REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0226

Recobriment Monocapa per a façanes, en pilars i frontal forjat

1,0027,6527,6513,600,9649,19
Formació en façanes de revestiment continu de 20 mm de gruix, impermeable a l'aigua de pluja, amb morter monocaying per a impermeabilització i decoració de façanes, acabat de rascada, color blanc, compost per ciments, additius, resines sintètiques i càrregues minerals, amb col·locació de la col·locació de la fibra de fibra de fibra de fibra antialcalis al centre del gruix del morter, per muntar -lo i reforçar -lo. Aplicat mecànicament a una superfície de maó ceràmic, bloc de maó o formigó o bloc de transar termo, aplicació prèvia d’una capa de morter impermeable, de 10 mm de gruix, de ciment compost, agregats seleccionats i additius, en aquells llocs on s’aprecien les deficiències de la planificació o l’adhesió (25% de la superfície de la paret). Fins i tot P/P de suport a la preparació de la superfície, col·locació de malla de fibra de vidre antialcalis per reforçar les trobades entre diferents materials i als fronts frontals, en un 20% de la superfície de la paret, formació d’articulacions, cantonades, professors, vores, mochetas, jambas , llindes, subhastes a les reunions amb parets, recobriments o altres elements rebuts a la seva superfície, I/ muntatge, desmuntatge i lloguer de bastides aprovades.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,27
%02%Costos indirectes0,030,80
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0488kgMortar Monoppa per a la impermeabilització i la decoració de façanes, acabat rascat, blanc, compost per ciments, additius, resines sintètiques i càrregues minerals, tipus OC CSIII W2, segons UNE-EN 998-1.23,000,409,20
REU0227Mall de fibra de vidre, 10x10 mm de llum, antialcalis, 200 a 250 g/m² de massa superficial i 750 a 900 micres de gruix, amb 25 kp/cm² de resistència a la tracció, per muntar morters monocayed.1,262,413,04
REU0490mPVC JUN. aplicació de revestiment monocaying0,750,350,26
REU0491mPerfil de PVC rígid per a la formació de vora en recobriments de morter monocayed.1,250,380,48
REU0213hMesclador-bomba per a morters i guixos projectats, 3 m³/h.0,287,962,232,230,28
MOU0019hOficial 1 de revocament. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,3417,936,106,100,34
MOU0021hPeó especialista en revocament. Nivell professional XI (Font: IVE). / Més informació0,3415,505,275,270,34
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 24/03/2014
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 1/07/2019
Observacions: Preu cype RQO010 20,55 €. Preu IVE RRPS21aaa.5bad 19,11 €
Editar preu