REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0511u

Peu de façana a l'interior, 75x75 cm

1,00206,10206,10
Línia de façana al peu de la façana, a l’interior de l’edifici, abans de la connexió de la xarxa de clavegueram a les carreteres públiques, per a la xarxa enterrada de col·leccionistes d’interiors, de dimensions interiors 75x75, profunda mitjana 1,10 m, trampa 40 x40 cm, feta amb 24x12x11 CM bresca i presa amb morter de ciment 1: 6 a HM-20/b/b/20/i gruix de 12 cm pendent de formigó, biga cremada internament amb morter hidrofugat 1: 6 Pipes i tancament superior amb un marc de trampa i foneria, fins i tot part proporcional de derivacions individuals, accessoris. Instal·lació segons CTE. DB. HS Salut. Condicions de suport anteriors: abans d’iniciar les activitats corresponents al procés d’execució, es realitzaran els xecs següents: es comprovarà que la seva situació i ruta corresponen a les del projecte i que hi ha un espai suficient per a la instal·lació i connectat a la Downer existent. Inclou la presentació a l’arquitecte dels tubs, peces especials, colzes, escletxes, fixacions, proves de servei, protecció contra cops, trades perimetrals d’Arq., Subhastes, excepte el paviment final. Formació de forats per a la connexió de tubs, escletxes i rams interiors. Fins i tot el tancament hermètic a Trapa i el marc al pas de les olors mefítiques.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,036,00
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0679uPas Arche 50x50x70 cm. Enterrat, construït amb una fàbrica de maó ceràmic sòlida, 1/2 de gruix, rebuda amb morter de ciment M-5 de dimensions internes de 50x50x70 cm, sobre formigó massiu Solera HM-30/B/20/I+QB de 15 cm de gruix, mínim, mínim Formació de pendent del 2%, amb el mateix tipus de formigó, aplicada i cremada internament amb morter de ciment M-15 formant vores i cantonades a mitja barra, tancada superiorment amb el marc i la tapa de formigó. Fins i tot les peces de PVC per a reunions, tallen longitudinalment, fent amb elles les escletxes corresponents i configurant -les convenientment amb el formigó a la part inferior de l’arc, l’excavació manual i el farcit dels transdó amb materials granulars, conducció i connexions de subhastes. Totalment muntat, connectat i provat a través de les proves de servei corresponents (incloses en aquest preu).1,45138,00200,10
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 01/07/2015
Zona València
Observacions: AO0015
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu