REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0367

Demolició d'entramat autoportant de plaques de guix laminat.

1,0015,0415,048,770,5558,31
Demolició d'entramat autoportant de plaques de guix laminat (una placa per cara) instal·lades sobre perfileria senzilla, amb mitjans manuals, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Inclús transport a l'abocador
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,18
%02%Costos indirectes0,030,26
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,2517,934,484,480,25
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,3014,314,294,290,30
RE0127Transport de residus i/o fusta inerts metàl·lics amb contenidor.0,1538,885,83
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 04/11/2014
Zona València
Observacions:
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu