REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0080m

Empresillat de biga 30x40 cm PNL-100.10 mm

1,00278,47278,47229,0612,6282,26
Reforç de biga o jàssera rectangular de hormgón armat de dimensions 30x40 cm per confinament d'enreixat de 4 perfils normalitzats d'acer laminat en calent S275 PNL-100.10 mm de 15 kg / m segons UNE 10025-2 disposats a les arestes de el suport i units en les quatre cares mitjançant platabandes d'unió metàl·liques soldades in situ, cada 25 cm, per constricció per refredament, fins i tot aportació de material de soldadura segons UNE-EN ISO 2560, treballat i col·locat.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,024,58
%02%Costos indirectes0,037,98
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0042hOficial 1ª metall. Nivell professional VIII (Font: IVE). / Més informació6,3117,93113,17113,176,31
MOU0043hEspecialista en metall. Nivell professional VII (Font: IVE). / Més informació6,3118,36115,89115,896,31
REU0165kgSubministrament de Perfil angular L100x100x10 mm.4,400,763,34
REU0359mPerfil rectangular de 55x12 mm6,165,4433,51
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/05/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 18/12/2018
Observacions: Preu Cype EHP010 256,26. Preu IVE REHR12hfde 290,04 €.
Editar preu