REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0536u

Caracterització estructural i de materials en un pilar, biga o forjat amb tecnologia Radar PS 1000

1,00114,12114,1286,625,0075,90
Caracterització estructural i de materials en un pilar, biga o forjat amb tecnologia Radar PS 1000 consistent en documentació de dimensions exteriors i fissuració prèvia, escanejat amb tecnologia Radar PS 1000 no invasiva per a la detecció de la posició de les armadures, gruix del recobriment, nombre de barres i separació de cèrcols, diàmetre de les armadures. Inclou: visites i desplaçament, mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra, documentació gràfica i fotogràfica, reposició dels elements eliminats i emissió d'acta. No inclou: mitjans auxiliars per a altures superiors a 7 m ni reposició de revestiments.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,021,73
%02%Costos indirectes0,033,27
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0068hTècnic especialista. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació0,5030,0015,0015,000,50
MOU0057hOficial 1 d’estructures. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació1,5017,9326,9026,901,50
MOU0058hAssistent d’estructura. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació1,5015,5023,2523,251,50
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació1,5014,3121,4721,471,50
REU0180uEquipament i suports auxiliars per a l'execució de tastos en elements estructurals o constructius de l'edifici.0,5045,0022,50
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 28/02/2016
Zona València
Observacions:
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Editar preu