REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0322m

Biguetes de fusta laminada sección 8x18 cm.

1,0037,0637,0614,680,9039,61
Subministrament i col·locació de biga de fusta laminada encolada homogènia, de 33 o 45 mm d'espessor de les làmines i secció constant, de 8x18 cm de secció i fins a 4 m de longitud, per aplicacions estructurals, classe resistent GL-24h segons UNE-EN 390 i UNE-EN 1194 i protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe de penetració NP1 i NP2 (3 mm en les cares laterals de l'albeca) segons UNE-EN 351-1. Col·locades amb un intereix de 70 cm. Inclús talls, entalles per el seu correcte acoblament, anivellació i col·locació dels elements de lligat i reforç, i els corresponents dorments de recolçament de les biguetes . Treballada en taller i col·locada en obra. Normativa d'aplicació: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,29
%02%Costos indirectes0,031,07
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0551Fusta enrotllada enganxada homogènia, de 33 o 45 mm de gruix de les làmines, per a feix de secció constant, de 10x20 a 12x25 cm de secció i fins a 5 m de llarg, per a aplicacions estructurals, classe G-24H resistent segons UNE-EN 390 i Une- EN 1194, i protecció contra agents biòtics que corresponen a la classe de penetració NP1 i NP2 (3 mm a les cares laterals de la SAPWOOD) segons la UNE-EN 351-1, va treballar al taller.0,02876,0021,02
MOU0069hMound oficial de 1 estructura de fusta. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,3017,935,385,380,30
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / Més informació0,3015,504,654,650,30
MOU0070hAssistent muntat a l'estructura de fusta. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,3015,504,654,650,30
Observacions:
Las secciones comerciales de las viguetas de madera laminadas son de 16x10 cm y 12x20 cm.
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/10/2014
Zona València
Observacions: AO0002-PK0043
..........
Validat per ?
Perfil Notes del validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu