REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0446u

Redacció de projecte de reforma i adequació (1 UI)

1,001.298,441.298,441.016,1145,0078,26
Redacció de projecte d'execució per a la reforma i adequació funcional i constructiva amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les necessitats existents i descripció de solucions. Inclou: visites i desplaçament, memòria del document, plec de condicions, pressupost i plànols.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,021,10
%02%Costos indirectes0,038,07
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0174uDedicació d'un tècnic a redacció d'apartat, secció o annex de memòria1,0087,9287,9283,744,00
RE0175uDedicació d'un tècnic a la redacció d'apartat, secció o annex de plec de condicions1,0066,3166,3163,163,00
RE0176uDedicació d'un tècnic a redacció d'apartat, secció o annex de pressupost1,0087,9287,9283,744,00
RE0177uDedicació d'un tècnic a elaboració de documentació gràfica d'un apartat1,0085,6085,6081,524,00
RE0178uDedicació d'un tècnic a la presa de dades o estat actual en una unitat d'inspecció, sense desplaçament1,0010,8110,8110,290,50
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient3,0018,0854,2451,663,00
RE0280uDedicació d'un tècnic a la supervisió i maquetació de la documentació2,0069,30138,60132,006,00
RE0277uDedicació d'un tècnic al disseny de l'arquitectura d'interior1,00201,60201,60192,008,00
RE0275uDedicació d'un tècnic a cada àmbit d'aplicació de normativa vigent1,0092,4092,4088,004,00
RE0276uDedicació del tècnic especialitzat a expert en inspecció, càlcul o estructura1,00126,00126,00120,004,00
RE0169uDedicació d'un tècnic a una reunió de treball, inclús desplaçament1,0068,8868,8855,002,50
MOU0066hCoordinador Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació1,0025,0025,0025,001,00
MOU0081hDirector Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació1,0030,0030,0030,001,00
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0890,0096,78
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,17100,00117,21
Observacions:
Es considera unitat d'inspecció independent en un edifici cada espai accessible i cobert (habitatge, local d'ús comercial, magatzem, aparcament, element comú o qualsevol altre ús), fins a 200 m² de superfície construïda o fracció, en un mateix nivell.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 19/03/2018
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0446, RE0447.
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Editar preu