REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0173u

Redacció de projecte de rehabilitació d'edifici (1 UI)

1,003.501,973.501,972.759,11122,0078,79
Redacció de projecte d'execució de rehabilitació per a 1 unitat d'inspecció, consistent en redacció i valoració de l'Informe Complementari de l'Edifici, estudi i valoració de les cales executades (si és el cas) i descripció de la solució per a la reparació de les patologies detectades en estructura, cobertes, façanes i instal·lacions. Inclou: visites i desplaçament, visita del pèrit per a inspecció de l'immoble, memòria del document, plec de condicions, pressupost i plànols.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,024,40
%02%Costos indirectes0,0323,90
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0170uRedacció d'informe complementari d'edifici IEC (1 UI)1,001.148,751.148,751.083,4446,00
RE0174uDedicació d'un tècnic a redacció d'apartat, secció o annex de memòria6,0087,92527,52502,4424,00
RE0175uDedicació d'un tècnic a la redacció d'apartat, secció o annex de plec de condicions2,0066,31132,62126,326,00
RE0176uDedicació d'un tècnic a redacció d'apartat, secció o annex de pressupost3,0087,92263,76251,2212,00
RE0177uDedicació d'un tècnic a elaboració de documentació gràfica d'un apartat4,0085,60342,40326,0816,00
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient0,5018,089,048,610,50
RE0280uDedicació d'un tècnic a la supervisió i maquetació de la documentació0,5069,3034,6533,001,50
RE0275uDedicació d'un tècnic a cada àmbit d'aplicació de normativa vigent1,0092,4092,4088,004,00
RE0276uDedicació del tècnic especialitzat a expert en inspecció, càlcul o estructura1,00126,00126,00120,004,00
MOU0066hCoordinador Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació4,0025,00100,00100,004,00
MOU0081hDirector Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació4,0030,00120,00120,004,00
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.2,9090,00260,74
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.3,16100,00315,79
Observacions:
No s'hi inclou en aquesta partida el cost de cales o assaigs de laboratori necessaris per a redactar aquest projecte. Es considera unitat d'inspecció independent en un edifici cada espai accessible i cobert (habitatge, local d'ús comercial, magatzem, aparcament, element comú o qualsevol altre ús), fins a 200 m² de superfície construïda o fracció, en un mateix nivell. Es considera rehabilitació a les obres que tinguen per objecte actuacions tendents a aconseguir l'adequació estructural i funcional de l'edifici.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 9/05/2018
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0168, RE0171, RE0172, RE0173.
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Editar preu