REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0168u

Redacció de projecte de rehabilitació d'edifici (50 UI)

1,0010.943,4410.943,448.643,75379,3178,99
Redacció de projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb 50 unitats d'inspecció, consistent en redacció i valoració de l'Informe Complementari de l'Edifici, estudi i valoració de les cales executades (si és el cas) i descripció de la solució per a la reparació de les patologies detectades en estructura, cobertes, façanes i instal·lacions. Inclou: visites i desplaçament, visita del pèrit per a inspecció de l'immoble, memòria del document, plec de condicions, pressupost i plànols (amb una intensitat d'inspecció mínima de 30 UI).
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,0212,10
%02%Costos indirectes0,0372,22
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0415uRedacció d'informe complementari d'edifici IEC (50 UI)1,003.546,373.546,373.366,75141,05
RE0174uDedicació d'un tècnic a redacció d'apartat, secció o annex de memòria8,9487,92786,00748,6435,76
RE0175uDedicació d'un tècnic a la redacció d'apartat, secció o annex de plec de condicions5,5066,31364,71347,3816,50
RE0176uDedicació d'un tècnic a redacció d'apartat, secció o annex de pressupost10,0087,92879,20837,4040,00
RE0177uDedicació d'un tècnic a elaboració de documentació gràfica d'un apartat11,0085,60941,60896,7244,00
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient13,0018,08235,04223,8613,00
RE0280uDedicació d'un tècnic a la supervisió i maquetació de la documentació15,0069,301.039,50990,0045,00
RE0275uDedicació d'un tècnic a cada àmbit d'aplicació de normativa vigent1,0092,4092,4088,004,00
RE0276uDedicació del tècnic especialitzat a expert en inspecció, càlcul o estructura4,50126,00567,00540,0018,00
MOU0066hCoordinador Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació11,0025,00275,00275,0011,00
MOU0081hDirector Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació11,0030,00330,00330,0011,00
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.9,0690,00815,11
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.9,87100,00987,19
Observacions:
No s'hi inclou en aquesta partida el cost de cales o assaigs de laboratori necessaris per a redactar aquest projecte. Es considera unitat d'inspecció independent en un edifici cada espai accessible i cobert (habitatge, local d'ús comercial, magatzem, aparcament, element comú o qualsevol altre ús), fins a 200 m² de superfície construïda o fracció, en un mateix nivell. Es considera rehabilitació a les obres que tinguen per objecte actuacions tendents a aconseguir l'adequació estructural i funcional de l'edifici.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 9/05/2018
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0168, RE0171, RE0172, RE0173.
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Editar preu