?
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0292u

Execució i redacció d'estudi geotècnic (20 UI)

1,003.301,373.301,371.955,2697,6259,23
Execució i redacció d'estudi geotècnic per a un solar o terreny amb 20 unitats d'inspecció, consistent en campanya d'investigació en camp, amb extracció de testimonis i proves in situ, assaigs corresponents de laboratori sobre les mostres extretes, emissió d'actes i redacció de l'informe tècnic amb la caracterització geotècnica del terreny, recomanacions per a la cimentació, excavacions i sistemes de contenció del terreny, d'acord amb el Codi Tècnic de l'Edificació CTE (RD 314/2006). Inclou: mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra, documentació gràfica i fotogràfica de la campanya, i emissió d'acta. No inclou: reposició de revestiments.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,0238,01
%02%Costos indirectes0,0393,04
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0068hTècnic especialista. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació22,1930,00665,83665,8322,19
MOU0057hOficial 1 d’estructures. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació22,1917,93397,95397,9522,19
MOU0058hAssistent d’estructura. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació22,1915,50344,01344,0122,19
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació22,1914,31317,60317,6022,19
REU0180uEquipament i suports auxiliars per a l'execució de tastos en elements estructurals o constructius de l'edifici.15,0045,00675,00
MOU0066hCoordinador Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació3,1825,0079,4979,493,18
MOU0081hDirector Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació3,1830,0095,3895,383,18
RE0156uVisita de reconeixement, presa de dades, inspecció ocular o intervenció presencial, inclús desplaçament1,0068,8868,8855,002,50
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.2,6490,00237,97
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.2,88100,00288,21
Observacions:
Es considera unitat d'inspecció independent en un edifici cada espai accessible i cobert (habitatge, local d'ús comercial, magatzem, aparcament, element comú o qualsevol altre ús), fins a 200 m² de superfície construïda o fracció, en un mateix nivell.
Perfil ?
Empresa: ?
Actualització 00/00/0000
Zona ?
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu