50-80 mm, en formigó forjat, proteccions i neteja final

80,00 €
REU0394m

Perfray quadrat d'alumini lacat per a barana

4,29 €
RE0006m

Pestanya de guix vertical

Tabica vertical en lloc d'un nivell de sostre continu, format amb plaques llises de guix, per tancar un espai de 20 cm d'alçada.

15,47 €
REU0416m

Petjada per a la desmentició de marbre nacional, crema d'elevació, longitud de fins a 100 cm i 3 cm de gruix, cara i vores polits.

24,75 €
REU0697m

Petjada per a rung de gres rústic, 8,00 € / m. Escales.

8,00 €
RE0395

Picado y reposición enlucido yeso en cara inferior de forjado

Saneado y reposición del revestimiento desprendido bajo viguetas metálicas de forjados en sótano-garaje, previo picado y saneado del enlucido de yeso deteriorado o desconchado, eliminación de embolsamientos y material suelto, en cara inferior de viguetas metálicas o de hormigón, cepillado y eliminación de restos de polvo, aplicación de imprimación puente unión con resina liquida tipo Sikatop-1, micromalla de fibra de vidrio y reposición con enlucido de yeso negro a buena vista; p.p. medios auxiliares y andamiajes necesarios, protecciones, retirada de escombros, carga y transporte a vertedero autorizado.

16,35 €
RE0478m

Picat i eliminació de la grafia de ceràmica, per reforçar Mecanoviga MVV

Guix picat guix en parets horitzontals de la base de les bigues que es veurà reforçada o sanejades fins que es vegi completament i neteja la cara inferior del mateix per a la unió correcta entre ells i el sistema de reforç utilitzat, fins i tot la part proporcional de La demolició dels rius d'intergust dels rams de flors de les lloses per a l'execució correcta de les accions de reforç de les bigues depenent del sistema utilitzat, la neteja, la recollida i la càrrega de restes a peu.

9,48 €
REU0526u

Pinça per a acer galvanitzat de dipòsit circular, Ø 120 mm.

1,90 €
REU0467u

Pinça per a acer precilat circular cap avall, Ø 120 mm.

1,90 €
REU0506u

Pinça per a sabates circulars de zincunt, Ø 80 mm.

1,65 €
REU0096l

Pintura autonetejable basada en resines pliolites i dissolvents orgànics, resistents al clima, aigua de pluja, ambients marins i pluja àcida, color blanc, acabat mat, aplicat amb raspall, corró o pistola.

11,16 €
REU0030kg

Pintura Casa TKROM, vaixell de 25 kg, imprimació antilliscativa S / R Gray 411 o similar.

2,09 €
REU0520l

Pintura de clorocaucho, acabat semi-solc, basat en resines de clorur i plastificant insotons, color vermell, resistència a l'abrasió i immersió en aigua, aplicada amb raspall, corró o pistola.

13,40 €
RE0108

Pintura de plàstic acrílic sobre parets externes. Façanes

Revestiment decoratiu de façanes amb pintura plàstica suau, per a la finalització de la capa d'acabat en recobriments de bicapa contínua; Neteja anterior i poliment del titular tradicional de morter, mà de fons i dues mans d'acabat (rendiment: 0,1 l / m² cada mà), així com el tractament contra la presència de motlle o humitat en un 10% de la seva superfície.

9,96 €
REU0749l

Pintura de plàstic en pasta preparada per a ús basada en copolímers acrílics, color blanc, acabat mat, aplicat amb pistola.

3,44 €
RE0004

Pintura de plàstic llisa sobre plaques de guix

Pintura de plàstic amb textura suau, color blanc, acabat mat, en parets verticals horitzontals i verticals projectades o laminades de guix, mà de fons i dues mans d'acabat (rendiment: 0,125 l / m² cada mà).

9,27 €
REU0524l

Pintura de plàstic per a exterior basada en un copolímer acrílic-vinil, impermeable i vapor d'aigua permeable, anti-motlle, color blanc, acabat mat, aplicat amb raspall, corró o pistola.

7,35 €
REU0097l

Pintura de plàstic per a exterior basada en un copolímer acrílic-vinil, impermeable i vapor d'aigua permeable, anti-motlle, color blanc, acabat mat, aplicat amb raspall, corró o pistola.

9,31 €
REU0352kg

Pintura de protecció elàstica resistent als raigs ultraviolats

4,02 €
REU0375kg

Pintura de silicat per a fons interiors blancs

7,15 €
REU0376kg

Pintura de silicat per a l'interior blanc rebut

7,15 €
REU0378kg

Pintura de silicat per a la intempèrie exterior

8,94 €
REU0377l

Pintura exterior de silicats blancs de Lisa Matte

10,07 €
REU0004l

Pintura per a exteriors basada en silicat de potassi, copolímers acrílics i pigments inorgànics, vapor d'aigua permeable, resistent a la formació d'ampolles i bosses, retall, fongs i raigs ultraviolats, color blanc, textura llisa, aplicada amb pinzell, corró o pistola.

11,60 €
RE0003

Pintura plàstica de plàstic interior interior

Pintura de plàstic amb textura suau, color blanc, acabat mat, en parets interiors horitzontals i verticals de guix o guix, a mà al fons i dues mans acabades (rendiment: 0.125 l / m² cada mà).

6,86 €
REU0007l

Pintura plàstica per a l'interior en dispersió aquosa, rentable, tipus II segons UNE 48243, vapor d'aigua permeable, color blanc, acabat mat, aplicat amb raspall, corró o pistola.

5,73 €
RE0391

Pisos de balcó impermeabilitzant, amb poliuretà Sikalàstics 490-T

Recobriment impermeabilitzant a la paviment de gres existent, a les terrasses de balcons a l'aire lliure, amb aplicació de pintura de poliuretà transparent 490-T sikalàstica, aplicada en tres mans, (rendiment: 0,50 kg / m² cada mà), després de l'aplicació 0, 25 kg / m² de base de base Amb Sikaprimer 490-T, fins i tot pintat a la medul·la de perímetre vertical de les parets, fins a una alçada de 10 cm CER R (actualment és un morter de ciment, no existent la paleta de ceràmica). Preparació de suport, neteja i desgreixatge; Totalment acabat.

36,31 €
REU0529m

Pistola d'acer galvanitzada circular 333 mm, segons UNE-EN 612. Fins i tot p / p de suports, cantonades, tapes, subhasta final

46,00 €
RE0299u

Pla de Seguretat i Salut (1 UI)

Redacció del Pla de Seguretat i Salut per a les obres descrites en l'Estudi de Seguretat i Salut amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

254,66 €
REU0806

Placa asfàltica Onducober 95 (10 ondas) o similar, de perfil ondulat i color negre, a base de fibres minerals i vegetals saturades amb una emulsió bituminosa a altes temperatures, segons UNE-EN 534.

9,10 €
REU0445m

Placa d'acer laminada en forma i flexió UNE-EN 10025 S275JR, en perfil pla rodat en calent, 20x4 mm, per a aplicacions estructurals.

22,00 €
REU0444kg

Placa d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfil pla rodat calent, 20x4 mm, per a aplicacions estructurals.

1,08 €
REU0175u

Placa d'ancoratge d'acer S-275-JR 350x300x10, sense perforació.

16,00 €
RE0133u

Placa d'ancoratge d'acer S-275-JR, 250x250x10 mm.

Subministrament i col·locació de placa d'ancoratge S-275-JR Acer i dimensions 250x250x10 mm, amb 4 simulacres de 14 mm, disposats al feix de cant de formigó armat, trepants i àncora química amb canya de resina de la resina de epòxid Disastrum o similar, galvanitzat vareta roscada de 12 mm, nou i rentadora plana, en base regularitzada amb el tipus de morter de resina aplicatecr4 o similar, protecció anticorrosiva amb pintura de thkrom o similar, i junta soldats de l100x100x10 mm angulars com a element de suport per a la biga; Unitat totalment col·locada, de forma proporcional bastides i mitjans auxiliars necessaris, retirada de l'excés de material i neteja final.

42,63 €
RE0301u

Placa d'ancoratge de subministrament i col·locació Herms DIT-289.

Subministrament i instal·lació de suport Herms DIT 289 en sistema de reforç estructural de forjat amb feix Mecanoviga extensible.

32,64 €
REU0023u

Placa d'ancoratge Herms.

25,00 €
REU0070u

Placa d'asfalt 10 ones de perfil ondulat i color negre, formades per fibres minerals i hortalisses saturades amb una emulsió bituminosa a altes temperatures, segons UNE-EN 534.

7,46 €
REU0512

Placa d'asfalt 15 ones de perfil ondulat i color tricapa vermell, basat en fibres minerals i verdures saturades amb una emulsió bituminosa a altes temperatures, segons UNE-EN 534.

12,80 €
RE0001

Placa de cel cel de guix, nervada, 100x60 cm

Plaça de guix, nervada, 100x60 cm i 8 mm de gruix, de 20 mm de gruix total

13,21 €
REU0707u

Placa de dutxa acrílica, casa de rock, model Neo Daiquiri 1400x750x40 cm, color blanc.

248,00 €
REU0245u

Placa de dutxa de porcellana sanitària Ontario-n Rock, color blanc, 80x80x12cm,

95,60 €
RE0085u

Placa de dutxa elevada.

Safata de dutxa elevada i accessoris, sense recuperació de material amb retirada de residus i càrrega en camió o contenidor, segons NTE / add-1.

19,44 €
REU0284

Placa de guix laminada A / UNE-EN 520 - 1200 / Longitud / 12.5 / Frontera amb túnica.

4,41 €
REU0605

Placa de guix laminada A / UNE-EN 520 - 1200 / Longitud / 15 / frontera sintonitzada, Standard Knauf.

5,62 €
REU0409

Placa de marbre nacional, crema d'elevació polida, 40x20x2 cm, segons UNE-EN 1469.

25,55 €
REU0588u

Placa de senyalització d'incendis contra incendis, poliestirè fotoluminiscent, 210x210 mm, segons UNE 23033-1. i material auxiliar per a la fixació.

3,85 €
RE0135u

Placa de subministrament i placa d'ancoratge Herms

Subministrament i col·locació de la placa d'ancoratge Herms, amb 4 12 mm d'ancoratges, disposades en feix de cant de formigó armat, trepants i àncora química amb tipus de resina epòxid Disastrum o similar, 12 mm de vareta roscada galvanitzada, femella i rentadora plana, en base regularitzada amb morter de resina Tipus Aplicatecr4 o similar, protecció anticorrosiva amb pintura de thkrom o similar; Unitat totalment col·locada, de forma proporcional bastides i mitjans auxiliars necessaris, retirada de l'excés de material i neteja final.

44,58 €
REU0157u

Placa escolar 100x60 suau.

1,87 €
RE0344

Placa fixa falsa de sostre decorat 60x60 cm, en referència estructural.

Fals sostre fabricat amb plaques decorades decorades de 60x60 cm, recolzades amb espart i pasta de guix, segons NTE / RTC-16.

23,11 €
REU0072m

Placa galvanitzada esmaltada perimetral, diversos colors.

1,94 €
REU0301

Placa llistada de guix laminat, Gyprex Gamma Model Vinyl Plac, 600x600 mm i 10 mm de gruix, recolzat en la vista de perfilat amb una sola de 24 mm d'ample, coberta per la seva cara vista amb una capa de vinil, segons UNE-EN 13964

1,05 €
REU0001

Placa, nervada, 100x60 cm i 8 mm de gruix, de 20 mm de gruix total incloent costelles, amb vora recta i acabat suau, sense recobriment, per falsos sostres, fins i tot part proporcional de tirants i guix.

5,70 €
RE0320

Plaques fixes de fals sostre de guix Lisa 100x60 i modelatge perimetral simple.

Sostre caigut elaborat amb plaques llises de 100x60 cm, recolzades amb pasta d'espart i guix, segons NTE / RTC-16, incloent una part proporcional de l'emmotllament perimetral per triar entre l'adreça opcional entre 6 mostres amb una repercussió 1,80 M de modelat per m² de fals sostre. Nota: L'elecció de 2 models prèviament escollits per D.F estarà a l'elecció dels propietaris.

30,45 €
MOU0009h

Plaques prefabricades d'interior de 1a instal·lador. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
RE0385d

Plataforma articulada Diesel PAD32, ha32px, alçada de 32 m.

Lloguer de plataformes diaris Diesel PAD32, HA 32PX, alçada de treball a 32 m, amb 2,44x0,8 m Cistella de treball, i càrrega màxima de 250 kg, inclosa la repercussió de la retirada de transport, el manteniment i l'assegurança de responsabilitat civil.

266,26 €
REU0727d

Plataforma de plataforma de marcatge PAD32, HA 32PX, alçada de treball a 32 m, amb cistella de treball de 2,44x0,8 m, i la càrrega màxima de 250 kg, incloent la repercussió de la retirada de transport, manteniment i assegurança de responsabilitat civil.

258,50 €
REU0014d

Plataforma de tisores dièsel per al màxim alçada de treball igual a 15 m, a l'estranger, a l'àrea metropolitana de València, màxima capacitat de 1000 kg, assegurança de circulació i àrea de treball de senyalització

72,80 €
RE0024u

Plataforma de tisores, per a alçada de 15 metres i capacitat de 1000 kg (1 d)

Ús de la plataforma de tisores dièsel per al màxim alçada de treball igual a 15 m, a l'estranger, a l'àrea metropolitana de València, màxima capacitat de 1000 kg, incloent-hi el transport i la recollida, lloguer durant 1 dia de permanència, assegurança de circulació i senyalització de la zona de treball.

211,33 €
RE0388d

Plataforma elevadora articulada, fins a 16 m. altura.

Lloguer de cistella diària elevació de braç articulat de 12 m d'alçada de treball d'alçada. Fins i tot p / p d'assegurança de manteniment i responsabilitat civil.

102,74 €
RE0208

Plats amb plaques de pedra natural establertes amb adhesiu cústic.

Subministrament i col·locació de la modernitat de medul·la vertical, de fins a 3 m d'alçada, amb plaques de marbre elevador de crema, acabat polit, 40x20x2 cm, suport de cua amb adhesiu de ciment millorat, C2 Te, amb lliscament reduït i temps obert, gris. Refruscar amb el morter de la junta de ciment, CG1, per a la junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces. Fins i tot part proporcional del pre-preparació de les plaques i l'assistència marró, formació de caixes, talls, cançons de cançons, realització de reunions amb altres materials, articulacions, passos de PVC i peces especials.

59,49 €
REU0074

Plion de Lamas Rollinables de PVC, unitat manual per cinta i selector, en fusteria d'alumini, incloent p / p compacta integrada (monoblock). Segons UNE-EN 13659.

20,63 €
REU0310

Polièster de fibra de malla Freece Sikalatic 120, rodet de 50 m²

1,84 €
REU0423h

Polonès per a paviments cristal·litzats o polit de pedrazzo, compostos de plat de llana d'acer o esponja sintètica.

2,35 €
RE0145u

Porta de foc d'acer galvanitzat .RF-120 1 Full 900x200 cm.

Subministrament i col·locació de tallafocs pivotant aprovat, EI2 120-C5, segons UNE-EN 1634-1, d'un full de 74 mm de gruix, 900x2000 mm de llum i alçada, per a un forat de treball de 1000x2050 mm, laca acabada en blanc formada per 3 fulls d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix, plegat, muntat i muntat, amb llana d'alta densitat de llana de llana de roca i plaques de guix, sobre tanca d'acer galvanitzat d'1,5 mm de gruix amb una junta intumescent i arpes d'ancoratge per treballar, fins i tot quatre alçades Dobles frontisses ajustables, soldades del marc i cargolades al full, segons UNE-el 1935, bloqueig de bloqueig en un punt, escuts, cilindre, claus de niló Nylon Antilon RF i les manetes, inclosa la porta més estreta per a ús moderat. Desenvolupat en treballs de taller, ajustament i fixació. Totalment muntat i provat.

516,27 €
REU0475u

Porta de la porta metàl·lica a la tanca exterior, per a l'accés de vianants, full plegable, fusteria metàl·lica. Segons UNE 85103.

370,00 €
RE0237u

Porta de pas cec, fusta noble melamina, 203x82.5x3,5 cm.

Porta de pas cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler de MDF acabat amb melamina madera noble; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment de melamina madera noble de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb revestiment de melamina madera noble de 70x10 mm; amb ferraments de penjar i de tanca.

373,14 €
REU0614u

Porta de pas cega Hollow, tauler MDF acabat en melamina blanca, amb paper Kraft Alveolar Soul, 203x82.5x3,5 cm.

200,00 €
RE0056u

Porta de xapa galvanitzada, lacada blanca 700x1945

Subministrament i posicionament de pas de pas d'un full de 38 mm de gruix, 700x1945 mm d'altura de llum i pas, acabat lacat blanc, format per dos fulls d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix amb reixes de ventilació tallada a la part superior i inferior, plegat , muntat i muntat, amb una cambra intermèdia plena de poliuretà, sobre tanca d'acer galvanitzat de 1,5 mm de gruix amb urpes d'ancoratge. Desenvolupat en treballs de taller, ajustament i fixació. Completament muntat i provat per la companyia d'instal·lació mitjançant les proves de servei corresponents, inclòs aquest preu.

125,83 €
RE0146u

Porta Zagón d'alumini, 2 fulls plegables 90 + 60 / superior fixa, 1500x2700 mm.

Suministre i col.locació porta d'accés a edifici de alumini lacat blanc, acristalada amb vidre laminat 4+4, formada per 2 fulles abatibles de 90 + 60, i fixe superior de 50 cm., inclós mitjans auxiliars i ajuda d'obra per a la formació de llindes i col·locació, amb mecanisme d'apertura automàtica. Totalment instal·lada.

1.927,97 €
REU0255u

PORTE ARAB SUPORT HERMS DIT 289

1,35 €
REU0632u

Poseu flexible de 12 cm i 1/2 de diàmetre.

2,85 €
MOU0050h

Pràctica oficial de pedra natural. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
REU0659u

Preherco de fusta sòlida, pi de Suècia o similar, secció 11x3,5 cm, per a full 203x82.5

35,00 €
REU0612u

Preherico de fusta massissa, pi de Suècia, Secció 90x35 mm, per a porta d'un full estàndard, amb elements de fixació.

30,00 €
RE0567u

Preparació del suport mitjançant repicat

Preparació del suport mitjançant repicat del revestiment existent amb raig de sorra o mitjançant ferramentes d'erosió, neteja i omplit de juntes, carboneres, etc. amb morter de reparació. Inclús retirada, i càrrega de runes. Inclou mitjans auxiliars segons els estudis de seguretat i salut.

64,82 €
REU0185h

Pressió de mitjans de comunicació de compressor portàtil 10 m³ / min.

8,80 €
REU0348h

Pressió de mitjans de comunicació de compressor portàtil 4 m³ / min.

4,70 €
REU0454m

Prestesa Joist, T-18, LMedia => 6 m, segons UNE-EN 15037-1.

7,21 €
REU0785kg

Primer anti-corrosiu basat en la resina epoxi i fosfat de zinc.

17,60 €
REU0393l

Primer base, sobre estructura metàl·lica

11,43 €
REU0105kg

Primer d'asfalt, tipus EA, UNE 104231.

1,28 €
REU0440l

Primer d'assecat ràpid, formulat amb resines alquídiques modificades i fosfat de zinc.

4,95 €
REU0011l

Primer de segellador per a interior amb resines acríliques en dispersió aquosa, especialment indicada en guix, color blanc, aplicat amb raspall, corró o pistola.

7,85 €
REU0507l

Primer, fons aquós protector, insecticida, fungicida i recorregut, transparent i incolor, destinat a tractament preventiu de la fusta, aplicat per polvorització, rusoll o immersió.

11,60 €
REU0015kg

Professons d'acer B-500-S 6 / 16mm Càrregues corrugades, tall i subministrament en nom.

0,78 €
RE0498

Protecció de la superfície exterior dels balcons

Protecció de la superfície exterior dels balcons reparats amb capa protectora impermeable i elàstica (inclòs cara superior) amb impregnació per capes successives fins a arribar a un gruix màxim de capa inicial i capa final de 2 mm amb un gruix màxim total de 4 mm, amb morter en Forma Bluffy Betonfix GS One (Kimia), segons nou Norma - EN 998: 2003. Acabat suau. En balcons d'habitatge.

RE0593

Protecció i aïllament tèrmic de coberta plana practicable amb llosa filtrant

Protecció i aïllament tèrmic de coberta plana practicable, consistent en subministrament i col·locació de llosa filtrant i aïllant en una sola peça, de dimensions 50 cm x 50 cm i gruix total de 75 mm, formada per una capa de formigó de 35 mm de gruix i un aïllant tèrmic de poliestirè extruït, de gruix 40 mm, densitat 35 kg/m³ i conductivitat tèrmica XPS 0.034 W.

10,66 €
RE0398u

Protecció interna de mobles

Protecció del mobiliari intern d'un habitatge o local, abans d'una intervenció laboral, mitjançant la seva coberta amb un full de polietilè transparent i desmonblert d'elements susceptibles de ruptura, com ara miralls, etc.

85,77 €
RE0487u

Protecció passiva de llana de roca RF-90.

Protecció passiva del foc de tots els elements metàl·lics disposats al projecte. Tots dos reforços existents, perfils IPE sota bigues, com a UPN formant el feix, així com els nous perfils del sistema de reforç de mecanoviga valorat en la mesura. Realitzat per la projecció de morter retardant de flama per a llana de roca per a estructures metàl·liques per aconseguir un RF-90.

23,11 €
RE0357m

Protecció pública de Pòrtic de Marquesina. Sense lloguer mensual.

Muntatge i desmuntatge de bastides tubulars normals, com a porc marquesina a la vorera pública, elaborada amb tubs d'acer galvanitzat, puntes de 150x130 cm, en suport de façana, incloent sistemes de manteniment i protecció per evitar que la caiguda de pasta pública Totalment aprovat i legalitzat en compliment de la seguretat i seguretat de la construcció. Porxo interior per al pas de vianants de 1.20x2,20 m, unitat correctament instal·lada i senyalitzada.

32,44 €
REU0037

Proteccions de micro fibra de malla.

1,35 €
RE0222u

Pròtesi de fusta amb armadures de fibra de vidre.

Reparació de bigueta eliminant la zona deteriorada i col·locant una pròtesi de de la mateixa secció que la bigueta existent i fins a 30 cm de fusta serrada de pi silvestre (Pinus sylvestris), acabat raspallat, per aplicacions estructurals, qualitat estructural MEG segons UNE 56544, classe resistent C-18 segons UNE-EN 338 i UNE-EN 1912 i protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe de penetració NP2 (3 mm en les cares laterals de l'albeca) segons UNE-EN 351-1, adherida a la fusta sana mitjançant resina epoxi-acrilat, lliure d'estirè, i armant posteriorment la unió d'amb dues fustes mitjançant 2 varetes de fibra de vidre reforçada amb resina de polièster, de 12 mm de diàmetre, de 0,05 m de longitud cada una, allotjades en perforacions realitzades en la pròtesi i la fusta sana. Fins i tot part proporcional de sanejat de la peça de fusta, tall a 60° de la fusta sana per a rebre la pròtesi, fixació provisional de la pròtesi mitjançant gats de fuster i claus, execució de les perforacions en la pròtesi i en la fusta sana, abocat de resina epoxi en les perforacions després de col·locar les varetes, polit d'imperfeccions, neteja, apilament, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

102,07 €
RE0394u

Proves de servei de segellat a la coberta

Prova de servei per a la comprovació parcial de la zona de coberta de la zona de fins a 100 m² de superfície, executat per laboratori acreditat, inundant durant almenys 8 hores i simulació de pluja amb reg continuat durant 75 minuts en zones no inundades, utilitzant el sistema d'aspersió lineal, Segons DRC-09, fins i tot ajuda (obturador de dipòsits, coberta auxiliar per a la inundació de la coberta, mànega, mesurador de flux, etc.), inspecció i verificació de tècnic de laboratori en habitatge durant la inundació que comprova progressivament el segellat en unions de cazolet Sumider-juntament amb llosa -Cover i posterior emissió de registre d'actuació.

387,45 €
REU0422h

Pulidro per a paviments pedregosos o de terratzo, compostos de plaques rotatives a les quals s'uneixen una sèrie de rodes abrasives, refrigerades amb aigua.

4,45 €
REU0211u

Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3,5 m d'altura, amortitzables en 25 usos

0,70 €
NVU0001u

Punter làser Logitech Wireless R400

50,00 €
REU0532kg

Putty de poliuretà estranger, Sikaflex F11.

4,55 €
REU0412u

PVC Crossing per a la separació entre 3 i 15 mm, paquet 200 UDS.

0,06 €
REU0311u

PVC Gargoyle Type Sumider, Texsa

14,00 €
REU0116m

PVC Junquillo.

0,35 €
REU0490m

PVC Junquillo. Aplicació de recobriment monolàstic

0,35 €
REU0233

Rajola ceràmica de pedra de porcellana 2/0 / - / -, 41x41 cm, acabat polit, 22,00 € / m², segons UNE-EN 14411.

22,00 €
REU0621

Rajola Ceràmica de rajola suau 1/0 / -, 20x20 cm, 8,00 € / m², segons UNE-EN 14411.

8,00 €
REU0228

Rajola ceràmica esmaltada 2/0 / / -, 30x30 cm, 8,00 € / m², segons UNE-EN 14411.

8,00 €
REU0514u

Rajola de ceràmica corbada, 40x19x16 cm, color palla, segons UNE-EN 1304.

0,36 €
REU0102

Rajola de ceràmica de gres animada 1/0 - / E, 20x20 cm, 8,00 € / m².

8,00 €
RE0067

Rajola de ceràmica de paviment de demolició, amb martell elèctric.

Demolició de sòl de rajoles ceràmiques, fet amb martell pneumàtic, retirada de residus i càrrega en camió o contenidor, segons NTE / add-10.

5,27 €
REU0568u

Rajola de ceràmica mixta, 43x26 cm, color vermell, segons UNE-EN 1304 + Ventilació de peces auxiliars i ràfecs.

0,56 €
REU0515u

Rajola de ceràmica plana, 43x26 cm, color vermell, segons UNE-EN 1304.

0,45 €
REU0240

Rajola de granit nacional, blanc de vidre, 60x40x2 cm, acabat polit, segons UNE-EN 12058.

55,60 €
REU0419

Rajola de marbre nacional, crema d'elevació polida, 60x30x2 cm, segons UNE-EN 12058.

23,45 €
RE0233

Rajola de paviment Gres 31x31 cm, en capa gruixuda, sense vorejant.

Execució de l'oferta i el paviment mitjançant un mètode de col·locació de capa gruixuda, monocrifat de rajoles de ceràmica de gres, polit 2/0 / - - (paviments per a trànsit de vianants lleus, tipus 2; sense requisits addicionals, tipus 0; sense requisits addicionals, tipus - / - ), de 31x31 cm, 8 € / m²; Rebut amb adhesiu de ciment normal, C1 sense cap característica addicional, gris, amb doble enganxada, i perles amb llet de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a la junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), de color amb la mateixa tonalitat de la peces. Fins i tot netejar, comprovar el suport de superfícies, històries, talls, formació de juntes de perímetre continu, d'amplada no inferior a 5 mm, en límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, si escau, de partició i articulacions estructurals existents en el suport , eliminació del material restant des de la neteja i la neteja final del paviment. Sense volar.

26,75 €
RE0225

Rajola de paviment Terrazzo mig gra de 40x40 cm, sense polir.

Subministrament i col·locació de paviment de rajoles de terratzo de gra mitjà (entre 6 i 27 mm) per a l'exterior, classificat d'ús normal segons UNE-EN 13748-1, de 40x40 cm, de color marfil i en possessió de certificats de prova, amb un polit inicial a la fàbrica, polir i polir al lloc; Posicionat bufa de bufat al llit de morter de ciment M-5, amb sorra de jardí de jardí, de 3 cm de gruix; i separats de 1 a 1,5 mm entre ells. Fins i tot la preparació de la capa base existent, la part interessada, la multitud de les parts, la formació de juntes de perímetre continu, d'amplada no inferior a 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, si escau, les articulacions de contracció i l'estructural existent o articulacions de dilatació en el suport; Omplint les articulacions de separació entre rajoles amb llet de ciment blanc BL-V 22,5 Pintat amb la mateixa tonalitat del tub i la neteja final.

23,25 €
REU0473

Rajola de rajoles catalanes 4/3 / / E, acabat mat o natural, 13x13 cm, 8,00 € / m², segons UNE-EN 14411.

8,00 €
REU0638

Rajola de rajoles llises llises 1/0 - / -, 25x40 cm, 8,00 € / m², segons UNE-EN 14411.

8,00 €
REU0361

Rajola monocolor de 15x15 cm

11,99 €
RE0086

Rajoles catalanes solado, en voladís forjat.

Subministrament i execució de paviment rodant de façana, mitjançant un mètode de capa gruixuda, amb rajoles de 12x24 cm, rebudes amb morter de ciment M-5 de 3 cm de superfície gruixuda, humida i esquitxada, que es posa amb llet de ciment per segellar el mínim, inclòs Part proporcional, talls, formació conjunta i vorejant, eliminació de l'excés de material i neteja final.

24,87 €
REU0048

Rajoles de ceràmica catalana, 24x24x1 cm.

6,25 €
RE0052

Rajoles de porcellana sedoses col·locades amb adhesiu de cua de ciment.

Execució de l'oferta i el paviment mitjançant el mètode de col·locació de capa gruixuda, de rajoles ceràmiques de gres de porcellana, polit 2/0 / / - (paviments per a trànsit de vianants lleu, tipus 2; sense requisits addicionals, tipus 0; sense requisits addicionals, tipus - / -), 41x41 cm, 22 € / m²; Rebut amb adhesiu de ciment normal, C1 sense cap característica addicional, gris, amb doble enganxada, i perles amb llet de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a la junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), de color amb la mateixa tonalitat de la peces. Fins i tot part proporcional de la neteja, que dóna suport a la superfície de suport, històries, retallades, formació de juntes de perímetre continu, d'amplada no inferior a 5 mm, en límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, si escau, partició i articulacions estructurals existents En el suport, eliminació del material restant del reixturat i de la neteja final del paviment.

44,59 €
REU0669u

Rang bàsic de plat de dutxa acrílic, color, 80x80 cm, amb joc de drenatge.

132,00 €
RE0245m

Rascat revestiment de cal existent en superfície vigueta fusta.

Rascat de revestiment de cal existent en superfície de fusta, amb mitjans manuals, mitjançant rasqueta i espàtula, i posterior polit de la superfície amb mitjans mecànics, mitjançant fregadora amb disc de pues metàl·liques. Fins i tot p/p de neteja, apilament, retirada i càrrega manual de restes sobre camió o contenidor.

7,71 €
REU0732u

Rasp de ceràmica o plaquetes, 24x12x3 cm, per a revestiments de maçoneria.

0,11 €
REU0343h

Raspall mecànic de filferro

8,06 €
REU0395m

Raster de fusta de pi, amb humitat entre el 8% i el 12%, de 50x50 mm.

1,97 €
REU0570m

Rastrela de fusta, pi de pi gallec o pi vermell, 42x27 mm, qualitat vi.

1,20 €
RE0118u

Rebut de fusteria exterior. Fins a 3 m².

Col·locació i fixació de fusteria exterior de fins a 2 m² de superfície, per ser rebuda a l'argila d'ancoratge Pins amb morter de ciment hidrofòbic M-5.

48,34 €
RE0013

Recepció del cel obert, manualment, gruix de 0,40 m, en terreny dur

Recés manual de sòls d'allotjament de sòls i taques, amb un gruix de 0,40 m, en terreny dur, fins i tot picat i desmuntat de fundacions soltes, eliminació de terres i càrrega en camió per al transport posterior a l'abocador.

33,18 €
RE0230

Recinte de façana de fulla interior, amb LH-7 + AISLL PE-40.

Formació de fulla de partició interna de 7 cm de gruix de fàbrica, maó de ceràmica doble buida, a capa, 33x16x7 cm, rebuda amb morter de ciment M-5 i aïllament intern amb plaques de poliestirè de tipus III de 40 mm. gruixut, fins i tot p / p ocults, anivellament i aplicats, rebuts de tanques i precaucions, mems, pauses, surgressos, mochetics i neteja

29,89 €
RE0252

Recobriment amb la pintura de plàstic Fine Drop, en revisió interior

Recobriment amb pintura plàstica acabada de degoteig, aplicada a maó horitzontal, guix o ciment, poliment anterior de petites adherències i imperfeccions, a mà al fons amb pintura plàstica diluïda molt fina, guix defectuós i dues mans que acaben, segons NTE / RPP- 24.

7,03 €
RE0350

Recobriment amb pintura de plàstic amb caiguda gruixuda, en revisió interior.

El recobriment amb pintura de plàstic va acabar derritada, aplicada al maó vertical, guix o ciment, pre-poliment de petites adherències i imperfeccions, guix, guix o segellador de ciment i mà de formigó amb pintura de plàstic, segons NTE / RPP-26.

5,86 €
REU0365kg

Recobriment de copolímers per a impermeabilització coberta

2,78 €
RE0207m

Recobriment de graons de pedra natural, crema d'elevació.

Subministrament i col·locació de passos de recobriment amb forma recta, en una escala de 100 cm d'ample, reunint els elements següents: aixecament de la petjada de marbre, acabat polit i marbre de marbre elevador, acabat polit de 3 i 2 cm de gruix, respectivament, cara i polida Arges, va rebre tot això amb morter de ciment M-5, situat en una agència prèvia (no inclosa en aquest preu). Fins i tot Retorns amb morter de tauler de ciment, CG1, per a la junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

72,15 €
RE0077m

Recobriment de guix aixecat / Cristlines interiors, tirador ampli de 20 cm.

Eliminat i eliminació, amb mitjans manuals o mecànics, tirant 10 cm a cada costat de la fissura. Obriu el llavi, de manera que pugueu penetrar en un morter de reparació i adherència entre els dos llavis de la fissura. No es considera l'aplicació del reparador.

7,47 €
RE0212

Recobriment de guix de guix picat.

Recobriment de guix datched aplicat a la medul·la vertical fins a 3 m d'alçada, amb un martell elèctric, eliminant completament sense deteriorar la superfície de suport que es descobrirà i es prepararà per a un recobriment posterior. Fins i tot part proporcional de la neteja, la recollida, l'eliminació i la càrrega manual de residus en camió o contenidor.

8,27 €
RE0211

Recobriment de morter monocapa picat.

Morter monolàstic picat aplicat a la medul·la vertical interior de fins a 3 m d'alçada, amb un martell elèctric, eliminant-lo totalment sense deteriorar la superfície de suport que es descobrirà i es prepararà per a un recobriment posterior. Fins i tot part proporcional de la neteja, la recollida, l'eliminació i la càrrega manual de residus en camió o contenidor.

9,83 €
RE0355

Recobriment de pintura acrílica exterior

Folre amb pintura plàstica Exterior especial acabat, bona resistència a alcalis, llum solar i agents atmosfèrics, evita la formació de motlles, gran duresa, transpirable, gran adherència a les marques i anticarbonat, de la marca ISAVAL (Revisió suau) o similars, aplicats als fronts De les lloses i els sostres de balcons oberts, en color similar al de maó existent, en vertical i / o horitzontal, guix o ciment, pre-poliment de petites adherències i imperfeccions, mà en segon pla amb pintura plàstica diluïda, guix faccional i dues mans que acaben, segons NTE / RPP-24.

13,09 €
RE0063m

Recobriment de tast plantejat a les escales.

Criat del recobriment de muntar pedregós, amb un martell pneumàtic, amb càrrega de retirada i restes en camió o contenidor, i sense transport a l'abocador.

6,61 €
RE0226

Recobriment monolàstic per a façanes, pilars i pilars frontals

Formació en façanes de recobriment continu de 20 mm de gruix, impermeable a l'aigua de pluja, amb morter de monocote per a la impermeabilització i la decoració de façana, acabat raspat, color blanc, ciment, additius, resines sintètiques i càrregues minerals, amb col·locació de fibra de fibra de malla al centre de El gruix de morter, per construir-lo i reforçar-lo. Aplicat mecànicament en una superfície de maó de ceràmica, maó o bloc de formigó o bloc de termoarcilla, a l'aplicació d'un recobriment de morter impermeable, 10 mm de gruix, ciment compost, arids seleccionats i additius, en aquells llocs on les deficiències són apreciades de la planitud o l'adherència (25 % de la superfície de la medul·la). Fins i tot p / p Preparació de la superfície de suport, col·locació de malla anti-alcalis de fibra de vidre per reforçar les reunions entre diferents materials i de fronts forjats, un 20% de la superfície de la medul·la, la formació conjunta, les cantonades, els professors, les vores, les mochètics, les brancals Lintels, acaba en trobades amb marques, recobriments o altres elements rebuts a la seva superfície, i / muntatge, desmuntatge i lloguer de bastides aprovades.

27,65 €
RE0390

Recobriment monolàstic, immobles i fronts forjats.

Formació en façanes de recobriment continu de 20 mm de gruix, impermeable de pluja, amb morter de monocape per a la impermeabilització i decoració de façanes, acabat raspat, color similar al existent, compost de ciment, additius, resines sintètiques i càrregues minerals, amb col·locació d'anti- Alcalis de malla de fibra de vidre al centre del gruix de morter, per construir-lo i reforçar-lo. Aplicat mecànicament en una superfície de maó de ceràmica, maó o bloc de formigó o bloc de termoarcilla, a l'aplicació d'un recobriment de morter impermeable, 10 mm de gruix, ciment compost, arids seleccionats i additius, en aquells llocs on les deficiències són apreciades de la planitud o l'adherència (25 % de la superfície de la medul·la). Fins i tot p / p Preparació de la superfície de suport, col·locació de malla anti-alcalis de fibra de vidre per reforçar les reunions entre diferents materials i de fronts forjats, un 20% de la superfície de la medul·la, la formació conjunta, les cantonades, els professors, les vores, les mochètics, les brancals Lintels, acaba en trobades amb marques, recobriments o altres elements rebuts a la seva superfície, i / muntatge, desmuntatge i lloguer de bastides aprovades.

32,57 €
RE0381

Recobriment promès de fibra, per acabar laminació.

Aplicació de fibra promàstica bituminosa, fins a un gruix de 2 mm, prèvia neteja del suport, aspirat de la pols residual, la mà primulada amb un 20% diluït, i va acabar amb 2 mans de promast, rendiment mitjà de 2-2,5 kg / m² i capa, segons les indicacions del fabricant.

19,67 €
RE0114

Recobriment sanitari a les terrasses. 30%.

Sanado del recobriment de la terrassa antepjes, que consisteix en el tallar puntual de les àrees en mal estat i reconstrucció amb la dosi de morter de ciment 1: 6, fins i tot retirat de l'excés de material i neteja.

15,81 €
RE0382m

Reconstrucció de l'element intervingut en forjat

Reconstrucció i cegament de l'element intercendrit amb l'oferta i la col·locació de bols de formigó vibrat, reduïts tipus H10 / 12 cm, substitució del reforç de 8x20,5 mm / mallazo, reforç ancorava el perímetre amb varetes perforades i resininades de 6 mm cada 30 cm aprox. .

104,65 €
RE0496u

Reconstrucció de la safata del balcó

Balcó de reconstrucció a la safata que forma una nova estructura de suport metàl·lic: bigues metàl·liques T100X11 UNE36533 a la zona central, L100x10 UNE36531 a la safata acaba, tots ells longitud variable i disposades tal com s'especifica en el pla esmentat anteriorment. 25 cm de profunditat en una paret de façana s'incrustaran a les perforacions fetes a efectuar per mitjans manuals i / o mecànics, presos amb el morter de betonfix 300 (Kimia). Assassist per la Junta de Ceràmica TCA 60x25x2.5 UNE67041 i capa de compressió formada per la malla electrosolded Mesome150x150 i 4x4 2007x585 B200S UNE en 10080 i compensar el morter de retracció segons UNE 1504: 3-9, tipus Betonfix Cr (Kimia) de 6, 5 cm de gruix . El volum entre el tauler de ceràmica (bards) i la capa de compressió superior s'ompliran de formigó lleugera HL100 formada amb pes lleuger, arena i ciment CEM II a 42,5 minuts en proporcions segons indicacions de D.F. Per a l'acabat exterior (costats i la cara de balcó inferior), un gruix de 2 cm de gruix, en què una malla antifoval de fibra d'obertura de 5x5 mm i 155 g / m² de pes s'integraran i incrustades, tipus Kimitech 350 (Kimia), col·locat quan El morter encara aquest acabat fresc i final recomano amb el morter GP-CS III-W2, tipus Betonfix RR (Kimia). Finalització amb capa protectora impermeable i elàstica (inclòs cara superior) amb impregnació per capes successives fins a arribar a un gruix màxim de capa inicial i una capa final de 2 mm amb un gruix màxim total de 4 mm, amb betonfix de morter GS One Kimia), segons per governar UNE - EN 998: 2003. Acabat suau. En balcons d'habitatge.

RE0494m

Reconstrucció de motllures

Reconstrucció de motllures, realitzant la forma original perduda per buidar el motlle fabricat o utilitzant terrasses amb la forma original d'aquestes motllures. Es duran a terme amb la reparació de reparació restabliment de la retracció controlada R2 (UNE -n 1504: 32006), estaran armats amb fil galvanitzat si cal a discreció de D.F.

RE0493

Recuperació de la planificació del recobriment

Recuperació de la superfície plana del revestiment de la façana vertical per a un nou recobriment de l'existent després d'eliminar la capa de pintura, per morter cosmètic format amb agregats agregats de mida màxima de 0,3 mm i cargol hidràulic, escriviu Betonfix D15 (Kimia, Proesval), de capa màxima Gruix 2-5 mm, situat a Llana, amb Frong final. El gruix per capa no serà superior a 5 mm, la superfície es prepararà eliminant els residus de pols i elements no adherits, que es registren prèviament de la superfície i la cura final, s'evitarà amb Sol directe. Fins i tot en motllures, es respectarà la rugositat / textura existent, fent-li una esponja

RE0180u

Redacció d'Estudi de Gestió de Residus en rehabilitació de façana (1 UI)

Redacció de l'Estudi de Gestió de Residus per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació de façana amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

479,46 €
RE0164u

Redacció d'Estudi de Gestió de Residus en rehabilitació de façana (10 UI)

Redacció de l'Estudi de Gestió de Residus per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació de façana amb intervenció en 10 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

552,58 €
RE0199u

Redacció d'Estudi de Gestió de Residus en rehabilitació de façana (20 UI)

Redacció de l'Estudi de Gestió de Residus per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació de façana amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

598,35 €
RE0200u

Redacció d'Estudi de Gestió de Residus en rehabilitació de façana (50 UI)

Redacció de l'Estudi de Gestió de Residus per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació de façana amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

711,69 €
RE0456u

Redacció d'Estudi de Seguretat i Salut en eliminació de barreres (1 ascensors)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local, consistent en la supressió del desnivell d'accés mitjançant baixada a cota 0 de 1 ascensors, rampa o altres solucions, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

263,21 €
RE0458u

Redacció d'Estudi de Seguretat i Salut en eliminació de barreres (1 ascensors)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local, consistent en la instal·lació de 1 ascensors, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

526,43 €
RE0457u

Redacció d'Estudi de Seguretat i Salut en eliminació de barreres (2 ascensors)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local, consistent en la supressió del desnivell d'accés mitjançant baixada a cota 0 de 2 ascensors, rampa o altres solucions, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

326,05 €
RE0459u

Redacció d'Estudi de Seguretat i Salut en eliminació de barreres (2 ascensors)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local, consistent en la instal·lació de 2 ascensors, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

652,10 €
RE0609u

Redacció d'estudi de viabilitat de parcel·la, edifici o local (1 UI)

Redacció d'estudi de viabilitat tècnica, urbanística o econòmica, d'1 unitat d'inspecció, que recull la informació escrita o gràfica sobre les circumstàncies i condicionaments tècnics, urbanístics o econòmics de l'immoble, amb l'objectiu d'identificar i valorar les possibilitats o inconvenients de cara a l'execució d'un programa de necessitats determinat o a la seua definició i proposta. Inclou: desplaçament i visita dels tècnics, l'estudi de la normativa urbanística o legal vigent i la redacció d'informe i conclusions.

863,15 €
RE0610u

Redacció d'estudi de viabilitat de parcel·la, edifici o local (10 UI)

Redacció d'estudi de viabilitat tècnica, urbanística o econòmica, d'una parcel·la, edifici o local amb 10 unitats d'inspecció, que recull la informació escrita o gràfica sobre les circumstàncies i condicionaments tècnics, urbanístics o econòmics de l'immoble, amb l'objectiu d'identificar i valorar les possibilitats o inconvenients de cara a l'execució d'un programa de necessitats determinat o a la seua definició i proposta. Inclou: desplaçament i visita dels tècnics (amb una intensitat d'inspecció mínima de 10 unitats d'inspecció), l'estudi de la normativa urbanística o legal vigent i la redacció d'informe i conclusions.

1.420,54 €
RE0611u

Redacció d'estudi de viabilitat de parcel·la, edifici o local (20 UI)

Redacció d'estudi de viabilitat tècnica, urbanística o econòmica, d'una parcel·la, edifici o local amb 20 unitats d'inspecció, que recull la informació escrita o gràfica sobre les circumstàncies i condicionaments tècnics, urbanístics o econòmics de l'immoble, amb l'objectiu d'identificar i valorar les possibilitats o inconvenients de cara a l'execució d'un programa de necessitats determinat o a la seua definició i proposta. Inclou: desplaçament i visita dels tècnics (amb una intensitat d'inspecció mínima de 20 unitats d'inspecció), l'estudi de la normativa urbanística o legal vigent i la redacció d'informe i conclusions.

1.812,88 €
RE0612u

Redacció d'estudi de viabilitat de parcel·la, edifici o local (50 UI)

Redacció d'estudi de viabilitat tècnica, urbanística o econòmica, d'una parcel·la, edifici o local amb 50 unitats d'inspecció, que recull la informació escrita o gràfica sobre les circumstàncies i condicionaments tècnics, urbanístics o econòmics de l'immoble, amb l'objectiu d'identificar i valorar les possibilitats o inconvenients de cara a l'execució d'un programa de necessitats determinat o a la seua definició i proposta. Inclou: desplaçament i visita dels tècnics (amb una intensitat d'inspecció mínima de 30 unitats d'inspecció), l'estudi de la normativa urbanística o legal vigent i la redacció d'informe i conclusions.

2.378,77 €
RE0170u

Redacció d'informe complementari d'edifici IEC (1 UI)

Redacció d'informe complementari d'edifici (IEC), d'1 unitat d'inspecció, que recull la informació de l'edifici escrita i gràfica amb l'objectiu de detectar, identificar i qualificar els danys (fissures, escletxes, humitats...) en elements constructius, tant estructurals com en aquells altres que puguen indicar símptomes de danys en l'estructura, com en la façana, cobertes, particions, fusteries i acabats. Inclou: desplaçament i visita dels tècnics per a inspecció complementària de l'estructura dels immobles, suficientment detallada per a obtindre els paràmetres necessaris per a l'avaluació estructural, la redacció d'un pla de cales, l'estudi dels resultats obtinguts i l'estimació de l'Index de Dany i Risc per Corrosió (IC) i de l'Índex Estructural (IE) i la redacció de l'informe complementari, en base a la Guia para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón de edificios existentes, Document reconegut DRB 05/09 Decret 132/2006 del Consell.

1.148,75 €
RE0413u

Redacció d'informe complementari d'edifici IEC (10 UI)

Redacció d'informe complementari d'edifici (IEC), d'un edifici o local amb 10 unitats d'inspecció, que recull la informació de l'edifici escrita i gràfica amb l'objectiu de detectar, identificar i qualificar els danys (fissures, escletxes, humitats...) en elements constructius, tant estructurals com en aquells altres que puguen indicar símptomes de danys en l'estructura, com en la façana, cobertes, particions, fusteries i acabats. Inclou: desplaçament i visita dels tècnics per a inspecció complementària de l'estructura dels immobles, suficientment detallada per a obtindre els paràmetres necessaris per a l'avaluació estructural (amb una intensitat d'inspecció mínima de 10 unitats d'inspecció), la redacció d'un pla de cales, l'estudi dels resultats obtinguts i l'estimació de l'Index de Dany i Risc per Corrosió (IC) i de l'Índex Estructural (IE) i la redacció de l'informe complementari, en base a la Guia para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón de edificios existentes, Document reconegut DRB 05/09 Decret 132/2006 del Consell.

2.084,14 €
RE0414u

Redacció d'informe complementari d'edifici IEC (14 UI)

Redacció d'informe complementari d'edifici (IEC), d'un edifici o local amb 14 unitats d'inspecció, que recull la informació de l'edifici escrita i gràfica amb l'objectiu de detectar, identificar i qualificar els danys (fissures, escletxes, humitats...) en elements constructius, tant estructurals com en aquells altres que puguen indicar símptomes de danys en l'estructura, com en la façana, cobertes, particions, fusteries i acabats. Inclou: desplaçament i visita dels tècnics per a inspecció complementària de l'estructura dels immobles, suficientment detallada per a obtindre els paràmetres necessaris per a l'avaluació estructural (amb una intensitat d'inspecció mínima de 14 unitats d'inspecció), la redacció d'un pla de cales, l'estudi dels resultats obtinguts i l'estimació de l'Index de Dany i Risc per Corrosió (IC) i de l'Índex Estructural (IE) i la redacció de l'informe complementari, en base a la Guia para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón de edificios existentes, Document reconegut DRB 05/09 Decret 132/2006 del Consell.

2.324,45 €
RE0415u

Redacció d'informe complementari d'edifici IEC (50 UI)

Redacció d'informe complementari d'edifici (IEC), d'un edifici o local amb 50 unitats d'inspecció, que recull la informació de l'edifici escrita i gràfica amb l'objectiu de detectar, identificar i qualificar els danys (fissures, escletxes, humitats...) en elements constructius, tant estructurals com en aquells altres que puguen indicar símptomes de danys en l'estructura, com en la façana, cobertes, particions, fusteries i acabats. Inclou: desplaçament i visita dels tècnics per a inspecció complementària de l'estructura dels immobles, suficientment detallada per a obtindre els paràmetres necessaris per a l'avaluació estructural (amb una intensitat d'inspecció mínima de 30 unitats d'inspecció), la redacció d'un pla de cales, l'estudi dels resultats obtinguts i l'estimació de l'Index de Dany i Risc per Corrosió (IC) i de l'Índex Estructural (IE) i la redacció de l'informe complementari, en base a la Guia para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón de edificios existentes, Document reconegut DRB 05/09 Decret 132/2006 del Consell.

3.546,37 €
RE0163u

Redacció d'Informe d'Avaluació de l'Edifici IEEV.CV+CEE (1 UI)

Redacció d'Informe d'avaluació de l'edifici d'ús residencial d'habitatge de la Comunitat Valenciana (IEEV.CV+CEE), d'1 unitat d'inspecció, que descriu les característiques constructives dels elements comuns d’un edifici existent, indicant el seu estat de conservació, les seues condicions d’accessibilitat i eficiència energètica, i assenyalant les deficiències constructives, funcionals, de seguretat o d’habitabilitat detectades, amb la finalitat d’advertir sobre aquestes i orientar sobre les accions necessàries per a mantindre l’adequat estat de conservació de l’edifici, així com per a millorar la seua accessibilitat i eficiència energètica. Inclou: desplaçament i visita del tècnic per a inspecció ocular de l'immoble unitats d'inspecció), elaboració de l'Informe i la seua inscripció en el registre corresponent, elaboració del certificat d'eficiència energètica i la seua inscripció en el registre corresponent i obtenció de l'etiqueta acreditativa.

622,85 €
RE0410u

Redacció d'Informe d'Avaluació de l'Edifici IEEV.CV+CEE (10 UI)

Redacció d'Informe d'avaluació de l'edifici d'ús residencial d'habitatge de la Comunitat Valenciana (IEEV.CV+CEE), d'un edifici o local amb 10 unitats d'inspecció, que descriu les característiques constructives dels elements comuns d’un edifici existent, indicant el seu estat de conservació, les seues condicions d’accessibilitat i eficiència energètica, i assenyalant les deficiències constructives, funcionals, de seguretat o d’habitabilitat detectades, amb la finalitat d’advertir sobre aquestes i orientar sobre les accions necessàries per a mantindre l’adequat estat de conservació de l’edifici, així com per a millorar la seua accessibilitat i eficiència energètica. Inclou: desplaçament i visita del tècnic per a inspecció ocular de l'immoble (amb una intensitat d'inspecció mínima de 6 unitats d'inspecció), elaboració de l'Informe i la seua inscripció en el registre corresponent, elaboració del certificat d'eficiència energètica i la seua inscripció en el registre corresponent i obtenció de l'etiqueta acreditativa.

1.043,11 €
RE0411u

Redacció d'Informe d'Avaluació de l'Edifici IEEV.CV+CEE (20 UI)

Redacció d'Informe d'avaluació de l'edifici d'ús residencial d'habitatge de la Comunitat Valenciana (IEEV.CV+CEE), d'un edifici o local amb 20 unitats d'inspecció, que descriu les característiques constructives dels elements comuns d’un edifici existent, indicant el seu estat de conservació, les seues condicions d’accessibilitat i eficiència energètica, i assenyalant les deficiències constructives, funcionals, de seguretat o d’habitabilitat detectades, amb la finalitat d’advertir sobre aquestes i orientar sobre les accions necessàries per a mantindre l’adequat estat de conservació de l’edifici, així com per a millorar la seua accessibilitat i eficiència energètica. Inclou: desplaçament i visita del tècnic per a inspecció ocular de l'immoble (amb una intensitat d'inspecció mínima de 10 unitats d'inspecció), elaboració de l'Informe i la seua inscripció en el registre corresponent, elaboració del certificat d'eficiència energètica i la seua inscripció en el registre corresponent i obtenció de l'etiqueta acreditativa.

1.260,94 €
RE0412u

Redacció d'Informe d'Avaluació de l'Edifici IEEV.CV+CEE (50 UI)

Redacció d'Informe d'avaluació de l'edifici d'ús residencial d'habitatge de la Comunitat Valenciana (IEEV.CV+CEE), d'un edifici o local amb 50 unitats d'inspecció, que descriu les característiques constructives dels elements comuns d’un edifici existent, indicant el seu estat de conservació, les seues condicions d’accessibilitat i eficiència energètica, i assenyalant les deficiències constructives, funcionals, de seguretat o d’habitabilitat detectades, amb la finalitat d’advertir sobre aquestes i orientar sobre les accions necessàries per a mantindre l’adequat estat de conservació de l’edifici, així com per a millorar la seua accessibilitat i eficiència energètica. Inclou: desplaçament i visita del tècnic per a inspecció ocular de l'immoble (amb una intensitat d'inspecció mínima de 16 unitats d'inspecció), elaboració de l'Informe i la seua inscripció en el registre corresponent, elaboració del certificat d'eficiència energètica i la seua inscripció en el registre corresponent i obtenció de l'etiqueta acreditativa.

1.678,13 €
RE0516u

Redacció d'informe d'avaluació preliminar d'estructura IEP (1 UI)

Redacció d'informe per a la inspecció i avaluació preliminar de l'estructura de formigó (IEP) d'1 unitat d'inspecció, que recull la informació de l'edifici escrita i gràfica amb l'objectiu d'analitzar l'estat actual de l'estructura de l'edifici, la presència de lesions o danys en l'estructura principal o secundària i la presència de factors de deteriorament en el formigó i estableix les recomanacions sobre les actuacions a fer. Inclou: visita del tècnic per a inspecció de l'immoble.

557,14 €
RE0517u

Redacció d'informe d'avaluació preliminar d'estructura IEP (10 UI)

Redacció d'informe per a la inspecció i avaluació preliminar de l'estructura de formigó (IEP) d'un edifici o local amb 10 unitats d'inspecció, que recull la informació de l'edifici escrita i gràfica amb l'objectiu d'analitzar l'estat actual de l'estructura de l'edifici, la presència de lesions o danys en l'estructura principal o secundària i la presència de factors de deteriorament en el formigó i estableix les recomanacions sobre les actuacions a fer. Inclou: visita del tècnic per a inspecció de l'immoble (amb una intensitat d'inspecció mínima de 6 unitats d'inspecció).

890,80 €
RE0518u

Redacció d'informe d'avaluació preliminar d'estructura IEP (20 UI)

Redacció d'informe per a la inspecció i avaluació preliminar de l'estructura de formigó (IEP) d'un edifici o local amb 20 unitats d'inspecció, que recull la informació de l'edifici escrita i gràfica amb l'objectiu d'analitzar l'estat actual de l'estructura de l'edifici, la presència de lesions o danys en l'estructura principal o secundària i la presència de factors de deteriorament en el formigó i estableix les recomanacions sobre les actuacions a fer. Inclou: visita del tècnic per a inspecció de l'immoble (amb una intensitat d'inspecció mínima de 15 unitats d'inspecció).

1.127,15 €
RE0538u

Redacció d'informe d'avaluació preliminar d'estructura IEP (50 UI)

Redacció d'informe per a la inspecció i avaluació preliminar de l'estructura de formigó (IEP) d'un edifici o local amb 50 unitats d'inspecció, que recull la informació de l'edifici escrita i gràfica amb l'objectiu d'analitzar l'estat actual de l'estructura de l'edifici, la presència de lesions o danys en l'estructura principal o secundària i la presència de factors de deteriorament en el formigó i estableix les recomanacions sobre les actuacions a fer. Inclou: visita del tècnic per a inspecció de l'immoble (amb una intensitat d'inspecció mínima de 23 unitats d'inspecció).

1.491,20 €
RE0293u

Redacció d'informe de viabilitat tècnica i econòmica de la rehabilitació per a un àrea residencial (20 UI)

Redacció d'informe de viabilitat tècnica i econòmica de la rehabilitació per a un àrea residencial amb 20 unitats d'inspecció, consistent en l'estudi de l'estat de conservació dels habitatges i el seu entorn urbà, anàlisi del grau de compliment de la normativa tècnica vigent, particularment en relació amb el que s'estableix en en el Codi Tècnic de l'Edificació CTE (RD 314/2006) i normativa específica en matèria d'accessibilitat, instal·lacions i eficiència energètica, estudi d'adequació funcional i urbanística, anàlisi comparatiu, tècnic i econòmic, de la rehabilitació dels edificis en relació a d'altres alternatives, com la demolició i reconstrucció d'obra nova, així com la consideració de totes aquelles variables significatives de cara a escollir l'alternativa òptima per a l'àrea residencial. Inclou: visites i desplaçament.

2.109,04 €
RE0158u

Redacció d'informe i dictamen

Redacció d'informe i dictamen, consistent en l'exposició per escrit de les circumstàncies observades en el reconeixement de predis, edificis, documents, etc., o en l'examen de la qüestió que es considera, amb explicacions tècniques, econòmiques, etc., i amb l'opinió sobre la qüestió sotmesa a consideració i justificada en base a l'informe.

850,31 €
RE0160u

Redacció d'informe i dictamen (1 UI)

Redacció d'informe i dictamen per a 1 unitat d'inspecció, consistent en l'exposició per escrit de les circumstàncies observades en el reconeixement de l'immoble, amb explicacions tècniques, econòmiques, etc., i amb l'opinió sobre la qüestió sotmesa a consideració i justificada en base a l'informe. Inclou: visites i desplaçament i visita del pèrit per a inspecció de l'immoble.

845,69 €
RE0597u

Redacció d'informe per a la inspecció i avaluació ràpida postcatàstrofe (50 UI)

Redacció d'informe per a la inspecció ocular i avaluació ràpida post catàstrofe de danys d'un edifici o local amb 50 unitats d'inspecció, que recull la informació de l'edifici escrita i gràfica amb l'objectiu d'analitzar les conseqüències d'un incendi sobre l'estat actual de l'edifici, la presència de lesions o danys en l'estructura principal o secundària i en instal·lacions, l'avaluació de l'índex de reparació segons procediment de la Generalitat Valenciana, l'avaluació de les condicions d'habitabilitat i les recomanacions sobre les actuacions a fer. Inclou: visita del tècnic per a inspecció de l'immoble (amb una intensitat d'inspecció mínima de 23 unitats d'inspecció), emissió de fitxa d'inspecció i avaluació ràpida IER i redacció de fitxa d'avaluació detallada IED.

480,80 €
RE0151u

Redacció de certificació energètica (1 UI)

Redacció de certificació energètica per a 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que disposa el Reial Decret 235/2013 de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis. Inclou: visita del tècnic certificador per a inspecció de l'immoble. unitats d'inspecció, elaboració del certificat, inscripció en el registre i obtenció de l'etiqueta d'eficiència energètica.

215,70 €
RE0165u

Redacció de certificació energètica (10 UI)

Redacció de certificació energètica per a un edifici o local amb 10 unitats d'inspecció, d'acord amb el que disposa el Reial Decret 235/2013 de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis. Inclou: visita del tècnic certificador per a inspecció de l'immoble (amb una intensitat d'inspecció mínima de 6 unitats d'inspecció, elaboració del certificat, inscripció en el registre i obtenció de l'etiqueta d'eficiència energètica.

500,58 €
RE0166u

Redacció de certificació energètica (20 UI)

Redacció de certificació energètica per a un edifici o local amb 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que disposa el Reial Decret 235/2013 de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis. Inclou: visita del tècnic certificador per a inspecció de l'immoble (amb una intensitat d'inspecció mínima de 10 unitats d'inspecció, elaboració del certificat, inscripció en el registre i obtenció de l'etiqueta d'eficiència energètica.

657,08 €
RE0167u

Redacció de certificació energètica (50 UI)

Redacció de certificació energètica per a un edifici o local amb 50 unitats d'inspecció, d'acord amb el que disposa el Reial Decret 235/2013 de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis. Inclou: visita del tècnic certificador per a inspecció de l'immoble (amb una intensitat d'inspecció mínima de 16 unitats d'inspecció, elaboració del certificat, inscripció en el registre i obtenció de l'etiqueta d'eficiència energètica.

955,08 €
RE0460u

Redacció de Gestió de Residus en eliminació de barreres (1 ascensors)

Redacció de l'Estudi de Gestió de Residus per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local, consistent en la supressió del desnivell d'accés mitjançant baixada a cota 0 de 1 ascensors, rampa o altres solucions, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

221,65 €
RE0462u

Redacció de Gestió de Residus en eliminació de barreres (1 ascensors)

Redacció de l'Estudi de Gestió de Residus per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local, consistent en la instal·lació de 1 ascensors, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

443,30 €
RE0461u

Redacció de Gestió de Residus en eliminació de barreres (2 ascensors)

Redacció de l'Estudi de Gestió de Residus per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local, consistent en la supressió del desnivell d'accés mitjançant baixada a cota 0 de 2 ascensors, rampa o altres solucions, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

253,10 €
RE0463u

Redacció de Gestió de Residus en eliminació de barreres (2 ascensors)

Redacció de l'Estudi de Gestió de Residus per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local, consistent en la instal·lació de 2 ascensors, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

506,18 €
RE0598u

Redacció de Pla Director per a una àrea urbanística (1 UI)

Redacció de Pla Director per a un edifici, conjunt d'edificis o àrea urbanística amb 1 unitats d'inspecció, consistent en la determinació de les directrius per al desenvolupament i coordinació en matèria de desenvolupament urbanístic i millora de la qualitat de l'edificació. Inclou: els estudis justificatius, la memòria, la programació de les actuacions, les bases tècniques i econòmiques per a desenvolupar-les, els plànols d'informació i d'ordenació i les normes que s'han de complir obligadament.

2.043,68 €
RE0601u

Redacció de projecte d'edificació de nova construcció (1 UI)

Redacció de projecte d'edificació de nova construcció (projecte bàsic i projecte d'execució) per a 1 unitat d'inspecció, consistent en estudi i solució de programa de necessitats, anàlisi de normativa urbanística, redacció de memòria, annexos, emissió de certificació energètica, pressupost i amidament, plec de condicions i plànols. Inclou: visites i desplaçament.

9.339,44 €
RE0448u

Redacció de projecte d'eliminació de barreres (1 ascensors)

Redacció de projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici, consistent en la supressió del desnivell d'accés mitjançant baixada a cota 0 de 1 ascensors, rampa o altres solucions. Inclou: visites i desplaçament del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi inicial i valoració aproximada de les diferents opcions per a l'eliminació de barreres arquitectòniques i redacció de la documentació tècnica de la solució escollida.

1.651,52 €
RE0450u

Redacció de projecte d'eliminació de barreres (1 ascensors)

Redacció de projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici, consistent en la instal·lació de 1 ascensors. Inclou: visites i desplaçament del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi inicial i valoració aproximada de les diferents opcions per a l'eliminació de barreres arquitectòniques i redacció de la documentació tècnica de la solució escollida.

3.616,52 €
RE0449u

Redacció de projecte d'eliminació de barreres (2 ascensors)

Redacció de projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici, consistent en la supressió del desnivell d'accés mitjançant baixada a cota 0 de 2 ascensors, rampa o altres solucions. Inclou: visites i desplaçament del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi inicial i valoració aproximada de les diferents opcions per a l'eliminació de barreres arquitectòniques i redacció de la documentació tècnica de la solució escollida.

2.000,27 €
RE0451u

Redacció de projecte d'eliminació de barreres (2 ascensors)

Redacció de projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici, consistent en la instal·lació de 2 ascensors. Inclou: visites i desplaçament del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi inicial i valoració aproximada de les diferents opcions per a l'eliminació de barreres arquitectòniques i redacció de la documentació tècnica de la solució escollida.

4.380,35 €
RE0476u

Redacció de projecte de legalització (10 UI)

Redacció de projecte de legalització per a un edifici amb 10 unitats d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les deficiències detectades i descripció de la solució per a la legalització de l'edifici, redacció de projecte de legalització, redacció dels annexos necessaris i certificat final d'obra. Inclou: visites i desplaçament.

5.043,33 €
RE0446u

Redacció de projecte de reforma i adequació (1 UI)

Redacció de projecte d'execució per a la reforma i adequació funcional i constructiva amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les necessitats existents i descripció de solucions. Inclou: visites i desplaçament, memòria del document, plec de condicions, pressupost i plànols.

1.298,44 €
RE0173u

Redacció de projecte de rehabilitació d'edifici (1 UI)

Redacció de projecte d'execució de rehabilitació per a 1 unitat d'inspecció, consistent en redacció i valoració de l'Informe Complementari de l'Edifici, estudi i valoració de les cales executades (si és el cas) i descripció de la solució per a la reparació de les patologies detectades en estructura, cobertes, façanes i instal·lacions. Inclou: visites i desplaçament, visita del pèrit per a inspecció de l'immoble, memòria del document, plec de condicions, pressupost i plànols.

3.501,97 €
RE0171u

Redacció de projecte de rehabilitació d'edifici (10 UI)

Redacció de projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb 10 unitats d'inspecció, consistent en redacció i valoració de l'Informe Complementari de l'Edifici, estudi i valoració de les cales executades (si és el cas) i descripció de la solució per a la reparació de les patologies detectades en estructura, cobertes, façanes i instal·lacions. Inclou: visites i desplaçament, visita del pèrit per a inspecció de l'immoble, memòria del document, plec de condicions, pressupost i plànols (amb una intensitat d'inspecció mínima de 10 UI).

5.944,50 €
RE0172u

Redacció de projecte de rehabilitació d'edifici (20 UI)

Redacció de projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb 20 unitats d'inspecció, consistent en redacció i valoració de l'Informe Complementari de l'Edifici, estudi i valoració de les cales executades (si és el cas) i descripció de la solució per a la reparació de les patologies detectades en estructura, cobertes, façanes i instal·lacions. Inclou: visites i desplaçament, visita del pèrit per a inspecció de l'immoble, memòria del document, plec de condicions, pressupost i plànols (amb una intensitat d'inspecció mínima de 20 UI).

6.829,88 €
RE0168u

Redacció de projecte de rehabilitació d'edifici (50 UI)

Redacció de projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb 50 unitats d'inspecció, consistent en redacció i valoració de l'Informe Complementari de l'Edifici, estudi i valoració de les cales executades (si és el cas) i descripció de la solució per a la reparació de les patologies detectades en estructura, cobertes, façanes i instal·lacions. Inclou: visites i desplaçament, visita del pèrit per a inspecció de l'immoble, memòria del document, plec de condicions, pressupost i plànols (amb una intensitat d'inspecció mínima de 30 UI).

10.943,44 €
RE0185u

Redacció de projecte de rehabilitació de façana (1 UI)

Redacció de projecte d'execució per a la rehabilitació d'una façana amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les patologies existents i descripció de la solució per a la rehabilitació de la façana. Inclou: visites i desplaçament, visita del tècnic per a inspecció de la façana, memòria del document, plec de condicions, pressupost, annex d'instal·lació de bastida, i tots els plànols necessaris per a poder acometre les obres.

959,19 €
RE0190u

Redacció de projecte de rehabilitació de façana (10 UI)

Redacció de projecte d'execució per a la rehabilitació d'una façana amb intervenció en 10 unitats d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les patologies existents i descripció de la solució per a la rehabilitació de la façana. Inclou: visites i desplaçament, visita del tècnic per a inspecció de la façana, memòria del document, plec de condicions, pressupost, annex d'instal·lació de bastida, i tots els plànols necessaris per a poder acometre les obres.

1.104,30 €
RE0191u

Redacció de projecte de rehabilitació de façana (22 UI)

Redacció de projecte d'execució per a la rehabilitació d'una façana amb intervenció en 22 unitats d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les patologies existents i descripció de la solució per a la rehabilitació de la façana. Inclou: visites i desplaçament, visita del tècnic per a inspecció de la façana, memòria del document, plec de condicions, pressupost, annex d'instal·lació de bastida, i tots els plànols necessaris per a poder acometre les obres.

1.188,19 €
RE0192u

Redacció de projecte de rehabilitació de façana (50 UI)

Redacció de projecte d'execució per a la rehabilitació d'una façana amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les patologies existents i descripció de la solució per a la rehabilitació de la façana. Inclou: visites i desplaçament, visita del tècnic per a inspecció de la façana, memòria del document, plec de condicions, pressupost, annex d'instal·lació de bastida, i tots els plànols necessaris per a poder acometre les obres.

1.327,02 €
RE0265u

Redacció de projecte en reparació element constructiu (1 UI)

Redacció de projecte d'execució per a la reparació d'un element constructiu amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, documentació de l'estat actual, estudi i valoració de les deficiències detectades i descripció de la reparació de l'element constructiu. Inclou: visites i desplaçament, memòria del document, plec de condicions, pressupost i plànols.

592,01 €
RE0438u

Redacció de projecte i direcció de rehabilitació d'edifici (1 UI)

Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a la rehabilitació d'un edifici amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les deficiències detectades i descripció de la solució per a la rehabilitació de l'edifici, redacció de projecte de rehabilitació, redacció dels annexos necessaris, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció d'obres, direcció d'execució, coordinació de seguretat i salut i coordinació de gestió de residus. Inclou: visites i desplaçament.

6.858,35 €
RE0439u

Redacció de projecte i direcció de rehabilitació d'edifici (10 UI)

Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a la rehabilitació d'un edifici amb intervenció en 10 unitats d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les deficiències detectades i descripció de la solució per a la rehabilitació de l'edifici, redacció de projecte de rehabilitació, redacció dels annexos necessaris, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció d'obres, direcció d'execució, coordinació de seguretat i salut i coordinació de gestió de residus. Inclou: visites i desplaçament.

10.959,44 €
RE0440u

Redacció de projecte i direcció de rehabilitació d'edifici (20 UI)

Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a la rehabilitació d'un edifici amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les deficiències detectades i descripció de la solució per a la rehabilitació de l'edifici, redacció de projecte de rehabilitació, redacció dels annexos necessaris, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció d'obres, direcció d'execució, coordinació de seguretat i salut i coordinació de gestió de residus. Inclou: visites i desplaçament.

12.668,08 €
RE0441u

Redacció de projecte i direcció de rehabilitació d'edifici (50 UI)

Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a la rehabilitació d'un edifici amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les deficiències detectades i descripció de la solució per a la rehabilitació de l'edifici, redacció de projecte de rehabilitació, redacció dels annexos necessaris, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció d'obres, direcció d'execució, coordinació de seguretat i salut i coordinació de gestió de residus. Inclou: visites i desplaçament.

18.381,60 €
RE0189u

Redacció de projecte i direcció de rehabilitació de façana (1 UI)

Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a la rehabilitació de façana amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les patologies existents i descripció de la solució per a la rehabilitació de la façana, redacció de projecte de rehabilitació, redacció d'annex de bastida, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció d'obres, direcció d'execució, coordinació de seguretat i salut, i coordinació de gestió de residus. Inclou: visites i desplaçament.

1.920,89 €
RE0407u

Redacció de projecte i direcció de rehabilitació de façana (10 UI)

Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a la rehabilitació de façana amb intervenció en 10 unitats d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les patologies existents i descripció de la solució per a la rehabilitació de la façana, redacció de projecte de rehabilitació, redacció d'annex de bastida, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció d'obres, direcció d'execució, coordinació de seguretat i salut, i coordinació de gestió de residus. Inclou: visites i desplaçament.

2.450,61 €
RE0408u

Redacció de projecte i direcció de rehabilitació de façana (20 UI)

Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a la rehabilitació de façana amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les patologies existents i descripció de la solució per a la rehabilitació de la façana, redacció de projecte de rehabilitació, redacció d'annex de bastida, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció d'obres, direcció d'execució, coordinació de seguretat i salut, i coordinació de gestió de residus. Inclou: visites i desplaçament.

2.864,75 €
RE0409u

Redacció de projecte i direcció de rehabilitació de façana (50 UI)

Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a la rehabilitació de façana amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les patologies existents i descripció de la solució per a la rehabilitació de la façana, redacció de projecte de rehabilitació, redacció d'annex de bastida, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció d'obres, direcció d'execució, coordinació de seguretat i salut, i coordinació de gestió de residus. Inclou: visites i desplaçament.

3.394,84 €
RE0472u

Redacció de projecte i direcció en en eliminació de barreres (1 ascensors)

Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici plurifamiliar, consistent en la supressió del desnivell d'accés mitjançant baixada a cota 0 de 1 ascensors, rampa o altres solucions. Inclou: visites i desplaçament del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi inicial i valoració aproximada de les diferents opcions per a l'eliminació de barreres arquitectòniques, redacció de projecte de rehabilitació, redacció dels annexos necessaris, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció facultativa de les obres, coordinació de seguretat i salut i coordinació de gestió de residus.

3.148,44 €
RE0474u

Redacció de projecte i direcció en en eliminació de barreres (1 ascensors)

Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici plurifamiliar, consistent en la instal·lació de 1 ascensors. Inclou: visites i desplaçament del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi inicial i valoració aproximada de les diferents opcions per a l'eliminació de barreres arquitectòniques, redacció de projecte de rehabilitació, redacció dels annexos necessaris, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció facultativa de les obres, coordinació de seguretat i salut i coordinació de gestió de residus.

6.610,35 €
RE0473u

Redacció de projecte i direcció en en eliminació de barreres (2 ascensors)

Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici plurifamiliar, consistent en la supressió del desnivell d'accés mitjançant baixada a cota 0 de 2 ascensors, rampa o altres solucions. Inclou: visites i desplaçament del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi inicial i valoració aproximada de les diferents opcions per a l'eliminació de barreres arquitectòniques, redacció de projecte de rehabilitació, redacció dels annexos necessaris, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció facultativa de les obres, coordinació de seguretat i salut i coordinació de gestió de residus.

3.837,86 €
RE0289u

Redacció projecte d'execució instal·lació de gas (20 UI)

Redacció de projecte d'execució d'instal·lació de gas, per a un edifici o local amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en en el Codi Tècnic de l'Edificació CTE (RD 314/2006) i normativa específica. Inclou: memòria del document, plec de condicions, pressupost i plànols.

905,86 €
RE0286u

Redacció projecte d'execució instal·lació energia elèctrica (20 UI)

Redacció de projecte d'execució d'instal·lació d'energia elèctrica, per a un edifici o local amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en en el Codi Tècnic de l'Edificació CTE (RD 314/2006) i el Reglament electrotècnic per a baixa tensió REBT (RD 842/2002). Inclou: memòria del document, plec de condicions, pressupost i plànols.

975,31 €
RE0288u

Redacció projecte d'execució instal·lació fontaneria (20 UI)

Redacció de projecte d'execució d'instal·lació de fontaneria i sanejament, per a un edifici o local amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en en el Codi Tècnic de l'Edificació CTE (RD 314/2006) i normativa específica. Inclou: memòria del document, plec de condicions, pressupost i plànols.

628,07 €
RE0290u

Redacció projecte d'execució instal·lació protecció incendis (20 UI)

Redacció de projecte d'execució d'instal·lació de protecció contra incendis, per a un edifici o local amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en en el Codi Tècnic de l'Edificació CTE (RD 314/2006) i normativa específica. Inclou: memòria del document, plec de condicions, pressupost i plànols.

535,46 €
RE0287u

Redacció projecte d'execució instal·lació telecomunicacions (20 UI)

Redacció de projecte d'execució d'instal·lació de serveis de telecomunicacions, per a un edifici o local amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en en el Codi Tècnic de l'Edificació CTE (RD 314/2006) i el Reglament regulador de les infraestructures comuns de telecomunicacions per a l'accès a els serveis de telecomunicació en l'interior de les edificacions (Real Decreto 346/2011). Inclou: memòria del document, plec de condicions, pressupost i plànols.

859,55 €
RE0291u

Redacció projecte d'execució urbanització (20 UI)

Redacció de projecte d'execució d'urbanització i regeneració urbana, per a un àrea vinculada a un edifici o local amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en en el Codi Tècnic de l'Edificació CTE (RD 314/2006) i normativa específica. Inclou: memòria del document, plec de condicions, pressupost i plànols.

1.212,26 €
RE0296u

Redacció projecte i direcció en reparació element constructiu (1 UI)

Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a la reparació d'un element constructiu amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les deficiències detectades i descripció de la reparació de l'element constructiu, redacció de projecte i annexos necessaris, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció facultativa de les obres, coordinació de seguretat i salut i coordinació de gestió de residus. Inclou: visites a obra, control i verificació de la recepció de materials i productes a l'obra, comprovació del replanteig i de la correcta execució de les obres segons el projecte, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emisió del certificat final d'obra i redacció del document de l'estat final de les obres.

727,62 €
RE0285u

Redacció projecte instal·lació energia tèrmica (20 UI)

Redacció de projecte d'execució d'instal·lació d'energia tèrmica, per a un edifici o local amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Codi Tècnic de l'Edificació CTE (RD 314/2006) i el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis RITE (RD 1027/2007). Inclou: memòria del document, plec de condicions, pressupost i plànols.

1.091,05 €
RE0306m

Reforç de bigueta de fusta amb xapons metàl·lics de 8 mm d'espesor

Reforç de bigueta de fusta de secció variable segons el forjat, mitjantçant confinament lateral per la seua dimensió major, amb dos xapons metàl·lics de 8 mm d'espesor, d'acer laminat en calent S275JR, segons UNE-EN 10027, enfrontats sobre les cares de la fusta, i rebuts amb quatre cargols passants per metre , amb rosca i volanderes cargolats amb clau dinamomètrica , sobre trepants practicats sobre la fusta sana.

RE0483m

Reforç de flexió de bigues, fulles de fibra de carboni, casa Kimia

Reforç de flexió a la cara inferior, utilitzant el sistema Kimitech Plate, format per laminat de fibra de carboni de 50 mm d'ample de 1,4 mm de gruix, i resistència mecànica al trencament segons la direcció de la fibra de 3000 MPa, col·locat amb adhesiu Kimitech EP-TX, en una superfície prèvia i primada amb fixació de kimicover

RE0008m

Reforç de forja amb IPE-100 a 3,50 m. Inclou treballs anteriors i pics.

Substitució funcional de forjats, en les zones assenyalades en plànols, consistent en el reforç de cada bigueta mitjançant perfils IPE-100 S-275-JR, d'acord amb la descripció de Projecte i les indicacions de la Direcció Facultativa, incloent els següents materials i treballs:

102,60 €
RE0485m

Reforç de forja amb MVH. Mecanoviga, 4,00-4,50 l

Substitució funcional d'unir-se unidireccional unir-se per perfil extensible telescòpic amb Gropes de col.leccióts per a l'ajust màxim de llum amb llums entre 4,00 mi 4,50 m. El perfil es realitza en tres seccions i es va construir en xapa d'acabat acabat i becs en color daurat, amb un gruix de fulla de 4 mm en extrems i 6 mm al centre. Escriviu MVH, recolzat a pòsters amb ancoratge químic i amb varetes roscades M12x125 amb nou i rentadora per a muntar de cargol. Amb les resines subministren varetes de dos components roscats i morter segons les especificacions de Mecanoviga. S'ha inclòs el muntatge al lloc. Mesurar la longitud executada.

RE0480m

Reforç de forja amb sistema Mecanoviga MVV16. Longitud 3.50ml.

MW16 3250: Reforç actiu de les bigues en lloses unidireccionals mitjançant l'ús de tres elements de xapa d'acer inoxidable telescòpic Fillers S235JR Zincado Tipus Omega de la casa Mecanoviga MW12 3250 D.I.T. 331 / R reunits i es van unir a través de l'ús de cargols d'alta resistència, aconseguint la transmissió d'esforços omplint els espais amb morters de retracció controlats i retardant-los amb retracció lliure de retracció Serè 110. I. Exempt de clorurs i agregats metàl·lics i Establiu el sistema als suports per plaques d'acer plens i ancoratges químics o mecànics en funció del tipus de material i segons el projecte i especificacions del fabricant, cargols d'alta resistència 8'8 i M-12 Inclouen la part proporcional dels morters de farciment i costura, perfils d'acer inoxidable, sistemes especials de suport o connexió, suports i mecanismes de suport, així com tots els accessoris necessaris, ancoratges a elements estructurals resistents i cargol d'acer inoxidable, posada en marxa, fins i tot picats de tancaments, recobriments, picada el sòlid en bigues o elements estructurals i demolició del PP Del fallada per a un muntatge correcte de les bigues, perforacions i implementació, material petit i necessari el subministrament elèctric, demolició dels càrrecs superiors de partició que s'apressen contra les bigues i el recobriment de guix en parets verticals i horitzontals necessàries per a la seva execució si es produeix o Els forats d'obertura necessaris en particions i façanes per a la maniobra o accions necessàries. Completament executat i segons detalls i memòria del projecte i les especificacions del fabricant. S'inclou l'oferta i la col·locació de peces especials i l'obertura de mecanismes.

RE0011m

Reforç de forjar amb IPE-160 fins a 3,5 m. Inclou treballs anteriors i pics.

Substitució funcional de forjats, en les zones assenyalades en plànols, consistent en el reforç de cada bigueta mitjançant perfils IPE-160 S-275-JR, d'acord amb la descripció de Projecte i les indicacionsde la Direcció Facultativa, incloent els següents materials i treballs:

120,85 €
RE0561u

Reforç de forjat amb IPE-180 fins 3,5 m

Substitució funcional de forjats, en les zones assenyalades en plànols, consistent en el reforç de cada bigueta mitjançant perfils IPE-180 S-275-JR, d'acord amb la descripció de Projecte i les indicacionsde la Direcció Facultativa, incloent els següents materials i treballs: 1.1.- Retirada de mobiliari i protecció d'elements fixos (paviments, portes,finestres, bancades de cuina, sanitaris, etc.). 1.2.- Sanejament dels recobriments inferiors de les biguetes i raspallat de la superfície. 1.3.- Picat de revestiments en les zones de suport dels perfils. 1.4.- Apuntalament de la bigueta o del tram de biguetes. 1.5.- Col.locació de les plaques en les bigues o murs, mitjançant ancoratges químics HILTI o similar incloent ajudes d’obra; les dimensions, disseny i funcionament de les plaques garantiran la no transmisióde moments flectors a la biga de formigó armat; amb tal fi, es presentarà a la direcció facultativa una mostra de la placa per a la seua acceptació. 1.6.- Col.locació en obra dels perfils metàl.lics, d'una sola peça cada bigueta, prèvia aplicació de doble capa de pintura antioxidant, soldats a la placa, o bé directament soldats a biga metàl.lica, quan siga el cas. En qualsevol cas, la solució s’ajustarà a la Norma CTE/SE A. 1.7.- Anivellat del perfil de forma que la separació mínima i màxima entre l'ala superior del perfil i la cara inferior de la bigueta siga de 5mm i 30 mm, respectivament. 1.8.- Subjecció del perfil a les plaques d'ancoratge de les bigues. 1.9.- El contacte i l'entrada en càrrega de la bigueta es realitzarà mitjançant la col•locació de reblert de morter d'expansió control•lada. 1.10.- Reposició d’obra, en apertura de tabiqueria pasant, fins una longitud mitjana de 3,50 m.

64,82 €
RE0316

Reforç de forjat de fusta per la seva cara superior, mitjançant peces metàl·liques.

Reforç de bigues i biguetes de forjat de fusta mitjançant la col·locació, per la seva cara superior, de 6,5 kg/m de peça d'acer UNE-EN 10025 S275JO composta per perfils laminats en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i platina, amb capa d'emprimació anticorrosiva, treballat en taller; ancorada a la bigueta amb 10 fixacions per metre lineal formades per cargols rosca-fusta d'acer zincat, de 7 mm de diàmetre i 90 mm de longitud; ataconat entre la bigueta i la peça metàl·lica de reforç amb morter de ciment M-15; reomplert entre reforços metàl·lics amb formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, densitat entre 1200 i 1500 kg/m³, (quantitat mínima de ciment 275 kg/m³), fabricat en central; col·locació de malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, abocat i estesa de capa de 4 cm de formigó HA-25/B/12/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot. Inclús p/p de picat en els murs de recolzament sobre l'entrega de la bigueta, per rebre el perfil; execució d'estries en la cara superior de les biguetes, mitjançant motoserra, per acoblar en elles el reforç metàl·lic; massissat de les entregues de les peces metàl·liques sobre el mur; neteja de la cara superior del forjat i reparació en obra de quants desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge. Sense incloure demolició de les capes existents sobre la cara superior de les biguetes de fusta, ni la neteja i el sanejat de les biguetes.

142,46 €
RE0258m

Reforç de la biga forjada, amb perfil IPE-140

Reforç de la biga danyada amb la col·locació més baixa del perfil laminat IPE-140, la capa de seient de morter de reparació anterior sense retracció sikatop 122, incloent la biga incrustada de recobriment, la preparació i la pre-regeneració de les bigues amb esquerdes o alliberament sobre laxes, inclosa la soldadura als seients laterals a Estructura PPAL, incloent la pintura de protecció de la corrosió de dues capes

88,29 €
RE0484m

Reforç de les columnes de maó, amb morters estructurals

Reforç de columnes de maó sòlid, van eliminar prèviament el recobriment i la desconnexió de fàbriques de maó per tenir accés a la major àrea possible d'aquests, treballs que s'esperen possiblement necessaris per fases. El reforç comportaria el farciment d'injecció o el púrpura abocament de mapes antics i, de les esquerdes existents. La regularització del suport de maó aplicant el mapes de morter de regularització NAPTURALE NHL i l'aplicació del sistema de reforç per malla de fibra de vidre Mapegrid G120 incrustada entre dues capes de morter de Restoop de Planitop HDM. Tots aplicats al llarg de la longitud i perímetre de la columna, i sempre seguint les indicacions i criteris prescrits pel fabricant de materials

RE0477m

Reforç estructural de les bigues amb un morter estructural armat recreat

Reforç de bigues de formigó armat de 12 cm d'ànima, recreat formigó armat de 6-8 cm a la cara inferior i amplada de 12 cm, feta amb reparació estructural Morter PCC4 líquid o similar, Sika Monotop PCC50 o Prompamsa Betec 600 o similars, a l'interior Perfil metàl·lic en forma de u, secció 120x80x4 mm, a través de l'encofrat perdut, de perfils variables eclosionats i superposats, recolzats amb perfil metàl·lic telescòpic, en un dormitori de fusta, cada 1 m, raspallant la biga i eliminació de guix o recobriments de morter , Reparació de la superfície i la passivació de l'armadura amb un morter inhibidor de la corrosió de tipus epocem o similar, tipus de resposta de resina tipus de pont de pont o similar, Nuva Reforç de disposició amb 2 barres de 12 mm, superposada a la inserció d'ancoratge de paret, amb trepat i perforació Injecció de la resina de resina epoxí-acrilat Betec N o similar, diàmetre Tanca Ordenació de 4 mm En forma d'U ancorada al suport de la biga, disposats cada 30 cm, resinats i lligats al nou reforç lolutificitudinal, preparació de la forma perduda i abocada del morter estructural de Recreven per Pumper Machine per injecció; Desmolded i lateral farcit de morter estructural. Acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantitat de 3 kg de comptador lineal. Fins i tot p / p de tallar i sanejar des de la cara inferior del feix per recrear; Connexió directa de l'armadura original longitudinal i de reforç amb forquilles soldades convenientment entre si; netejar la superfície de formigó; Aplicació d'una capa contínua d'adhesiu tixotròpic de dos components basats en la resina epoxi, a la superfície del formigó endurit; muntatge d'encofrat; descàrrega de formigó; Desperquiment de l'encofrat i neteja de les restes generats.

RE0302m

Reforç estructural Sistema forjat Herms CR Dit 289 / r 100x100x4.

Reforç forjat compost per: - Suport a la zona afectada per la reparació, si cal. - Demolició de la partició afectada a una alçada que no excedeixi de 35-40 cm. (Eliminació de runes, càrrega i transport a abocador) fins i tot la substitució d'ella una vegada que s'ha realitzat el reforç. - Paticus de recobriment de bigues en tota la seva longitud, retirada de runes, càrrega i transport de restes a abocador. - Lliurament de les instal·lacions d'electricitat o fontaneria afectades. - Elevació de materials. - Primer de la cara inferior de la biga de formigó amb resines epoxi Sikadur 32. - Col·locació en cada biga de formigó d'una fila de connectors M8 de 70 mm de longitud de llarg llarg termini en resines epoxi. - Col·locació amb àncora química de plaques de postes metàl·liques de la casa comercial Herms S.A. - Col·locació de perfil metàl·lic d'acer amb tubs galvanitzats de 100x100x4 i 90x90x4 amb 2 files de connectors metàl·lics superiors - Sistema Herms D.I.T. 289 (units a través de cargols de fixació amb un mínim de 45 cm encastats), amb la capa superior de la capa de morter SIKA Top 122 fins que es desborden als costats després de l'enduriment dels cargols de la postes: arranjament de 2 línies de barres d'acer corrugat 10 mm AEH-B500SD, a cadascuna costat de les articulacions entre seccions de feix extempibles: supressió de la pèrdua de por. - Protecció dels elements metàl·lics (perfils i plaques) mitjançant la projecció de llana de roca o similar amb un gruix mínim de 3-4 cm al llarg del seu contorn.

146,12 €
RE0303

Reforç estructural Sistema forjat Herms Tube CR Dit 289 / R, 100x100x4.

Reforç forjat compost per: - Suport a la zona afectada per la reparació, si cal. - Demolició de la partició afectada a una alçada que no excedeixi de 35-40 cm. (Eliminació de runes, càrrega i transport a abocador) fins i tot la substitució d'ella una vegada que s'ha realitzat el reforç. - Paticus de recobriment de bigues en tota la seva longitud, retirada de runes, càrrega i transport de restes a abocador. - Lliurament de les instal·lacions d'electricitat o fontaneria afectades. - Elevació de materials. - Primer de la cara inferior de la biga de formigó amb resines epoxi Sikadur 32. - Col·locació en cada biga de formigó d'una fila de connectors M8 de 70 mm de longitud de llarg llarg termini en resines epoxi. - Col·locació amb àncora química de plaques de postes metàl·liques de la casa comercial Herms S.A. - Col·locació de perfil metàl·lic d'acer amb tubs galvanitzats de 100x100x4 i 90x90x4 amb 2 files de connectors metàl·lics superiors - Sistema Herms D.I.T. 289 (units a través de cargols de fixació amb un mínim de 45 cm encastats), amb la capa de morter de la retracció superior SIKA Top 122 fins que es desborden als costats després de l'enduriment dels cargols de la postes: ordenació de 2 línies de barres d'acer corrugat 10mm AEH-B500SD, a cada costat de les empalmes entre seccions de feix extempibles: supressió del calma. - Protecció dels elements metàl·lics (perfils i plaques) per projecció de llana de roca o similar amb un gruix mínim de 3-4. Criteri de mesura: s'aplica un percentatge tenint en compte una interacció de 70 cm entre les bigues, i la repercussió de la qual és de 1,43 ml Viguet / m² forjat.

208,95 €
RE0009m

Reforç forjat amb IPE-120 a 3,5 m. Inclou treballs anteriors i pics.

Substitució funcional de forjats, en les zones assenyalades en plànols, consistent en el reforç de cada bigueta mitjançant perfils IPE-120 S-275-JR, d'acord amb la descripció de Projecte i les indicacionsde la Direcció Facultativa, incloent els següents materials i treballs:

107,89 €
RE0010m

Reforç forjat amb IPE-140 fins a 4 m. Inclou treballs anteriors i pics.

Substitució funcional de forjats, consistent en el reforç de cada bigueta mitjançant perfils IPE-140 S-275-JR, incloent els següents materials i treballs:

113,41 €
RE0486m

Reforç forjat amb MVV, Mecanoviga, 4.00-4.50 ml

Substitució funcional d'unir-se unidireccional Unir-se per perfil extensible telescòpic amb Gropes de Colisons per a un ajustament de llum màxim, amb llums entre 4,00 m i 4,50 m. El perfil es realitza en tres seccions i es construeix en xapa d'acer simple i bicromat en color daurat, amb un gruix de fulla de 4 mm en extrems i 6 mm al centre. Tipus MVV, recolzat per pòster amb ancoratge químic i amb varetes roscades M12x125 amb rosca i rentadora per cargolar el muntatge o mitjançant un sistema de suport especial al perfil UPN existent. Amb les resines subministren varetes de dos components roscats i morter segons les especificacions de Mecanoviga. Anteriorment, el guix de la marina vertical s'eliminarà i posteriorment segons la tipologia de forjar, la part de les cèl·lules de la ceràmica o del formigó s'eliminarà, la medul·la vertical estarà preparada per rebre els ancoratges de la cardina i en el cas de Suport a les parets. Farà una matriu concreta sota la biga, que servirà de distribució de càrregues i punts d'ancoratge del sistema de suport a Cartela. Posteriorment, es procedirà l'assemblea MVH. El posterior muntatge del perfil MVV amb la seva estanquitat per abocar el morter autonivellant, les bigues existents finalment es van incrustar. Mesurar la longitud de la biga reforçada.

RE0479m

Reforç forjat amb sistema Mecanoviga MVV11. Longitud 3.50ml.

MW12 3250: reforç de reforç de reforç actiu en lloses unidireccionals mitjançant l'ús de tres elements de xapa d'acer inoxidable telescòpic S235JR Zincado Tipus Omega de la casa Mecanoviga MW12 3250 d.i.t. 331 / R reunits i es van unir a través de l'ús de cargols d'alta resistència, aconseguint la transmissió d'esforços omplint els espais amb morters de retracció controlats i retardant-los amb retracció lliure de retracció Serè 110. I. Exempt de clorurs i agregats metàl·lics i Establiu el sistema als suports per plaques d'acer plens i ancoratges químics o mecànics en funció del tipus de material i segons el projecte i especificacions del fabricant, cargols d'alta resistència 8'8 i M-12 Inclouen la part proporcional dels morters de farciment i costura, perfils d'acer inoxidable, sistemes especials de suport o connexió, suports i mecanismes de suport, així com tots els accessoris necessaris, ancoratges a elements estructurals resistents i cargol d'acer inoxidable, posada en marxa, fins i tot picats de tancaments, recobriments, picada el sòlid en bigues o elements estructurals i demolició del PP Del fallada per a un muntatge correcte de les bigues, perforacions i implementació, material petit i necessari el subministrament elèctric, demolició dels càrrecs superiors de partició que s'apressen contra les bigues i el recobriment de guix en parets verticals i horitzontals necessàries per a la seva execució si es produeix o Els forats d'obertura necessaris en particions i façanes per a la maniobra o accions necessàries. Completament executat i segons detalls i memòria del projecte i les especificacions del fabricant. S'inclou l'oferta i la col·locació de peces especials i l'obertura de mecanismes.

RE0216m

Reforç metàl·lic de pilar de formigó 25x25 cm, amb PNL40.4

Reforç de reforç de formigó reforçat rectangular de dimensions 25x25 cm per gelosia confinament de 4 perfils normalitzats d'acer laminat calent S275 pnl-40,4 mm de 2,42 kg / m segons UNE 10025-2 disposades en les vores del suport i junts en les quatre cares per Mitjans de bucles de metall in situ, cada 25 cm, per a la construcció de refrigeració, incloent el subministrament de material de soldadura segons UNE-EN ISO 2560, treballat i col·locat.

310,31 €
RE0481

Reforç superior de la capa de compressió forjada, sense límit

Reforç superior d'unidireccional forjat de bigues de fusta, mitjançant una capa de compressió de formigó armada, 5 cm, gruix mitjà, amb reforç de formigó registrat, gravat amb braç estructural, resistència 2.5 MPa i densitat de 500 kg / m³, perforació i reducció de varetes A les bigues, lligades al repartiment de Maladel, incloent-hi l'embalatge perimetral a la paret d'ancoratge de la paret, Rozes a Tabiaquier i PP de zunchos

RE0615

Reforma interior i adequació d'habitatge

Reforma interior i adequació d'habitatge incloent els següents treballs:

476,48 €
RE0253u

Registre de fals sostre, marc i placa de 50x50 cm, de guix

Coberta de registre fals per a inspecció periòdica per alumini, elaborada amb perfils d'alumini lacat blanc, amb coberta de guix, incloent-hi el tall de guix existent i la col·locació final

39,18 €
REU0754u

Registre de guix en fals sostre, marc de marc i placa de gravació de 50x50 cm, feta en guix

21,00 €
REU0483h

Regla vibrant de 3 m.

4,67 €
REU0781kg

Regularització Mapa de morter Antiga NHL estructural, amb rendiment de 1,7 kg / mm de gruix.

0,75 €
RE0573u

Rehabilitació energètica de coberta plana transitable

Rehabilitació energètica de coberta plana transitable previ sanejat i reparat del suport, amb bon estat de consesrvació de la membrana imperbeabilitzant. Incorporació d'aïllament termoacústic amb protecció, per l'eterior de la coberta, format per paviment flotant aïllant de llosetes filtrants Polifoam Losa ''KNAUF INSULATION'' o similar, de 40x30x8 cm, resistència tèrmica 1,3 (m²k)/W. Fins i tot p/p de replanteig, talls, resolució de ponts tèrmics, fixacions i neteja.

64,82 €
RE0033u

Reixa aixecada fins a 3 m²

Reixa aixecada, incloent-hi urpes i accessoris d'ancoratge, fins a 3 m², amb runes retirada i càrrega, sense incloure el transport a l'abocador, segons NTE / add-18.

8,14 €
RE0566u

Rejuntat de fàbrica de maó cara vista

Rejuntat de fàbrica de maó cara vista existent amb morter de ciment igualant tonalitats, fins i tot netetja posterior i picat de juntes si fora necessari. Inclou mitjans auxiliars segons els estudis de seguretat i salut. Criteri d'amidament: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 0,8 m², afegint a canvi la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes.

64,82 €
REU0807m

Rematada perimetral de xapa d'acer prelacada estàndard, de 10 cm d'altura, 7 cm d'amplària i 2 m de longitud.

6,50 €
RE0152u

Renovació de llicència municipal d'ocupació d'un habitatge

Renovació de llicència municipal d'ocupació d'un habitatge, d'acord amb la normativa municipal. Inclou: visita a l'habitatge del tècnic, emissió de certificat tècnic de compliment de les condicions d'habitabilitat, tramitació de la declaració responsable de renovació, sol·licitud i taxes, i obtenció de la cèdula d'ocupació.

294,26 €
RE0250u

Reparació cabota bigueta de fusta, amb armadures fibra de carboni.

Reparació de cap de bigueta de fusta, tallant la zona deteriorada o degradada i massissant-la mitjançant l'abocament per gravetat de 30 kg de morter fluït de dos components a base de resina epoxi, prèvia col·locació de l'armadura amb 4 barres de fibra de carboni embeguda en una matriu epoxi, MBar 165/2500 -BASF Construction Chemical-, de 8 mm de diàmetre i 800 mm de longitud cadascuna, ancorades a la bigueta amb resina epoxi, lliure d'estirè, d'altes resistències, aplicada amb filtre de dosificació i barreja automàtica en forats realitzats en la part sana de la fusta. Inclús p/p de montaje del sistema d'encofrat en la zona a intervenir, col·locació de film protector de polietilè, segellat de l'encofrat per evitar fuites, neteja i emprimació de la fusta amb beurada del mateix morter epoxi, desmuntatge del sistema d'encofrat, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

473,62 €
RE0565u

Reparació de danys en parament vertical

Reparació de danys en paraments verticals com a conseqüencia dels treballs de reforç del forjat.

64,82 €
RE0495m

Reparació de esquerdes al balcó

Reparació de safates de balcó que consisteix en l'obertura de fissures mitjançant mitjans manuals i / o mecànics per a una profunditat suficient segons els criteris D.F. En el cas que aparegués algun element metàl·lic, es descobrirà en tota la seva superfície perimeterly, posteriorment, traieu la capa d'òxid per neteja manual enèrgica o amb eina mecànica com a samor, raspall de filferro, màquina de raspallat i rectificat fins a l'eliminació total de capes , Lloses o fulls d'òxid solts o semi-resolts, fins a aconseguir la característica brillantor metàl·lic dels substrats metàl·lics, segons SIS 055900 estàndard, Sa2½ Final. Protecció de l'armadura preparada i desoxidada amb passivador. Recuperació de volums, incloent la recuperació dels plans existents a la vora, mitjançant encofrat i abocament de microhormigon RR de Betonfix, Fibrorroforming, amb morter tixotròpic de retracció compensada R4 R4 (UNE-EN 1504: 3-2006). Es farà càrrec del perfil de les vores, respectant la reconstrucció del gicket inferior si existia anteriorment. En cas de petits volums, es durà a terme plens per llançament de morter per capes. En balcons d'habitatge.

REU0791kg

Reparació de morter Betonfix 300, Kimia, en bosses de 20 kg

1,10 €
RE0497m

Reparació de safates de balcó

Safata de balcó per reparar consistents en eliminació d'elements poc adherits o malament, fins a trobar un volum consistent i suficientment compacte a la discreció de D.F., per mitjans manuals i / o mecànics. Recuperació de volums, incloent la recuperació de les plantes existents a la vora, mitjançant encofrat i abocament de Betonfix RR de microhormigon, Fibrorrofez. En cas de petits volums, es durà a terme plens per llançament de morter per capes. En balcons d'habitatge.

65,89 €
RE0310m

Reparació estructural de formigó, davant de forjat, de 35 cm.

Forja de reparació frontal en balcons i terrasses amb supressió de tot el recobriment deficient per mitjans mecànics o manuals fins a l'acer almenys reforçat l'oxidació de la qual causi el trencament. Una neteja d'òxid d'aquesta armadura es durà a terme en tota la seva extensió i contorn mitjançant un raspall de sorra o PUAS, per a la passivació posterior per un tipus de tipus passivant adequat Sika Top 108 o similar, en dues capes i regeneració, fins a recompondre la forma original de la part Per ser reparat, amb un tipus de morter Monòtop 650 o un tractament previ similar de la superfície del formigó existent amb una emulsió de tipus d'adhesió de làtex. Si cal, per haver assolit un grau excessiu d'oxidació, la substitució dels reforços necessaris serà procedent d'altres d'almenys característiques, incloent-hi la càrrega de residus i transport a abocador autoritzat.

36,00 €
RE0064m

REPARACIÓ PUTUAL SOL·LICITAT I ROATOR, AMPLIACIÓ 35 CM.

Sanado i reparació de cantar ample forjat d'amplada de 35 cm, a Alero Accés principal i posterior a l'habitatge, prèvia recobriment fissurat o en mal estat, sanejament estructural de formigó estructural, passivatiu de reforç i reconstrucció de la secció afectada amb el tipus de morter de resina aplicaR4 o similar , Reconstrucció de vores i acabat superficial amb morter de ciment proper 1: 6 Una bona vista, aplicació final de recobriment amb pintura de silicat en tons existents, incloent-hi els mitjans auxiliars, la bastida necessària, la retirada de l'excés de material i la neteja.

39,53 €
RE0492

Reparar els morters de recobriment amb enfrontaments

En parets verticals amb revestiment de morters de recobriment, el recobriment s'eliminarà en mal estat, la neteja de la superfície descoberta es durà a terme eliminant els antics morters, pols i brutícia; Recomanació del recobriment al seu acabat original amb morters de recompposició R2 (UNE -n 1504: 3-2006). Fins i tot es farà càrrec de l'acabat textural que ha de ser similar a la textura existent, cuidant les zones sindicals amb morters existents, evitant els canvis d'avió amb projeccions i entrants tant com sigui possible. Segons NUE - EN 998: 2003. Acabat suau. Es farà caure a la superfície original.

32,73 €
RE0116m

Reparar o substituir les estepes de ceràmica.

Reparació o substitució de la partits de ceràmica Tipus de maridatge en mal estat, a la terrassa perimetral Top, peça picada i morter d'adherència, ordenació de peces similars preses amb morter de ciment 1: 6, peces de golliment i neteja final.

8,31 €
REU0826

Repercusió per m² de superfície construïda d'obra de de demolició de tota mena d'elements constructius, fusteries, instal·lacions i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu no inclou el transport.

7,00 €
REU0821u

Repercusió per m² de superfície construïda d'obra de fusteria exterior, de material a elegir per la propietat, amb frontissa practicable d'obertura cap a l'interior, de dimensions variables, sèrie mitjana, formada per dues fulles, i amb bastiment de base. Doble envidriament estàndard, 4/6/4, amb falques i segellat continu. Compacte incorporat (monoblock), persiana de lamel·les de PVC, amb accionament manual mitjançant cinta i recollidor.

80,00 €
REU0410

Repercussió d'ancoratge per grapa d'acer inoxidable de 5 mm, en xatejar amb materials pedregosos.

2,94 €
REU0392u

Repercussió de soldadura kg / estructura

0,02 €
RE0339m

Repercussió per llogar bastides penjades i carpa, façana exterior

Lloguer de repercussió per metre quadrat i mes d'estructura de bastides penjats, incloent part proporcional de la protecció pública, tendals i proteccions segons la normativa de seguretat.

37,14 €
REU0824

Repercussió per m² de superficàcia rehabilitada d'obra de compost de fusta compost per armaris Trencallums Baix, acabat de poliamida ABM Ports Recovertes d'A Foli de diversos AMB Lamina un gruix de 0,4 a 0,7 mm i davant de 19 mm Gruix Rebut per totes les quotes cures, Front cara i Els Quatre Cants de Xamfrà (5x5). Construcció de Mobles Mitjançant Els Següents Elements: Armadures: Fabricats en 16 mm Fuste aglomerat de laminatge per totes les lesions Les CARES I CANTS (frontal cant de 0,6 mm); Posteriorment del material Matege de 3,5 mm de Gruix, Recoverta de Laminatge per quotes cites; Els laterals proporcionen de diversos trepants que permeten a les col·lochació de galledes diferents. Caldes: Fabricades a 16 mm Fuste aglomerat de Gruix i Recobertes per laminatge per totes les CARES I CANTS (Front Cant en ABS 1,5 mm de Gruix). Frontisses: D'Acer Niquellat, amb regulat en alçada, diputat que vaig ampliar; Sistema de clip de Muntatge i Desmuntatge. Penjadors: ocults d'Acer, amb Reglament d'Alt i Fons del Incora de l'Armari; Té dos penjers que donen suport a un total de 100 kg. Aletes i Tot Sòcol Baixa, Cornisa Superior, Baixa Trencallums Acaba a Joc Am L'A Finat, Guies de Rodaments metàl·lics i remolcs en mercaderies.

28,00 €
REU0823

Repercussió per m² de superfície rehabilitada d'obra, d'ajudes de paleta, necessàries per a la correcta execució dels treballs d'obra de paleta, amb un grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses. Segellat de forats i buits realitzats

15,00 €
REU0822

Repercussió per m² de superfície rehabilitada d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la reposició de l'instal·lació elèctrica formada per: posada a terra, xarxa d'equipotencialitat, caixa general de protecció, línia general d'alimentació, centralització de comptadors, derivacions individuals i xarxa de distribució interior, amb un grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.

8,16 €
REU0427u

Repercussió, per m de barana, d'elements de fixació en treballs de fàbrica: tacs i cargols d'acer.

2,15 €
RE0580u

Reposició de peces de maó cara vista

Reposició de peces de maó cara vista trencades amb peça de les mateixes dimensions, color i textura, amb neteja i retirada de runes i terres a peu de cárrega. Inclòs mitjans auxiliars segons els estudis de seguretat i salut. Criteri d'amidament de projecte: Superficíe mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 0,8 m², afegint a canvi la superficie de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes.

64,82 €
RE0140

Reproducció superficial de baranes metàl·liques, amb solvent de gel.

Declool de pintures existents sobre barana o graella de metall, amb dissolvents, eliminant les successives capes de pintura i òxid existent que poden existir, per espàtules o caixes de sorra, fins i tot la retirada de residus i càrrega de contenidors, sense transport a l'abocador

16,32 €
REU0206kg

Resina epoxi per a injeccions

16,20 €
REU0207u

Resines de broquet d'injecció

0,10 €
REU0468

Resistència a la compressió lleugera Concrete 2.5 MPa, densitat 500 kg / m³, conductivitat tèrmica 0.116 W / (MK), preparat en el lloc amb 1.100 litres d'argila expandida, granulometria entre 10 i 20 mm, densitat de 275 kg / m³ i 150 kg de ciment Portland Amb CEM II / B 32,5 R 32,5 R, segons UNE-in 197-1.

134,00 €
RE0574u

Resolució d'encontre de coberta amb paraments verticals i conductes de ventilació

Resolució d'encontre de coberta amb paraments verticals i conductes de ventilació, consistent en la col·locació de banda de reforç inferior de 33 cm d'ample i banda superior de 50 cm d'ample, amb làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), millorada amb làmina bituminosa d'oxiasfalt, LO-30/FV (60), amb segell AENOR, fins i tot cavalcaments; capa separadora sota protecció, amb geotèxtil de fibres de polièster (200 g/m²) i col·locació de paviment consistent en rajola tipus ''aspe'' de 12 x24 cm, reconduint pendents, amb la seua corresponent capa de morter i sòcol, fin i tot p/p de reblert de juntes de dilatació amb cordó de masilla asfàltica, formació de escopidor amb rajola ceràmica amb goteró, minvells i altres elements especials amb bandes de reforç, minves i cavalcaments.

64,82 €
RE0371u

Restauració de la safata del balcó, superfície de 1,50 m².

Restauració de la safata del balcó que inclou picades de totes les parts soltes, mal adherides o en mal estat, tot el que no es troba en bon estat ha de ser picat, amb retirada de restes i càrrega. Eliminació de tota la capa d'òxid existent al Balcó Concili de suport mitjançant la neteja amb un raspall metàl·lic i de sorra sota pressió fins que estigui absolutament net. Sika o similar a l'aplicació de pas d'oxidació de l'Epocem 110, aplicació de producte SIKA Fix o Epocem que serveix de pont entre la superfície nova i antiga sobre tota la superfície existent i la regeneració del volum perdut que incorpora el reforç del val de sanate mitjançant els morters de reparació d'alta resistència del tipus Sika o similar i incorporant mallatex gruixut en capa intermèdia dels fronts de safates. La regeneració del volum s'executarà de manera idèntica a la part existent de mida i forma.

219,63 €
RE0368

Restauració i consolidació de motllures, impostos, florones, etc.

Restauració i consolidació de motllures, impostes, Flores, etc., elements decoratius únics existents a la façana eliminant elements danyats, trencats o solts, neteja de la resta del suport que és fort i reconstrucció del volum perdut per la reparació d'alta resistència dels morters de la Sika casa o similar. Anteriorment es va aplicar un morter inhibidor de la corrosió que funciona com a pont d'unió entre el treball antic i el nou tipus 110 epocem 110 o similar. Els elements es restauraran amb una forma idèntica dels originals fins i tot amb motlles si cal.

885,70 €
RE0577u

Retirada d'elements inservibles a pati

Partida alçada destinada a la neteja dels patis, desmuntat de cablejats, conductes i altres elements insesrvibles, fins i tot elements de subjecció, amb retirada i càrrega de runes, sense aprofitament.

64,82 €
RE0576u

Retirada de cablejat i elements aliens a façana

Partida alçada destinada al desmuntatge de cablejat i conductes inservibles, rètols publicitaris i altres elements aliens a la composició original de la façana, fins i tot elements de subjecció, amb retirada i càrrega de runes, sense aprofitament. Desmuntatge i reposisció d'instal·lacions d'electricitat i telecomunicacions, en el cas que siga necessari.

64,82 €
RE0578u

Retirada de tendal en façana

Retirada de tendal en façana consistent en desmuntatge d'ancoratges i suports a paret, amb aprofitament i amb recol·locació posterior, incloent totes les tasques necessáries per al correcte funcionament. Mesura de la unitat realment executada per unitats d'inspecció.

64,82 €
RE0544u

Retransmissió pública o privada d'un acte col·lectiu, via Hangout de Google (1.000 participants)

Difusió d'un acte, reunió, curs, seminari, conferència, debat, entrevista, assemblea, convenció, celebració, etc., de caràcter públic o privat, destinat aproximadament a 1.000 participants, mitjançant la retransmissió en directe, pública o privada, de veu, video i xat, via Hangout de Google. Consistent en la seua programació i difusió en les xarxes socials, el suport a la preparació dels mitjans audiovisuals, la moderació de la participació dels concurrents, la realització de l'emissió (amb una duració màxima de 2 hores) per part d'un tècnic en una ubicació i la formació simultània d'una persona en l'ús de la ferramenta. Inclou: visites i desplaçament.

692,68 €
RE0539u

Retransmissió pública o privada d'un acte col·lectiu, via Hangout de Google (10 participants)

Difusió d'un acte, reunió, curs, seminari, conferència, debat, entrevista, assemblea, convenció, celebració, etc., de caràcter públic o privat, destinat aproximadament a 10 participants, mitjançant la retransmissió en directe, pública o privada, de veu, video i xat, via Hangout de Google. Consistent en la seua programació i difusió en les xarxes socials, el suport a la preparació dels mitjans audiovisuals, la moderació de la participació dels concurrents, la realització de l'emissió (amb una duració màxima de 2 hores) per part d'un tècnic en una ubicació i la formació simultània d'una persona en l'ús de la ferramenta. Inclou: visites i desplaçament.

242,13 €
RE0543u

Retransmissió pública o privada d'un acte col·lectiu, via Hangout de Google (60 participants)

Difusió d'un acte, reunió, curs, seminari, conferència, debat, entrevista, assemblea, convenció, celebració, etc., de caràcter públic o privat, destinat aproximadament a 60 participants, mitjançant la retransmissió en directe, pública o privada, de veu, video i xat, via Hangout de Google. Consistent en la seua programació i difusió en les xarxes socials, el suport a la preparació dels mitjans audiovisuals, la moderació de la participació dels concurrents, la realització de l'emissió (amb una duració màxima de 2 hores) per part d'un tècnic en una ubicació i la formació simultània d'una persona en l'ús de la ferramenta. Inclou: visites i desplaçament.

315,86 €
REU0140u

Retroexcavadora Porte mini a peu.

70,00 €
RE0002

Revestiment de pintura de silicat a l'aire lliure

Revestiment decoratiu de façanes amb pintura per silicar, per a la realització de la capa d'acabat en recobriments continus Bilayer; Neteja prèvia i poliment de suport en bon estat de conservació, a mà amb una preparació de silicat de potassi i emulsions acríliques i dues mans acabades (rendiment: 0,167 l / m² cada mà).

11,10 €
RE0396

Revestimiento Promastic Fibra, para acabado de rodadura.

Aplicación de masilla bituminosa PROMASTIC FIBRA, hasta un espesor de 2 mm, previa limpieza del soporte, aspirado del polvo residual, mano de imprimación con Imprimul diluido al 20%, y acabado con 2 manos de Promastic, rendimiento medio de 2-2,5 kg/m² y capa, según indicaciones del fabricante.

20,73 €
RE0161u

Revisió i anàlisi de documentació tècnica

Revisió i anàlisi de documentació tècnica (informes, dictàmens, estudis de laboratori, pressuposts i amidaments, valoracions, memòries, plànols, plecs, llibres d'ordres, estudis i plans de seguretat, càlculs d'estructures, documents de planejament urbanístic, etc.), amb un nivell de complexitat mitjà.

126,00 €
REU0609m

Ribbon knauf de 50 mm d'ample.

0,04 €
REU0380u

Rod d'acer 5.8 Diàmetre 12 i longitud 250 mm, àncora química

2,26 €
REU0018m

Rod d'acer corrugat 12mm

3,50 €
REU0019m

Rod d'acer corrugat de 16 mm

3,80 €
REU0536u

Rod de 3 mm de diàmetre galvanitzat metàl·lic.

0,55 €
REU0547m

Rod de fibra de vidre reforçada amb resina de polièster, de 12 mm de diàmetre, amb una superfície de mòlta com a millora de l'adhesió, per a armadures i reforç estructural.

8,50 €
REU0280u

Rod penjant, acer galvanitzat.

0,98 €
REU0295u

Rod suau ajustable amb ganxo Placu, diàmetre de 4 mm i 1000 mm de llarg.

0,57 €
REU0143h

Roller de compactador Pisón 300/600 kg.

28,00 €
REU0164m

Rosque Rod Am12x1000 Hilti, 4,8 galvanitzat.

1,92 €
REU0129h

Rotació martell auxiliar.

44,00 €
RE0342m

Rozen Obertura en maó de ceràmica

Obertura de maó de maó longitudinal, fins i tot retirada de residus i càrrega de contenidors.

6,35 €
REU0062

Safata de xapa d'acer galvanitzada de 0,6 mm gruixuda, per a ús en tancaments multicapa.

16,50 €
REU0479h

Safata vibrant de 300 kg, amplada de treball 70 cm, reversible.

7,85 €
RE0489m

Safates de balcons picats

Tallada, a les safates de balcons, per eliminar elements de formigó en mal estat, deslligat, desintegrat, desagregat o esquerdat, eliminant-lo fins que arribés a formigó coherent en bones condicions. Fins i tot la neteja de la superfície descoberta, eliminació de pols o restes, la col·lecció, rebaixada al contenidor.

18,17 €
RE0340

Sanado d'alerta i coronació de parets impermeables.

Planificació interior i exterior de les zones de la pell de la coberta i el casset d'accés que es veuen afectats (estimant un rendiment màxim més del 30% de la superfície total), amb la substitució del full d'impermeabilització, soldat a l'existent, substitució de rajoles trencades, esvaïdes Morter d'alta resistència i sense retracció, fins i tot retirada de restes en bosses i càrrega de contenidors per al transport a abocador autoritzat.

45,25 €
RE0389u

Sanario i reparació d'ancoratges a la fàbrica de construcció. Passos de balcó. Façana principal.

Sanoado i reparació de les ancoratges de barana incrustades a la fàbrica de maó anterior, a cada nivell de balcons a la façana principal, mitjançant el tallar i sanejar la superfície solta o en mal estat, traslladats o plantejats pel deteriorament de la secció ancorada, Eliminació d'aquests recobriments amb mitjans mecànics o manuals fins que almenys arribés a l'acer integrat de la barana i l'oxidació de la qual provoca la inflor. Es durà a terme una neteja de l'òxid d'aquest acer i es reforçarà, si cal, amb injecció de resines, en la seva secció incorporada. Neteja de l'àncora mitjançant raspall de pues, amb posterior aplicació de morter d'adhesió, després de protegir l'acer amb un passivant de la marca Sika Monòtop 910 o similar, en dues capes, la regeneració de volums fins a recomparar la forma original de l'obra, amb una base de ciment Resines de morter i sintètiques, fums de fum i fibres de polipropilè de la marca Sika Monotop 612 o similars, incloent PP Mitjans auxiliars, retirada d'excés de material, càrrega de residus; Totalment preparat per a posicions posteriors només des d'aquesta zona, no inclòs en aquest joc.

43,41 €
RE0218

Sanoado de les bigues en reparació forjada i estructural.

Intervenció en bigues concreta que consta de: recobriment de sostre picat de zones humides per arribar a les bigues, sanejament d'armadura amb raspallat manual, tractament d'armaments afectats per l'oxidació a través de producte passivador, reconstrucció de la biga

54,74 €
RE0311

Sanoado en arrencada de pilars de formigó. Morter estructural.

Reparació d'arrencada de pilars, que consisteix en: recobriments picats de formigó, saneo i neteja amb raig de sorra i aigua per sortir perfectament descoberta el reforç, passivatiu d'ells, col·locació d'armadura complementària si cal, recobriment de reforç amb formigó de baixa tixotropia, amb Substitució de la secció de formigó i la càrrega de residus.

64,52 €
RE0354m

Sanoado i reparació frontal forjada, cantant 30 cm.

Sanado i reparació de fronts forjats a façanes exteriors i sostres de balcó obert, a través del tallat i raspat de totes les superfícies i àrees en mal estat, així com en les bosses i / o tallar, eliminació d'aquests recobriments, amb mecànica o manual significa fins a almenys l'acer reforçat l'oxidació de la qual provoca el tret. Una neteja d'òxid d'aquesta armadura es durà a terme en tota la seva extensió i contorn mitjançant raspall de pues, amb posterior aplicació de morter d'adhesió i protecció del reforç amb un passivant de la marca Sika Monotop 910 o similar, en dues capes i regeneració, fins a Recomposo la forma original de la peça a reparar, amb un morter i resines sintètiques basades en ciment, fums de sílice i fibres de polipropilè de la marca monòtop 612 o similars, incloent PP Mitjans auxiliars, retirada de l'excés de material de material i de restes, sense incloure el transport a abocador autoritzat; Totalment preparat per a la pintura posterior, no inclosa en aquest joc. Tenint en compte una cançó de forjat vist 30 cm.

19,90 €
RE0139m

Segellat de fissura de formigó, amb material termoplàstic.

Segellat de superfície de formigó amb material termoplàstic, amb una relació ampla / profunda de 2/1 a 1/1.

5,24 €
RE0379

Segellat de fissures sense fissures i generalitzades a la fàbrica de maons

Segellat de fissures perfectes i generalitzades a la fàbrica de maons, amb morter de llima bastard i dosificació de ciment M-160B (1: 0,25: 3) color natural, fins i tot mostres d'acabat, color i textura per triar, després de l'eliminació de morter que existeix amb aire de pressió, A continuació, el morter preparat omplint-se s'injectarà a Enrasse, eliminant les rebaves de morter i netejant la superfície a mesura que es realitza el segell.

15,60 €
RE0386m

Segellat de segellat de dilatació amb massilla elàstica de poliuretà F-25.

Selvatació de dilatació d'amplada de 15 mm, en la medul·la vertical exterior, amb massilla de poliuretà monocomponent, duresa a la costa d'aproximadament 25 i allargant-se en ruptura> 500%, aplicat amb pistola en un fons de tancament de 20 mm de diàmetre. Fins i tot la neteja prèvia p / p del suport i protecció de la superfície adjacent a l'articulació, i va acabar suavitzant el material amb espàtula.

7,90 €
REU0685u

Sensor tèrmic solar per termostia, completa, per a la instal·lació individual, per a la col·locació a la coberta inclinada, formada per: Panell de 1050x2000x75 mm, superfície útil de 1,99 m², rendiment òptic 0.761 i coeficient de pèrdues primàries 3,39 W / m²k, segons UNE -on 12975-2, absorbent de coure format per una bateria de tines de 8 mm de diàmetre, un revestiment de material sense contaminació de crom negre, un aïllament de 30 mm d'escuma de poliuretà lliure CFC, la coberta protectora de vidre temperat de 4 mm de gruix, alta transmitància; 200 l-dipòsit cilíndric d'acer vitrificat; Kit hidràulic; Grup de seguretat; Copa d'expansió i sostre suports

2.375,00 €
RE0333m

Sèrie de cistella sanitària B, a l'interior, amb canonada PVC-110.

Subministrament i muntatge de l'interior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals, formada per tub de PVC, sèrie B, 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix. Fins i tot p / p de material auxiliar per al muntatge i la fixació a l'obra, accessoris i peces especials col·locades per unir-se adjunt amb adhesiu. Totalment muntat, connectat i provat per l'empresa d'instal·lació mitjançant les proves de servei corresponents (incloses en aquest preu)

20,80 €
RE0332m

Sèrie de cistella sanitària B, a l'interior, amb canonada PVC-125.

Subministrament i muntatge de l'interior de la xarxa d'evacuació de les aigües residuals, formades per tub de PVC, sèrie B, 125 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix. Fins i tot p / p de material auxiliar per al muntatge i la fixació a l'obra, accessoris i peces especials col·locades per unir-se adjunt amb adhesiu. Totalment muntat, connectat i provat per l'empresa d'instal·lació a través de les proves de servei corresponents (incloses en aquest preu).

23,31 €
RE0331m

Sèrie Sanitària B, a l'interior, amb canonada PVC-160.

Subministrament i muntatge de l'interior de la xarxa d'evacuació de les aigües residuals, formades per tub de PVC, sèrie B, de 160 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix. Fins i tot p / p de material auxiliar per al muntatge i la fixació a l'obra, accessoris i peces especials col·locades per unir-se adjunt amb adhesiu. Totalment muntat, connectat i provat per l'empresa d'instal·lació a través de les proves de servei corresponents (incloses en aquest preu).

29,19 €
RE0257u

Servei de lliurament i retirada, contenidor portàtil de 4,5 m³

Servei de lliurament, lloguer màxim de 7 dies sense moviment, recollida i transport de contenidors de 5 m³ de capacitat per a residus de construcció i demolició barrejats produïts en obres de construcció i / o demolició (que han de separar-se en fraccions per un gestor de residus autoritzats abans abocats) a un abocador específic, instal·lació de tractament de residus o un centre de valoració o disposició localitzat a 10 km (sense considerar el cost de l'abocament), segons RD 105/2008.

154,50 €
RE0123u

SIDA de maçoneria per a reconeixement estructural

La maçoneria ajuda a l'execució de les degustacions de comprovació del reconeixement estructural de la construcció existent, que consta de 6 tasts de 10x10 cm en pilars i / o bigues fins a arribar al formigó estructural, 1 degustació basada en la base de 0.60x0,60x1,10 m de punt per trobar La sabata, i 4 degustacions d'aproximadament 0,40x0,40 en fals sostre d'habitatge per accedir al fons de la forjada, fins i tot la substitució de les degustacions al seu estat inicial, cobert de roques, substitució de recobriments, ben coberts de terres compactes, solisme i Pavimentat similar, i cobert amb fals sostre amb guix i placa pintada, incloent-hi les bastides necessàries i els mitjans auxiliars, la retirada de residus, l'excés de material i la neteja final.

810,49 €
REU0564u

SIFONIC PVC SAPA, sortida vertical de 75 mm de diàmetre, amb xarxa de pvc de 200x200 mm.

19,87 €
REU0145kg

Sika Top Armatec 110-Epocem Corrosió Inhibidor i pont de la Unió, vaixell de 4 kg, 3 components: A + B + C.

4,15 €
REU0268kg

Sikabond T-8 adhesiu elàstic monocomponent poliourentan, vaixell de 10 litres

9,82 €
REU0259kg

SIKADUR 32 FIX REFORÇ DE REFORMES DE REFORMENT

26,71 €
REU0271kg

Sikaguard 703w Hodrofugant, Carafa 25 L, color blanc

4,65 €
REU0308kg

Sikalàstica 450, un vaixell 21 L, membrana elàstica basada en poliuretà.

7,38 €
REU0309kg

Sikalàstics 445, vaixell de 18 L, impermeabilitzant de poliuretà cobert

14,15 €
REU0735kg

Sikalàstics 490-T, pintura de poliuretà transparent, vaixells de 5 kg.

16,42 €
REU0736kg

Sikaprimer 490-T, imprimació de poliuretà transparent, vaixells de 1 kg.

11,16 €
REU0739l

Sikatop 1, adhesiu per a morters, resina Uni pont, vaixell de 5 kg

6,35 €
REU0724l

Sikatop 1, adhesiu per a morters, resina Uni pont, vaixell de 5 kg

6,35 €
REU0738l

Sikatop 50, Resina Primer Pont de les formigues, Garrafa 5 L

6,85 €
REU0723l

Sikatop 50, Resina Primer Pont de les formigues, Garrafa 5 L

6,85 €
REU0341l

Silicats diluïts.

6,87 €
REU0254u

Sistema d'arma d'aplicacions Herms DIT 289

33,00 €
REU0191

Sistema d'encofrat parcial de fusta, recuperable, per a l'execució de suports sòlids de suports de bolistes metàl·liques i bols, degudament recolzats, amortitzables en 50 usos, de fins a 4,5 m d'alçada.

26,00 €
RE0090

Sistema de mirada directa de Rockwool, de plaques de guix laminades amb aïllament integrat, en particions interiors.

Transport directe a la partició interior, elaborada amb taulers de guix laminats - | (10 + 30) (LR) Labelrock 406.110 | Rockwool, amb aïllament de llana de roca, de 30 mm de gruix, incorporat a la placa, rebuda amb pasta de subjecció a la medul·la vertical; i 55 mm de gruix total, incloent part proporcional del replantejament de la línia de medul·la acabada, de les zones de pas i dels forats; Col·locació successiva, per a cada placa, dels claus de pasta de subjecció a la medul·la de suport; Tallar les plaques, col·locació de calaixos a la zona inferior i col·locació individual de les plaques per pressió sobre els pastilles; Formació de juntes de dilatació; tractament del passatge i les zones buides; Execució d'angles; Tractament de les articulacions mitjançant base i cinta; Rebut de les caixes d'habitatge de mecanismes elèctrics i de passatge, després de repensar la seva ubicació a les plaques i perforació de la mateixa i neteja final. Totalment acabat i llest per imprimir, pintar o abric.

29,05 €
REU0794m

Sistema Mecanoviga de Vigeta MVH-12, 4,00-4,25 ml

48,80 €
REU0795m

Sistema Mecanoviga de Vigeta MVV-12, de 3,50 a 4,00 ml

56,75 €
REU0775kg

Sistema Mecanoviga, ompliment de perfil de MVV Morter i MVV, amb MVV 490 morter estructural subministrat en bosses de 25 kg.

0,38 €
REU0771m

Sistema Mecanoviga, perfil mvv16. Kit de subministrament i part proporcional del transport, per a longituds entre 3,00 i 3,50 metres.

68,77 €
REU0773u

Sistema Mecanoviga, resina d'embarcació de dos components, epoxi sense estirè 410 ml.

7,40 €
REU0772m

Sistema Mecanoviga, vareta roscada M12 amb rentadora i rosca.

0,80 €
RE0121

Sistema termocal DBBLOK d'aïllament tèrmic i revestiment mineral de façanes.

Rehabilitació energètica de façana, per aïllament tèrmic i revestiment mineral de façanes, per la seva cara exterior, amb el sistema Thermocal DBBLOK, format per un aïllament tèrmic i acústic recobriment de morter, termocal, 20 mm de gruix, aplicat per projecció mecànica amb un rendiment de 15 Kg / m², i una capa de morter monocapa, mestre ibèrcica 450 termo, acabat afruitat, color per triar, 10 mm de gruix.

32,07 €
RE0054m

Skirting de part de porcellana, col·locada amb adhesiu C1.

Subministrament i col·locació d'esprai de ceràmica de gres de porcellana, polit de 7 cm, 5,5 € / m, rebuts amb adhesiu de ciment per a ús exclusiu per a interiors, IC sense cap característica addicional, gris i trituració amb el morter de la junta de ciment, CG1, per a la articulació mínima ( entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

10,14 €
REU0230

Slurrat de ciment blanc 22,5 X.

157,00 €
REU0111

Slurrat de ciment blanc 22,5 X.

157,00 €
RE0051

Solado de rajoles ceràmiques amb morter de ciment, ESA ESA.

Subministrament i execució de paviments mitjançant un mètode de col·locació de capa gruixuda, rajoles de ceràmica esmaltada, 2/0 / - / - (paviments per a trànsit de vianants lleugers, tipus 2; sense requisits addicionals, tipus 0; sense requisits addicionals, tipus - /) , 30x30 cm, 8 € / m²; Rebut amb maça de goma sobre una capa de semi-ciment de morter de ciment M-5 de 3 cm de gruix, humit i esquitxat de ciment; I Becutat amb la lletada de ciment blanc, L, BL-V 22.5, per a la junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), de color amb la mateixa tonalitat de les peces, va organitzar tota l'assemblea en una capa de separació o delació de sorra o grava (no inclòs en aquest preu). Fins i tot part proporcional dels estats, talls, formació de juntes de perímetre continu, d'amplada no inferior a 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, si escau, les articulacions de partició i les articulacions estructurals existents en el suport, eliminació de el material restant de la neteja i la neteja final del paviment.

30,38 €
RE0224

Soldadora de formigó en massa T1, gruix de 10 cm, acabat en execució.

Formació de paviment de formigó contínua de massa de 10 cm de gruix, fet amb formigó HM-20 / F / 12 / I fabricat en central i abocada amb bomba; Tractats superficialment amb morter rodant, color gris clar, compost de ciment, àrids seleccionats de quars, pigments orgànics i additius, amb un rendiment aproximat de 3 kg / m², esquitxades manualment a l'aplicació encara fresca i posterior del líquid de curació incolor, rendiment de 0,15 kg / m². Fins i tot P / P Neteja de la superfície de suport, estesa i vibrada de formigó per vibració, regla de Tuller o connexió dels elements exteriors (tanques d'arcins, embornals, vaixells sifònics, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota el paviment, mecànic Trampes de tota la superfície fins que el morter estigui totalment integrat en el formigó i la neteja final de la superfície acabada. Incloent la preparació de les juntes de base de base existent, obra i formigó articulacions, retracció per mitjans mecànics tallats amb disc de diamants com a mínim 2/3 del gruix de la solera, articulacions d'expansió i articulacions perimetrals.

33,39 €
RE0070

Sole de demolició en formigó massiu, gruix de 10 cm.

Demolició de paviment continu de formigó de massa de 10 cm de gruix, amb un martell pneumàtic, sense incloure la demolició de la base de suport o deterioració dels elements constructius contigus. Fins i tot part proporcional de la neteja, la recollida, l'eliminació i la càrrega manual de residus en camió o contenidor, sense incloure el transport a l'abocador, segons NTE / add-13.

9,42 €
RE0046

Solera de demolició Formigó, gruix de 10/12 cm.

Demolició de paviment de formigó de formigó continu de 10 cm de gruix, amb martell pneumàtic compressor, sense incloure la demolició de la base de suport o deterioració dels elements constructius contigus. Fins i tot part proporcional de la neteja, la recollida, l'eliminació i la càrrega manual de residus en camió o contenidor.

17,26 €
REU0094l

Solució d'aigua i 10% de lleixiu.

5,00 €
REU0161kg

Solvent Universal TKROM Anti-Addent Primer, vaixell de 5 kg.

1,77 €
REU0040

Sorra dibuixada.

20,00 €
RE0309

Sortiu de la demolició de reforç IPE120-140

Demolició del reforç sota la base forjada de perfils laminats tipus IPE120-140 o similars separats cada 8,100 cm, que consisteix en el tall a la zona de la placa d'ancoratge; així com l'eliminació de les plaques que ancorquen que impedeixen el posterior reforç del forjat; Amb retirada de residus i càrrega, sense incloure el transport a l'abocador, segons NTE / add-12

52,50 €
REU0173kg

Steel laminat UNE-EN 10025 S-275-JR, en simple peça de perfils laminats en calent de l'IPN, IPE, Heb, HEA, Hem i UPN, treballat en taller, aplicat en reforços estructurals.

0,79 €
REU0385kg

Steel S275JR en xapa

1,49 €
RE0053m

Stepepage de la part ceràmica, col·locada amb adhesiu C1.

Subministrament i col·locació de sòls de gres de ceràmica de ceràmica, de 7 cm, 3 / m €, rebuts amb l'ús exclusiu d'adhesiu de ciment per a interiors, IC sense cap característica addicional, gris i cultivada amb morter de tauler de cimentació, CG1, per a la junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

7,61 €
RE0510u

Stephow, a la xarxa secundària, 60x70 cm

Telquet de pas gravat, en xarxa enterrada, dimensions interiors de 60x70x75 cm, elaborada amb maó de 24x12x11cm, i presa amb morter de ciment 1: 6 en llit de formigó HM-20 / b / 20 / I gruix de 12 cm, brillant amb 1: 6 hidròfia Morter, vores arrodonits i pintat amb emulsió asfaltada, rebuda de canonades i tancament superior amb trapa i marc prefabricat de formigó, incloent part proporcional de derivacions individuals, accessoris. Instal·lació segons CTE. Db. Salubritat HS. Prerequisits del suport: Abans de començar les activitats corresponents al procés d'execució, es duran a terme els següents xecs: es verificarà que la seva situació i la seva ruta corresponen a les del projecte, i que hi ha prou espai per a la instal·lació i la connexió amb el buit existent. Inclou presentació dins dels tubs, peces especials, empalmes, fixacions, proves de servei, protecció contra cops, oficis perimetral d'ompliment, subhasta, excepte per al paviment d'acabat. Forats de formació per al tub connectat, els empalmes i les portes cobertes d'interior. Fins i tot segellat i marc ajustat al pas de les olors miefè.

163,46 €
RE0206m

Stone Natural Zanquin Crema de Llevant, a Montacaballo.

Subministrament i col·locació de marbre Zanquín crema aixeca una peça de 42x18x2 cm, cara i vores polits, rebuts amb morter de ciment M-5, a escala amb adjudicats prèviament recoberts (no inclosos en aquest preu). Fins i tot Retorns amb morter de tauler de ciment, CG1, per a la junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

11,16 €
RE0229m

Streaming Gres 7x31 cm, situat amb adhesiu C2.

Subministrament i col·locació de passos de ceràmica de gres vidre, de 7 cm, 3 / m €, rebuts amb adhesiu de ciment millorat, C2 sense cap característica addicional, gris i cultivada amb el morter de la junta de ciment, CG1, per a la junta mínima (entre 1,5 i 3 mm.) ), amb el mateix to i juga amb peces de paviment

5,92 €
RE0351m

Streaming Gres 7x31 cm, situat amb adhesiu C2.

Subministrament i col·locació de passos de ceràmica de gres vidre, de 7 cm, 3 / m €, rebuts amb adhesiu de ciment millorat, C2 sense cap característica addicional, gris i cultivada amb el morter de la junta de ciment, CG1, per a la junta mínima (entre 1,5 i 3 mm.) ), amb la mateixa tonalitat i juga amb peces de paviment; amb una part proporcional de talls i subhastes; Totalment col·locat.

5,92 €
REU0463u

Subhasta de xemeneia de xemeneia, xapa d'acer negre esquerre, marc de perfil 30x30 i lamas fixes, a Falcar Àrab, acabat esmaltat en negre. Dimensions 0.80x0,40x0.40.

110,00 €
REU0170kg

Subministrament d'acer S-275-JR PLETIN 160x10 mm.

0,89 €
REU0171kg

Subministrament d'acer S-275-JR PLETIN 250x10 mm.

0,89 €
REU0033u

Subministrament d'alçada metàl·lica telecesca de 3 m.

10,00 €
REU0168kg

Subministrament de perfil angular L50x50x5 mm galvanitzat.

1,30 €
REU0166kg

Subministrament de perfil angular L60X60X6 mm.

0,76 €
REU0165kg

Subministrament de perfil de perfil angular L100X100X10 mm.

0,76 €
REU0167kg

Subministrament de perfils T 50 mm galvanitzat.

1,25 €
REU0578

Subministrament i col·locació del tancament interior interior de la fàbrica de fàbrica formada per panell de llana mineral semi-rígida, segons UNE-EN 13162, no recobert, 40 mm de gruix, resistència tèrmica 1.1 m²k / W, conductivitat tèrmica 0.035 w / (mk ), situat a la parada per evitar ponts tèrmics, fixats amb cimentació de ciment i segellat posterior de totes les articulacions entre panells amb cinta de segellat. Fins i tot talls P / P, fixacions i neteja

7,95 €
RE0571u

Substitució de bomba

Substitució de bomba existent i connexió a xarxa de sanejament, fins i tot connexió a xarxa elèctrica. Completament instal·lada i en funcionament.

64,82 €
RE0570u

Substitució de connexió de servei d'aigua potable

Partida alçada destinada a la substitució de connexió de servei d'aigua potable, d'acord amb la normativa municipal i la normativa de la companyia subministradora, fins i tot reposició de paviment exterior. Inclou p/p de mitjans auxiliars per a la seua completa instal.lació i funcionament.

64,82 €
RE0338u

Substitució de la pica horitzontal PVC-110, dimensions 250x250 mm.

Lavabo sifonial de PVC per a portades planes amb sortida horitzontal de diàmetre de 110 mm i dimensions 250x250 mm, i amb una graella de PVC estabilitzada contra la radiació ultraviolada i el xoc tèrmic, segons UNE-EN 1253, fins i tot eliminat del dissipador de deteriorament, abocant-se per drenar el general xarxa, totalment instal·lada i comprovada segons DB-HS-D de la CTE, neteja, càrrega i eliminació de residus en camió o contenidor i sense transport a abocador

103,73 €
RE0583u

Substitució de persiana i, en el seu cas, reconstrucció de llinda

Substitució de persiana, consistent en retirada de calaix i persiana existent amb la demolició d'elements necessaris; si és necessari, reconstrucció de la llinda, mitjançant dues filades de rajola buida de 4 cm, amb una vareta d'acer de diàmetre 12 mm; subministrament i col·locació de calaix d'alumini de 165 mm Argent A1650, teixit d'alumini tèrmic de lama de 41 mm, color ivori d'aproximadament 1500 x 1500 mm, recollidor abatible gris o blanc amb cinta de 16 mm. S'inclou neteja final de tall i retirada de runes a abocador.

64,82 €
RE0585u

Substitució de porta de balconada

Porta de balconada d'una fulla abatible, realitzada amb perfils d'alumini anoditzat de 15 micres amb segell de qualitat Ewaa-Euras amb canal europeu, junta d'estanqueïtat interior, sellant en cantonades del cèrcol i accessoris que garantisquen el seu correcte funcionament, acabat en color natural per a rebre envidrament de fins a 33 mm, rebuda directament en un buit d'obra de 90 x 210 cm mitjançant patilles d'ancoratge disposades cada 50 cm i a menys de 25 cm de les cantonades preses amb morter de ciment, fins i tot replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL

64,82 €
RE0201u

Substitució del Spike exterior del balcó.

Substitució de la canonada de vessament de balcons incloent-hi extensió de buidatge en paret de fàbrica, retirada d'un nou bec, instal·lació de nous canonades executada amb un perfil de pvc rectangular 5x4 cm, fins i tot pendent i perimetral Ompliment, vol mínim de 3 cm.

20,54 €
RE0347

Substitució enrajolat per rajoles 15x15, en suport de la partició de maó.

Substitució del recobriment de ceràmica amb junta mínima (1,5-3 mm) elaborada amb rajola monocolor de 15x15 cm, col·locada en una capa fina amb morter de ciment i cultivat amb la lletada de ciment (L), fins i tot alicata picada existent, talla, neteja i retirada de restes, Segons la guia de rajoles NTE / RPA-3 i Ceramic (document reconegut per la Generalitat DRB 01/06)

40,30 €
REU0689m

Suècia, pista de fusta de pi de 50x38 mm, tractada en autoclau, amb classe d'ús 4 segons UNE-EN 335, per a suport i fixació de plataformes a l'aire lliure.

1,75 €
REU0386u

Sumper horitzontal de PVC, diàmetre 110 mm i dimensions 250x250 mm

20,10 €
RE0337

Superfície de formigó picat

Superfície de formigó picat, per martell pneumàtic, fins i tot la neteja posterior

32,03 €
REU0780kg

Superfluido Morter Wash Mape Antique I, en esquerdes existents, rendiment de 1,9 k / m²

0,75 €
RE0667u

Supervisió i control extern de pressupost d'obra en projecte

Supervisió i control extern del document de pressupost d'obra en projecte d'edificació, consistent en la verificació de la integritat, suficiència i idoneïtat de les partides incloses, així com de la correspondència i coherència amb la resta de la documentació tècnica. Considerant un màxim de 100 partides valorades, amb o sense descomposició. No inclou el pronunciament sobre els preus unitaris, ni sobre el cost d'execució material i de contracta ni sobre l'estat d'amidaments.

1.732,50 €
RE0399m

Suport de reforç per a bigues, amb UPn-160

Suport de reforç de les bigues danyades per perfil UPN 160-180, ancorades a parets o bigues per trepant de tres abric cada 30 cm, 16 mm d'acer inoxidable Rod de rosca, hilti de beines químiques taco, fins i tot la regeneració i la preparació de suport amb reparació de reparació sikatop morter, corrosió Pintura de protecció en dues capes i soldadures necessàries.

93,94 €
REU0251u

Support d'ancoratge de paret Herms DIT 289

0,72 €
RE0020m

Surf de ceràmica elevada

Surf de ceràmica elevada, amb càrregues de retirada i restes en camió o abocador.

2,25 €
REU0417m

Tabica per a rung de marbre nacional, crema elevador, fins a 100 cm de llarg per 16 cm d'ample i 2 cm de gruix, polit.

12,75 €
REU0397u

Taco llarg, plàstic, per a paret.

0,03 €
RE0005

Talla de guix a una bona vista sobre la medul·la vertical

Localització de la construcció de guix B1 Una bona vista, en matrimoni vertical, de fins a 3 m d'alçada, en lloc de col·locació de materials de malla pre-anti-alcalis, amb fantasmes.

7,19 €
NVU0014u

Tarjeta microSD HC Sandisk, 32GB, clase 10, 80 Mb/s

15,00 €
NVU0011u

Taula de barreja de 12 canals DNA DN-412X 12 Canals / 2 autobús.

308,00 €
REU0690

Taula de fusta massissa, cumarú Lamas, de 28x145x800 / 2800 mm, sense tractar, per polir i oli; Resistència a la classe corredissa 3, segons CTE DB SU; Fins i tot accessoris de muntatge P / P. Segons UNE-EN 13810-1 i UNE-EN 14342.

54,40 €
REU0819m

Taulell de granit nacional, Blanc Cristall polit, de longitud variable, 60 cm d'amplada i 2 cm de gruix, cantell simple recte, amb les vores lleugerament bisellades, formació de 1 buit amb els seus cantells polits, i cimal perimetral de 5 cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora recte.

190,00 €
REU0202

Tauler de fusta 7.6 x 15-20 cm, amortitzable en 5 usos

44,10 €
REU0399

Tauler de fusta contraxapada fenòlica de 10 mm, amb la cara interior de coníferes i la vista cara coberta amb una fina fulla de fusta de roure, envernissada a la fàbrica, amb tauler etiquetat, per a recobriment de parets verticals interiors.

32,46 €
RE0182u

Taxació o valoració immobiliària d'edifici, local o sòl (1 UI)

Taxació o valoració immobiliària per a 1 unitat d'inspecció, consistent en la redacció de valoració i informe justificatiu, independents o complementaris d'un altre informe o dictamen. Inclou: visites i desplaçament, visita del pèrit per a inspecció de l'immoble, estudi de mercat, anàlisi de normativa vigent en la data de valoració, elaboració de documentació gràfica necessària, redacció d'informe i valoració.

518,19 €
RE0594u

Taxació o valoració immobiliària d'edifici, local o sòl (10 UI)

Taxació o valoració immobiliària per a un edifici o local amb 10 unitats d'inspecció, consistent en la redacció de valoració i informe justificatiu, independents o complementaris d'un altre informe o dictamen. Inclou: visites i desplaçament, visita del pèrit per a inspecció de l'immoble (amb una intensitat d'inspecció mínima de 10 UI), estudi de mercat, anàlisi de normativa vigent en la data de valoració, elaboració de documentació gràfica necessària, redacció d'informe i valoració.

1.488,43 €
RE0595u

Taxació o valoració immobiliària d'edifici, local o sòl (20 UI)

Taxació o valoració immobiliària per a un edifici o local amb 20 unitats d'inspecció, consistent en la redacció de valoració i informe justificatiu, independents o complementaris d'un altre informe o dictamen. Inclou: visites i desplaçament, visita del pèrit per a inspecció de l'immoble (amb una intensitat d'inspecció mínima de 20 UI), estudi de mercat, anàlisi de normativa vigent en la data de valoració, elaboració de documentació gràfica necessària, redacció d'informe i valoració.

2.010,96 €
RE0596u

Taxació o valoració immobiliària d'edifici, local o sòl (50 UI)

Taxació o valoració immobiliària per a un edifici o local amb 50 unitats d'inspecció, consistent en la redacció de valoració i informe justificatiu, independents o complementaris d'un altre informe o dictamen. Inclou: visites i desplaçament, visita del pèrit per a inspecció de l'immoble (amb una intensitat d'inspecció mínima de 30 UI), estudi de mercat, anàlisi de normativa vigent en la data de valoració, elaboració de documentació gràfica necessària, redacció d'informe i valoració.

3.001,82 €
REU0433u

TC-D Làmpada fluorescent compacta de 26 W.

5,35 €
MOU0068h

Tècnic especialista. Nivell professional II (Font: IVE).

30,00 €
MOU0063h

Tècnic. Nivell professional III (Font: IVE).

22,00 €
REU0566u

Termochip Plate Holder amb rentadora / goma de cautxú, E: 16 mm, galvanitzat.

0,42 €
REU0661u

Termos elèctrics per al servei ACS, mural vertical, resistència blindada, capacitat 75-80 L, potència 2000 W, 758 mm d'alçada i 450 mm de diàmetre, formada per acer vitrificat Cuba, aïllament d'escuma de poliuretà, anode Sacrifici de magnesi, llum de control, termòmetre de regulació i Termòstat per a ACS acumulatiu

196,00 €
REU0485

Terra de terratzo per a interior, ús normal, gra mitjà (entre 6 i 27 mm), format valorat 40x40 cm, color marfil, amb un primer pla en polit de fàbrica, polit sense polir i sense fi, segons UNE-EN 13748-1.

7,35 €
REU0462m

Terrazzo micrograno (inferior o igual a 6 mm), per a interiors, beix, una peça a Montacaballo, per a Rung a L.

18,20 €
REU0430u

Tesa CT-1000 Teasa Teasa Fillers de color blanc, per a porta fins a 60 kg de pes.

26,45 €
REU0044

Teula Gres 30x30.

7,00 €
RE0117

Teulada autopropiat no transitable

Teulada auto-protectora no transitable realitzada sense barrera de vapor, augment de la coberta dels nivells de cobertura per a la millora, la capa de regularització amb un gruix de morter de 2 cm impermeabilització, la imprimació amb un tipus de emulsió bituminosa negra i el rendiment no inferior a 0,3 kg / m², impermeabilització amb monocapa fixada Solució, amb full LBM-50 / G-FP de betum de 50 gr / dm modificat, autoprotecció amb grànuls minerals de colors i minerals amb polièster, fins i tot la neteja de pre-suport, la neteja, la formació de pinces, els picats i altres elements especials Amb les bandes de fulls LBM-40-FP, col·locades amb la primera torxa privilegiada, MEMS i se superposa, segons DB HS-1 de les normes CTE i UNE-104. Perfil L per a fixació de fulls a la cornisa.

38,48 €
REU0269

Tile of Stoneware 30x30 monoccripció antilliscant

8,75 €
REU0703l

Tipus adhesiu D3 antihumitat.

1,56 €
RE0314

Traços impermeabilitzants resistents, a l'aire lliure amb bastides.

Impermeabilització rugged ruptura de rosca de maó vertical o parets verticals de ciment, anterior Neteja de superfície amb raig de pressió d'aigua, reparació coberta / pas de les instal·lacions defectuoses, Sykaguard Base de l'emulsió de Sykaguard 703 W i dues mans d'acabat aplicat amb rodets de pintura, cobreixen les façanes de Danosa. Fins i tot una part proporcional de la plataforma elevadora o la bastida tubular aprovada amb els vostres projectes, muntatge i certificats de seguretat.

31,51 €
RE0588u

Tractament contra insectes xilòfags en elements de fusta (1 UI)

Tractament contra insectes xilòfags en elements de fusta, amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, consistent en:

984,68 €
RE0203

Tractament d'acabat superficial sobre paviment interior de marbre.

Poliment i polit de paviment de pedra natural per polir màquina i polit per polir màquina amb plat de llana d'acer o esponja sintètica, paviment interior de marbre; El polit es compon de tres fases: la primera (desbast o recessió) per eliminar les celles que poden existir, utilitzant una roda de 60, depenent del tipus de pedra natural i de l'estat en què es troba el paviment; La segona (programada o polida) per eliminar els ratlles i defectes produïts en la fase anterior, amb abrasiu de gra 120, després estenent la pasta de nou, mantenint la superfície les 24 hores i que els permeten endurir altres 48 hores abans del següent procés; i el tercer (refinat), amb abrasiu de gra 220; El polit es durà a terme mitjançant el mètode cristal·litzat que utilitza rodes de 400 o més alt amb l'aplicació posterior del producte de brillantor, una vegada que el paviment sigui perfectament sec i uniforme. Fins i tot una part proporcional de la retallada després del polit gruixut, la retirada de fangs de la neteja fina i pre-polit.

11,05 €
RE0560u

Tractament d'humitats per capil·laritat en fàbriques existents

Tractament d'humitats per capil·laritat en fàbriques existents de 15 cm de gruix mitjà, mitjançant la realització cada 10 cm de perforacions perpendiculars a la base del mur, col·locació de broquets d'injecció, segellat superficial de les perforacions amb morter de ciment i calç M-2,5 i injecció de beurada hidròfuga, a base de silicat potàssic i siliconat metílic de potasi, reblert de la perforació amb morter de ciment fluid, i revestiment del parament amb morter cimentós impermeabilitzant, amb resines i àrids seleccionats.

64,82 €
RE0328u

Tractament de façanes, amb fixació al dissolvent

Tractament de façanes amb preparació al dissolvent altament penetrant per a la fixació de superfícies en estat molt deficient i amb problemes de fluència, també utilitzats com a membrana curativa del formigó, incolor i amb un acabat transparent.

3,77 €
RE0358

Tractament hidropopugo Caravista de façanes de maó

Tractament hidropològic de teles de façana Caravista, Neteja de superfícies anteriors per a l'eliminació d'impureses i materials orgànics produïts per la contaminació, mitjançant el tipus de karcher amb aigua d'alta pressió, revisió i segellat puntual de les articulacions de morter buides o esquerdes, aplicació final d'hidropogia especials façanes d'hidropogia invisibles, Casa isaval o similar, impermeabilització i transpirable, sense alterar l'aspecte original de la caravista, la retirada de l'excés de material i la neteja. Totalment acabat.

8,50 €
RE0392

Tractament hidropopugo Caravista de façanes de maó

Tractament hidropològic de teles de façana Caravista, Neteja de superfícies anteriors per a l'eliminació d'impureses i materials orgànics produïts per la contaminació, mitjançant el tipus de karcher amb aigua d'alta pressió, revisió i segellat puntual de les articulacions de morter buides o esquerdes, aplicació final d'hidropogia especials façanes d'hidropogia invisibles, Casa isaval o similar, impermeabilització i transpirable, sense alterar l'aspecte original de la caravista, la retirada de l'excés de material i la neteja. Totalment acabat.

6,79 €
RE0582u

Tractament i pintura de fusteria metàl·lica existent

Tractament de fusteria metàl·lica existent, per la cara exterior i interior, consistent en neteja i escatat d'imperfeccions, aplicació de capa de pintura antioxidant i capa d'esmalt. Inclòs revisió i sanejament dels ancoratges als tancaments i reposició de peces en mal estat.

64,82 €
RE0581

Tractament protecció manyeria

Tractament de manyeria existent, consistent en neteja i escatat d'imperfeccions, eliminació d'òxid i pintura, massilla de forats provocats per l'oxidació i dues mans d'esmalt sintètic antioxidant. Inclòs revisió i sanejament dels ancoratges als tancaments. No inclou: reposició de peces en mal estat.

33,07 €
REU0144h

Transport de camions i càrrega de 12 m³ de 3 eixos.

42,00 €
RE0126

Transport de residus inerts i / o formigó amb contenidor.

Transport de residus inerts de formigó, maons, rajoles i material ceràmic, produïts en construcció i / o demolició, amb un contenidor de 4,2 m³, un abocador específic, instal·lació de residus de construcció i demolició externa al treball o al centre de valoració o disposició de malbaratament.

34,81 €
RE0127

Transport de residus inerts metalls i / o fusta amb contenidor.

Transport de residus inerts mecànics produïts en obres de construcció i / o demolició, amb un contenidor de 4,2 m³, un abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a la feina o centre de valoració o eliminació de residus.

38,88 €
RE0284

Transport de residus, veritable autoritzat

Transport de residus de construcció, excavació de terres i demolició, barrejats, tenint en compte el 30% espantat, que ha de separar-se en fraccions per part d'un gestor de residus autoritzats abans de la descàrrega, considerant com no perillós segons la llista de residus europeus (LER) publicat per ordre mam / 304/2002, realitzat per l'empresa autoritzada pel Formont Medi Ambient de la Comunitat Valenciana, un contenidor portàtil de 4 m³, situat a la carretera pública i transportada a la planta de tractament. Tenint en compte els temps rodons, de retorn i contenidors, amb una part proporcional dels mitjans auxiliars, sense incloure la càrrega, segons la Llei 10/1998 a nivell nacional, així com la Llei 10/2000 de residus de la Comunitat Valenciana.

39,63 €
RE0614u

Transport i càrrega o descàrrega en obra d'elements d'apuntalament

Transport i càrrega o descàrrega en obra d'elements d'apuntalament.

164,80 €
RE0106u

Transport i eliminació de la plataforma suspesa. 2 ml

Transport i eliminació de plataforma de tracció motoritzada suspesa, de 2 m de longitud, formada per un o més mòduls d'amplada de 90 cm, per treballar en parets verticals de fins a 30 m d'alçada, compost de vorejant, baranes, elevadors, cables i estructura de suspensió, Sistema de tardor, disposició de suspensió i altres dispositius de seguretat.

454,23 €
RE0103u

Transport i retirada de bastides de façana tubular. 250 m².

Transport i eliminació de bastides tubulars normals, tipus multidireccional, fins a 10 m alçada màxima de treball, formada per una estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicació d'elements verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; Per a l'execució de façana de 250 m².

498,57 €
RE0027u

Trepant 12/16 mm Placa d'acer de 10 mm.

Realització de perforacions de 12/16 mm de diàmetre en una placa d'acer de 10 mm d'acer amb una màquina de perforació de banc, incloent l'eliminació de l'excés de material i la neteja.

2,22 €
REU0204h

Trepant mecànic

2,35 €
REU0342l

Tricloreetilè diluent

9,95 €
REU0225u

Triple maó de ceràmica buida, per a recobriment, 33x16x11 cm, segons UNE-EN 771-1.

0,29 €
REU0586h

Truck bomba aparcat al lloc, per a bombament de formigó. Fins i tot desplaçament p / p.

145,00 €
REU0655m

Tub d'alumini espiroflex de 120 mm

2,18 €
REU0792m

Tub de fulla galvanitzada, gruix d'1 mm i secció quadrada de 220x250 mm, totalment col·locada.

68,90 €
REU0557m

Tub de perfil d'acer laminat en fred de 20x20x1,5 mm.

1,25 €
REU0798m

Tub de PVC suau, per al sanejament enterrat sense pressió, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kn / m², 160 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, segons UNE-EN 1401-1.

6,60 €
REU0803m

Tub de PVC suau, per al sanejament enterrat sense pressió, sèries SN-4, rigidesa anular nominal 4 kn / m², 110 mm a l'exterior i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1401-1.

3,25 €
REU0802m

Tub de pvc suau, per al sanejament enterrat sense pressió, sèries SN-4, rigidesa anular nominal 4 kn / m², 125 mm a l'exterior i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1401-1.

4,30 €
REU0799m

Tub de PVC suau, per al sanejament enterrat sense pressió, sèries SN-4, rigidesa anular nominal 4 kn / m², 200 mm de diàmetre exterior i 4,9 mm de gruix, segons UNE-EN 1401-1.

10,50 €
REU0800m

Tub de PVC suau, per al sanejament enterrat sense pressió, sèries SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN / m², 250 mm de diàmetre exterior i 6,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1401-1.

15,90 €
REU0801m

Tub de PVC suau, per al sanejament enterrat sense pressió, sèries SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN / m², 315 mm a l'exterior i 7,7 mm de gruix, segons UNE-EN 1401-1.

24,75 €
REU0315m

Tub de PVC, sèrie B, 160 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu va augmentar un 40% per a accessoris i peces especials.

19,81 €
REU0318m

Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i de 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu va augmentar un 40% en concepte d'accessoris i peces especials

13,50 €
REU0319m

Tub de PVC, sèrie B, de 125 mm de diàmetre i de 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu augmentat en un 40% per a accessoris i peces especials.

15,17 €
REU0517u

Tub de PVC, sèrie B, de 90 mm de diàmetre i de 3 mm de gruix, amb finalització final, segons UNE-EN 1329-1.

5,10 €
REU0131h

Tub Tub de 18TN.

47,00 €
REU0398u

Ungles d'acer per arreglar trama de fusta a suport de fusta.

0,05 €
REU0546kg

Ungles llargs de 10 a 15 cm, acered.

1,15 €
REU0282u

Ungles, connector de professors 60/27.

0,91 €
REU0513u

Ungles, per a la fixació de la placa sota rajola.

0,45 €
REU0820u

Unitat d'electrodomèstic o aparell que inclou: focs, forn, campana extractora, llavadora, rentavaixelles, microones, completament instal·lat i en correcte funcionament.

200,00 €
RE0502

Va aixecar paviments existents a l'interior de locals comercials

Va sorgir de paviment existent, sense reposició, formada per rajoles de terratzo o gres dimensionals. 40 x 40 cm, fins a trobar la sola base, feta amb un martell de compressor pneumàtic, amb retirada i càrrega en contenidor portàtil, pícnic

8,35 €
REU0646m

Va animar els drones ceràmics de gres, 7 cm, 3,00 € / m.

3,00 €
RE0162u

Valoració econòmica per a informe o dictamen

Valoració econòmica justificada de reparació de patologies, esmena de deficiències, etc., com a part inseparable d'un dictamen pericial, al qual complementa. Considerant un màxim de 40 partides valorades, amb o sense descomposició.

787,50 €
REU0523l

Vernís sintètic per a l'interior, a porus tancat, acabat brillant, basat en resines de poliuretà sintètic d'un sol component, incolor, raspallat o pistola.

18,90 €
REU0508l

Vernissar a l'aigua per a porus a l'aire lliure, porus obert, acabat brillant, basat en resines acríliques emulsionades en aigua, pigments transparents i agents de fúngols, color, raspallat aplicat.

22,30 €
RE0094

Vidre amb càmera 4/6/6, vidre transparent.

Doble vidre estàndard, fixat per vidre exterior incolor 4mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i segellat perimetral, 6 mm i 6 mm de gruix flotant de vidre interior flotant, fixat en fusteria amb perímetre encunyats i llits de suport lateral, segellat fred amb sintètics incolors Silicona, compatible amb material de suport. Fins i tot talls de vidre, possessió de junquillos i senyalització de fulles.

38,40 €
REU0121

Vidre de subministrament i col·locació Climalit 4 + 8 + 4.

35,00 €
REU0722

Vidres de doble seguretat (laminar), fixat per 5 mm de vidre exterior temperat de 7 mm, cambra d'aire deshidratat amb perfil de separador d'alumini de 6 mm, i incolor 3 + 3 mm de vidre interior laminar de 3 + 3 mm compost de dues llunes de vidre laminar 1 mm, unit per una fulla de butyral de poliovinil incolora.

85,25 €
REU0640

Vidres de doble seguretat (laminar), fixat per 5 mm de vidre exterior temperat de 7 mm, cambra d'aire deshidratat amb perfil de separador d'alumini de 6 mm, i incolor 3 + 3 mm de vidre interior laminar de 3 + 3 mm compost de dues llunes de vidre laminar 1 mm, unit per una fulla de butyral de poliovinil incolora.

86,00 €
RE0499u

Visita a obra del coordinador de gestió de residus, inclús desplaçament

Visita a obra del coordinador de gestió de residus, el qual haurà de coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si escau, els subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable la gestió descrita en l'Estudi de Gestió de Residus. Inclou desplaçament.

68,88 €
RE0188u

Visita a obra del coordinador de seguretat i salut, inclús desplaçament

Visita a obra del coordinador de seguretat i salut, el qual haurà de coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si escau, els subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable l'acció preventiva descrita en l'Estudi de Seguretat i Salut i en el corresponent Pla. Inclou desplaçament.

68,88 €
RE0187u

Visita a obra del director d'execució, inclús desplaçament

Visita a obra del director d'execució, el qual forma part de la direcció facultativa, dirigeix l'execució material de l'obra, i controla qualitativa i quantitativament la construcció executada. Inclou desplaçament.

68,88 €
RE0186u

Visita a obra del director d'obra, inclús desplaçament

Visita a obra del director d'obra, el qual forma part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres autoritzacions preceptives i les condicions de contracte. Inclou desplaçament.

68,88 €
RE0156u

Visita de reconeixement, presa de dades, inspecció ocular o intervenció presencial, inclús desplaçament

Visita de reconeixement, presa de dades o inspecció ocular d'instal·lacions, construccions, lesions, cales, terrenys, solars, obres d'urbanització, etc., o qualsevol altra intervenció presencial per part d'un tècnic. Inclou: desplaçament i, si és el cas, emisió d'acta descriptiva.

68,88 €
RE0547u

Visita virtual de 200 panoràmiques per a Google Street View Trusted

Visita virtual basada en la presa de 200 panoràmiques equi-rectangulars, corresponent a una àrea aproximada de 3000 m², vinculada a través del programari que es presentarà com a única visita contínua, que consisteix en:

766,92 €
RE0380m

Vista del canal de la secció circular, full d'acer galvanitzat

Cuixada vista des de la secció circular, feta de desenvolupament galvanitzat de xapa 33 CRN, incloent part proporcional de superposicions, peces especials per a bombardejar i fixar accessoris.

75,27 €
RE0393m

VOLATEAGUAS CERÀMICS AMB GOLAR, EN BALCONIS OBERTS

Substitució de les primeres rajoles de filatura del paviment de les terrasses a les façanes exteriors, la peça de recintes vist des de forjat, prèvia pujant i aixecat des de la primera rajola de ceràmica i el seu morter d'adherència, col·locació de noves peça prefabricada amb porta, de dimensions 30x25 cm, preses Morter flexible, PP de talls i empalmaments a la reunió amb els muntants metàl·lics de les baranes; Rejuna de peces, subhasta, retirada de residus i neteja final; Totalment acabat.

30,94 €
REU0137h

Volvo ecr58 rotatiu.

36,00 €
REU0178u

Wedge metàl·lica 100x80x20 / 30 mm.

12,00 €
REU0501

Xarxa general de subministrament d'aigua potable

1,15 €
REU0555u

Xiclet de cargol d'acer amb cap hexagonal, 7 mm de diàmetre, longitud de 90 mm i qualitat 5.6 Segons UNE-EN ISO 898-1.

0,12 €
REU0418u

Zanquin de marbre nacional, crema d'elevació, una peça a muntar, 42x18x2 cm, cara i vores polits.

7,50 €