REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0509u

Bajante's Foot, 50x50 cm.

1,00142,14142,14
Arche registrable a peu de baixada, a la xarxa enterrada de col·leccionistes, de dimensions internes de 50x50x60 cm, elaborada amb bresca de 24x12x11 cm i presa amb morter de ciment 1: 6 a HM-20/b/b/20/i 12 cm, anteriorment de gruix, anteriorment cremat cremat amb morter hidrofugat 1: 6, vores arrodonides i emulsió d’asfalt pintada, rebuda de canonades i tancament superior amb una trampa i un marc de formigó prefabricat, inclosa la part proporcional de les derivacions individuals, la connexió inferior, els accessoris. Instal·lació segons CTE. DB. HS Salut. Condicions de suport anteriors: abans d’iniciar les activitats corresponents al procés d’execució, es realitzaran els xecs següents: es comprovarà que la seva situació i ruta corresponen a les del projecte i que hi ha un espai suficient per a la instal·lació i connectat a la Downer existent. Inclou presentació a l’arche els tubs, peces especials, colzes, escletxes, fixacions, proves de servei, protecció contra cops, comerç perimetral d’Arq., Subhastes, excepte el paviment final. Formació de forats per a la connexió de tubs, escletxes i rams interiors. Fins i tot el tancament hermètic a Trapa i enquadernació al pas de les olors mefítiques
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,034,14
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0679uPas Arche 50x50x70 cm. Enterrat, construït amb una fàbrica de maó ceràmic sòlida, 1/2 de gruix, rebuda amb morter de ciment M-5 de dimensions internes de 50x50x70 cm, sobre formigó massiu Solera HM-30/B/20/I+QB de 15 cm de gruix, mínim, mínim Formació de pendent del 2%, amb el mateix tipus de formigó, aplicada i cremada internament amb morter de ciment M-15 formant vores i cantonades a mitja barra, tancada superiorment amb el marc i la tapa de formigó. Fins i tot les peces de PVC per a reunions, tallen longitudinalment, fent amb elles les escletxes corresponents i configurant -les convenientment amb el formigó a la part inferior de l’arc, l’excavació manual i el farcit dels transdó amb materials granulars, conducció i connexions de subhastes. Totalment muntat, connectat i provat a través de les proves de servei corresponents (incloses en aquest preu).1,00138,00138,00
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 01/07/2015
Zona València
Observacions: AO0015
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu