REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0473u

Redacció de projecte i direcció en en eliminació de barreres (2 ascensors)

1,003.837,863.837,862.930,99130,7976,37
Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici plurifamiliar, consistent en la supressió del desnivell d'accés mitjançant baixada a cota 0 de 2 ascensors, rampa o altres solucions. Inclou: visites i desplaçament del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi inicial i valoració aproximada de les diferents opcions per a l'eliminació de barreres arquitectòniques, redacció de projecte de rehabilitació, redacció dels annexos necessaris, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció facultativa de les obres, coordinació de seguretat i salut i coordinació de gestió de residus.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,03
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0449uRedacció de projecte d'eliminació de barreres (2 ascensors)1,002.000,272.000,271.721,5776,63
RE0453uDirecció facultativa en eliminació de barreres (2 ascensors)1,00552,28552,28390,3917,50
RE0457uRedacció d'Estudi de Seguretat i Salut en eliminació de barreres (2 ascensors)1,00326,05326,05217,349,50
RE0461uRedacció de Gestió de Residus en eliminació de barreres (2 ascensors)1,00253,10253,10147,866,90
RE0465uCoordinació Seguretat i Salut en eliminació de barreres (2 ascensors)1,00442,92442,92302,1413,25
RE0469uCoordinació Gestió Residus en eliminació de barreres (2 ascensors)1,00263,24263,24151,697,01
Observacions:
No s'hi inclou en aquesta partida el cost de cales a executar, si és el cas.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 28/10/2021
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0472, RE0473, RE0474, RE0475.
..........
Validat per Joaquim Iborra Posadas
Validat amb data 28/10/2021
Observacions:
Editar preu