REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0011m

Reforç forjat amb IPE-160 fins a 3,5 m. Inclou treballs anteriors i proposició.

1,00120,85120,8567,644,5755,97
Substitució funcional de forjats, en les zones assenyalades en plànols, consistent en el reforç de cada bigueta mitjançant perfils IPE-160 S-275-JR, d'acord amb la descripció de Projecte i les indicacionsde la Direcció Facultativa, incloent els següents materials i treballs: 1.1.- Retirada de mobiliari i protecció d'elements fixos (paviments, portes,finestres, bancades de cuina, sanitaris, etc.). 1.2.- Sanejament dels recobriments inferiors de les biguetes i raspallat de la superfície. 1.3.- Picat de revestiments en les zones de suport dels perfils. 1.4.- Apuntalament de la bigueta o del tram de biguetes. 1.5.- Col.locació de les plaques en les bigues o murs, mitjançant ancoratges químics HILTI o similar incloent ajudes d’obra; les dimensions, disseny i funcionament de les plaques garantiran la no transmisióde moments flectors a la biga de formigó armat; amb tal fi, es presentarà a la direcció facultativa una mostra de la placa per a la seua acceptació. 1.6.- Col.locació en obra dels perfils metàl.lics, d'una sola peça cada bigueta, prèvia aplicació de doble capa de pintura antioxidant, soldats a la placa, o bé directament soldats a biga metàl.lica, quan siga el cas. En qualsevol cas, la solució s’ajustarà a la Norma CTE/SE A. 1.7.- Anivellat del perfil de forma que la separació mínima i màxima entre l'ala superior del perfil i la cara inferior de la bigueta siga de 5mm i 20 mm, respectivament. 1.8.- Subjecció del perfil a les plaques d'ancoratge de les bigues. 1.9.- El contacte i l'entrada en càrrega de la bigueta es realitzarà mitjançant la col•locació de reblert de morter d'expansió control•lada. 1.10.- Reposició d’obra, en apertura de tabiqueria pasante, fins a una longitud mitjana de 3,50 m.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,88
%02%Costos indirectes0,032,01
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0133uPlaca Anclaje Placa S-275-JR Acer, 250x250x10 mm.0,6642,6328,144,880,42
RE0141mPicador de guix de la cara inferior de la boca1,003,683,683,500,37
REU0031kgMortar de resines estructurals, producte aplicat R4, en bosses de 25 kg.7,100,654,62
REU0173kgAcer enrotllat UNE-EN 10025 S-275-JR, en una simple peça de perfils laminats calents de la sèrie IPN, IPE, HEB, HEM, HEM i UPN, treballava en un taller, aplicat en reforços estructurals.17,020,7913,45
REU0067hElements i equips auxiliars per a soldadura elèctrica.0,043,090,120,120,04
REU0158uElèctrode spezial aire licide 3,25 mm x 450.8,000,191,52
MOU0022h1er oficial de soldadors. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,2217,933,943,940,22
REU0030kgTkrom House Paint, barca de 25 kg, imprimació antocorrosiva S/R Gray 411 o similar.1,702,093,55
REU0161kgSolvent universal TKROM IMPRESSIÓ anti -lidante, vaixell 5 kg.0,021,770,04
RE0143mPèrdua estructural de salut de formigó Vigue.0,4518,288,235,770,42
RE0144Execució d'apuntalament de forjat horitzontal0,5021,8310,929,680,60
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació1,1017,9319,7219,721,10
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació1,4014,3120,0320,031,40
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 4/03/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 16/10/2018
Observacions: Partidas similares: Precio Cype (refuerzo de viga o vigueta de hormigón armado, mediante perfil de acero S275JR, laminado en caliente, serie IPE 160, con capa de imprimación anticorrosiva, dispuesto en la cara inferior de la viga, fijado con adhesivo tixotrópico de dos componentes a base de resina epoxi) EHP040 39,26 €. Precio IVE (refuerzo de vigueta de hormigón armado con viga IPE 160) REHR.9bea 31,17 €. Sin trabajos previos. Precio ITeC (refuerzo inferior de forjado con vigas transversales de perfil de acero para estructuras) 44SL2237 284,20 €/u. Sin revisar.
Editar preu