REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0297u

Càlcul i dimensionament d'una estructura (10 UI)

1,002.173,382.173,382.059,2976,7594,75
Càlcul i dimensionament d'una estructura de fusta, acer, formigó armat o mixta, incloent el seu fonament, per a un edifici o local amb 10 unitats d'inspecció, consistent en el dimensionament i comprovació dels seus elements estructurals definits en un projecte d'execució, a partir del càlcul de sol·licitacions, tensions i deformacions derivades de l'aplicació de les accions previstes pel seu ús i per la normativa corresponent. Inclou: plànols de plantes, seccions, especejament i detalls de l'estructura, memòria de càlcul, amidaments i consultoria. No inclou el disseny de l'estructura, l'estudi geotècnic ni la direcció o assistència tècnica en la fase d'execució.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,0239,66
%02%Costos indirectes0,0359,48
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0064hAuxiliar tècnic. Nivell professional V (Font: IVE). / Més informació22,0020,58452,76452,7622,00
MOU0068hTècnic especialista. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació40,0030,001.200,001.200,0040,00
MOU0081hDirector Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació11,0030,00330,00330,0011,00
RE0156uVisita de reconeixement, presa de dades, inspecció ocular o intervenció presencial, inclús desplaçament1,0068,8868,8855,002,50
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient1,2518,0822,6021,531,25
Observacions:
Es considera unitat d'inspecció independent en un edifici cada espai accessible i cobert (habitatge, local d'ús comercial, magatzem, aparcament, element comú o qualsevol altre ús), fins a 200 m² de superfície construïda o fracció, en un mateix nivell. La peritació dels elements estructurals està supeditada a la disponibilitat de dades suficients sobre la resistència dels materials de l'estructura, estat de conservació, dimensió d'elements estructurals, etc.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 20/03/2018
Zona València
Observacions:
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Editar preu