REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0312

Capa base de morter de demolició per al paviment, de 50 mm de gruix.

1,0010,8910,8910,370,7095,22
Demolició de base de paviment de morter existent a l'interior de l'edifici, de fins a 5/6 cm de gruix, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus, fins a deixar vista la cara superior de les biguetes. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,21
%02%Costos indirectes0,030,31
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / Més informació0,3015,504,654,650,30
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,4014,315,725,720,40
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/10/2014
Zona València
Observacions: AO0002-PK0039
..........
Validat per ?
Perfil Notes del validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu