REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0534u

Execució de pla de cales i assaigs en edifici residencial (20 UI)

1,0011.403,0511.403,059.087,59424,5079,69
Execució de campanya de cales i assaigs per laboratori acreditat, en edifici amb estructura de formigó, per a un edifici amb 20 unitats d'inspecció, a partir d'un pla redactat d'acord amb la 'Guía para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón en edificios existentes' de l'Institut Valencià de l'Edificació IVE (DRB 05/09) i el criteri del tècnic redactor. Com a orientació i valoració prèvia, es consideren les següents treballs a executar, quantificats segons un valor mitjà estimat equivalent a 8 unitats d'inspecció per cada zona d'inspecció de l'edifici: - Extracció i assaig de testimoni de formigó en pilar o biga (PT) (1 unitat per zona): 3 u - Determinació velocitat propagació ultrasons en pilars i bigues (CU) (4 unitats per zona): 12 u - 1 estudi per a la correlació entre testimonis de formigó i ultrasons. - Determinació característiques del formigó de bigueta (CM) (4 unitats per zona): 12 u - Determinació secció de bigueta i del seu estat de conservació (CV) (12 unitats per zona): 36 u - Determinació de secció i armadures en pilar o biga (CA) (12 unitats per zona): 36 u - Determinació de la geometria d'un forjat (CG) (1 unitat per cada 3 zones): 1 u - Determinació de la geometria d'una sabata de fonaments (CS) (1 unitat per cada 3 zones): 1 u - Determinació de geometria i composició de façana d'edifici (CF) (1 unitat per cada 3 zones): 1 u - Determinació de geometria i composició de coberta d'edifici (CC) (1 unitat per cada 3 zones): 1 u - Extracció i assaig de micro provetes en formigó de biguetes (PT) (1 unitat per zona): 3 u - Determinació de resistència a l'arrencament a tracció d'ancoratge (1 unitat per cada 3 zones): 1 u - Determinació de resistència a l'arrencament a tallant d'ancoratge (1 unitat per cada 3 zones): 1 u - Informe i recopilació de cales i resultats (1 unitat per cada 20 zones): 1 u Inclou: visites i desplaçament, mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra, documentació gràfica i fotogràfica, reposició dels elements eliminats i emissió d'acta. No inclou: mitjans auxiliars per a altures superiors a 7 m ni reposició de revestiments.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,03
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0519uExtracció i assaig de testimoni de formigó en pilar o biga (PT)3,00137,30411,90259,8615,00
RE0520uDeterminació velocitat propagació ultrasons en pilars i bigues (CU)12,0013,92167,04132,607,80
RE0521uEstudi de correlació entre testimonis de formigó i ultrasons1,00157,50157,50150,005,00
RE0522uDeterminació característiques del formigó de bigueta (CM)12,00218,702.624,401.440,0048,00
RE0523uDeterminació secció de bigueta i del seu estat de conservació (CV)36,0052,121.876,321.700,6490,00
RE0524uDeterminació de secció i armadures en pilar o biga (CA)36,0069,202.491,202.281,32126,00
RE0525uDeterminació de la geometria d'un forjat (CG)1,00118,46118,46110,616,00
RE0526uDeterminació de la geometria d'una sabata de fonaments (CS)1,00357,74357,74336,2920,00
RE0527uDeterminació de geometria i composició de façana d'edifici (CF)1,00154,63154,63142,858,00
RE0528uDeterminació de geometria i composició de coberta d'edifici (CC)1,00154,63154,63142,858,00
RE0529uExtracció i assaig de micro provetes en formigó de biguetes (PT)3,00242,01726,03439,8621,00
RE0530uDeterminació de resistència a l'arrencament a tracció d'ancoratge1,00107,22107,2257,973,20
RE0531uDeterminació de resistència a l'arrencament a tallant d'ancoratge1,00112,22112,2262,743,50
RE0156uVisita de reconeixement, presa de dades, inspecció ocular o intervenció presencial, inclús desplaçament1,0068,8868,8855,002,50
RE0532uInforme i recopilació de cales i resultats1,001.874,881.874,881.775,0060,50
Observacions:
La quantificació d'unitats a executar considerada està condicionada a la facilitat i permís d'accés per part dels propietaris. Es considera unitat d'inspecció independent en un edifici cada espai accessible i cobert (habitatge, local d'ús comercial, magatzem, aparcament, element comú o qualsevol altre ús), fins a 200 m² de superfície construïda o fracció, en un mateix nivell.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 19/03/2018
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0533, RE0534, RE0535.
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Editar preu