REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0222u

Pròtesi de fusta amb armadures de fibra de vidre.

1,00102,07102,0739,262,6038,46
Reparació de bigueta eliminant la zona deteriorada i col·locant una pròtesi de de la mateixa secció que la bigueta existent i fins a 30 cm de fusta serrada de pi silvestre (Pinus sylvestris), acabat raspallat, per aplicacions estructurals, qualitat estructural MEG segons UNE 56544, classe resistent C-18 segons UNE-EN 338 i UNE-EN 1912 i protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe de penetració NP2 (3 mm en les cares laterals de l'albeca) segons UNE-EN 351-1, adherida a la fusta sana mitjançant resina epoxi-acrilat, lliure d'estirè, i armant posteriorment la unió d'amb dues fustes mitjançant 2 varetes de fibra de vidre reforçada amb resina de polièster, de 12 mm de diàmetre, de 0,05 m de longitud cada una, allotjades en perforacions realitzades en la pròtesi i la fusta sana. Fins i tot part proporcional de sanejat de la peça de fusta, tall a 60° de la fusta sana per a rebre la pròtesi, fixació provisional de la pròtesi mitjançant gats de fuster i claus, execució de les perforacions en la pròtesi i en la fusta sana, abocat de resina epoxi en les perforacions després de col·locar les varetes, polit d'imperfeccions, neteja, apilament, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,79
%02%Costos indirectes0,032,95
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0544uCartutx de resina acrrilat epoxi, sense cervell, dos components, amb una boquilla automàtica de barreja, 825 ml, per a ancoratges estructurals verticals i horitzontals.0,4023,009,20
REU0545Fusta de pi insigne (Pinus radiata), acabat raspallat, per a aplicacions estructurals, qualitat estructural MEG segons la UNE 56544, la classe C-16 resistent segons la UNE-EN 338 i la UNE-EN 1912 i la protecció contra agents biòtics que corresponen a la correspondència Classe de penetració NP2 (3 mm a les cares laterals de Sapwood) segons la UNE-EN 351-1, va treballar al taller.0,07550,0041,25
REU0546kgClove llarg de 10-15 cm, acer.0,101,150,12
REU0547mVarella de fibra de vidre reforçada amb resina de polièster, de 12 mm de diàmetre, amb superfície sorrenca com a millora de l’adhesió, per al muntatge i el reforç estructural.1,008,508,50
REU0448hGasolina Chainsaw, a 50 cm de l'espasa i 3,2 CV de potència.0,153,550,530,530,15
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,7517,9313,4513,450,75
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / Més informació0,8015,5012,4012,400,80
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,9014,3112,8812,880,90
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/10/2014
Zona València
Observacions: A00002-PK0036
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 1/07/2019
Observacions: Preu CYPE (secció de 30x30 cm) EMY240 81,20 €. IVE Preu (Secció 30x30 cm) REMQ1BEEEA 125,41 €.
Editar preu