REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0049

Base batuda, amb morter de ciment a Buena Vista.

1,0013,4113,417,630,4756,90
Formació en façanes i parets interiors, amb una capa base de 15 mm de gruix, per a recobriments de bicay contínues, amb una bona vista de morter de ciment, gris, compost de ciment, agregats i additius seleccionats, acabats frenats, aigua impermeable. Aplicat manualment a una superfície de maó ceràmic, bloc de maó o formigó o bloc termo -barr. Fins i tot part proporcional de la preparació de superfícies, col·locació de malla de fibra de vidre antialcalis per reforçar les vores, mochetas, jambas, llindes, subhastes a les reunions amb parets, recobriments o altres elements rebuts a la seva superfície.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,15
%02%Costos indirectes0,030,39
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0226kgMorter de ciment, gris, compost de ciment, agregats seleccionats i additius, tipus GP CSIII W2 segons UNE-EN 998-1.22,500,214,73
REU0227Mall de fibra de vidre, 10x10 mm de llum, antialcalis, 200 a 250 g/m² de massa superficial i 750 a 900 micres de gruix, amb 25 kp/cm² de resistència a la tracció, per muntar morters monocayed.0,212,410,51
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,2517,934,484,480,25
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,2214,313,153,150,22
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 9/07/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 23/10/2018
Observacions: CYPE Preu RPE010 13,89 €. IVE PREU ERPE1CABB 6,06 (paret vertical acabada amb rugues) €. ITEC Preu E81125A2 17,56 € sense revisar.
Editar preu