REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0009m

Reforç forjat amb IPE-120 fins a 3,5 m. Inclou treballs anteriors i proposició.

1,00107,89107,8962,434,2457,86
Substitució funcional de forjats, en les zones assenyalades en plànols, consistent en el reforç de cada bigueta mitjançant perfils IPE-120 S-275-JR, d'acord amb la descripció de Projecte i les indicacionsde la Direcció Facultativa, incloent els següents materials i treballs: 1.1.- Retirada de mobiliari i protecció d'elements fixos (paviments, portes, finestres, bancades de cuina, sanitaris, etc.). 1.2.- Sanejament dels recobriments inferiors de les biguetes i raspallat de la superfície. 1.3.- Picat de revestiments en les zones de suport dels perfils. 1.4.- Apuntalament de la bigueta o del tram de biguetes. 1.5.- Col.locació de les plaques en les bigues o murs, mitjançant ancoratges químics HILTI o similar incloent ajudes d’obra; les dimensions, disseny i funcionament de les plaques garantiran la no transmisió de moments flectors a la biga de formigó armat; amb tal fi, es presentarà a la Direcció Facultativa una mostra de la placa per a la seua acceptació. 1.6.- Col.locació en obra dels perfils metàl.lics, d'una sola peça cadabigueta, prèvia aplicació de doble capa de pintura antioxidant, soldats a la placa, o bé directament soldats a biga metàl.lica, quan siga elcas. En qualsevol cas, la solució s’ajustarà a la Norma CTE/SE A. 1.7.- Anivellat del perfil de forma que la separació mínima i màxima entre l'ala superior del perfil i la cara inferior de la bigueta siga de 5mm i 20 mm, respectivament. 1.8.- Subjecció del perfil a les plaques d'ancoratge de les bigues. 1.9.- El contacte i l'entrada en càrrega de la bigueta es realitzarà mitjançant la col•locació de reblert de morter d'expansió control•lada. 1.10.- Reposició d’obra, en apertura de tabiqueria pasante, fins a una longitud mitjana de 3,50 m.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,77
%02%Costos indirectes0,031,64
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0133uPlaca Anclaje Placa S-275-JR Acer, 250x250x10 mm.0,6642,6328,144,880,42
RE0141mPicador de guix de la cara inferior de la boca1,003,683,683,500,37
REU0031kgMortar de resines estructurals, producte aplicat R4, en bosses de 25 kg.4,800,653,12
REU0173kgAcer enrotllat UNE-EN 10025 S-275-JR, en una simple peça de perfils laminats calents de la sèrie IPN, IPE, HEB, HEM, HEM i UPN, treballava en un taller, aplicat en reforços estructurals.10,800,798,53
REU0067hElements i equips auxiliars per a soldadura elèctrica.0,033,090,090,090,03
REU0158uElèctrode spezial aire licide 3,25 mm x 450.8,000,191,52
MOU0022h1er oficial de soldadors. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,1517,932,692,690,15
REU0030kgTkrom House Paint, barca de 25 kg, imprimació antocorrosiva S/R Gray 411 o similar.1,302,092,72
REU0161kgSolvent universal TKROM IMPRESSIÓ anti -lidante, vaixell 5 kg.0,011,770,02
RE0143mPèrdua estructural de salut de formigó Vigue.0,4518,288,235,770,42
RE0144Execució d'apuntalament de forjat horitzontal0,5021,8310,929,680,60
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació1,0017,9317,9317,931,00
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació1,2514,3117,8917,891,25
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 4/03/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 16/10/2018
Observacions: Jocs similars: Preu CYPE (reforç de feix o boca de formigó reforçat, mitjançant components basats en resina epoxi) EHP040 26,55 €. IVE Preu (reforç de feix de formigó reforçat amb feix d’acer galvanitzat) Rehr.9BCA 20,84 €. No hi ha feines anteriors. Preu ITEC (reforç de forja inferior amb bigues de perfil d'acer transversal per a estructures) 44SL2237 284,20 €/u. Sense comprovar
Editar preu