REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0189u

Redacció de projecte i direcció de rehabilitació de façana (1 UI)

1,001.920,891.920,891.113,9450,7057,99
Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a la rehabilitació de façana amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les patologies existents i descripció de la solució per a la rehabilitació de la façana, redacció de projecte de rehabilitació, redacció d'annex de bastida, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció d'obres, direcció d'execució, coordinació de seguretat i salut, i coordinació de gestió de residus. Inclou: visites i desplaçament.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,03
Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)0,60
RE0185uRedacció de projecte de rehabilitació de façana (1 UI)1,00959,19575,51429,9320,40
RE0181uDirecció facultativa de rehabilitació de façana (1 UI)1,00639,45383,67228,1310,20
RE0179uEstudi de Seguretat i Salut en rehabilitació de façana (1 UI)1,00424,12254,47130,525,70
RE0180uRedacció d'Estudi de Gestió de Residus en rehabilitació de façana (1 UI)1,00479,46287,68162,167,80
RE0183uCoordinació Seguretat i Salut en rehabilitació façana (1 UI)1,00353,83212,3084,003,30
RE0184uCoordinació Gestió Residus en rehabilitació façana (1 UI)1,00345,43207,2679,203,30
Observacions:
Es considera unitat d'inspecció independent en un edifici cada espai accessible i cobert (habitatge, local d'ús comercial, magatzem, aparcament, element comú o qualsevol altre ús), fins a 200 m² de superfície construïda o fracció, en un mateix nivell.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 19/03/2018
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0189, RE0407, RE0408, RE0409.
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Editar preu