REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0523u

Determinació secció de bigueta i del seu estat de conservació (CV)

1,0052,1252,1247,242,5090,64
Determinació de la secció d'una bigueta i del seu estat de conservació (CV), consistent en documentació de fissuració prèvia, picat de cala en l'ala inferior, inspecció visual i determinació de la geometria, aspecte del formigó, gruix del recobriment, profunditat de carbonatació, resistència al picat, intereix, nombre de barres i diàmetre de l'armadura i grau d'oxidació i pèrdua de secció de l'armadura, d'acord amb la 'Guía para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón en edificios existentes' de l'Institut Valencià de l'Edificació IVE (DRB 05/09). Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra, documentació gràfica i fotogràfica de la cala, reposició amb morter estructural i emissió d'acta. No inclou: mitjans auxiliars per a altures superiors a 7 m ni reposició de revestiments.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,94
%02%Costos indirectes0,031,49
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0031kgMortar de resines estructurals, producte aplicat R4, en bosses de 25 kg.0,300,650,20
MOU0068hTècnic especialista. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació0,5030,0015,0015,000,50
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació1,0017,9317,9317,931,00
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació1,0014,3114,3114,311,00
REU0180uEquipament i suports auxiliars per a l'execució de tastos en elements estructurals o constructius de l'edifici.0,0545,002,25
Observacions:
El preu d'aquesta partida està condicionat a la facilitat i permís d'accés per part dels propietaris.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 22/10/2015
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu