REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0400

Coberta plana no transitable

1,0087,8087,8033,371,9838,01
Coberta plana, transitable i no ventilada per a ús privat, convencional amb paviment fixat amb full per a barrera de vapor forma de poliestirè extrusat (XPS) 40 mm de gruix i k = 0,029 W/mºC, separant la capa amb 120 GR/m² de fibra de vidre constituïda per dos Oxiasto Les làmines vinculades entre si a tota la seva superfície, la menor amb fibra de vidre de fibra de vidre (LO-40-FV) i la part superior amb polièster (LO-40-FP), una capa separadora no enganxada formada per una pel·lícula de polietilè de 0,50 mm de gruix Disposar flotant sobre impermeabilització amb simple simple, capa de morter de ciment per a llast de 5 cm i paviment ceràmic anti -escamot C2 de 30x30 cm s OBRE 2,5 cm capa de morter de ciment impermeable, fins i tot neteja prèvia del suport, replantejament, formació de columna vertebral, barreges, embornals i altres elements especials amb bandes de reforç, pèrdues i singles. Mesura en projecció horitzontal.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,33
%02%Costos indirectes0,031,46
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0104CEM II/B-P 32,5 N Tipus M-5 Mortar de ciment, fet de treball amb 250 kg/m³ de ciment i una proporció al volum 1/6.0,07115,508,09
REU0305Full de betum modificat amb elastòmer SBS, UNE-EN 13707, LBM (SBS) -40/FP (140), amb armadura de feltre de polièster no teixida de 150 g/m², de superfície no protegida2,155,6412,13
REU0304El geotèxtil no de teixit compost per fibres de polièster unides per Stooping, amb una massa superficial de 200 g/m² i una obertura de con a la prova de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 25 mm. Segons UNE-EN 13252.1,201,181,42
MOU0017h1er aplicador oficial de fulls impermeables. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,2117,933,773,770,21
MOU0018hAplicador aplicador de fulls aquàtics. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,2115,503,263,260,21
REU0306uBoileria de pica PVC, sortida vertical de 125 mm de diàmetre, amb un bastidor de PVC pla de 300x300 mm PVC.0,0554,622,73
REU0307uMaterial auxiliar per al sanejament, per a la col·locació dels embornals sifònics de PVC1,000,950,95
MOU0035h1er oficial de Fontanero. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,2017,933,593,590,20
REU0307uMaterial auxiliar per al sanejament, per a la col·locació dels embornals sifònics de PVC1,000,950,95
REU0688Tauler rígid de poliestirè extruït segons UNE-EN 13164, superfície llisa recta i mecanitzat lateral, 600x1250 mm i 50 mm de gruix, resistència tèrmica 1,45 m²K/w, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mk), 200 kPa de resistència per a compressió, resistència, resistència a la resistència, resistència, resistència a la resistència, resistència a la resistència, resistència. Factor a la difusió del vapor d’aigua 150, calor específica 1400 J/kgk, Euroclase E de reacció del foc.1,055,806,09
RE0233Paviment Baldosa de 31x31 cm, en capa gruixuda, contundent.1,0526,7528,0912,630,76
RE0053mEnrotllament de la peça ceràmica, col·locada amb adhesiu C1.1,207,619,134,310,24
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,1817,933,233,230,18
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,1814,312,582,580,18
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 22/01/2015
Zona València
Observacions: AO0009
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu