REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0250u

Reparació cabota bigueta de fusta, amb armadures fibra de carboni.

1,00473,62473,6281,695,4517,25
Reparació de cap de bigueta de fusta, tallant la zona deteriorada o degradada i massissant-la mitjançant l'abocament per gravetat de 30 kg de morter fluït de dos components a base de resina epoxi, prèvia col·locació de l'armadura amb 4 barres de fibra de carboni embeguda en una matriu epoxi, MBar 165/2500 -BASF Construction Chemical-, de 8 mm de diàmetre i 800 mm de longitud cadascuna, ancorades a la bigueta amb resina epoxi, lliure d'estirè, d'altes resistències, aplicada amb filtre de dosificació i barreja automàtica en forats realitzats en la part sana de la fusta. Inclús p/p de montaje del sistema d'encofrat en la zona a intervenir, col·locació de film protector de polietilè, segellat de l'encofrat per evitar fuites, neteja i emprimació de la fusta amb beurada del mateix morter epoxi, desmuntatge del sistema d'encofrat, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,021,63
%02%Costos indirectes0,0313,75
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0548mPel·lícula, banda d’estirament transparent de 500 mm d’amplada i 23 µ de gruix.1,501,001,50
REU0544uCartutx de resina acrrilat epoxi, sense cervell, dos components, amb una boquilla automàtica de barreja, 825 ml, per a ancoratges estructurals verticals i horitzontals.0,6023,0013,80
REU0547mVarella de fibra de vidre reforçada amb resina de polièster, de 12 mm de diàmetre, amb superfície sorrenca com a millora de l’adhesió, per al muntatge i el reforç estructural.4,008,5034,00
REU0550Sistema de forma recuperable per a l'execució de bigues de formigó a recobriment, compost per: puntes metàl·liques telescòpiques, sopes metàl·liques i superfície de fusta tractada reforçada amb varetes i perfils, entre 3 i 4 m lliures de planta.1,0028,0028,00
REU0549kgMortar de fluids de dos components basats en resina epoxi, amb estrenyiment aminic, sense retracció, per a ancoratges i farciments, segons UNE-EN 1504-6.31,509,50299,25
REU0448hGasolina Chainsaw, a 50 cm de l'espasa i 3,2 CV de potència.0,403,551,421,420,40
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació1,8017,9332,2732,271,80
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació2,0014,3128,6228,622,00
MOU0027hAssistent estructurista i formigó reforçat. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació1,2515,5019,3819,381,25
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/10/2014
Zona València
Observacions: A00002-PK0037
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu