REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0019u

Inspecció Cove en pilar o feix de formigó armat.

1,00176,03176,0369,133,6039,27
Inspecció Cove en pilar o feix de formigó armat per comprovar l'estat de l'armadura, que consisteix en una picada d'un màxim de tres cales, determinada per tècnic, inspecció visual i determinació de la geometria, l'aspecte de formigó, el gruix de recobriment, la profunditat, la profunditat de la profunditat carbonatació, resistència picada, intenció, nombre de barres i diàmetre de l’armadura i grau d’oxidació i pèrdua de la secció de cuirassa, segons la “Guia per a la inspecció i l’avaluació complementària d’estructures de formigó als edificis existents” de l’Institut Valenciana del Valencian Ive Building (DRB 05/09). Inclou: desplaçament de personal i equipament, suports auxiliars, protecció de mobles, preparació i ajuda de treball, retirada de deixalles i càrrega al contenidor o camió, documentació gràfica i fotogràfica de la CALA, reemplaçament per morter estructural i actuació de l’ACT. No inclou: mitjans auxiliars per a altures superiors a 7 m, reemplaçament de recobriments, mitjans manuals, substitució del formigó o transport de transport.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,021,38
%02%Costos indirectes0,035,09
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0180uEquipament i suports auxiliars per a l'execució de tastos en elements estructurals o constructius de l'edifici.2,2045,0099,00
REU0031kgMortar de resines estructurals, producte aplicat R4, en bosses de 25 kg.2,200,651,43
MOU0068hTècnic especialista. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació0,8030,0024,0024,000,80
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació1,4017,9325,1025,101,40
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació1,4014,3120,0320,031,40
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 4/11/2014
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 19/05/2017
Observacions: Preu CYPE (10x20 cm i 5 cm de profunditat) 0BC020 5,97 €. Preu Ive CSCE1AA 41,45 €. Preu ITEC (suports manuals, preu per unitat) K1641011 2,96 €.
Editar preu