REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0519u

Extracció i assaig de testimoni de formigó en pilar o biga (PT)

1,00137,30137,3086,625,0063,09
Extracció i assaig de testimoni de formigó de fins a 100 mm de diàmetre i 250 mm de longitud (PT), mitjançant localització d'armadures, extracció amb sonda rotativa, determinació de profunditat de carbonatació, curat, tallat, recapçat i assaig a compressió, segons normes UNE-83302/84, UNE -83303/84 i UNE-83304/84 i 'Guía para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón en edificios existentes' de l'Institut Valencià de l'Edificació IVE (DRB 05/09). Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra, documentació gràfica i fotogràfica de la mostra, reblert amb morter de reparació estructural de buits deixats per broques de fins a 100 mm de diàmetre i emissió d'acta. No inclou: mitjans d'elevació per a altures superiors a 7 m ni reposició de revestiments.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,021,73
%02%Costos indirectes0,033,95
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0068hTècnic especialista. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació0,5030,0015,0015,000,50
MOU0057hOficial 1 d’estructures. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació1,5017,9326,9026,901,50
MOU0058hAssistent d’estructura. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació1,5015,5023,2523,251,50
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació1,5014,3121,4721,471,50
REU0180uEquipament i suports auxiliars per a l'execució de tastos en elements estructurals o constructius de l'edifici.1,0045,0045,00
Observacions:
El preu d'aquesta partida està condicionat a la facilitat i permís d'accés per part dels propietaris.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 22/10/2015
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu