REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0535u

Execució de pla de cales i assaigs en edifici residencial (50 UI)

1,0015.173,5815.173,5812.025,66575,8079,25
Execució de campanya de cales i assaigs per laboratori acreditat, en edifici amb estructura de formigó, per a un edifici amb 50 unitats d'inspecció, a partir d'un pla redactat d'acord amb la 'Guía para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón en edificios existentes' de l'Institut Valencià de l'Edificació IVE (DRB 05/09) i el criteri del tècnic redactor. Com a orientació i valoració prèvia, es consideren les següents treballs a executar, quantificats segons un valor mitjà estimat equivalent a 16 unitats d'inspecció per cada zona d'inspecció de l'edifici: - Extracció i assaig de testimoni de formigó en pilar o biga (PT) (1 unitat per zona): 4 u - Determinació velocitat propagació ultrasons en pilars i bigues (CU) (4 unitats per zona): 16 u - 1 estudi per a la correlació entre testimonis de formigó i ultrasons. - Determinació característiques del formigó de bigueta (CM) (4 unitats per zona): 16 u - Determinació secció de bigueta i del seu estat de conservació (CV) (12 unitats per zona): 48 u - Determinació de secció i armadures en pilar o biga (CA) (12 unitats per zona): 48 u - Determinació de la geometria d'un forjat (CG) (1 unitat per cada 3 zones): 2 u - Determinació de la geometria d'una sabata de fonaments (CS) (1 unitat per cada 3 zones): 2 u - Determinació de geometria i composició de façana d'edifici (CF) (1 unitat per cada 3 zones): 2 u - Determinació de geometria i composició de coberta d'edifici (CC) (1 unitat per cada 3 zones): 2 u - Extracció i assaig de micro provetes en formigó de biguetes (PT) (1 unitat per zona): 4 u - Determinació de resistència a l'arrencament a tracció d'ancoratge (1 unitat per cada 3 zones): 2 u - Determinació de resistència a l'arrencament a tallant d'ancoratge (1 unitat per cada 3 zones): 2 u - Informe i recopilació de cales i resultats (1 unitat per cada 20 zones): 1 u Inclou: visites i desplaçament, mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra, documentació gràfica i fotogràfica, reposició dels elements eliminats i emissió d'acta. No inclou: mitjans auxiliars per a altures superiors a 7 m ni reposició de revestiments.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,03
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0519uExtracció i assaig de testimoni de formigó en pilar o biga (PT)4,00137,30549,20346,4820,00
RE0520uDeterminació velocitat propagació ultrasons en pilars i bigues (CU)16,0013,92222,72176,8010,40
RE0521uEstudi de correlació entre testimonis de formigó i ultrasons1,00157,50157,50150,005,00
RE0522uDeterminació característiques del formigó de bigueta (CM)16,00218,703.499,201.920,0064,00
RE0523uDeterminació secció de bigueta i del seu estat de conservació (CV)48,0052,122.501,762.267,52120,00
RE0524uDeterminació de secció i armadures en pilar o biga (CA)48,0069,203.321,603.041,76168,00
RE0525uDeterminació de la geometria d'un forjat (CG)2,00118,46236,92221,2212,00
RE0526uDeterminació de la geometria d'una sabata de fonaments (CS)2,00357,74715,48672,5840,00
RE0527uDeterminació de geometria i composició de façana d'edifici (CF)2,00154,63309,26285,7016,00
RE0528uDeterminació de geometria i composició de coberta d'edifici (CC)2,00154,63309,26285,7016,00
RE0529uExtracció i assaig de micro provetes en formigó de biguetes (PT)4,00242,01968,04586,4828,00
RE0530uDeterminació de resistència a l'arrencament a tracció d'ancoratge2,00107,22214,44115,946,40
RE0531uDeterminació de resistència a l'arrencament a tallant d'ancoratge2,00112,22224,44125,487,00
RE0156uVisita de reconeixement, presa de dades, inspecció ocular o intervenció presencial, inclús desplaçament1,0068,8868,8855,002,50
RE0532uInforme i recopilació de cales i resultats1,001.874,881.874,881.775,0060,50
Observacions:
La quantificació d'unitats a executar considerada està condicionada a la facilitat i permís d'accés per part dels propietaris. Es considera unitat d'inspecció independent en un edifici cada espai accessible i cobert (habitatge, local d'ús comercial, magatzem, aparcament, element comú o qualsevol altre ús), fins a 200 m² de superfície construïda o fracció, en un mateix nivell.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 19/03/2018
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0533, RE0534, RE0535.
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Editar preu