REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0444u

Direcció d'execució de rehabilitació (20 UI)

1,001.655,151.655,151.179,2549,9971,25
Direcció d'execució de les obres descrites en projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 20 unitats d'inspecció. Inclou: 1 visita setmanal a obra, control i verificació de la recepció de materials i productes a l'obra, comprovació del replanteig i de la correcta execució de les obres segons el projecte, control de les certificacions d'obra i emisió del certificat final d'obra.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,029,79
%02%Costos indirectes0,0322,77
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0187uVisita a obra del director d'execució, inclús desplaçament12,5468,88863,64689,6131,35
MOU0063hTècnic. Nivell professional III (Font: IVE). / Més informació4,1822,0091,9591,954,18
MOU0066hCoordinador Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació7,2325,00180,77180,777,23
MOU0081hDirector Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació7,2330,00216,92216,927,23
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,3590,00121,80
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,48100,00147,51
Observacions:
Es considera unitat d'inspecció independent en un edifici cada espai accessible i cobert (habitatge, local d'ús comercial, magatzem, aparcament, element comú o qualsevol altre ús), fins a 200 m² de superfície construïda o fracció, en un mateix nivell.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 18/03/2018
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0442, RE0443, RE0444, RE0445.
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Editar preu