Classificació de preus

Edició 1 (25/11/2016)

 

➤ Tots els preus

► Partides

► Auxiliars

► Material

► Mà d'obra

► Maquinària

➤ Edificació

► Actuacions prèvies

▷ Demolicions

▷ Consolidacions

► Condicionament del terreny

▷ Moviment de terres

▷ Drenatges

► Fonamentació

▷ Superficials

▷ Profundes

▷ Semiprofundes

▷ Soleres

► Elements de contenció

► Estructures

▷ Acer

▷ Formigó

▷ Fàbriques

▷ Fusta

▷ Mixtes

► Façanes

▷ Ventilades

▷ Lleugeres

▷ Pesades

▷ Fàbriques

▷ Mur cortina

▷ Extradossats

▷ Fusteria exterior

▷ Defenses

▷ Vidres

► Particions

▷ Envans

▷ Armaris

▷ Fusteria interior

▷ Mampares

▷ Entramats autoportants

▷ Defenses

► Instal·lacions

▷ Audiovisuals

▷ Electricitat

▷ Climatització

▷ Fontaneria

▷ Sanejament

▷ Ventilació

▷ Geotèrmia

▷ Solar

▷ Gas

▷ Domòtica

▷ Seguretat en cas d'incendi

▷ Minieòlica

▷ Hidrotermia

► Cobertes

▷ Terrats

▷ Teulades

▷ Lluernaris

► Revestiments

▷ Enrajolats

▷ Xapats i aplacats

▷ Terres i paviments

▷ Pintures

▷ Falsos sostres

▷ Arrebossats

▷ Arrebossats

▷ Acabats

► Equipament

▷ Mobiliari

▷ Aparells sanitaris

▷ Cuina

▷ Zones comuns

► Senyalització

▷ Indicadors

➤ Urbanització

► Demolicions

► Ferms i paviments

► Instal·lacions

▷ Abastament d'aigua

▷ Clavegueram

▷ Electricitat

▷ Gas

▷ Hidràulica

▷ Enllumenat

▷ Protecció

▷ Telefonia

▷ Reg

► Senyalització

▷ Semaforització

▷ Senyalització urbana

▷ Senyalització interurbana

► Jardineria

► Equipaments

▷ Mobiliari urbà

▷ Jocs infantils

▷ Complements esportius

▷ Linderos

► Fonamentació

▷ Superficials

▷ Profundes

▷ Semiprofundas

▷ Soleres

► Elements de contenció

► Estructures

▷ Acer

▷ Formigó

▷ Fàbriques

▷ Túnels

► Aparcaments

➤ Obra civil

► Demolicions

► Ferms i paviments

► Instal·lacions

▷ Abastament d'aigua

▷ Clavegueram

▷ Electricitat

▷ Gas

▷ Hidràulica

▷ Enllumenat

▷ Protecció

▷ Telefonia

▷ Reg

► Senyalització

▷ Semaforització

▷ Senyalització urbana

▷ Senyalització interurbana

► Jardineria

► Equipaments

▷ Mobiliari urbà

▷ Jocs infantils

▷ Complements esportius

▷ Linderos

► Fonamentació

▷ Superficials

▷ Profundes

▷ Semiprofundas

▷ Soleres

► Elements de contenció

► Estructures

▷ Acer

▷ Formigó

▷ Fàbriques

▷ Túnels

➤ Rehabilitació

► Actuacions prèvies

▷ Mitjans auxiliars

⚬ Fitacions

⚬ Cimbras

⚬ Encofrats

⚬ Implantació de E032s

▷ Demolicions i desmuntatges

⚬ Fonaments i estructures

⚬ Façanes i particions

⚬ Instal·lacions

⚬ Cobertes

⚬ Revestiments

⚬ Desenrunaments

▷ Treballs arqueològics

⚬ Tasts

⚬ Excavacions

⚬ Consultes i informes

▷ Tasts d'inspecció

⚬ Estructures

⚬ Fàbriques

⚬ Revestiments

▷ Treballs de pedra picada

⚬ Llaura

► Fonaments

▷ Condicionament del terreny

⚬ Excavacions i farcits

⚬ Gestió de l'aigua

▷ Elements de contenció

⚬ Murs

▷ Fonamentacions

⚬ Recalçats

⚬ Reforços

▷ Millora o reforç del terreny

⚬ Injeccions

► Estructures

▷ Acer

⚬ Protecció i reparació

⚬ Substitució

▷ Fàbrica

⚬ Substitució

▷ Formigó

⚬ Preparació de superfícies

⚬ Protecció i reparació

⚬ Reforços

⚬ Substitució

▷ Fusta

⚬ Preparació de superfícies

⚬ Protecció

⚬ Reparació

⚬ Reforços

⚬ Substitució

▷ Pedra

⚬ Substitució

► Façanes i particions

▷ Fàbriques

⚬ Protecció i reparació

⚬ Reforços

⚬ Substitució

▷ Defenses

⚬ Preparació de superfícies

⚬ Protecció i reparació

⚬ Substitució

▷ Fusteria

⚬ Preparació de superfícies

⚬ Protecció

⚬ Restauració

⚬ Substitució

▷ Acabaments i sortints

⚬ Protecció i reparació

⚬ Reproduccions

⚬ Substitució

▷ Neteja i tractaments

⚬ Neteja

⚬ Protecció

⚬ Control d'aus

► Aïllament i impermeabilització

▷ Tractament d'humitats

⚬ Aeració

⚬ Barreres

⚬ Dessecament

▷ Impermeabilització

⚬ Façanes

⚬ Cobertes inclinades

⚬ Cobertes planes no transitables

⚬ Cobertes planes transitables

⚬ Murs

▷ Aïllament acústic

⚬ Elements set. verticals

⚬ Elements set. horitzontals

⚬ Baixants

▷ Aïllament tèrmic

⚬ Façanes

⚬ Cobertes

⚬ Sòls

⚬ Sostres

⚬ Canonades

► Cobertes

▷ Cobertes planes

⚬ Protecció i reparació

⚬ Substitució

▷ Lluernaris

⚬ Preparació de la superfície

⚬ Protecció i reparació

⚬ Substitució

▷ Cobertes inclinades

⚬ Preparació de la superfície

⚬ Protecció i reparació

⚬ Substitució

► Revestiments

▷ Paraments

⚬ Preparació de la superfície

⚬ Protecció i reparació

⚬ Reforços

⚬ Substitució

⚬ Tractaments superficials de protecció

▷ Sòls

⚬ Preparació de la superfície

⚬ Protecció i reparació

⚬ Substitució

⚬ Tractaments superficials de protecció

▷ Sostres

⚬ Preparació de la superfície

⚬ Protecció i reparació

⚬ Substitució

⚬ Tractaments superficials de protecció

► Rehabilitació energètica

▷ Il·luminació

▷ Calefacció, climatització i aigua calenta sanitària

▷ Substitució o millora de buits

▷ Addició d'aïllament tèrmic

➤ Gestió de residus

➤ Maquinària

► Maquinària

► Eines

➤ Control de qualitat

► Control de qualitat

► Assaigs i proves d'inspecció

► Proves de servei

➤ Seguretat i salut

► Mitjans auxiliars

▷ Bastides

▷ Encofrats, Motlles i Cimbras

▷ Higiene i benestar

► E032s de protecció

▷ Protecció col·lectiva

▷ Protecció individual

▷ Senyalització

➤ Mà d'obra

➤ Productes / Materials

► Bàsics

▷ Aglomerants

⚬ Aigua

⚬ Ciment

⚬ Desencofrants

⚬ Additius

⚬ Cales

⚬ Guixos

▷ Fustes

▷ Pastes

⚬ Formigó

⚬ Beurada

⚬ Morter

▷ Àrids i pedres

⚬ Arenas

⚬ Graves

⚬ Terres i tot-u

▷ Metalls

⚬ Aliatges alleugerides

▷ Unions

⚬ Adhesius

⚬ Clavetería

⚬ Ganxos

⚬ Lligants

⚬ Selladors

⚬ Ancoratges

⚬ Soldadura

⚬ Cargols

► Estructurals

▷ Acer

⚬ Filferros, barres i cables

⚬ Xapes

⚬ Gabions i enreixats

⚬ M002s i engraellats

⚬ Perfils i tubs

▷ Ceràmica

⚬ Revoltons

▷ Formigó armat

⚬ Revoltons

⚬ Plaques de forjat

⚬ Biguetes

⚬ Muntatges industrialitzats

⚬ Pilots

⚬ Protecció catòdica

▷ Formigó pretensat

⚬ Biguetes

⚬ Plaques

▷ Fusta

⚬ Escairades

► Façanes i particions

▷ Vidres

⚬ Vidres dobles

⚬ Vidres laminats

⚬ Vidres monolítics

⚬ Vidres modelats

▷ Defenses

⚬ Baranes

⚬ Tancaments

⚬ Persianes i cortines

⚬ Para-xocs

⚬ Tendals i para-sols

⚬ Gelosies

▷ Fàbriques

⚬ Ceràmica

⚬ Formigó

⚬ Pedra

⚬ Argila alleugerida

▷ Mampares

▷ Plaques, plafons i xapes

⚬ Guix laminat

⚬ Metàl·lics

⚬ Ciment i fibrociment

⚬ Ceràmica

⚬ Formigó

⚬ Plàstics

⚬ Fustes

▷ Acabaments

⚬ Trencaaigües

▷ Fusteria

⚬ Acer

⚬ Alumini

⚬ Fusta

⚬ PVC

⚬ Vidres

⚬ Bastiments de base i carcasses

⚬ Serralleria

► Instal·lacions

▷ Audiovisuals i tractament d'informació

⚬ Canalitzacions

⚬ Dades

⚬ Ràdio i televisió

⚬ So i megafonia

⚬ Telefonia

⚬ Interfonia i vídeo

▷ Climatització

⚬ E032s d'aire condicionat

⚬ E032s calefacció

⚬ Dipòsits combustibles líquids

⚬ Gestió climatització

⚬ Calderes i cremadors

⚬ Unitats condicionadores

▷ Domòtica cable especifíco

⚬ Actuadors

⚬ Entrades binàries

⚬ Components de sistema

⚬ Detectors moviment / presència

⚬ Dispositius de comunicació

⚬ Interruptors horaris

⚬ Polsadors

⚬ Regulació il·luminació

⚬ Estacions meteorològiques

⚬ Control persianes

⚬ Seguretat i alarma

⚬ Control clima

⚬ Visualització i control

▷ Electricitat

⚬ Armaris i caixes

⚬ Conductors i canalitzacions

⚬ Mecanismes i proteccions

⚬ Generadors, Condensadors i SAI

⚬ E032s de posada a terra

⚬ Domòtica corrents portadores

▷ Subministrament d'aigua

⚬ Connexió i proveïment

⚬ Conductes

⚬ Aixetes, Valvuleria i Sistemes d'estalvi d'aigua

⚬ Regulació i control

⚬ Aparells sanitaris

▷ Gas

⚬ E032s d'aire comprimit

⚬ Dipòsits gas

⚬ E032s oxigen i buit

⚬ Tubs

▷ Hidrotermia

▷ Seguretat en cas d'incendi

⚬ Abastament d'aigua

⚬ Boques d'incendi equipades

⚬ Columna seca

⚬ Hidrants exteriors

⚬ Extintors

⚬ Ruixadors automàtics

⚬ Extinció per agents gasosos

⚬ Sistemes de detecció i alarma

⚬ Protecció passiva i evacuació

⚬ Senyalització

▷ Minieòlica

⚬ Aerogeneradors

⚬ Torres

▷ Il·luminació

⚬ Llums

⚬ Lluminàries interior

⚬ Lluminàries emergència i senyalització

▷ Captació Solar Tèrmica

⚬ Acumuladors

⚬ Bombes de circulació

⚬ Captadors solars

⚬ Estructures suport

⚬ Accessoris hidràulics

⚬ Intercanviadors de calor

⚬ E032s compactes

⚬ Regulació i control

⚬ Vas d'expansió

▷ Captació Solar Fotovoltaica

⚬ Bateries

⚬ Estructures

⚬ Kits fotovoltaics

⚬ Mòduls fotovoltaics

⚬ Regulació i control

⚬ Inversors

▷ Geotèrmia

⚬ Acumuladors

⚬ Bombes de calor geotèrmiques

⚬ Bombes circuladores

⚬ Control i regulació

⚬ Vas d'expansió

▷ Protecció

⚬ E032s parallamps

⚬ E032s robatori

▷ Evacuació d'aigües

⚬ Arquetes, Pous i Sumideros

⚬ Sistemes de bombament

⚬ Conductes

⚬ Depuració i abocament

⚬ Reutilització aigües residuals i pluvials

▷ Aparells d'elevació

⚬ Ascensors

⚬ Escales mecàniques

⚬ Muntacàrregues i muntacotxes

⚬ Rampes mòbils

⚬ Pujaescales

▷ Ventilació i extracció

⚬ E032s fums i gasos

⚬ E032s ventilació

► Aïllants i impermeabilitzants

▷ Impermeabilitzants

⚬ Armadures i capes separadores

⚬ Mescles i emulsions bituminoses

⚬ Làmines i plaques bituminoses

⚬ Làmines, pintures i emulsions sintètiques

▷ Aïllants termoacústics

⚬ Argila expandida

⚬ Perlita expandida

⚬ Suro

⚬ Fibres / Encenalls de fusta

⚬ Celulosa

⚬ Llana Mineral

⚬ Cànem

⚬ Poliestirè extruït

⚬ Poliestirè expandit

⚬ Tèxtils

⚬ Poliuretà

⚬ Vidre cel·lular

► Cobertes

▷ Terrats

⚬ Revestiments

▷ Lluernaris

⚬ Claraboies

▷ Teulades

⚬ Canalons

⚬ Plom

⚬ Coure

⚬ Fibrociment

⚬ Galvanitzats

⚬ Aliatges lleugers

⚬ Pissarres

⚬ Teules ceràmiques

⚬ Teules formigó

⚬ Zinc

► Revestiments

▷ Continus

⚬ Escaiola

⚬ Morter

⚬ Pintures

▷ Flexibles

⚬ Suro

⚬ Sintètics

⚬ Tèxtils

▷ Lleugers

⚬ Policarbonat

⚬ Fusta

▷ Peces rígides

⚬ Rajola ceràmica

⚬ Pedra

⚬ Terratzo

▷ Falsos sostres

⚬ Plaques

► Senyalització i equipament

▷ Indicadors

⚬ Lluminosos

⚬ Rètols i plaques

▷ Mobiliari i aparells

⚬ A038 tècniques, Accessibilitat

⚬ Banys

⚬ Cuines

⚬ Esportiu

⚬ Residencial

► Urbanització

▷ Abastament

⚬ Conductes

⚬ Valvuleria

▷ Clavegueram

⚬ Arquetes, Pous i Sumideros

⚬ Conductes

⚬ Depuració

▷ Eléctricidad

⚬ Baixa tensió

⚬ Centres de transformació

⚬ Mitja tensió

▷ Hidràulica

⚬ Conductes

▷ Enllumenat

⚬ Xarxa de distribució

⚬ Llums exterior

⚬ Suports

▷ Jardineria

⚬ Terres de plantació i abonaments

⚬ Coníferes

⚬ Arbres perennifolis

⚬ Arbres caducifolis

⚬ Palmàcies, palmiformes i Crases

⚬ Arbusts

⚬ Plantes enfiladisses

⚬ Plantes vivaces

⚬ Céspedes i pans

▷ Linderos

⚬ Cercas

⚬ Tanques

▷ Reg

⚬ Arquetes, Boques reg, Dipòsits

⚬ Conductes

⚬ Programadors

⚬ Elements terminals

⚬ Vàlvules i comptadors

▷ Senyalització i equipament

⚬ Senyalització, Abalisament i Defenses

⚬ Mobiliari Urbà

⚬ Semàfors

⚬ Jocs infantils

▷ Telefonia i telecomunicacions

⚬ Armaris i caixes d'interconnexió

⚬ Canalitzacions

⚬ Arquetes i cambres de registre

▷ Vials i pavimentació

⚬ Voreres i encintats

⚬ Calçades

⚬ Paviments vianants

⚬ Betums, Asfalts i Emulsions

⚬ Paviments sintètics